English Version


  11zt7ql1nvbzsfz04zxt4yu0p10folhen407haxycpu2cy0p2

 Lilly-white No.2 le Gemma Brown, ábhar aicrileach ar linéadach, 40 x 35cm, 2006 ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil faoi láthair sa Chomhairle Ealaíon, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

 

Ailt
1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdhátaí maidir le trí phríomhscéim deontas

2. Scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna, scriocam 5 i.n. Dé hAoine 5 Samhain

3. Scéim Ensembles na nÓg 2009 - ceardlann agus sárthaispeántas

4. Foilsíonn Arts Audiences lámhleabhar um Sheirbhís do Chustaiméirí

5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tionscnamh nua damhsa

6. Comhdháil 25 : 25 maidir leis na hEalaíona agus an Cultúr i bhForbairt Áitiúil, mí na Samhna

7. Bronnann an Chomhairle Ealaíon beagnach €500,000 ar ealaíontóirí aonair

8. Cinntí: Treoirscéimeanna téatair agus damhsa i gcomhair 2010-2011

9. Cinntí faoin Scéim Deis: na faighteoirí faoi bhabhta mhí Mheán Fómhair

10. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

11. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 15 Samhain.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 229 Deireadh Fómhair 2010

Fáilte go dtí eagrán Dheireadh Fómhair de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí iarratais do na trí phríomhchlár deontas atá againn - Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Deontais le haghaidh Clár Bliantúil agus Maoiniú Bliantúil.   Chomh maith leis sin, tugaimid faisnéis faoi Scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna.  Cuirfear maoiniú ar fáil faoin scéim seo d’imeachtaí liteartha samhlaíocha i leabharlanna ar fud na tíre. 

I nuachtlitir na míosa seo, cuirimid torthaí an imeachta Art-Youth-Culture: FYI ar fáil.   Tugadh 60 duine óg idir 15 bliana d’aois agus 25 bliain d’aois le chéile san imeacht sin chun plé a dhéanamh lena bpiaraí agus le príomhdhéantóirí beartas faoina rannpháirtíocht sa saol cultúrtha agus sna healaíona.   Tá achoimre san fhoilseachán ar na príomhtheachtaireachtaí a tháinig chun solais le linn an imeachta, agus tá freagairt na Comhairle Ealaíon le fáil ag deireadh na tuarascála, ina leagtar amach na gníomhartha a d’fhéadfaí a dhéanamh i réimse na ndaoine óga, na bpáistí agus an oideachais. 

Tá lámhleabhar simplí foilsithe ag Arts Audiences ar mhaithe le cabhrú le heagraíochtaí ealaíon seirbhís do chustaiméirí ó thaobh an phobail agus lucht úsáidte a mheasúnú agus a fheabhsú. Is cuid é sin dá obair leanúnach maidir le hábhar acmhainní a fhoilsiú d’eagraíochtaí ealaíon.  Is féidir an foilseachán a íoslódáil in eagrán na míosa seo. 

Cuirimid i gcuimhne duit go mbeidh chomhdháil shuntasach á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon an 25-26 Samhain, i nDámh Chruinne Éireann ag Ollscoil Luimnigh, chun ceiliúradh a dhéanamh ar an gComhairle Ealaíon a bheith ag obair i gcomhpháirt le hÚdaráis Áitiúla le 25 bliain anuas. Déanfar scagadh sa chomhdháil ar ról na n-ealaíon agus an chultúir maidir le cuspóirí a bhaineann le forbairt gheilleagrach agus shóisialta áitiúil a bhaint amach, agus ar na bealaí inar féidir linn acmhainneacht na pleanála comhtháite san am atá le teacht a bhaint amach sna réimsí sin.  Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus clárú ar shuíomh Gréasáin 25:25

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tar éis pleananna a fhógairt chun oiliúint ghairmiúil sa damhsa agus an oideachas damhsa a fhorbairt in Éirinn. Tá an comhthionscnamh seo beartaithe chun scrúdú a dhéanamh ar chreat nua a chruthú ar a dtugtar an clár ‘Céim chun Tosaigh’.  Is féidir tuilleadh eolais faoin tionscnamh seo a fháil san eagrán seo. 

Ar an ábhar eile sa nuachtlitir, fógraímid na hiarratasóirí ar éirigh leo sa bhabhta is déanaí de na Dámhachtainí Sparánachta agus foilsímid na cinntí ó na treoirscéimeanna téatair agus damhsa le haghaidh 2010-2011. Tá na cinntí ón mbabhta is déanaí den scéim Deis á gcur ar fáil freisin. 

Tá na hailt rialta maidir le nuacht ó lucht na n-ealaíon agus nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha le fáil ag deireadh na nuachtlitreach.  

Mary Cloake

Stiúrthóir

 


1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdhátaí maidir le trí phríomhscéim deontas

Tá na spriocdhátaí do na hEagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, do na Deontais le haghaidh Clár Bliantúil agus do Mhaoiniú Bliantúil i gcomhair 2011 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


2. Scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna, scriocam 5 i.n. Dé hAoine 5 Samhain

Is é an chéad spriocdháta le haghaidh na scéime ná 5 i.n. Dé hAoine, 5 Samhain.


Léigh tuilleadh


3. Scéim Ensembles na nÓg 2009 - ceardlann agus sárthaispeántas

In Eanáir 2010, reáchtáladh imeacht chun grúpaí déanta scannán, damhsa, téatair, agus físealaíon don ógra, ar dámhadh maoiniú orthu faoi Scéim Ensembles na nÓg an bhliain roimhe sin, a thabhairt le chéile ar mhaithe lena gcuid taithí agus le samplaí de na saothair a chruthaigh siad a roinnt.


Léigh tuilleadh


4. Foilsíonn Arts Audiences lámhleabhar um Sheirbhís do Chustaiméirí

Tá lámhleabhar simplí foilsithe ag Arts Audiences ar mhaithe le cabhrú le heagraíochtaí ealaíon seirbhís do chustaiméirí ó thaobh an phobail agus lucht úsáidte a mheasúnú agus a fheabhsú. Is cuid é sin d’obair leanúnach na heagraíochta maidir le hábhar acmhainní a fhoilsiú d’eagraíochtaí ealaíon.


Léigh tuilleadh


5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tionscnamh nua damhsa

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tar éis pleananna a fhógairt chun tabhairt faoi staidéar féidearthachta atá dírithe ar oiliúint ghairmiúil sa damhsa agus an oideachas damhsa a fhorbairt in Éirinn.


Léigh tuilleadh


6. Comhdháil 25 : 25 maidir leis na hEalaíona agus an Cultúr i bhForbairt Áitiúil, mí na Samhna

Beidh an chomhdháil shuntasach seo, ina ndéanfar ceiliúradh ar an gComhairle Ealaíon a bheith ag obair i gcomhpháirt le hÚdaráis Áitiúla ar feadh 25 bliain, ar siúl i nDámh Chruinne Éireann ag Ollscoil Luimnigh an 25-26 Samhain.


Léigh tuilleadh


7. Bronnann an Chomhairle Ealaíon beagnach €500,000 ar ealaíontóirí aonair

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na hiarratasóirí ar éirigh leo faoin dara babhta de na dámhachtana sparánachta i gcomhair na bliana 2010.


Léigh tuilleadh


8. Cinntí: Treoirscéimeanna téatair agus damhsa i gcomhair 2010-2011

Fógraímid na cinntí maidir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair, an Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair agus an Scéim um Chomhroinnt Acmhainní Téatair a Mhaoiniú.


Léigh tuilleadh


9. Cinntí faoin Scéim Deis: na faighteoirí faoi bhabhta mhí Mheán Fómhair

Is scéim í Deis atá bunaithe ar thograí agus a dhírítear ar phobal na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon i leith raon tionscadal.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Tá stiúrthóir nua á lorg ag Ionad Tyrone Guthrie.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear ar na scéalta nuachta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i nDeireadh Fómhair: fógra faoi spriocdháta atá ag teacht aníos i gcomhair tacaíochta d’Fhéilte na hEorpa; faisnéis faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí don chéad Chlár Cultúir eile; glao ar thograí ó eagraíochtaí le saothrú i bpáirt le tíortha de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir; alt ar thaispeántas dar teideal  Ukraine through the eyes of Irish artists, Ireland through the eyes of Ukrainian artists a bhí ar siúl i mí Dheireadh Fómhair; fógra faoi Chomhdháil Bhliantúil Europa Nostra 2011 atá ag teacht aníos agus mar fhocal scoir foilsítear The Study on Youth Access to Culture in Europe.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver