Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

‘Things are getting ready to happen out of sight’

 

Is breá liom an líne seo ó ‘This moment’, dán de chuid Eavan Boland. 

 

Agus ealaíontóirí agus eagraíochtaí ag druidim go cúramach i dtreo a gcuid saothar a chur os comhair an phobail, is cosúil gur maith an cur síos a dhéanann líne Eavan ar na saolta seo.  Tá cláir féile á nochtadh, tá ionaid tionóil á n-oscailt arís agus tá an lucht féachana ag teacht amach go cúramach sásta. 

 

Léirigh Covid-19 dúinn a thábhachtaí is atá léiriú ealaíonta in am an ghátair.   Le sé mhí dhéag anuas, chuir gníomhaíocht chultúrtha ar chumas daoine agus pobail dlúthpháirtíocht agus chomhfholláine a léiriú, in ainneoin thionchar coimhthís an scartha shóisialta. Anois, níos mó ná riamh, aithnítear go bhfuil géarghá leis an léiriúchán ealaíonta agus go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeidh sé d’acmhainn ag na healaíontóirí atá againn cur go mór le téarnamh agus le hathnuachan na hÉireann.

 

Tá slí mhaireachtála na n-ealaíontóirí an-leochaileach i láthair na huaire de bharr na héiginnteachta a bhaineann le cúrsaí fostaíochta agus léireoidh tuarascáil dár gcuid, a bheidh ag teacht go luath, gur imir Covid tionchar aimhleasach ar an slí mhaireachtála sin.  Léiríonn ár gcuid taighde go mbeadh ceithre phost as deich caillte murach tacaíocht an stáit le bliain anuas.  B’ionann na poist seo agus roinnt de na poist a bhaineann an íocaíocht is ísle leo.  Léiríonn an taighde chomh maith go raibh laghdú 50% ar ioncam i measc 39% d’ealaíontóirí, in ainneoin tacaíochtaí an rialtais. 

 

Sular tharla Covid-19 fiú, bhí an scéal maidir le droch-íocaíocht na n-ealaíontóirí i lár an aonaigh sna meáin agus tá tionchar na paindéime i ndiaidh béim a leagan ar leochaileacht na gairme beatha.  Is folaithe iad saothair ghearríoctha nó neamhíoctha ealaíontóirí i saol cultúrtha na hÉireann.  Níl sé seo cóir agus ní féidir leanúint leis.  Tugadh polasaí dár gcuid, ‘Luach Saothair don Ealaíontóir’ isteach i mí Feabhra 2020 agus bíonn sé ag cur béime i gcónaí ar a phráinní atá sé aghaidh a thabhairt ar an éagothroime seo.

 

Tá sé mar chuspóir lárnach do chách sa Chomhairle Ealaíon éagsúlacht a mhéadú i saol gairmiúil na n-ealaíon agus baineann sé seo go dlúth leis an bplé maidir le leibhéil íocaíochta. Mar thoradh ar an bpá easnamhach a thugtar d’ealaíontóirí, ní bhíonn ach daoine ó chúlraí faoi leith in ann smaoineamh faoi ghairm bheatha sna healaíona a leanúint.  Ní bheidh siad siúd, nach bhfuil líontáin sábhála acu amhail tacaíocht neamhspleách airgeadais ann óna muintir ná áiteanna eile, in ann smaoineamh faoi leanúint leis an gcineál seo oibre. Beidh tírdhreach aonchineálach sa tír mar gheall air seo agus ní léireoidh sé saibhreas ilchineálach na hÉireann comhaimseartha go beacht.  Mura n-inseoidh an tírdhreach ealaíonta scéal na hÉireann, lena cuid saibhris agus éagsúlachta ar fad, beidh sé gann agus ceilfear fíorléiriú na sochaí comhaimseartha ar an bpobail. 

 

Tá paindéimí i ndiaidh chreat an tsaoil a athrú san am atá caite.   Gríosaíonn agus luathaíonn baol eiseach comhroinnte Covid-19 an tuiscint atá againn ar an tslí ar féidir linn an domhan a fheabhsú do na glúnta atá le teacht.  Chuaigh na línte seo le George Dei, oideachasóir Ceanadach, i gcion orm le déanaí:  ‘Inclusion is not about bringing people into what already exists; it is making a new space, a better space for everyone’. 

 

Tá an deis againn anois an spás sin a chruthú, chun fórsa cathartha de ghníomhaíocht ealaíonta a chruthú chun an náisiún a spreagadh agus a chomhtháthú.  Beidh ealaíontóirí, a gheobhaidh an íocaíocht chuí, ó gach cúlra ag cur saothair ar ardchaighdeán os comhair an phobail mhór mar chuid den fhórsa seo.

 

Bhí na sé mhí dhéag dheireanacha achrannach agus ciúin agus mar gheall air seo mhothaigh go leor againn go rabhamar gearrtha amach, scoite agus míshocair.  Ach anois táimid in áit iontach, réidh le téarnamh agus athnuachan.  Seo an t-am dúinn anois, níos mó ná riamh, athrú marthanach fiúntach a dhéanamh. 

 

Maureen Kennelly

An Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil 30 saothar ealaíne nua curtha aici lena Bailiúchán agus go bhfaighidh lucht féachana ar fud na hÉireann deis iad a fheiceáil sna blianta amach romhainn. Seo a leanas na healaíontóirí a bhfuil a gcuid saothar curtha leis an mBailiúchán: David Beattie, Myrid Carten, Brian Fay, Laura Fitzgerald, Ann Maria Healy, Austin Ivers, John Lalor, Leanne McDonagh, Kevin Mooney, Paul Nugent, Mandy O’Neill, Vera Ryklova, Rajinder Singh, Katie Watchorn, Emma Wolf-Haugh.


Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil 30 saothar ealaíne nua curtha aici lena Bailiúchán agus go bhfaighidh lucht féachana ar fud na hÉireann deis iad a fheiceáil sna blianta amach romhainn. Seo a leanas na healaíontóirí a bhfuil a gcuid saothar curtha leis an mBailiúchán: David Beattie, Myrid Carten, Brian Fay, Laura Fitzgerald, Ann Maria Healy, Austin Ivers, John Lalor, Leanne McDonagh, Kevin Mooney, Paul Nugent, Mandy O’Neill, Vera Ryklova, Rajinder Singh, Katie Watchorn, Emma Wolf-Haugh.

Is le healaíontóirí a bhfuil cónaí orthu agus a oibríonn i bpobail ar fud na hÉireann agus go hidirnáisiúnta araon na saothair ealaíne nua a chuirtear leis an mBailiúchán. Áirítear na nithe seo a leanas leis na saothair: físeáin, suiteáin, dealbhóireacht, pictiúir, líníocht agus grianghrafadóireacht. Leis na saothair seo, tá breis agus 1,230 saothar ealaíne sa Bhailiúchán. Leanann sé seo de stair bhródúil na Comhairle Ealaíon maidir le healaín den scoth agus uaillmhianach a cheannach, ealaín lena léirítear sár-chaighdeán chleachtas na n-amharc-ealaíon sa lá atá inniu ann.

Liosta de na saothair a fuarthas:

David Beattie, Propositional things, 2017

Myrid Carten, WEB III, 2019

Brian Fay, MJ 16, 2020

Laura Fitzgerald, Fantasy Farming, 2020

Ann Maria Healy, When Dealers Are Shamans, 2018

Austin Ivers, RUF0858, 2020

ADM,3 2020

HP85, 2020

HT600E, 2020

Plus, 2020

Switch, 2020

SX20, 2020

TM22U, 2020

The World at War, 2020

John Lalor, Incident Urbain, 2013

Leanne McDonagh, Kathleen, 2017

Kevin Mooney, Apparition, 2018

Beast, 2020

Paul Nugent, Obscura I, 2017

Mandy O’Neill, Diane at Larkin Community College, ón tsraith Champions Avenue, 2018

Untitled ón tsraith Champions Avenue, 2018

Vera Ryklova, Untitled #5001, ón tsraith Aesthetic Distance, 2015

Rajinder Singh, Border Tours, 2019/2020

Point at a passing migrant bird with a raised locked arm and an open palm, 2020

Katie Watchorn, Balehome, 2018

Carbolic, 2018

A Calf Remembered, 2018

Emma Wolf-Haugh, Troscán Nua-aoiseach do Thithe Leispiach, 2020

Coiffeuse – Teach Kerstin, 2020

Transat Chair – Teach Line, 2020

Bibendum Chair – Teach Emma, 2020

Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl ar fud na hÉireann ó mhí Iúil ar aghaidh. Beidh saothair atá ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil os cionn 1,230 saothar ealaíne nua-aimseartha agus comhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo.


The loneliness of Being German: Thomas Brezing & Vera Klute - beidh saothair le feiceáil ón 8 Iúil – an 12 Meán Fómhair 2021 ag Dánlann Chathair Luimnigh.

Leis an taispeántas beirte seo le Thomas Brezing agus Vera Klute, fiosrófar ceist na “féiniúlachta” mar aon le céard a chruthaíonn mothú suaimhnis agus cé chomh cumhachtach agus atá an t-am atá caite.  Tá tábhacht leis na ceisteanna seo ar fud shaothar Klute agus Brezing.  Tríd a gcuid eispéireas pearsanta de bheith ag cur fúthu in Éirinn, fiosraíonn siad ceisteanna íogaire Gearmánacha agus conas a théann siad i ngleic le féiniúlacht, oidhreacht agus ciontacht. Tá go leor cosúlachtaí idir na healaíontóirí maidir lena saol agus lena gcleachtais phearsanta agus “tá grá acu d’ealaín lámhdhéanta” agus tá an fhiosracht chéanna acu faoi ábhair dhifriúla.  Tá modhanna difriúla acu maidir lena gcleachtais aonair, áfach. Tá cur chuige mionsonraithe agus galánta ag Klute don cholainn dhaonna agus dar le Brezing, tá a chuid saothair lom, garbh agus, go minic, baineann sé leis an timpeallacht. Tá go leor gradam bainte amach ag an mbeirt ealaíontóirí dá gcuid saothar agus cuimsítear iad i mbailiúcháin phoiblí agus phríobháideacha araon.

 

Beidh an saothar ealaíne Breakage le Vera Klute ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil.

 

The Narrow Gate of the Here-and-Now IMMA: 30 Years of the Global Contemporary, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann - Iúil 2021 go dtí Iúil 2022.

 

Tá Áras Nua-Ealaíne na hÉireann ag obair faoi láthair le mórthaispeántas ar fud na hiarsmalainne dar teidealThe Narrow Gate of the Here-and-Now IMMA a chur ar taispeáint: 30 Years of the Global Contemporary, a dhéanfaidh ceiliúradh ar an 30ú breithlá den IMMA trí Bhailiúchán an IMMA mar aon le stair na hiarsmalainne ó 1991 a chur os comhair an phobail. Osclófar an taispeántas i gcéimeanna le linn na bliana 2021 agus léireoidh gach céim caibidil de The Narrow Gate of the Here-and-NowOsclófar an taispeántas i gceithre chéim le linn na bliana 2021, agus fiosróidh gach caibidil nua téamaí ar leith a bhaineann le stair an IMMA a théann siar 30 bliain.

 

Rianaíonn an taispeántas téamaí práinneacha le linn na tréimhse 30 bliain a mbíonn tionchar acu ar cheisteanna pearsanta, polaitíochta agus domhanda, agus spreagann sé daoine machnamh a dhéanamh ar thionchair an domhandaithe sa lá atá inniu ann i gcomhthéacs na hÉireann agus muid ag dul i ngleic le géarchéimeanna domhanda ó COVID-19 go dtí Athrú Aeráide agus an ghluaiseacht Black Lives Matter. Trí Bhailiúchán agus Chartlann an IMMA, in éineacht le roinnt mhaith iasachtaí tábhachtacha, fiosróidh an taispeántas tuairimí faoi fhéinriar colainne, choimhlint agus agóidí, faoin ré Antrapaicéineach, agus faoi theicneolaíochtaí digiteacha, agus é mar chuspóir aige stair éagsúil de fhreagraí ealaíonta ar na téamaí seo a léiriú.

Léireofar leis seo an saothar ealaíne le hEimear Walshe, The Land Question: Where the fuck am I supposed to have sex? 2020 ón gComhairle Ealaíon.

 

 

 

 

Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Fáilte Éireann tagtha le chéile i gcomhpháirtíocht chun treoirlínte a fhorbairt de réir Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021 - An Bóthar Amach Romhainnle cabhrú le heagraithe féilte agus imeachtaí an riosca a bhaineann le tarchur COVID-19 ag féilte agus imeachtaí aonair a íoslaghdú, agus chun muinín agus iontaoibh i measc freastalaithe ar fhéilte agus imeachtaí beo a atógáil.


Tá an Chomhairle Ealaíon agus Fáilte Éireann tagtha le chéile i gcomhpháirtíocht chun treoirlínte a fhorbairt de réir Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021 - An Bóthar Amach Romhainnle cabhrú le heagraithe féilte agus imeachtaí an riosca a bhaineann le tarchur COVID-19 ag féilte agus imeachtaí aonair a íoslaghdú, agus chun muinín agus iontaoibh i measc freastalaithe ar fhéilte agus imeachtaí beo a atógáil.

Dearadh an treoir le tacú le heagraithe féilte agus imeachtaí chun féilte agus imeachtaí a ullmhú agus a chur i láthair go sábháilte i rith na paindéime; agus tá pleanáil freagartha, naisc úsáideacha, teimpléid agus samplaí ann d’úsáideoirí chomh maith.

 

Arna chur ar fáil mar cháipéis bheo, tiocfaidh athrú ar an treoir chun an chomhairle nua ón rialtas agus athruithe le prótacail Rialtais a léiriú de réir mar a thagann siad chun cinn.

Is féidir an treoir a fheiceáil anois ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo

Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona

Sna míonna atá amach romhainn, beidh an Chomhairle Ealaíon ag bualadh le agus ag cloisteáil ó ealaíontóirí, ó eagraíochtaí ealaíon, ó chomhpháirtithe trasearnála agus ó dhaoine eile a bhfuil suim acu i réimse na Rannpháirtíochta sna hEalaíona, chun cur le forbairt Beartas nua na Comhairle Ealaíon sa réimse seo.


Sna míonna atá amach romhainn, beidh an Chomhairle Ealaíon ag bualadh le agus ag cloisteáil ó ealaíontóirí, ó eagraíochtaí ealaíon, ó chomhpháirtithe trasearnála agus ó dhaoine eile a bhfuil suim acu i réimse na Rannpháirtíochta sna hEalaíona, chun cur le forbairt Beartas nua na Comhairle Ealaíon sa réimse seo.

 

Tuigeann an Chomhairle Ealaíon go gcuimsítear raon leathan de chleachtais ealaíon rannpháirteacha, chomhoibríocha, phobail agus shóisialta le Rannpháirtíocht sna hEalaíona, agus tá sí ag tacú le hobair sa réimse seo le blianta fada.

 

Tá forbairt agus méadú mór tagtha ar mhodhanna cleachtais i réimse na Rannpháirtíochta sna hEalaíona in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, agus táimid ag súil go mór le do thuairimí a chloisteáil.

 

Féadfar suirbhé a líonadh in mí Iúil agus óstálfaimid imeachtaí comhairliúcháin san fhómhar chomh maith.

 

Chun tuilleadh eolais agus uasdátuithe a fháil, téigh chuig leathanach gréasáin na Rannpháirtíochta sna hEalaíona agus coinnigh súil ar nuachtlitir agus ar chainéil mheáin shóisialta na Comhairle Ealaíon. Téigh i dteagmháil le Erin McNulty, Cúntóir Rannpháirtíochta sna hEalaíona, maidir le haon cheisteanna atá agat freisin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona

Acmhainn ar líne a chabhróidh leat do bhealach a dhéanamh agus bun agus barr a fháil ar an obair a dhéanann tú agus a chuireann tú i láthair go digiteach. Chuir Culture Works an tacar d’uirlisí ar fáil agus choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon é.


Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona

Cruthaíodh an tacar uirlisí trí leas a bhaint as saineolas agus foghlaim na ndaoine a chruthaigh obair dhigiteach le 18 mí anuas agus léirítear dea-chleachtas ann, a éascaíonn do chleachtóirí ealaíon foghlaim óna chéile.  

 

Áirítear leis na huirlisí seo riar acmhainní agus seicliostaí atá deartha chun cuidiú leat smaoineamh ar conas agus cén fáth gur cheart obair a chur ar fáil go digiteach agus céard a bhaineann leis sin. Áirítear ceithre rannán leo. I ngach rannán feicfidh tú sraith ceisteanna nó leideanna le bonn eolais a chur faoi do chuid tuairimí maidir le hobair a chur ar fáil go digiteach.   

 

 • Cuspóirí ginearálta - an t-údar atá le hobair a chur ar fáil go digiteach. 
 • Pleanáil agus seachadadh tionscadail
 • Do chuid oibre a roinnt
 • Measúnú: ag cuidiú leat do thorthaí a mheas i gcomparáid le cuspóirí tionscadail.

 

An tsraith seimineár gréasáin Laethanta Geala na Todhchaí

In éineacht leis na huirlisí tá sraith seimineár gréasáin a reáchtálfar le healaíontóirí agus le léiritheoirí ar an 27 agus an 28 Bealtaine le príomhthéamaí a tháinig chun tosaigh agus na huirlisí á bhforbairt a phlé.

 

Níl aon dul siar

Seimineáir gréasáin ina mbreathnaítear ar phleanáil agus comhtháthú ar fud na hearnála, ina leagtar béim ar an gcleachtas is fearr i dtáirgeadh agus cur i láthair hibride.  Cén chaoi a ndéanfaidh eagraíochtaí pleanáil don ré nua seo?

 

Nuálaíocht 

Ag díriú ag an gcruthaitheacht laistigh de chreat an chruthaithe dhigitigh, féachaimid ar roinnt de na cleachtais chruthaitheacha agus nuálacha anois agus sa todhchaí. Dírítear sa seimineár gréasáin freisin ar chomhionannas, ar chearta an duine agus ar éagsúlacht mar ghnéithe lárnacha i gcleachtais nuálacha 

 

An Taobh Gnó

An bealach a dhéanamh trí thír-raon casta an chóipchirt, IP, saothrú airgid agus cinntiú go gcothaítear sruthanna ioncaim lena n-áirítear comharthaí idirmhalartacha (NFT)

 

Nuálaíocht sa Scaipeadh

Ag díriú ar fhorbairtí laistigh d’ardáin – ardáin reatha agus nua, céard iad na roghanna agus cén chaoi a bhfaigheann eagraíochtaí an lucht féachana is mó agus is féidir? Cén chaoi a mbaineann eagraíochtaí amach cáilíocht chraolacháin?  Nó ar cheart dóibh an aidhm sin a bheith acu?

 

 

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon

 

Íoslódáil na huirlisí digiteacha

 

Féach ar fhíseáin na seimineár gréasáin

 

 

Chuir Culture Works an tacar d’uirlisí ar fáil agus choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon é.

 

 

Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon

Tá athnuachan beag déanta ar lógó na Comhairle Ealaíon, a dearadh don chéad uair beagnach fiche bliain ó shin, is chun soléiteacht a fheabhsú agus chun é a chur in oiriúint le haghaidh léiriú digiteach agus i gcló a rinneadh é seo.


Tá athnuachan beag déanta ar lógó na Comhairle Ealaíon, a dearadh don chéad uair beagnach fiche bliain ó shin, is chun soléiteacht a fheabhsú agus chun é a chur in oiriúint le haghaidh léiriú digiteach agus i gcló a rinneadh é seo.

 

Tá clófhoireann Patron, cló i stíl sans-serif grotesque, á húsáid anois in áit Frutiger a bhí mar bhunchló ag an gComhairle Ealaíon, roghnaíodh an cló nua de bharr na gcuar deiridh uilleach agus de bharr na línte gan smál atá ann. 

Tá an cló nua seo á úsáid i lógónna maoinithe na Comhairle Ealaíon chomh maith anois, áit ina bhfuil leagan stionsail de chló Patreon á úsáid. Feabhsaíodh agus dearadh sraith lógónna maoinithe nua le haghaidh gach cuid de na healaíona, sa tslí agus go mbeidh siad oiriúnach ar aon chúlra, mar ghrafaicí cothroma agus beoite araon, de réir mar is cuí.Is féidir iad a chur i láthair le haon dath, de réir mar a roghnaíonn an dearthóir.

 

Tá comhaid uile na lógónna agus treoirlínte ina dteannta ar fáil le híoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht

Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Rachel West agus Bea Kelleher a óstálfaidh iad agus beidh deiseanna maoinithe atá le teacht á phlé againn lena n-áireofar: Dámhachtain Lúfaireachta Babhta 3 agus gach ceann de cheithre shnáithe Tionscadail 2022, mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú na Comhairle Ealaíon san iomlán.


Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Rachel West agus Bea Kelleher a óstálfaidh iad agus beidh deiseanna maoinithe atá le teacht á phlé againn lena n-áireofar: Dámhachtain Lúfaireachta Babhta 3 agus gach ceann de cheithre shnáithe Tionscadail 2022, mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú na Comhairle Ealaíon san iomlán.

 

An chéad dhá dháta eile ná:

 • Lúnasa 12ú ag 11:00am
 • Meán Fómhair 16ú ag 11:00am

 

Má tá suim agat páirt a ghlacadh, RSVP le d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist chuig Hannah Gordis hannah.gordis@artscouncil.ie

Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais

D’oibrigh an Chomhairle Ealaíon leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun treoir a fhorbairt do ghníomhaíochtaí ealaíon agus cultúir do leanaí agus do dhaoine óga. Forbraíodh gach treoirlíne earnála i gcomhréir le treoir an rialtaisdar teideal Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021: An Bóthar Amach Romhainn agus an Prótacal  um Obair Shábháilte, bunaithe ar an treoir sláinte is déanaí atá ar fáil ón Roinn Sláinte agus FSS.


D’oibrigh an Chomhairle Ealaíon leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun treoir a fhorbairt do ghníomhaíochtaí ealaíon agus cultúir do leanaí agus do dhaoine óga. Forbraíodh gach treoirlíne earnála i gcomhréir le treoir an rialtaisdar teideal Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021: An Bóthar Amach Romhainn agus an Prótacal  um Obair Shábháilte, bunaithe ar an treoir sláinte is déanaí atá ar fáil ón Roinn Sláinte agus FSS.

 

Tá nasc chuig an treoir ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo: http://www.artscouncil.ie/covid-19/government-guidelines/

 

Toisc gur cáipéis bheo é, meastar go ndéanfar an treoir a nuashonrú go rialta, de réir na treorach athraithí maidir le sláinte phoiblí agus de réir mar a athraíonn cúrsaí.

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte an tacaíocht chuí a thabhairt d'fhéilte le go mbeidh siad in ann eispéiris ealaíon den scoth a chur ar fáil do lucht féachana, cur le forbairt na gcleachtas foirme ealaíne, dul i bhfeidhm ar an lucht féachana ar bhealach cruthaitheach agus samhlaíoch, agus deiseanna um rannpháirtíocht an phobail a mhéadú trí himeachtaí a bhféilte. Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  

Tabhair faoi deara

 • NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla.
 • Gur cheart do gach iarratas plean teagmhais Covid a ullmhú agus gur cheart a chinntiú go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil agus d’iarratas á ullmhú
 • Go bhfuil sé riachtanach pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas.

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

 • Banda A: Suas le €7,000  
 • Banda B: Idir €7,001 agus €20,000
 • Banda C Idir €20,001 agus €35,000

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte a bhfuil aidhm ealaíonta ar leith acu chun cinn agus a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022 cur isteach ar Bhabhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Iarratais á ghlacadh ó:                 22 Meitheamh 2021

Spriocdháta d’iarratais:                             22 Iúil 2021 ag 5.30pm

 

Is scéim iomaíoch í Scéim Infheistíochta na bhFéilte a thugann tacaíocht mhaoinithe chun féilte a reáchtáil ar bhonn neamh-athfhillteach.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS anseonó déan teagmháil le foireann na bhféilte sa Chomhairle Ealaíon:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie, 01 6180260

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie, 01 6180284

An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021.  Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 20 Iúil 2021.


Is é cuspóir na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh uaillmhianacha, nuálacha agus chruthaitheacha ar ardchaighdeán – e.g. taispeántais, imeachtaí, féilte agus cláir. Tá sé mar aidhm shonrach aici cur le taithí an phobail ar an ailtireacht agus a rannpháirtíocht léi. Tá dhá shraith sa scéim seo:  Snáithe 1 – Forbairt agus taighde ar smaointe; Snáithe 2 – Réadú agus seachadadh tionscadail.

Caithfear iarratais ar Rannpháirtíocht san Ailtireacht a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021. Foilseofar treoirlínte agus sonraí iomlána an phróisis iarratais sa rannán ar ár suíomh gréasáin dar teideal maoiniú atá ar fáil i mí Iúil 2021.  Tabhair faoi deara:  Ní ghlacfar le hiarratais ach ar an suíomh gréasáin seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne

Spriocdháta: Déardaoin, an 12 Lúnasa 2021

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 13 Iúil 2021 ar aghaidh.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.


Spriocdháta: Déardaoin, an 12 Lúnasa 2021

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 13 Iúil 2021 ar aghaidh.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.

 

Cuspóir na Scéime seo

I bhfianaise thosca uathúla Covid-19, forbraíodh an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne chun tacú le heagraíochtaí ealaíon tacaíocht, scileanna agus saineolas a fháil chun a samhlacha ealaíne agus/nó gnó a athbhreithniú agus a oiriúnú agus chun tacú lena bhforbairt straitéiseach sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Tacaíonn sí le gníomhaíochtaí a chabhróidh acmhainn a fhorbairt, uileghabhálacht a fhorbairt; agus/nó piarthacaíocht agus comhoibriú a mhéadú.

 

Is féidir na treoirlínte dámhachtana a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil de shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Tá an dámhachtain oscailte d’eagraíochtaí ealaíon amháin.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland

Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin, an 23 Meán Fómhair 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt, an 27 Iúil 2021.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin, an 23 Meán Fómhair 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt, an 27 Iúil 2021.

Is é is cuspóir le Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur sa bhonneagar riachtanach a theastaíonn chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.

Agus Maoiniú d’Ionaid Ealaíon á tairiscint aici, is mian leis an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chinntiú:

 • Gníomhaíochtaí, imeachtaí agus seirbhísí ealaíon den scoth a chur ar fáil agus a scaipeadh

          ar fud na tíre i rith na bliana

 • Go mbainfidh líon níos mó daoine taitneamh as eispéireas ealaíon ar ardchaighdeán
 • Go dtacófar le healaíontóirí ina gcleachtas gairmiúil
 • Go léireoidh lucht féachana, ealaíontóirí agus rannpháirtithe éagsúlacht na hÉireann comhaimseartha
 • Go mbeidh rannpháirtíocht níos mó ag an bpobal agus leis an bpobal
 • Ardchaighdeáin sa rialachas agus sa bhainistíocht.

 

Tá Maoiniú d’Ionaid Ealaíon oscailte d’eagraíochtaí amháin. Ní féidir le heagraíochtaí ach iarratas amháin a dhéanamh gach bliain ar Mhaoiniú d’Ionaid Ealaíon.

Eagrófar dhá sheimineár ar líne, tar éis treoirlínte a bheith foilsithe, chun cabhrú le hiarratasóirí an t-iarratas a chomhlánú. Beidh na seimineáir seo ar siúl ag tús mhí Lúnasa agus ag tús mhí Mheán Fómhair agus foilseofar tuilleadh sonraí fúthu seo sa chéad nuachtlitir eile agus tríd an bhFóram Amharclannaíochta.

Foilseofar treoirlínte ar an rannán maoiniú atá ar fáil dár suíomh gréasáin i lár mhí Iúil 2021.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland

 

Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin, an 16 Meán Fómhair 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 20 Iúil 2021.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin, an 16 Meán Fómhair 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 20 Iúil 2021.

Is é is cuspóir le Maoiniú Straitéiseach infheistíocht a chur sa bhonneagar riachtanach a theastaíonn chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.

Ní mór dóibh siúd a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach obair ríthábhachtach a dhéanamh le go gcuirfí na tosaíochtaí beartais a shonraítear i straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh) i gcrích.

Agus Maoiniú Straitéiseach á tairiscint aici, is mian leis an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chinntiú:

 • Soláthar oibre ealaíne agus/nó imeachtaí, gníomhaíochtaí, seirbhísí den chéad scoth
 • Deiseanna iontacha d’ealaíontóirí agus/nó gairmithe ealaíon chun a gcleachtas a fhorbairt agus/nó chun saothar ardchaighdeáin a chruthú nó dul i ngleic le saothar ardchaighdeáin.
 • Go léireofar éagsúlacht na hÉireann comhaimseartha san obair a dtacaíonn sí léi
 • Go mbainfidh níos mó daoine taitneamh as taithí ealaíon d’ardchaighdeán
 • Go mbeidh rannpháirtíocht níos mó ag an bpobal agus leis an bpobal
 • Go mbainfear caighdeáin sármhaitheasa amach maidir le rialachas agus bainistíocht sna healaíona.

Baineann Maoiniú Straitéiseach le heagraíochtaí amháin. Ní féidir le heagraíocht níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh gach bliain ar Mhaoiniú Straitéiseach.

Foilseofar treoirlínte ar an rannán maoiniú atá ar fáil dár suíomh gréasáin i lár mhí Iúil.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland

 

Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021

Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021 ag 5.30pm.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 20 Iúil 2021.


Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021 ag 5.30pm.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 20 Iúil 2021.

Tairgfidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Tionscadail sna catagóirí seo a leanas:

 • Ailtireacht
 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht
 • Ceol
 • Sráidealaíona agus Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Na hAmharc-ealaíona
 • Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

 

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíon thuas. Is féidir na treoirlínte dámhachtana do gach dámhachtain a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon i lár mhí Iúil.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí.

Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh:

 • Eagraíochtaí atá ag fáil maoiniú faoi na cláir seo a leanas de chuid na Comhairle Ealaíon faoi láthair: Fáiltítear roimh Mhaoiniú Straitéiseach, Maoiniú Ionad Ealaíon, Maoiniú Comhpháirtíochta - trí rannpháirtíocht a leithéid d’eagrais mar chomhpháirtithe
 • Eagrais nó daoine aonair a mbeadh iarratas le haghaidh Maoiniú Deontais do na hEalaíona in 2022 curtha isteach cheana acu
 • Comhaltaí de Chomhairle na nInstitiúidí Náisiúnta Cultúrtha atá maoinithe go díreach ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
 • Daoine aonair nó eagraíochtaí nach bhfuil cuntas teiste inléirithe mar ealaíontóirí ná eagraíochtaí gairmiúla acu
 • Daoine atá i mbun oideachais fochéime faoi láthair (lena n-áirítear iad siúd atá ag gabháil do chúrsaí bonnchéime) nó a bheidh ina bhun le linn na tréimhse a bhfuil an dámhachtain seo ar fáil.
 • Daoine atá ag lorg tacaíochta i dtreo táillí le haghaidh oideachas iarchéime (lena n-áirítear neamhchreidiúnaithe)/ardoideachais nó staidéir
 • Tabhair faoi deara: ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain mar dhuine aonair agus mar bhall d’eagraíocht – e.g. ní féidir leat iarratas a dhéanamh mar stiúrthóir ealaíne ar chuideachta agus iarratas a dhéanamh faoi d’ainm féin freisin Ní thabharfar tosaíocht d’iarratais a dhéanann amhlaidh agus d’fhéadfaí iad a mheas mar neamh-incháilithe ó aon iarratas eile a dhéanamh.

 

Tabhair faoi deara: níl cead ag eagraíochtaí cur isteach ar Dhámhachtain Tionscadail agus ar Mhaoiniú Straitéiseach 2022 araon.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland

Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!

Beidh Ceolfhoireann na gCuimhní (IMO) le Dave Flynn ag lorg ceoltóirí díograiseacha ó aois 10 – 24 chun páirt a ghlacadh i gCeolfhoireann & Cór Óige an IMO i nGaillimh ón 12 – 16 Aibreán 2022. Féadfaidh aon cheoltóir uirlise nó amhránaí Éireannach nó atá lonnaithe in Éirinn agus atá ar mheánleibhéal nó ardleibhéal, iarratas a dhéanamh ar thaispeántas de The Vision Symphony le Dave Flynn a ullmhú do Dhomhnach Cásca na bliana seo chugainn.


Beidh Ceolfhoireann na gCuimhní (IMO) le Dave Flynn ag lorg ceoltóirí díograiseacha ó aois 10 – 24 chun páirt a ghlacadh i gCeolfhoireann & Cór Óige an IMO i nGaillimh ón 12 – 16 Aibreán 2022. Féadfaidh aon cheoltóir uirlise nó amhránaí Éireannach nó atá lonnaithe in Éirinn agus atá ar mheánleibhéal nó ardleibhéal, iarratas a dhéanamh ar thaispeántas de The Vision Symphony le Dave Flynn a ullmhú do Dhomhnach Cásca na bliana seo chugainn.

 

Beifear ag glacadh le hiarratais níos déanaí an samhradh seo agus ba bhreá linn cloisteáil ó cheoltóirí uirlise óga agus ó amhránaithe óga a bhíonn ag seinm/ag casadh i raon leathan stíleanna agus a bhfuil an díograis agus an tiomantas acu le clár dúshlánach a sheinm/a chasadh de ghlanmheabhair. Iarrtar ar cheoltóirí ó aois 10 – 24 iarratas a dhéanamh, agus spreagtar ceoltóirí dalla agus ceoltóirí a bhfuil lagú radhairc orthu go háirithe ós rud é gur cumadh The Vision Symphony chun ceoltóirí dalla agus ceoltóirí a bhfuil lagú radhairc orthu a chumasú a bheith ag seinm le ceolfhoireann.

 

Seiceáil www.irishmemoryorchestra.com agus ár leathanaigh mheán sóisialta le níos mó nuachta a fháil a bheidh ag teacht gan mhoill, nó léirigh do spéis anois ag https://www.irishmemoryorchestra.com/outreach.html agus cuirfimid in iúl duit nuair a bheifear ag glacadh le hiarratais.

 

Maoinithe ag Scéim Ensembles na nÓg de chuid na Comhairle Ealaíon

 

Twitter: @IrishMemoryOrch

Facebook: @IrishMemoryOrchestra

Instagram: @irishmemoryorchestra