San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna
Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH
Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna

BREAC SÍOS AN DÁTA: Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.

 

Le téama uileghabhálach a bhaineann le hiniúchadh a dhéanamh ar ár gcomhchuspóir chun aghaidh a thabhairt go cruthaitheach ar dhúshláin daoine agus áiteanna amach anseo, déanfaidh an chomhdháil imscrúdú ar ról ealaíontóirí, ealaíon agus cultúir in ábhair dhúshlánacha áitbhunaithe amhail pleanáil, comhtháthú sóisialta, aeráid agus comhshaol.

 

Ba chóir go mbeadh spéis mhór ag lucht déanta beartas, gníomhaireachtaí stáit, ranna rialtais, ionadaithe tofa, bainistíocht agus foireann na n-údarás áitiúil, eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí agus eagraíochtaí pobail sa chomhdháil.

 

Chun a chinntiú gur féidir clár nuálach hibrideach príomhchainteanna, comhráite agus eispéireas ealaíonta a spreagfaidh, a mhúsclóidh, a aimseoidh agus a mheallfaidh creata comhoibrithe níos deise le haghaidh daoine agus áiteanna a chur i láthair, tá gairm ar chásanna staidéir, ar chuir i láthair, ar shleachta agus ar ionchuir ar oscailt anois.

 

Príomhthéacs

 

Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.

 

Le téama uileghabhálach a bhaineann le hiniúchadh a dhéanamh ar ár gcomhchuspóir chun aghaidh a thabhairt go cruthaitheach ar dhúshláin daoine agus áiteanna amach anseo, déanfaidh an chomhdháil imscrúdú ar ról ealaíontóirí, ealaíon agus cultúir in ábhair dhúshlánacha áitbhunaithe amhail pleanáil, comhtháthú sóisialta, aeráid agus comhshaol.

 

Chun a chinntiú gur féidir clár nuálach hibrideach príomhchainteanna, comhráite agus eispéireas ealaíonta a spreagfaidh, a mhúsclóidh, a aimseoidh agus a mheallfaidh creata comhoibrithe níos deise le haghaidh daoine agus áiteanna a chur i láthair, tá gairm ar chásanna staidéir, ar chuir i láthair, ar shleachta agus ar ionchuir ar oscailt anois.

 

 

GAIRM AR AIGHNEACHTAÍ

 

Má tá tionscnamh, clár, freagairt ealaíonta nó taighde agat IS dóigh leat a bhféadfadh dul i ngleic le ceann amháin nó níos mó de na ceisteanna seo a leanas ba mhaith linn cloisteáil uait.

 

 1. Cén tionchar a bhí ag an bpaindéim ar thábhacht na n-áiteanna ina gcónaímid agus ar a bpoitéinseal i dtaca le cruthaitheacht?
 2. In Éirinn i ndiaidh na paindéime, conas gur féidir linn comhoibriú go cruthaitheach chun todhchaí níos fearr a chruthú le haghaidh daoine agus áiteanna?
 3. Cad iad na samplaí trasearnála agus trasdisciplíne d’ionchuir ealaíonta a bhféadfaí béim a leagan orthu agus cad iad na ceachtanna atáthar á bhfoghlaim?
 4. Cad iad na gríosaithe áite agus féiniúlachta nua in áiteanna faoin tuath agus i spásanna uirbeacha agus conas a d’eagraigh ealaíontóirí iad seo?
 5. Cad é ról féideartha na n-ealaíona agus an ealaíontóra sa chomhrá poiblí maidir le hoiriúnú aeráide?
 6. An bhfuilimid ag baint go leor úsáide as ár n-acmhainní cruthaitheacha chun pleanáil níos fearr a dhéanamh dár n-áiteanna?
 7. Cad a insíonn an taighde agus na sonraí is déanaí dúinn maidir le todhchaí ár n-áiteanna?
 8. Cé a bhíonn páirteach sna comhráite a bhíonn againn i dtaca le háiteanna agus an gcuirtear gach tuairim san áireamh?
 9. An mbíonn tionchar ag an áit ina gcónaímid ar na deiseanna a bhíonn againn a bheith rannpháirteach sna healaíona?

 

CAD IAD NA NITHE A BHFUIL SUIM AGAINN IONTU?

 

 • Tá suim againn i raon smaointe tarraingteacha ó pheirspictíochtaí difriúla, a thagann faoi scáth téama na comhdhála, ar féidir iad a cur i láthair agus iad a fhiosrú i slite trialacha agus nuálacha.

 

 • Tá suim againn i dtimpeallacht chomhdhála fhuinniúil agus úr a chruthú a spreagfaidh rannpháirtithe agus ionadaithe le comhoibriú go cruthaitheach ar son daoine agus áiteanna.

 

 • Tá suim againn i raon guthanna éagsúla, lena n-áirítear cinn a bhaineann le pobail. 

 

 • Tá féidearthachtaí ann le haghaidh cineálacha cur i láthair agus rannpháirtíochta difriúla, ar líne agus ar an ionad; ag brath ar an gcineál togra atá agat, d’fhéadfaimis tú a chur san áireamh mar léiritheoir, mar bhall de phainéal, mar chuid de phlé i ngrúpa beag nó mar chuid de fhreagairt nó d’ionchur ealaíonta.

 

 • Cuirfear an chomhdháil ar bun leis an lorg carbóin is ísle agus is féidir, beir an méid seo chun cuimhne agus d’aighneacht á cur isteach agat.

 

CONAS AIGHNEACHT A DHÉANAMH

 

Leag isteach cur síos gairid ar thogra le cur i láthair, le bheith mar chás staidéir, le comhrá a bhunú air nó le freagairt ealaíonta a bhunú air. Níor chóir go mbeadh d’aighneacht níos mó ná 3 leathanach ar fhad agus caithfear an méid seo a leanas a chur san áireamh:

 

 • Teideal an chuir i láthair/cháis staidéir/ionchuir
 • Cur síos gairid ar do thogra. 
 • Cur síos gairid ar an tslí a réitíonn d’ionchur le téama na comhdhála.
 • Ar fearr leat go mbeadh do thogra ina eispéireas ar líne nó imeacht ar an ionad.
 • Ainm an chainteora/na gcainteoirí, an rannpháirtí/na rannpháirtithe, an ealaíontóir/na n-ealaíontóirí agus eolas fúthu.
 • Táille/Táillí measta

 

Beidh na táillí i gcomhréir leis na leibhéil ionchuir, mar shampla (ach gan cur síos uilíoch a dhéanamh orthu):

Cur i láthair/plé painéil 20-30 nóiméad €400

Ceardlann 1 uair an chloig €550

Táille ealaíontóra le haghaidh ionchuir coimisiúnaithe €1,000 (móide costais na n-ábhar)

 

Sonraigh aon costais bhreise a bhaineann le do thogra, costais taistil agus lóistín san áireamh más ar an láthair is fearr leat é a reáchtáil.

 

Is iad a bheidh mar chritéir roghnúcháin ná:

 • Ábharthacht i dtaca leis na téamaí a sonraíodh
 • Caighdeán agus nuálaíocht an smaoinimh a mholtar.
 • Cothromaíocht choimeádaíochta sa raon peirspictíochtaí agus sna modhanna cur i láthair
 • Indéantacht agus an buiséad atá ar fáil

 

Cuir do thogra isteach ar ríomhphost chuig placesmatter@artscouncil.ie roimh 5 p.m. Dé hAoine 29 Deireadh Fómhair 2021.

 

Is comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann í comhdháil Places Matter a forbraíodh mar chuid den Chreatlach don Chomhoibriú. Chun féachaint siar ar chomhdhálacha Places Matter a reáchtáladh roimhe seo féach ar 2017 agus ar 2019