Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir

Is cúis áthais dom a insint daoibh gur foilsíodh ár mbeartas um luach saothair chothrom d’ealaíontóirí, Luach Saothair don Ealaíontóir, agus go bhfuil ár bhfeachtas chun an tsaincheist a choinneáil i mbéal an phobail faoi lán seoil anois.

 

Tá an tsaincheist seo an-tábhachtach, agus tá sé práinneach freisin. Tá an cultúr a bhaineann le gan dóthain a íoc le healaíontóirí nó gan iad a íoc as a gcuid oibre ar chor ar bith, nó an nós a bhaineann le hiarraidh ar chleachtóirí oibriú ‘ar son na poiblíochta’ amháin fós ann sa bhliain 2020. Níl aon dabht go bhfuil sé seo éagórach ar ealaíontóirí agus tromchúiseach do na healaíona, ach déanfar dochar fadtéarmach dár sochaí dá bharr freisin. Nuair atá ealaíontóirí rathúla, fiú amháin, ag maireachtáil lena leithéid d’éiginnteacht airgeadais ní féidir leo pleanáil le haghaidh gnáthshaol a bheith acu in Éirinn, beidh ar líon suntasach díobh éirí as an gcleachtas agus slí bheatha a aimsiú i réimse eile, agus ní bheimis ná na glúnta amach anseo in ann taitneamh a bhaint as na saothair a chruthaigh siad.

 

Mar sin, ná bí cúthaileach – bí bródúil – agus glac páirt inár bhfeachtas ar na meáin shóisialta agus i ngach áit eile, agus #PayTheArtist.

 

Tá meabhrúchán i nuachtlitir na míosa seo chomh maith go bhfuil an spriocdháta dár gclár iontach ‘Scoileanna Ildánacha’ ag druidim linn agus nach nglacfar le hiarratais i ndiaidh an 19 Márta. Ciallaíonn sé seo gur cheart do thuismitheoirí nó múinteoirí dul chuig ár suíomh gréasáin láithreach bonn, clárú agus iarratas a dhéanamh in am más maith leo go mbeadh a scoil ar cheann den 150 scoil a roghnófar chun tosú ar an gclár i Meán Fómhair!

 

Tá Scoileanna Ildánacha á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá ag éirí go hiontach leis. Tá sé mar aidhm aige na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga, agus molaim go hard na spéire é.

 

Le gach dea-ghuí,

 

Martin O’Sullivan

Stiúrthóir Gníomhach


Nuacht na míosa seo
Luach Saothair don Ealaíontóir

Seolann an Chomhairle Ealaíon a beartas nua maidir le luach saothair agus conraitheoireacht chóir chothrom ealaíontóirí.  


Trína straitéis, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do dhálaí maireachtála agus oibre ealaíontóirí a fheabhsú.

 

Tríd an mbeartas — Luach Saothair don Ealaíontóir — a fhoilsiú tógaimid ar an tiomantas sin trí fhís agus plean a leagan amach chun athrú dearfach a chruthú sa tréimhse 2020–2022.

 

Déanaimid iarracht timpeallacht a chruthú inar féidir le healaíontóirí saothar barr feabhais a dhéanamh ina léirítear uaillmhian agus ina bhfaighidh siad luach saothair cuí.

 

Cuirtear in iúl sa bheartas seo ár dtiomantas agus ár seasamh i dtéarmaí croíluachanna. Cuirtear sraith prionsabal don chleachtas is fearr ar fáil ann agus ba cheart dóibh siúd ar fad a oibríonn sna healaíona a bheith ag dréim leo siúd. Maítear ann ár n-ionchais dóibh siúd a mhaoinímid, a n-oibrímid leo agus maidir linn féin. Pléitear a ndéanaimid trí shraith gníomhartha a leagan amach a dtabharfaimid fúthu i réimsí an taighde, na ngníomhaíochtaí forbartha, riachtanais a bhaineann le maoiniú agus abhcóideacht.

 

Tá an beartas ar fáil ar ár suíomh gréasáin anseo.

Nó lean #paytheartist

Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt

Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt


Is é an spriocdháta don Scéim Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh Déardaoin, 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 10 Márta 2020 ar aghaidh.

 

Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, agus tar éis próiseas comhairliúcháin, tá lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche. 

 

Tuigimid gur iomaí agus gur éagsúil na scileanna a theastaíonn chun amharclannaíocht den chéad scoth a chruthú, agus cé go mbíonn an fhís chruthaitheach á treorú, bíonn tacaíocht bhuan chomhoibríoch de dhíth chun an tsármhaitheas a bhaint amach. Tá cur chuige úr fuinniúil á lorg leis an tionscadal píolótach seo chun an comhthéacs a fhorbairt agus a chruthú ina dtiocfadh sárshaothar ábhartha faoi bhláth. Mar thionscadal píolótach, iarrfar ar an iarratasóir/na hiarratasóirí a n-éireoidh leis/leo obair i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon chun bonneagar comhoibríoch a chruthú agus a mheas, bonneagar a chuireann barr feabhais ar na hacmhainní atá ann agus a chuireann an dea-chleachtas chun cinn i bhforbairt, i léiriú agus i scaipeadh na hearnála amharclannaíochta neamhspleáiche ar fud na hÉireann.

 

Déanfar iarratais a mheas ó ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta* agus/nó ó aonáin chomhoibríocha atá in ann dea-theist sa léiriú amharclannaíochta a thaispeáint agus comhpháirtíochtaí saineolais le heagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochtaí nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon ag a bhfuil dea-theist shuntasach acu i léiriú agus i dtaibhiú amharclannaíochta do lucht féachana e.g. cuideachtaí léiriúcháin, féilte, Ionaid Ealaíon. 

 

Tabhair faoi deara: D’fhéadfaí nach iad na heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na príomh-iarratasóirí. Mar sin féin, ní mór go mbeadh tacaíocht ag iarratais faoin gclár seo ó eagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon.

 

*Sainmhínithe chun críche na scéime seo

Ealaíontóir gairmiúil amharclannaíochta: aon duine aonair atá ag saothrú mar ealaíontóir gairmiúil i gcáil chruthaitheach i gcomhthéacs na hamharclannaíochta, agus atá aitheanta sa cháil sin ag a p(h)iaraí. D’fhéadfadh stiúrthóir, déantóir amharclannaíochta, aisteoir, drámadóir, dearthóir, léiritheoir cruthaitheach nó aonán léiriúcháin nach bhfaigheann Maoiniú Straitéiseach a bheith i gceist anseo.

 

Déanfar cinntí in dhá chéim. Déanfar iarratais a mheas agus a luacháil le linn chéim 1. Tabharfar cuireadh d’iarratasóirí ar an ngearrliosta mar thoradh ar an gcéim seo a dtogra a chur i láthair. Táimid ag súil go dtarlóidh an dara céim seo i mí Iúil 2020.

 

Féadfar cur isteach ar mhaoiniú go huasmhéid €250,000 in aghaidh na bliana thar imeacht dhá bhliain.  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin ó dhaoine aonair nó ó aonáin nó eagraíochtaí comhoibríocha nach bhfaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon.  Beidh treoirlínte ar fáil ar an leathanach Maoiniú ar Fáil ar ár suíomh gréasáin go luath i mí an Mhárta 2020 http://www.artscouncil.ie/ga/Maoiniu/Maoiniu-ar-fail/

 

Reáchtálfar clinic faisnéise sa Chomhairle Ealaíon ar an 4 Márta 2020 ag 11.00 am. Léirigh do spéis le do thoil trí ríomhphost a sheoladh chuig Elaine.Connolly@artscouncil.ie

Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon roghnú na gcúig eagraíocht ar Leibhéal 1 agus na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 a dheimhniú atá chun páirt a ghlacadh i gCéim 2 den chlár RAISE a bhfuil an-rath ag baint leis.


Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon roghnú na gcúig eagraíocht ar Leibhéal 1 agus na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 a dheimhniú atá chun páirt a ghlacadh i gCéim 2 den chlár RAISE a bhfuil an-rath ag baint leis.

Tá clár RAISE na Comhairle Ealaíon dírithe ar bhorradh a chur faoin infheistíocht phríobháideach sna healaíona in Éirinn trí chultúr daonchairdis inmharthana agus infheistíochta príobháidí a leabú i measc eagraíochtaí rannpháirteacha. Seoladh an clár seo chun acmhainn tiomsaithe airgid na n-eagraíochtaí ealaíon a fhorbairt, trí bhíthin scileanna agus acmhainní a sholáthar chun eagraíochtaí láidre agus inbhuanaithe a chothú.

Léirigh na cúig eagraíocht a roghnaíodh ar Leibhéal 1 (Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, Amharclann an Druid, Leabhair Pháistí Éireann, Institiúid Scannán na hÉireann agus Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath) go bhfuil struchtúir eagrúcháin láidre acu, chomh maith le tograí tiomsaithe airgid láidre, pleananna margaíochta soiléire agus an acmhainn inmheánach, an cheannaireacht agus comhaontú ón mbord lena chinntiú go bhforbrófar straitéisí infheistíochta príobháidí/daonchairdis éifeachtacha. Glacfaidh siad páirt anois i gcúig cheardlann grúpa agus tabharfar 80 uair an chloig de thacaíocht shaincheaptha eagraíochtúil do gach eagraíocht roghnaithe. Cuirfear tacaíocht airgeadais ar fáil freisin chun íoc i dtreo tuarastail d’acmhainn oiriúnach tiomsaithe airgid.

Léirigh na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 (Fishamble: The New Play Company, Féile Scannán Idirnáisiúnta Chorcaí, The Ark, Taisce Cheol Dúchais Éireann, Graphic Studio Baile Átha Cliath, Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Leanaí, Compántas Amharclannaíochta Graffiti, Cumann Ceolfhoirne na nÓg in Éirinn, Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann, Access Cinema, Ionad Ealaíon Loch Garman, Ionad Ealaíon Chill Chainnigh, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Corcadorca Theatre Company, Féile Ealaíon Junction Chluain Meala) tiomantas do chláir tiomsaithe airgid infheistíochta a fhorbairt sa mheántéarma go fadtéarma, léirigh siad leibhéal áirithe iarrachta i leith ioncam deontóra a fháil agus tá struchtúr agus straitéis shoiléir láidir eagraíochtúil acu. Gheobhaidh na heagraíochtaí ar Leibhéal 2 ceardlanna oiliúna ráithiúla i ngrúpaí, 15 uair an chloig de mheantóireacht agus tacaíocht aonair mar aon le fáil iomlán ar uirlisí tacaíochta ar líne don tiomsú airgid.

Oibreoidh ár gcomhpháirtí soláthair, O’Kennedy Consulting, le gach eagraíocht ar Leibhéal 1 chun pleananna saincheaptha tiomsaithe airgid a fhorbairt a oireann do riachtanais shonracha uathúla na heagraíochta agus soláthróidh siad ceardlanna cuimsitheacha agus meantóireacht ghaolmhar do na heagraíochtaí ar Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 araon.

 

Martin O’Sullivan, Leas-Stiúrthóir agus Stiúrthóir Cuideachta

Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020

Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.


Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le AEMI, clinicí faisnéise i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath ag deireadh mhí an Mhárta roimh na spriocdhátaí atá ag teacht aníos do Reel Art, Authored Works agus an Dámhachtain do Thionscadal Scannáin. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar na dámhachtainí seo freastal ar cheann amháin de na clinicí seo mar a ndéanfaidh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon plé ar na dámhachtainí agus ceisteanna a fhreagairt.

Deimhneofar na dátaí, an t-am agus na hionaid tionóil go luath.  Seiceáil suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair clárú ach ríomhphost a sheoladh chuig info@aemi.ie.

Spriocdhátaí do dhámhachtainí atá ag teacht aníos

Reel Art

Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. Tacófar le dhá scannán in 2020. Cuirfear ciste iomlán suas le €102,500 ar fáil don bheirt iarrthóirí a n-éiríonn leo (ar a n-áireofar buiséad léirithe suas le €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise suas le €12,500). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2022.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 14 Bealtaine 2020

 

Dámhachtain do Thionscadal Scannáin

Bronntar an dámhachtain tionscadail ar scannáin d’ardchaighdeáin atá uaillmhianach i mbealach cruthaitheach agus turgnamhach. Ba cheart an obair a dhéanamh i bhfoirm scannáin agus é d’aidhm aige dul i ngleic le lucht féachana agus dúshlán a thabhairt dóibh agus ba cheart é a dhéanamh le taispeáint go poiblí i bpictiúrlanna ar an gcéad dul síos.  Ar na tograí féideartha tá cinn: atá turgnamhach ó thaobh foirme nó ábhair de; nach bhfuil struchtúr an scéil leo; a bhaineann úsáid chruthaitheach as an teicneolaíocht.  D’fhéadfadh iarratasóirí rathúla cur isteach ar thacaíocht taispeántais bhreise.  An tUasbhuiséad Léiriúcháin: suas le €70,000.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 13 Lúnasa 2020

 

Authored Works

Is é cuspóir Authored Works saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Tacófar le scannán amháin in 2020. Cuirfear ciste iomlán suas le €200,000 ar fáil don iarrthóir a n-éiríonn leis/léi (ar a n-áireofar buiséad léirithe suas le €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise suas le €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2022.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 20 Lúnasa 2020

 

 

Tuilleadh eolais: Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le Dámhachtainí Scannáin na Comhairle Ealaíon agus chun treoirlínte na dámhachtana a fháil, féach ar an rannán maidir leis an maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ar 01 618 0200 nó ag an seoladh ríomhphoist awards@artscouncil.ie

Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30 p.m, Déardaoin, 30 Aibreán 2020

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 30 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 31 Márta 2020 ar aghaidh.


Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 30 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 31 Márta 2020 ar aghaidh.

Tá na dámhachtainí seo a leanas le fáil:

 • An Dámhachtain Coimisiún sa Cheol
 • Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta
 • Dámhachtain Coimisiún sa Cheoldrámaíocht

Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná comhpháirtíochtaí cruthaitheacha a éascú idir réimse daoine nó eagraíochtaí ar mian leo saothair a choimisiúnú agus na healaíontóirí féin. Tacaíonn an Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta le táillí a íoctar le healaíontóirí. Is é an toradh a chaithfidh a bheith ar an bpróiseas seo ná go scaipfear an saothar a coimisiúnófar nó go gcuirfear i láthair é in Éirinn nó thar lear.

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí lena n‑áirítear ealaíontóirí, gairmithe ealaíon, ensemble, údaráis áitiúla, compántais léiriúcháin agus gníomhaireachtaí eile. Ní féidir leis an ealaíontóir atá le coimisiúnú iarratais a dhéanamh. Is é an coimisinéir amháin a dhéanann é sin.

Foilseofar Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh na ndámhachtainí seo sa chuid maidir le maoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór don té atá ag coimisiúnú an tsaothair agus don ealaíontóir (nó do na healaíontóirí) a bheith cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2020

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa an 10 Márta. Is é spriocdháta na scéime 5.30 pm Déardaoin, 9 Aibreán 2020. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.


Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa an 10 Márta. Is é spriocdháta na scéime 5.30 pm Déardaoin, 9 Aibreán 2020. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

 

Is é cuspóir na Scéime Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Déanfaidh an t-ealaíontóir damhsa ábhar sonrach an chláir oibre a dhearadh i gcomhar leis an ionad agus leis an údarás áitiúil.

 

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 

 • damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú in áiteanna éagsúla ar fud na réigiún;
 • deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin;
 • deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh.

 

Féadfaidh ealaíontóirí damhsa gairmiúla, ionaid tionóil nó údaráis áitiúla cur isteach ar an scéim seo. Ní mór d’iarratasóirí tacaíocht thiomanta a léiriú ó ionad tionóíl amháin agus údarás áitiúil amháin ar a laghad, nó meitheal d’ionaid tionóil agus d’údaráis áitiúla

 

Foilsíodh treoirlínte na scéime sa chuid maidir le maoiniúatá ar fáil dár suíomh gréasáin.

An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta

Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta, an 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Tosóidh an tréimhse ama inar féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar an 10 Márta.


Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta, an 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Tosóidh an tréimhse ama inar féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar an 10 Márta.

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta deis a thabhairt d’ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ealaíon agus le húdaráis áitiúla. I ngach cás, déanfaidh an t-ealaíontóir amharclannaíochta gach a mbeidh i gceist leis an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar le hionad ealaíon agus le húdarás áitiúil.

Ní mór go mbeadh tacaíocht thiomanta i scríbhinn le tograí maoinithe faoin scéim seo ó údarás áitiúil amháin agus ó ionad ealaíon amháin ar a laghad.

Is éard is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta:

 • Deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí amharclannaíochta ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin
 • Deiseanna a chur ar fáil d’ionaid ealaíon agus d’údaráis áitiúla chun cleachtas amharclannaíochta a fhorbairt ina gceantar
 • Forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha amharclannaíochta a spreagadh
 • Cur chuige comhordaithe a spreagadh idir na príomhsholáthraithe ealaíon ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach.

 

Is féidir treoirlínte na dámhachtana a fháil sa chuid maidir le maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí a bheith cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta

Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh cleachtóirí gairmiúla i bhforbairt agus i gcur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Spreagfar forbairt agus/nó cur i láthair saothair ar ardchaighdeán ealaíne i roinnt céimeanna forbartha agus léirithe iomlána ceoldrámaíochta freisin a dhéanann teagmháil leis an bpobal, rud a chruthóidh deiseanna d’ealaíontóirí.

 

Spriocdháta: 5.30 pm, 14 Bealtaine 2020


Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh cleachtóirí gairmiúla i bhforbairt agus i gcur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Spreagfar forbairt agus/nó cur i láthair saothair ar ardchaighdeán ealaíne i roinnt céimeanna forbartha agus léirithe iomlána ceoldrámaíochta freisin a dhéanann teagmháil leis an bpobal, rud a chruthóidh deiseanna d’ealaíontóirí.

 

Spriocdháta: 5.30 pm, 14 Bealtaine 2020

 

I ngach ceann de thrí shraith na dámhachtana, tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:

 • Fís ealaíonta shoiléir agus fianaise go bhfuil an tionscadal a bheartaítear ar ardchaighdeán ealaíne nó gur dóigh go mbeidh sé ar ardchaighdeán ealaíne; cuirfear cuntas teiste na bpríomhealaíontóirí san áireamh
 • Mórdheiseanna forbartha do chleachtóirí ceoldrámaíochta gairmiúla
 • Iarratais atá ag teacht go soiléir le tosaíochtaí beartais agus straitéise na Comhairle i gcomhair na ceoldrámaíochta.

 

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil a bhaineann leis an trí shraith den Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta:

 • Sraith 1: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Forbairt: suas le €20,000 ar a mhéad
 • Sraith 2: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Cur i Láthair Forbartha: suas le €110,000 ar a mhéad
 • Sraith 3: Léiriú na Ceoldrámaíochta: suas le €450,000 ar a mhéad

 

An Próiseas iarratais

Is féidir na sonraí iomlána maidir le próiseas an iarratais a fháil anseo

 

Treoirlínte

Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

 • A bheith ina gcónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann/a bheith lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann iad/nach bhfuil lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin leis na healaíona i bPoblacht na hÉireann.

 

Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta don chothromas agus don chuimsiú agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó dhaoine nó ó ghrúpaí ó phobail ina bhfuil cultúir éagsúla agus ó dhaoine faoi mhíchumas.

Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaíochta atá ag fáil Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, féadfaidh eagraíochta eile (ar nós ionaid léirithe) a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona iarratas a dhéanamh, ar an gcoinníoll go bhfuil aon ghníomhaíocht agus aon mhaoiniú gaolmhar a thaispeántar a bheith sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuair an eagraíocht sin Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona, agus ar leithligh uathu.

Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, táthar ag súil go bhféadfadh ról a bheith acu uaireanta ag tabhairt tacaíochta nó ag déanamh páirtíochta don tsraith den dámhachtain a bhaineann le Cur i Láthair na Ceoldrámaíochta (agus d’fhéadfadh ról tacaíochta a bheith acu freisin sna sraitheanna a bhaineann le Forbairt na Ceoldrámaíochta). I gcásanna den chineál sin, ní mór don iarratasóir agus don léiritheoir tacaíochta maoinithe a dheimhniú go bhfuil an tacaíocht atá á tairiscint agus ról beartaithe na heagraíochta atá maoinithe sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuil Maoiniú Straitéiseach faighte ag an eagraíocht, agus deighilte uathu, agus nach gcuirfidh an léiritheoir ceoldrámaíochta maoinithe an saothar i láthair go poiblí nó ar bhealach eile mar léiriú nó comhléiriú nó mar chuid dá chlár.

Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.

 

Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2021 ná Déardaoin, 30 Aibreán 2020.


Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.

 

Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2021 ná Déardaoin, 30 Aibreán 2020.

 

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil trí na seirbhísí ar líne ón 17 Márta 2020.

 

Tá an scéim seo oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo dul ar camchuairt idir Eanáir agus Meitheamh 2020, agus atá ina gcónaí nó bunaithe i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.

 

Ní fhéadfaidh iarratasóirí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach/Ionaid Ealaíon/Comhpháirtíochta cur isteach ar an Scéim Camchuairte.

 

Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.

 

Chun sonraí a fháil faoin scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona, 2021

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 pm Déardaoin, 12 Márta 2020

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Eanáir 2020.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 pm Déardaoin, 12 Márta 2020

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Eanáir 2020.

 

Is é an cuspóir atá le Maoiniú Deontais do na hEalaíona a chinntiú go mbeidh fairsinge gníomhaíochtaí agus clár ealaíon ar ardchaighdeán ar fáil ar fud na tíre, trí thacaíocht solúbtha a chur ar fáil ar feadh tréimhse ama seasta, agus trína dhéanamh sin, freagraíonn sé do riachtanais na ndaoine atá ag déanamh saothair, á chur i láthair agus ag tacú le cruthú saothair.

Tá sé i gceist go ndéanfaidh an clár na nithe seo:

 • Tacaíocht a thabhairt do níos mó ná gníomhaíocht ealaíon ar leith amháin a bheidh ar siúl laistigh de thréimhse ama seasta, nó
 • Tacaíochtaí nó saoráidí a thabhairt d'ealaíontóirí thar thréimhse ama seasta.

Tá sé ina sprioc sa chlár, Maoiniú Deontais do na hEalaíona, freisin torthaí a bhaint amach ina bhforbraítear na healaíona:

 • Trí eispéiris ealaíon ar ardchaighdeán a chur ar fáil don phobal mór a bheith páirteach sna healaíona, nó
 • Trí sheirbhísí, acmhainní nó áiseanna den scoth a sholáthar a thacaíonn le hobair ealaíontóirí nó earnáil na n-ealaíon, agus
 • An maitheas a dhéanfar d’éiceolaíocht na n-ealaíon sa réimse cleachtais lena mbaineann tú.

 

Foilseofar treoirlínte ar ár suíomh gréasáin i mí Eanáir 2020 sa chuid maidir le maoiniú atá ar fáil

An chéad spriocdháta eile do Reel Art – 17:30 Déardaoin,14 Bealtaine 2020

 Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Scannáin Reel Art de chuid na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 14 Bealtaine 2020 ag 17:30.  Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 14 Aibreán 2020 ar aghaidh.


Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Scannáin Reel Art de chuid na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 14 Bealtaine 2020 ag 17:30.  Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 14 Aibreán 2020 ar aghaidh.

 

Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. Tacófar le dhá scannán in 2020. Cuirfear ciste iomlán €102,500 ar fáil don dá iarrthóir a n-éiríonn leo (ar a n-áireofar buiséad léirithe €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €12,500). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2022.

Caithfear iarratais ar Reel Art 2020 a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, 14 Bealtaine 2020. Tá na treoirlínte agus sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil sa rannán faoi mhaoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Tabhair faoi deara:  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon.  Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Nuacht ón bPobal
Tá WESTIVAL ag lorg STIÚRTHÓIR FÉILE. Buaiteoir Dhámhachtana Féilte na hÉireann 2019 don ‘Fhéile Bheag is Fearr’.

Tá foireann ghairmiúil dhaingean tógtha ag WESTIVAL le tacaíocht ó bhord uaillmhianach agus pobal rannpháirteach. Tá an STIÚRTHÓIR FÉILE freagrach as an gclár foriomlán cruthaitheach, bainistíocht, airgeadas agus riarachán agus as sláinte oibriúcháin an cheiliúrtha bhliantúil bhunaithe seo ar na healaíona i gCathair na Mart. 


Tá foireann ghairmiúil dhaingean tógtha ag WESTIVAL le tacaíocht ó bhord uaillmhianach agus pobal rannpháirteach. Tá an STIÚRTHÓIR FÉILE freagrach as an gclár foriomlán cruthaitheach, bainistíocht, airgeadas agus riarachán agus as sláinte oibriúcháin an cheiliúrtha bhliantúil bhunaithe seo ar na healaíona i gCathair na Mart. 

 

Ba chóir go mbeadh an STIÚRTHÓIR FÉILE in ann dea-theist a léiriú i gcláreagrú cleachtais na n-ealaíon ildisciplíneach, bainistíocht féilte, maoiniú, cur chun cinn agus i rannpháirtíocht an phobail. Ba chóir go mbeadh tuiscint fhairsing acu ar an saothar is fearr atá á dhéanamh i réimse de chleachta(i)s ealaíne in Éirinn agus i gcéin.  Is post buan páirtaimseartha é seo le tuarastal pro rata de réir thagarmhairc an tionscail. 

 

Foghlaim tuilleadh fúinn ag Westival.ie. 

Le haghaidh sonraíocht róil agus pacáiste iarratais seol iarratas le do thoil chuig GoCreate@Westival.ie. Is é an 27 Márta 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

PAINÉAL TEAGASCÓIRÍ CEOIL

Tá iarratais á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ar fholúntais a d’fhéadfadh a theacht chun cinn in 2020 ó cheoltóirí le speisialachas i múineadh na réimsí a leanas:  

 

 • Teagasc grúpa bhig i nguth (cór san áireamh) nó uirlis (aon seánra ceoil).  
 • Teagasc grúpa mhóir (guth agus/nó uirlis) i réimse comhthéacsanna scoile, pobail agus óige.  
 • Ensemble (uirlis/guth), éascú buíonta ceoil, meantóireacht in aon seánra ceoil lena n-áirítear, mar is cuí, cumadh amhrán/cumadóireacht chruthaitheach/rapcheol, teicneolaíocht/taifeadadh ceoil etc. 
 • Luathbhlianta - Teagasc gutha agus/nó uirlise do leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois 

Tá iarratais á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ar fholúntais a d’fhéadfadh a theacht chun cinn in 2020 ó cheoltóirí le speisialachas i múineadh na réimsí a leanas:  

 

 • Teagasc grúpa bhig i nguth (cór san áireamh) nó uirlis (aon seánra ceoil).  
 • Teagasc grúpa mhóir (guth agus/nó uirlis) i réimse comhthéacsanna scoile, pobail agus óige.  
 • Ensemble (uirlis/guth), éascú buíonta ceoil, meantóireacht in aon seánra ceoil lena n-áirítear, mar is cuí, cumadh amhrán/cumadóireacht chruthaitheach/rapcheol, teicneolaíocht/taifeadadh ceoil etc. 
 • Luathbhlianta - Teagasc gutha agus/nó uirlise do leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois 

 

Ní mór go mbeadh taithí ag iarratasóirí cheana ar an gceol a theagasc do leanaí agus do dhaoine óga agus go mbeadh scileanna taibhithe cruthaithe acu.  

 

Tá tuilleadh sonraí agus foirm iarratais le fáil ar www.etbjobs.ie 

 

Is é an 28 Feabhra 2020 ag 13.00 an spriocdháta le haghaidh iarratas 

Riarthóir Music Generation

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ag iarraidh Riarthóir (Oifigeach Cléireachais Ghrád III) a fhostú chun cabhrú leis an Oifigeach Forbartha Ceoil le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil laethúil Music Generation na Mí.  Tá duine á lorg againn atá paiseanta faoin oideachas ceoil agus a bhfuil scileanna TF, cumarsáide agus eagraíochtúla den chéad scoth acu.  


Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ag iarraidh Riarthóir (Oifigeach Cléireachais Ghrád III) a fhostú chun cabhrú leis an Oifigeach Forbartha Ceoil le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil laethúil Music Generation na Mí.  Tá duine á lorg againn atá paiseanta faoin oideachas ceoil agus a bhfuil scileanna TF, cumarsáide agus eagraíochtúla den chéad scoth acu.  

 

Conradh cúig bliana ar théarma seasta

37 uair in aghaidh na seachtaine

Ní thugtar pinsean leis an bpost seo.

 

Ní mór gach iarratas a dhéanamh ar etbjobs.ie

http://www.etbjobs.ie/index.cfm/section/job_results/vec_key/1/page/3/

Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha

Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh le spriocdháta de 17:00, Déardaoin, 12 Márta 2020.


Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh le spriocdháta de 17:00, Déardaoin, 12 Márta 2020.

 

Tá an Fógra Conartha, foirmeacha iarratais 2020 agus na cáipéisí ábhartha ar fad ar fáil le híoslódáil ar http://www.etenders.gov.ie/

Tá Leabhráin Faisnéise agus Ceisteanna Coitianta ar fáil anois ar shuíomh gréasáinScoileanna Ildánacha

 

Tá eolas faoin gclár agus faoi obair na gComhlach Chruthaitheach ar fáil ar http://www.artscouncil.ie/ga/scoileanna-ildánacha/

Is deis iontach é seo le haghaidh ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus daoine aonair atá ag obair in eagraíochtaí in earnáil na n-ealaíon agus san earnáil chultúrtha.

 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír

Tá scoileanna in anniarratais a dhéanamh anois go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020.  

Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil anseo. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta.


Tá scoileanna in anniarratais a dhéanamh anois go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020.  

Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil anseo. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta.

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tacaíonn sé le scoileanna a bPlean Scoile Ildánaí féin a fhorbairt agus tosú á chur i bhfeidhm. Oibríonn scoileanna a ghlacann páirt le Comhlach Cruthaitheach chun Plean a chruthú, baineann siad leas as an réimse acmhainní ina scoil agus ina bpobal i gcoitinne, agus forbraíonn siad bealaí nua oibre a neartaíonn an tionchar atá ag an gcruthaitheacht ar fhoghlaim, ar fhorbairt agus ar fholláine na scoláirí. Bíonn ról lárnach ag leanaí agus daoine óga sa phróiseas seo.

Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil - de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.

Beidh 150 scoil nua as gach cearn den tír rannpháirteach sa tionscnamh i mbliana.  Gheobhaidh na scoileanna rannpháirteacha pacáiste tacaíochta gach bliain lena n-áirítear oiliúint, suas le naoi lá tacaíochta ó Chomhlach Cruthaitheach agus deontas aon uaire €4,000 (san iomlán) chun a gcuid pleananna a chur i bhfeidhm in 2020–21 agus 2021–22.