English Version


 

 

Ailt
1. Spriocdháta na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n, Déardaoin, an 20 Eanáir 2011

2. An spriocdháta don Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran: 5.30 i.n. Déardaoin an 9 Nollaig 2010

3. Foilsíonn Arts Audiences tuarascáil na bliana 2010 bunaithe ar an Target Group Index

4. Shift in Perspective - Pacáiste Acmhainní Ealaíon agus Míchumais

5. Cinntí: Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair - 2011 (Sraith 2)

6. Cinntí: Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht

7. Cinntí: Scéim Spásanna Oibre na bhFísealaíontóirí 2011

8. An Dámhachtain Sparánachta Ealaíon agus Daoine Breacaosta (Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal)

9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 6 Nollaig.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 330 Samhain 2010

Fáilte go heagrán na Samhna de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I nuachtlitir na míosa seo, fógraímid an spriocdháta don chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Sparánachta. Meabhraímid duit freisin faoin spriocdháta atá ag teacht anuas don Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran, dámhachtain dhébhliantúil lena dtugtar an deis d’ailtire atá ag teacht chun cinn tionscadal taighde a fhorbairt agus a sholáthar agus conradh foirgníochta a dhearadh agus a stiúradh d’Oifig na nOibreacha Poiblí.

Arts Audiences tar éis an tuarascáil is déanaí a fhoilsiú faoin lucht éisteachta/féachana a bunaíodh ar an Target Group Index (Innéacs Grúpaí Sprice).  Cuirtear próifíl ghairid ar fáil inti maidir le líon na ndaoine a bhíonn i láthair ag imeachtaí ealaíon, agus tugtar faisnéis maidir leis an lucht féachana/éisteachta do gach foirm ealaíne.   Tá faisnéis le fáil inti freisin maidir leis an gcaoi a úsáideann lucht féachana/éisteachta na n-ealaíon na meáin.  Tá súil againn go gcabhróidh sé seo le heagraíochtaí ealaíon cinntí margaíochta a dhéanamh atá bunaithe ar eolas. Seo tuarascáil le haghaidh duine ar bith a bhfuil suim aige nó aici i bhfaisnéis d’ardchaighdeán maidir leis an lucht féachana/éisteachta sna healaíona in Éirinn, go háirithe iad siúd a bhfuil baint acu le cúrsaí margaíochta.    

An mhí seo chugainn, seolfar Pacáiste Acmhainní Ealaíon agus Míchumais dar teideal Shift in Perspective. Dearadh an pacáiste acmhainní seo chun cabhrú le heagraíochtaí agus le hionaid ealaíon forbairt a dhéanamh ar chineálacha cur chuige nuálaíocha sa chleachtas comhaimseartha ardchaighdeáin maidir leis na healaíona agus an míchumas.  Táthar ag súil leis go spreagfaidh an pacáiste eagraíochtaí agus ionaid ionas go mbeidh a gcuid imeachtaí níos inrochtana le haghaidh ealaíontóirí agus lucht féachana atá faoi mhíchumas. 

I nuachtlitir na míosa seo freisin fógraímid na cinntí do na Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – 2011 (Strand 2), scéim le tacaíocht a thabhairt do chamchuairteanna agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne.  Foilsímid na cinntí ón Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, scéim nua a sheol an Chomhairle Ealaíon leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, a bhfuil sé d’aidhm aici rannpháirtíocht an phobail san ailtireacht a chur chun cinn.   Ainmnítear na faighteoirí faoi Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2011.  Dírítear leis an scéim nua seo ar thacú le stiúideonna grúpaí ar fud na tíre an timpeallacht is fearr is féidir a chur ar fáil i gcomhair físealaíontóirí atá ag obair.  Chomh maith leis sin, fógraímid an té a fuair an chéad Dámhachtain Sparánachta um Dhaoine Breacaosta (Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal), dámhachtain atá deartha chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt d’fhorbairt ghairmiúil cleachtóra ealaíon atá ag saothrú i réimse cleachtais na n-ealaíon agus daoine breacaosta.

Tá na hailt rialta maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha le fáil ag deireadh na nuachtlitreach. 

Mary Cloake
Stiúrthóir


1. Spriocdháta na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n, Déardaoin, an 20 Eanáir 2011

An chéad spriocdháta eile do na Dámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n, Déardaoin, an 20 Eanáir 2011


Léigh tuilleadh


2. An spriocdháta don Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran: 5.30 i.n. Déardaoin an 9 Nollaig 2010

Is é an spriocdháta don Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran ná 5:30 i.n., Déardaoin, an 9 Nollaig 2010.


Léigh tuilleadh


3. Foilsíonn Arts Audiences tuarascáil na bliana 2010 bunaithe ar an Target Group Index

Arts Audiences tar éis an tuarascáil is déanaí a fhoilsiú faoin lucht éisteachta/féachana a bunaíodh ar an Target Group Index (Innéacs Grúpaí Sprice).


Léigh tuilleadh


4. Shift in Perspective - Pacáiste Acmhainní Ealaíon agus Míchumais

Seolfar pacáiste acmhainní ealaíon agus míchumais dar teideal Shift in Perspective an mhí seo chugainn.


Léigh tuilleadh


5. Cinntí: Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair - 2011 (Sraith 2)

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí a fhógairt maidir le babhta na bliana 2011 dá Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair (Sraith 2), a dearadh chun tacaíocht a thabhairt do chamchuairteanna agus scaipeadh saothair breise thar raon leathan disciplíní ealaíon.


Léigh tuilleadh


6. Cinntí: Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht

Fógraítear faighteoirí na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht.  Seo scéim nua, a sheol an Chomhairle Ealaíon i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,  a bhfuil sé d’aidhm aici rannpháirtíocht an phobail san ailtireacht a chur chun cinn.


Léigh tuilleadh


7. Cinntí: Scéim Spásanna Oibre na bhFísealaíontóirí 2011

Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon na faighteoirí faoi Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí, scéim nua a tugadh isteach a bhfuil sé d’aidhm aici tacú le stiúideonna grúpaí ar fud na tíre an timpeallacht is fearr is féidir a chur ar fáil i gcomhair físealaíontóirí atá ag obair.


Léigh tuilleadh


8. An Dámhachtain Sparánachta Ealaíon agus Daoine Breacaosta (Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal)

Faigheann Ríonach Ní Néill an chéad Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á bainistiú ag Create.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na nuachta ón bpobal ealaíon i mí na Samhna tá faisnéis faoi sheimineár agus cheardlann um fhorbairt ghairmiúil d’ealaíontóirí agus do ghairmithe sláinte; acmhainn fhairsing nua ar líne dar teideal Source ó Na Píobairí Uileann agus tá oifig ealaíon Chomhairle Contae Laoise ag cur fáilte roimh iarratais ar dhámhachtainí stiúideo ag Arthouse Stradbally, spás stiúideo nua a osclófar i Márta 2011.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na nuachta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí na Samhna tá an méid seo a leanas: glao ar fhaisnéis ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann maidir le gníomhaíocht ar bith atá beartaithe i gcomhair na bliana 2011 a bhfuil raon idirnáisiúnta aici; fógra faoi fhaighteoirí Dhuais an AE don Litríocht; faisnéis maidir leis an tríú Comhdháil ‘Culture in Motion’; foilsiú ar líne na n-aighneachtaí maidir leis an bPáipéar Uaine Unlocking the potential of cultural and creative industries; sonraí faoi ról na dtionscal cultúrtha agus cruthaitheacha a aithint i straitéis na hEorpa 2010; meabhrúchán faoin bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an gcéad Chlár Cultúir eile agus glao ar thograí maidir le heagraíochtaí ag obair le tíortha chomhpháirtíocht an Oirthir.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver