San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna
Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH
Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2

I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis.

Táirgtear an scéim phíolótach seo mar dheis aonuaire gnímh-taighde, agus féachann sí le rannpháirtíocht, meantóireacht agus abhcóideacht a fheabhsú idir earnálacha amaitéaracha agus gairmiúla na hamharclannaíochta, an cheoil agus na hamharclannaíochta ceoil.

Tá an obair seo nasctha leis na gníomhartha atá leagtha amach i bplean trí bliana, 2020-22 na Comhairle Ealaíon;

Glacfaimid na bearta tacaíochta seo a leanas chun na gníomhartha sin a chur i gcrích:

  • Deiseanna forbartha gairmiúla a chruthú d’ealaíontóirí a bhfuil spéis acu a gcuid scileanna a fhorbairt agus a saineolas a roinnt in obair le leanaí, le daoine óga agus le cleachtais atá gníomhach sa phobal.
  • Tacú le rannpháirtíocht dheonach agus neamhghairmiúil sna healaíona trí oibriú le raon gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí, an clár Éire Ildánach san áireamh

Is í an aidhm atá leis an scéim phíolótach ná tacú le fostú ealaíontóirí gairmiúla chun oibriú leis an earnáil amaitéarach agus dheonach agus chun a hacmhainn a mhéadú.

Cuireann straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–2025), Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú (féach https://www.artscouncil.ie/ga/straiteis-na-comhairle-ealaion/).

Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime

Cuspóirí

Is í aidhm na dámhachtana ná tacú le heagraíochtaí acmhainne agus tacaíochta náisiúnta amaitéaracha agus/nó deonacha don amharclannaíocht agus don amharclannaíocht cheoil a fhorbraíonn, trí oibriú le healaíontóirí gairmiúla, scileanna taibhléirithe agus teicniúla na mball d’eagraíochtaí áitiúla trí hoiliúint, mheantóireacht nó smaointe nuálacha eile. Bítear ag súil léi go bhféadfaí cláir den sórt sin a eagrú agus a sholáthar ar bhonn lárnach.

Bítear ag súil freisin go bhféadfaí na cláir sin a cheapadh mar chláir i bpearsa nó ar líne nó an dá rud.

Na Tosaíochtaí

Tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:

  • A thagann ó eagraíochtaí tacaíochta agus acmhainne um chleachtas amaitéarach agus/nó deonach ar leibhéal náisiúnta (lena n-áirítear eagraíochtaí bunaithe ar bhallraíocht) agus ag a bhfuil cuntas teiste cruthaithe.
  • A léiríonn béim ar fheabhas agus ar inrochtaineacht na taithí forbartha le haghaidh rannpháirtithe
  • A léiríonn a n-indéantacht trí buiséad soiléir agus réalaíoch a chur ar fáil (lena n-áirítear fianaise ar rátaí íocaíochta gairmiúla cuí agus cothroma), plean oibriúcháin soiléir agus indéanta, chomh maith le foinsí breise tacaíochta
  • A léireoidh uaillmhian agus fís i gcur chuige meáite, samhlaíoch agus struchtúrtha.

 

Tabhair faoi deara: toisc gurb é seo an dara babhta de scéim phíolótach 2021, níl cead ag eagraíochtaí a rinne iarratais incháilithe ar bhabhta a haon iarratas a dhéanamh arís.