San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha

Tá an clár imeachtaí do Arts + Health Check Up Check In 2019 díreach fógartha ag Artsandhealth.ie.  Is é Promoting Autonomy a bheidh mar théama ag an mórimeacht náisiúnta ealaíon agus sláinte seo ina dtabharfaidh an stiúrthóir ospíse, an tacadóir ealaíon, an teiripeoir ceoil agus an t-údar Nigel Hartley an spreagaitheasc, agus ina dtabharfaidh cuid de na cleachtóirí is nuálaí agus is ildánaí sna healaíona agus sa tsláinte in Éirinn inniu cuir i láthair.  Beidh Check Up Check In 2019 ar siúl Déardaoin, 11 Aibreán in Ionad Ealaíon Garter Lane, Port Láirge agus beidh fáilte roimh ghairmithe sláinte, cleachtóirí ealaíon agus roimh aon duine ar spéis leo tuilleadh a fhoghlaim faoin réimse bríomhar seo.  Is é www.artsandhealth.ie/, Waterford Healing Arts Trust (WHAT) agus Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha do na healaíona comhoibríocha atá ag eagrú Check Up Check In 2019, i dteannta comhpháirtithe áitiúla Ionad Ealaíon Garter Lane agus Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, agus é á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.  Tá tuilleadh sonraí agus faisnéis maidir le háirithintí a dhéanamh ar fáil ó www.artsandhealth.ie / 051 842664.  Is é an táille le freastal ar an lá iomlán, lón san áireamh, ná €30 an duine.

Mar gheall ar chomh maith is a d’éirigh le Check Up Check In 2018 agus ag comóradh oscailt Ionad Cúraim Mhaolaithigh an Oirdheiscirt ag Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge in 2019, is é an féinriar a chur chun cinn, Promoting Autonomy, téama imeacht na bliana seo. Beidh cuir i láthair ann ina dtarraingeofar aird ar an gcumas atá ag cláir ealaíon i suíomhanna cúram sláinte iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí a d’fhéadfadh daoine aonair a bheith ag gabháil do rudaí, rudaí a fháil amach agus rudaí a chruthú, fiú nuair a bhíonn riocht sláinte dúshlánach ag cur isteach orthu.  Ina spreagaitheasc, Disruption, Danger and Discipline: When the Artist becomes Leader…, déanfaidh Nigel Hartley machnamh ar ról an ealaíontóra i gcúram deireadh saoil agus an t-ealaíontóir mar cheannaire.  Labhróidh sé freisin faoina thaithí fhorleathan agus tabharfaidh sé comhairle phraiticiúil faoi dhul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le bheith ag obair sa réimse tábhachtach fiúntach seo i gceardlann a bheidh ar siúl níos déanaí sa lá.

Cuireann Check Up Check In dlúthpháirtíocht chun cinn i measc cleachtóirí ealaíon agus sláinte.  Tugann imeacht na bliana seo deiseanna do rannpháirtithe a dtaithí a roinnt, smaointe a mhalartú agus tacú lena chéile agus spreagadh a thabhairt dá chéile ina gcleachtas trí raon cur i láthair faoi théama, lena n-áirítear:
- What’s My Practice? – Sraith ceardlann ina ndéantar scrúdú ar mhodheolaíochtaí a úsáidtear sna healaíona comhoibríocha/rannpháirteacha agus i gcleachtas sláinte, lena mbaineann raon foirmeacha ealaíne;
- Sticking Points: What to do when you get stuck – Pléann ealaíontóirí agus gairmithe cúram sláinte na dúshláin a bhí le sárú acu ina gcuid oibre agus lorgaíonn siad réitigh chun an ceann is fearr a fháil ar na dúshláin sin.
- Arts and Dementia – Cás-staidéir ó Training Notes, clár oiliúna Chomhairle Contae Phort Láirge do cheoltóirí i suíomhanna cúram sláinte, agus Open Gallery, tionscadal ealaíne Waterford Healing Arts Trust maidir le barda ospidéil, ina ndírítear sa dá cheann acu ar dhaoine atá ag maireachtáil faoi néaltrú.
- Hospital Voices – Comhrá leis an gcumadóir Eric Sweeney agus leis an bhfile Edward Denniston, agus iad ag machnamh ar a dtaithí mar Ealaíontóirí Cónaithe WHAT/UHW 2018 agus saothar córúil a chruthú, i gcomhar le hothair agus le baill foirne, chun comóradh a dhéanamh ar chothrom cúig bliana fichead bhunú Waterford Healing Arts Trust.

Lá arna mhárach, Dé hAoine, 12 Aibreán, beidh an t-ealaíontóir Marie Brett i mbun ceardlainne, dar teideal Sustaining the Self, ina bhféachfar ar an gcoincheap agus ar an gcleachtas a bhaineann le féinchúram d’ealaíontóirí a oibríonn i socruithe cúram sláinte deacra nó a bhíonn faoi bhrú mór.  Ag tarraingt ar a taithí fhorleathan féin, roinnfidh Marie smaointe agus straitéisí cruthaitheacha le haghaidh cleachtas bisiúil machnamhach, a chothaíonn líonraí tacúla agus a oibríonn i dtreo na hinbhuanaitheachta.  Beidh an cheardlann sin ar siúl ag Waterford Healing Arts Trust, le tacaíocht ó Create.

Ag fógairt sonraí maidir le Arts and Health: Check Up Check In 2019, dúirt Claire Meaney, Stiúrthóir Ealaíon Gníomhach Waterford Healing Arts Trust, a bhainistíonn artsandhealth.ie “Tá ríméad an domhain orainn Check Up Check In a thabhairt go Port Láirge den chéad uair.  Bhíomar i mBaile Átha Cliath, i Sligeach agus i gCorcaigh roimhe seo, agus roghnaíomar Port Láirge i mbliana ar dhá chúis: Ar an gcéad dul síos mar chuid dár gcomóradh bliana in Waterford Healing Arts Trust de bharr a bheith cúig bliana fichead ar an bhfód agus freisin, chun forbairt iontach an Ionaid nua Cúraim Mhaolaithigh don Oirdheisceart a chomóradh, a osclófar ag Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge níos déanaí i mbliana.  Seo í an chéad ospís don oirdheisceart agus tionscnamh ceannródaíoch é a chuirfidh feabhas mór ar chaighdeán saoil daoine a bhfuil tinneas a chiorraíonn a saol ag dul dóibh anseo i réigiún an oirdheiscirt.  Chun an t-éacht tábhachtach sin a chomóradh, táimid ar bís fáilte a chur roimh Nigel Hartley, a bhfuil sárthaithí aige ar sholáthar ealaíon i gcúram deireadh saoil, mar spreagaitheascóir do Check Up Check In 2019.  Creidimid go dtabharfaidh aitheasc Nigel, agus ár gcuir i láthair eile ar an lá, inspioráid d’ealaíontóirí agus do ghairmithe cúram sláinte bealaí a aithint chun oibriú go cruthaitheach le daoine, is cuma cén tsláinte atá acu.  Mar aon lenár gcomhpháirtithe Create, tá an-áthas orainn freisin fáilte a chur roimh an ealaíontóir Marie Brett, a bpléifidh a ceardlann lá arna mhárach tuilleadh leis na comhráite sin trí iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir leis an ealaíontóir a oibríonn i suíomh dúshlánach machnamh a dhéanamh ar a chleachtas, an duine féin a chothú agus líonraí tacúla a choimeád, d’fhonn é féin agus a chleachtas a choimeád slán.”

Cuimsítear i gcláir ealaíon agus sláinte raon eispéiris ealaíon, a chuirtear i láthair i socruithe cúram sláinte, ar mhaithe le húsáideoirí seirbhíse sláinte, foireann cúram sláinte agus ealaíontóirí.  Cothaíonn an réimse oibre seo atá ag dul i méid an chruthaitheacht, folláine agus teacht ar na healaíona agus tá sé bunaithe ar chomhpháirtíocht idir na healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus iad sin a bhíonn ag obair i gcúram sláinte agus/nó sa phobal i gcoitinne.   Tá tuilleadh faisnéise faoi gach gné den obair ar na healaíona agus an tsláinte, lena n-áirítear cás-staidéir, ar fáil ar www.artsandhealth.ie

Faisnéis bhreise:
Nigel Hartley
Is é Nigel Hartley Príomhfheidhmeannach Earl Mountbatten Hospice, Inis Iocht agus Countess Mountbatten Hospice, Southampton.  D’oibrigh sé i gcúram deireadh saoil ar feadh deich mbliana fichead, ina measc 12 bhliain mar Stiúrthóir Cúraim Thacúil ag an St Christopher’s Group, Londain, agus scríobh sé roinnt foilseacháin cheannródaíocha lena n-áirítear The Creative Arts in Palliative Care (2008, le Malcolm Payne), End of Life Care – a guide for therapists, artists and arts therapists (2014) agus Spirituality in Hospice Care (2017).  Tá Nigel ar Bhord Eagarthóireachta an iriseáin Mortality freisin, a chuireann staidéar idirdhisciplíneach an bháis agus a bheith ag fáil bháis chun cinn.  Bhí sé mar Acadóir ar cuairt ag Ollscoil Southampton agus ina Chomhalta den Royal Society of Arts.

Comhpháirtithe Check Up Check In
- Waterford Healing Arts Trust (WHAT) a thugann eispéiris ealaíne chuig leaba na n-othar in Ospidéal na hOllscoile, Phort Láirge agus suíomhanna cúram sláinte eile.  Tacaíonn Waterford Healing Arts Trust le forbairt na n-ealaíon agus na sláinte in Éirinn agus déanann sé bainistíocht ar an suíomh gréasáin náisiúnta www.artsandhealth.ie
- Create, an ghníomhaireacht forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach in Éirinn. Cuireann an ghníomhaireacht comhairle agus tacaíocht ar fáil d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon a oibríonn i gcomhar le pobail i gcomhthéacsanna sóisialta agus pobail. www.create-ireland.ie
- Ionad Ealaíon Garter Lane, ionad bisiúil bríomhar do na healaíona i gcroílár Chathair Phort Láirge.  Trína chlár éagsúil bliana taispeántas, taibhithe agus for-rochtana, bhí Ionad Ealaíon Garter Lane lárnach do chreatlach phobal Phort Láirge le breis is deich mbliana fichead.  www.garterlane.ie 
- Comhairle Contae agus Cathrach Phort Láirge, an comhlacht riaracháin rialtais áitiúil do Chathair agus do Chontae Phort Láirge.  Is clár forbairt-bhunaithe é clár ealaíon Oifig Ealaíon Chomhairle Contae agus Cathrach Phort Láirge a bhfuil sé mar aidhm aige barr feabhais a chothú, a fhás agus a lorg sna healaíona, mar aon le lucht féachana na n-ealaíon a spreagadh agus a fhorbairt.
Eolas faoi áirithintí:
- Cosnaíonn na ticéid le haghaidh Arts and Health Check Up Check In 2019 a bheidh ar siúl Déardaoin, 11 Aibreán €30 (lón san áireamh). Is féidir na ticéid a chur in áirithe anseo:  https://www.eventbrite.ie/e/arts-and-health-check-up-check-in-2019-tickets-56506063156
- Cosnaíonn na ticéid le haghaidh na ceardlainne Sustaining the Self le Marie Brett Dé hAoine, 12 Aibreán €10 agus ní mór iad a chur in áirithe astu féin, anseo: https://www.eventbrite.ie/e/sustaining-the-self-workshop-with-artist-marie-brett-tickets-56506720121