San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016

Is é an teideal atá ar chlár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016 EALAÍN: 2016

Tá áit lárnach ag ‘an ealaíontóir agus na healaíona’ sa Chomhairle Ealaíon maidir leis an gcaoi a bhfreagraíonn sí do chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916.

Tá sé mar aidhm ag EALAÍN: 2016 –

• Aitheantas a thabhairt don ról a bhí ag ealaíontóirí in imeachtaí 1916, agus fís d’Éirinn na linne seo a roinnt de réir dhearcadh a cuid ealaíontóirí;

• Sárthaispeántas poiblí éagsúil agus sainiúil d’ealaín chomhaimseartha na hÉireann a chruthú d’fhonn comóradh céad bliain 1916 a cheiliúradh;

• Spéis agus rannpháirtíocht an phobail sna healaíona a chur chun feabhais.

Tá EALAÍN: 2016 mar chuid de Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016. Tá tacaíocht á tabhairt ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus cruthaíodh é le raon comhpháirtithe, idir áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.


Tháinig ealaíontóirí agus moltóirí le chéile an 1 Nollaig chun forbairt na dtionscadal éagsúil Gairmeacha Oscailte a phlé agus chun téamaí coiteanna sa chlár a fhiosrú. Bhí daoine ó gach ceann de na tionscadail Gairmeacha Oscailte i láthair. Bhí Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Sheila Pratschke, Comhaltaí na Comhairle Ealaíon, Brian Maguire agus John McAuliffe, agus na moltóirí idirnáisiúnta, Annie Fletcher agus Ruth Mackenzie, ann freisin. D’fhreastail Orlaith McBride agus roinnt ball foirne ón gComhairle Ealaíon ar an tionól, i dteannta John Concannon, Stiúrthóir agus Madeline Boughton, Ceann Cumarsáide, Éire 2016. Bhí Emma Dunton, Léiritheoir 14-18 NOW (clár cuimhneacháin an Chéad Chogaidh Dhomhanda de chuid na Ríochta Aontaithe) i láthair freisin.


Lorcan Mac Mathúna

Déanfar an chéad cheann de na tionscadail Gairmeacha Oscailte, 1916 – Visionaries and Their Words, le Lorcán Mac Mathúna a thaibhiú an 30 agus an 31 Eanáir mar chuid den TradFest. Cliceáil anseo http://www.templebartrad.com/artist/1916-visionaries-and-their-words-sat/ chun eolas a fháil i dtaobh an ionaid agus amanna.

Céad bliain i ndiaidh réabhlóid na bhfísithe agus na bhfilí, déantar iniúchadh in 1916 – Visionaries and their Words ar scríbhneoireacht agus ar idéil cheannairí an Éirí Amach, i gclár ceolchoirme arna spreagadh ag a saol, ag a saothar agus ag a bhfocail.

San áireamh: Guthanna Lorcáin Mhic Mhathúna agus Íde Nic Mhathúna; Martin Tourish (bosca ceoil), Daire Bracken (fidil), Eamonn Galdubh (píb uilleann); agus bua aisteoireachta Elaine O’Dea.

Dámhachtainí Sparánachta, An Chéad Ghlúin Eile: 16x16

D’fhógair an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn in Áras an Uachtaráin an 16 Nollaig na daoine a gheobhadh na Dámhachtainí Sparánachta, An Chéad Ghlúin Eile: 16x16. Bronnadh 16 sparánacht ar ealaíontóirí, atá ag saothrú i réimsí amhail na físealaíona, an ceol, an litríocht, an scannán, an damhsa, an amharclannaíocht agus an sorcas, chun tacú lena gcleachtas agus lena n-uaillmhian mar réaltaí a bhfuil gealladh mór fúthu sna healaíona comhaimseartha in Éirinn. Gheobhaidh gach ealaíontóir dámhachtain €12,500 agus tabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh i gcónaitheacht chomhchoiteann seachtaine in Ionad Tyrone Guthrie, Annamakerrig ón 3 go dtí an 10 Aibreán 2016.

Seo a leanas na healaíontóirí ar bronnadh dámhachtain orthu: Ruth Clinton i gcomhar le Niamh Moriarty, Dylan Coburn Gray, Dan Colley i gcomhar le Matthew Smyth, Philip Connaughton, David Coonan, Guillaume Cousson, Ella de Búrca, Angela Fulcher, Ramon Kassam, Alma Kelliher, Sofie Loscher, Annemarie Ní Churreáin, Sian Ní Mhuirí, Fiona Reilly agus Jijo Sebastian.

Agus é ag labhairt ag an ócáid, tharraing an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn aird ar an ról a bhí ag ealaíontóirí, agus atá acu fós, ó thaobh sochaí na hÉireann a mhúnlú. Labhair an tUachtarán faoina lárnaí atá an chruthaitheacht agus an cultúr i gcoincheap an daonlathais agus sa cheart atá ag daoine a bheith rannpháirteach go hiomlán sa tsochaí.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi fhaighteoirí na sparánachta: http://www.artscouncil.ie/ga/Nuacht/EalaiontOiri-Oga-na-heireann-a-bhfuil-gradaim-bainte-amach-acu-i-measc-an-dreama-a-fuair-sparanacht-An-Chead-Ghluin-Eile-ag-Ocaid-speisialta-a-bhi-a-hOstail-ag-an-Uachtaran-Micheal-D_-O-hUiginn/


A Nation’s Voice

Fógrófar na 28 cór ó gach cearn den tír atá ag glacadh páirte in A Nation’s Voice ag imeacht speisialta i nDún Uí Choileáin an 20 Eanáir.

Domhnach Cásca 2016, tiocfaidh aon mhíle guth as gach cearn den tír le chéile le Ceolfhoireann Náisiúnta RTÉ i nDún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath, chun mórshaothar nua ceolfhoirneach agus córúil arna chumadh ag Shaun Davey agus Paul Muldoon a chur i láthair. Is dóigh go mbeidh an cheolchoirm saor in aisce seo ar cheann de na buaicphointí de chomóradh na bliana 1916.


Tá A Nation’s Voice á chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon agus RTÉ, i gcomhar le hArd-Mhúsaem na hÉireann, Cumann Náisiúnta na gCór agus Music Generation, mar chuid d’Éire 2016.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver