San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh
An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Triúr údar Éireannacha curtha ar an ngearrliosta le haghaidh Dhuais an AE don Litríocht 2015

 

Tá Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht (EUPL) á bronnadh gach bliain ó 2009 i leith.  Is iad an triúr ealaíontóirí Éireannacha atá ar an ngearrliosta le haghaidh na duaise, Mary Costello (Academy Street), Donal Ryan (The Spinning Heart) agus Deirdre Sullivan (Primperfect).  Tá an duais dírithe ar scríbhneoirí nua atá ag teacht chun cinn. 

 

Is é is aidhm don EUPL aird a tharraingt ar chruthaitheacht agus ar éagsúlacht litríocht chomhaimseartha na hEorpa, í a scaipeadh ar fud na hEorpa agus spéis a spreagadh i measc léitheoirí saothair le húdair i dtíortha eile a léamh.  Tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh mar chuid den chlár, an Eoraip Chruthaitheach is ea an duais €5,000.  Tá an duais ar oscailt do gach ceann de na tíortha atá páirteach sa chlár ar bhonn uainíochta.  Is iad na tíortha a roghnaíodh do 2015, an Ostair, an Chróit, an Fhrainc, an Ungáir, Éire, an Iodáil, an Liotuáin, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóvaic agus an tSualainn.  Déanfar buaiteoir as gach tír a fhógairt ag Aonach Leabhar Londan an 14 Aibreán 2015.

 

Déanfaidh giúiréithe cáilithe a bheidh ar bun i ngach ceann de na tíortha na húdair rathúla a roghnú.   Is iad seo a leanas na comhaltaí de ghiúiré na hÉireann: Conor Kostick (iar-Chathaoirleach ar Chomhar na Scríbhneoirí, comhalta boird de Ghníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú Cóipchirt agus údar a bhfuil 14 cinn de leabhair ficsin agus staire foilsithe aige); Fergal Tobin (iarstiúrthóir foilsitheoireachta le breis agus 20 bliain leis an teach foilsitheoireachta is mó in Éirinn agus uachtarán ar Chónaidhm Foilsitheoirí na hEorpa ó 2010 go 2012); Nessa O’Mahoney (a bhfuil ceithre imleabhar filíochta, rann-úrscéal san áireamh, foilsithe aici); Stephen Boylan (bainisteoir catagóir leabhar le Eason, arb é an soláthraí is mó leabhar in Éirinn, agus léirmheastóir leabhar le RTÉ); agus Louise Phillips (údar leabhar móréilimh a bhfuil duaiseanna buaite aici).

 

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Dhuais an Aontais Eorpaigh don Litríocht a fháil anseo.

 

 

Seoladh shuíomh Gréasáin Liveurope

Ba faoi shraith Ardáin Eorpacha an chláir, an Eoraip Chruthaitheach, a tacaíodh le hardán Liveurope sa bhliain 2014. Tá Liveurope á chomhordú ag Ancienne Belgique agus tá roinnt comhpháirtithe Eorpacha éagsúla ag tacú leis.

Is é seo an chéad tionscnamh Eorpach riamh a thugann tacaíocht d’ionaid cheolchoirme ealaíontóirí Eorpacha atá ag teacht chun cinn a phoibliú. Trí ardán Liveurope, déanfaidh Ancienne Belgique agus comhpháirtithe Eorpacha an tionscnaimh na céadta ealaíontóir nua as gach cearn den Eoraip a chur chun cinn.

Is mol ilmheán é suíomh Gréasáin Liveurope, áit a dtugtar sonraí faoi cheolchoirmeacha, nuacht agus faisnéis a bhaineann le gach ceann de na hionaid san ardán.

Féach suíomh Gréasáin Liveurope le haghaidh tuilleadh faisnéise: http://www.liveurope.eu/Aird ar ‘Stáisiúin Aimsire’, ar tionscadal cultúir atá á mhaoiniú ag an AE é.

 

Fuair an tionscadal Stáisiúin Aimsire €200,000 faoi Chlár Cultúir an AE 2007 – 2013. Bronnadh an maoiniú faoi Shraith 1.3.5 Tionscadail Chomhoibrithe le Tríú Tíortha.

Is iad Ealaíona Pobail Thamhlachta an comhpháirtí Éireannach. Is iad Free Word i Londain an comhpháirtí comhordúcháin foriomlán, in éineacht le comhpháirtithe eile amhail Féile Liteartha Idirnáisiúnta Bheirlín sa Ghearmáin, Political Critique sa Pholainn agus The Wheeler Centre san Astráil.

 

Cruthóidh an tionscadal 18 mí seo deiseanna d’ealaíontóirí, do scríbhneoirí, d’fhealsúna, d’eacnamaithe agus don phobal a fhiafraí, a phlé agus a shamhlú conas a d’fhéadfaimis ár saol a chaitheamh ar shlí eile, agus tionchar an athraithe aeráide á chur san áireamh.

 

Tá Fostáisiún Bhaile Átha Cliath á chomhléiriú ag Ealaíona Pobal Thamhlachta agus ag Collective Action. Cuireann baill den fhostáisiún foghlama ealaíon agus eolaíochta an litríocht agus an scéalaíocht ag croílár na díospóireachta ar an athrú aeráide. Is iad na baill den fhostáisiún ná daltaí agus múinteoirí dara leibhéal ó Choláiste de hÍde, ó Choláiste Pobail Theach na Giúise agus ó Choláiste Pobail Mhóin Seiscinn.

 

Comhoibreoidh an fostáisiún le hOisín McGann, maisitheoir agus údar Éireannach, agus é ag obair leis na daoine óga chun iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh ar féidir leis an litríocht bealaí nua maireachtála a spreagadh i gcomhthéacs an athraithe aeráide.

 

Is féidir leat tuilleadh faisnéise faoi Stáisiúin Aimsire a fháil ar shuíomh Gréasáin an tionscadail ag http://www.globalweatherstations.com

 

Dá mba mhaith leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi mhaoiniú AE le haghaidh cultúir, déan teagmháil leis an oifig cultúir ag cedculture@artscouncil.ie

 


Glao ar thairiscintí: Clár soghluaisteachta Socrúchán na Chéad Ghlúine Eile

 

Tá an tríú heagrán de chlár soghluaisteachta Socrúchán na Chéad Ghlúine Eile á reáchtáil ag Cumann Idirnáisiúnta Amharclannaíochta do Leanaí agus Daoine Óga (ASSITEJ).

 

Malartú domhanda atá ann idir ealaíontóirí amharclannaíochta atá óg, cleachta agus ag teacht chun cinn agus amharclanna as gach cearn den domhan. Cuireann na hamharclanna socrúchán ar fáil d’ealaíontóir idirnáisiúnta atá óg nó ag teacht chun cinn agus óstálann siad é/í lena linn. Ní hionann an fad agus na coinníollacha do gach socrúchán.

 

Aontóidh ASSITEJ conradh leis an ealaíontóir agus, i gcásanna speisialta, maoineoidh sé an socrúchán. Is féidir socrúcháin a thairiscint ach an fhoirm TAIRISCINTÍ Socrúcháin ar líne a chomhlánú anseo. Is é an 10 Aibreán 2015 an spriocdháta i gcomhair iarratas.

 

Seo a leanas roinnt samplaí de na cineálacha ósteagraíochtaí a chuireann ASSITEJ ar fáil mar chuid de chlár Socrúchán na Chéad Ghlúine Eile:

 

  • Amharclannaíocht ghairmiúil sa réimse amharclannaíochta do lucht féachana óg
  • Féile amharclannaíochta
  • Féile áitiúil
  • Daoine a eagraíonn ceardlann, clár oiliúna nó comhdháil idirnáisiúnta

 

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil ar shuíomh Gréasáin ASSITEJ anseo.

 


Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa: Glao ar Champa Smaointe

 

Tá glao oscailte déanta ag Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa (ECF) ar an gCampa Smaointe dá cuid, agus an 13 Aibreán 2015 ag gabháil leis mar spriocdháta.

 

Tá an Campa Smaointe bunaithe ar na prionsabail a bhaineann le cultúr atá saor agus oscailte. Ba cheart do na rannpháirtithe a roghnófar bheith sásta lena gcuid smaointe a chomhroinnt le mórlucht féachana agus páirt a ghlacadh i ndíospóireacht phoiblí.

 

Is é téama an Champa Smaointe i mbliana ná An Chathair a Thógáil. Is é atá i gceist leis an gCathair a Thógáil “cathracha inbhuanaithe a bheith á gcruthú ag daoine trí chomhar sóisialta agus trí rannpháirtíocht ghníomhach, agus cultúr i gceartlár na cathrach. Baineann sé le prionsabail agus le heitic an phobail choitianta a chur i bhfeidhm maidir le bunathrú a dhéanamh ar an gcathair, ar a pobail agus ar a geilleagar.”

 

Roghnóidh an ECF 50 smaoineamh ó na hiarratais a gheofar agus tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe a roghnófar freastal ar an gCampa Smaointe a bheidh ar siúl sa tSualainn idir an 22 agus an 25 Meán Fómhair. Tar éis an champa, beidh glao nuashonraithe ann ar thionscadail forbartha as measc an 50 smaoineamh. Gheobhaidh 25 rannpháirtí deontas taighde agus forbartha €10,000 ansin ar mhaithe lena smaoineamh a shaothrú.

 

Tabhair cuairt ar leathanach Champa Smaointe an ECF anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

 

http://bit.ly/1i06jug

 

Email Newsletter Software by Newsweaver