San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon faighteoirí is déanaí na Scéime um Chuireadh chun Comhoibrithe, trína mbronnfar €350,000 ar cúig mhórthionscadal ealaíon údaráis áitiúil timpeall na tíre.

Is é aidhm na scéime, a bunaíodh i mí na Bealtaine 2016, bealaí nua a aimsiú chun rochtain ar na healaíona a threisiú do mhuintir na hÉireann fud fad na tíre agus aird a tharraingt ar ról na n-ealaíon ó thaobh pobail inbhuanaithe, chomhtháite a fhorbairt. Cuireann na tionscadail béim ar chaighdeán na tuisceana agus na huaillmhéine taobh istigh d’ealaíona na n-údarás áitiúil, a bhfuil cur chuige uathúil aimsithe acu i leith na ngnéithe éagsúla de na healaíona a bhfuil suim acu iontu.  

NA HEALAÍONA AGUS DAOINE BREACAOSTA – CLÁR CÓNAITHEACHTA AR AN BHFIOSRÚ CRUTHAITHEACH

Comhairle Cathrach Chorcaí agus Comhairle Contae Chorcaí i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Age and Opportunity, Music Alive, Féile Lárshamhraidh Chorcaí agus Aonad Ealaíon Sirius.

Is fiosrú cruthaitheach trí chomhpháirtíocht coimeádaíochta é seo le Age and Opportunity chun deiseanna ealaíon den chéad scoth do dhaoine breacaosta a iniúchadh agus a fhorbairt. Treoróidh triúr ealaíontóirí cónaithe an clár seo agus iad á n-óstáil ag na comhpháirtithe ealaíon áitiúla.

SIANSA FÍSE

Comhairle Contae an Chláir i gcomhpháirt le Ceolfhoireann Cuimhne na hÉireann, 3L Ceol ar Líne, DCU agus Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn.

Cumadóireacht agus taibhiú ó cheolfhoireann shiansach ina ndéantar iniúchadh ar an tuiscint ar fhís. Cuirfidh ceoltóirí a bhfuil lagú amhairc orthu an taibhiú seo i dtoll a chéile agus i láthair. Foilseofar freisin suíomh gréasáin a chuireann tacaíocht agus acmhainní ar fáil do cheoltóirí lagamhairc.

 

GNÍOMHAITHE ATHRAITHE

Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae Ros Comáin i gcomhar le hInstitiúid Amharclannaíochta agus Drámaíochta na hÉireann, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Tacóidh an dámhachtain le forbairt léiritheoirí cruthaitheacha ildisciplíneacha réigiúnacha le cur leis an soláthar cultúrtha i gcomhthéacsanna uirbeacha agus tuaithe san Iarthar. Cuirfear béim ar chumas gairmiúil a thógáil, ar earcaíocht, ar scileanna/riachtanais anailíse, ar oiliúint agus ar choincheapa cruthaitheacha.

 

THE BINGO WINGS PROJECT

Comhairle Cathrach Luimnigh agus Comhairle Contae Luimnigh i gcomhar le Fidget Feet Aerial Dance agus Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Contae Chiarraí

Tionscadal sorcais rannpháirteach ina ndéantar iniúchadh ar thopaicí a bhaineann le daoine ó ghlúine éagsúla, agus béim ar chuimsiú sóisialta, ar rannpháirtíocht chultúrtha agus ar an bhfolláine. Fiosraítear na téamaí trí scéimeanna cónaitheachta d'ealaíontóirí agus trí thaibhiú amharclannaíochta ildisciplíní tumthaí sna trí chontae. Cuirfear torthaí measúnaithe an tionscadail i láthair ag siompóisiam i nDámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol, Ollscoil Luimnigh.

 

CEIST PHRÁINNEACH

Comhairle Chontae Loch Garman i gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Comhairle Contae Fhine Gall

Tógtar ar thaighde a maoiníodh roimhe seo i gCeist Phráinneach, taighde ina ndearnadh fiosrú comhoibritheach agus idir-rannach le saineolaithe ar an ealaín phoiblí agus ar an mbithéagsúlacht ar mhodhanna nua chun ealaín a dhíríonn ar cheist thábhachtach na healaíne agus na bithéagsúlachta a choimisiúnú. Cruthaíodh múnla cónaitheachta/coimisiúnaithe mar thoradh ar an taighde seo agus áirítear taithí idirnáisiúnta, tacaíocht choimeádaíochta agus taighde sa mhúnla nua seo chun trí shaothar ealaíne lena mbaineann suíomhanna áitiúla a chur i gcrích.