English Version

Ailt
1. Clár na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 1 Eanáir 2013 go dtí an 30 Meitheamh 20113 a shonrú

2. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2013

3. Iarratais ar Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige oscailte anois le haghaidh 2012-13

4. Meabhrúchán: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair - Iúil go Nollaig 2013

5. Tá €1,768,62 le tabhairt do 72 Tionscadal ar fud na hÉireann

6. € 144,500 insileadh do 9 Ealaíontóir Rince Cónaitheach Iarratasóirí

7. Tá €100,130 le tabhairt do 5 Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair

8. € 91,620 insileadh ar feadh 5 Scéim Roinnte Amharclann Acmhainní

9. Tá €108,160 le tabhairt do 7 Iarratasóirí ar an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí atá ag Obair sa Téatar

10. Tá €581,825 ceadaithe i ndeontais le haghaidh 23 Gradam Camchuairte sa chéad leath de 2013.

11. Arts Audiences – imeachtaí atá ag teacht aníos

12. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012

13. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 16 Deireadh Fómhair.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 128 Meán Fómhair
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

I nuachtlitir na míosa seo: Le Clár na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú, déanfar ceiliúradh ar ealaíontóirí agus ar eagraíochtaí ealaíon in Éirinn a oibríonn i gcomhar le comhghleacaithe lonnaithe in áiteanna eile san Eoraip. Is clár speisialta é seo i gcomhpháirt leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le tacaíocht airgeadais ó Roinn an Taoisigh.

Tá faisnéis faoi spriocdhátaí sa nuachtlitir freisin: Scéim Reel Art 2013: Is scéim í Reel Art, a seoladh in 2008, a ceapadh chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne. Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige 2012-13: Tá dhá dhámhachtain faoin scéim seo, Dámhachtain an Ealaíontóra Cónaitheachta agus an Dámhachtain um Fhorbairt na nEalaíon don Óige. Meabhraímid duit freisin an spriocdháta do Chamchuairt agus Scaipeadh Saothair - Iúil go Nollaig 2013.

Tá sonraí a fhógairt ag an gComhairle Ealaíon i dtaobh na ndreamanna ar éirigh leo na dámhachtainí seo a leanas a fháil: Na Dámhachtainí Tionscadail, a thacaíonn le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne nó cleachtas ealaíne. An tEalaíontóir Damhsa i Scéim Cónaithe 2012, tá an scéim seo a chobhsú agus tacú le líonra na n-ealaíontóirí rince cónaitheach ar fud na tíre. Chomh maith leis sin táimid ag fhógairt sonraí d'fhaighteoirí rathúla faoin Scéim Roinnte Acmhainní Amharclann le haghaidh 2012; is é an dámhachtain seo a thairiscint d'eagraíochtaí an deis a roinnt acmhainní riaracháin agus a tháirgeadh le roinnt ealaíontóirí téatair thar thréimhse sonraithe ama. An Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair, a thugann an deis d’eagraíochtaí ealaíon cláir forbartha agus meantóireachta a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair. Freisin, an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí atá ag Obair sa Téatar. Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt d’ealaíontóirí téatair clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla. An Camchuairte agus Scaipeadh 2013 Scéim Oibre, babhta 1; tá an scéim seo deartha chun tacú le camchuairteanna agus le scaipeadh na hoibre i ngach disciplín ealaíne.

Reáchtálfaidh Arts Audiences ceardlanna réamhiarratais le haghaidh eagraíochtaí agus daoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do chamchuairteanna sa tréimhse Iúil – Nollaig 2013, nó ar an tsraith ‘Réamhphleanáil’ a bhaineann le camchuairteanna i rith 2014.

Tá an spriocdháta d’iarratais ar Dhámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012 imithe anois. Cuirfear iarratasóirí ar an eolas maidir le toradh a gcuid iarratas i mí na Samhna.

Is féidir cinntí maidir le maoiniú a dhéanann an Chomhairle Ealaíon a fheiceáil i mbunachar sonraí na gcinntí anseo

Ag deireadh na nuachtlitreach tá ár n-alt rialta maidir le deiseanna Idirnáisiúnta ón (CCP) bPointe Teagmhála Cultúrtha.

 

Stiúrthóir,

Orlaith McBride


 

1. Clár na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 1 Eanáir 2013 go dtí an 30 Meitheamh 20113 a shonrú

Le Clár na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú, déanfar ceiliúradh ar ealaíontóirí agus ar eagraíochtaí ealaíon in Éirinn a oibríonn i gcomhar le comhghleacaithe lonnaithe in áiteanna eile san Eoraip. Cuimseoidh sé imeachtaí agus gníomhaíochtaí ealaíne in Éirinn a nascann saoránaigh – ealaíontóirí, gairmithe cultúrtha, rannpháirtithe ealaíon, lucht féachana agus oibrithe deonacha – thar theorainneacha san Eoraip. 


Léigh tuilleadh


2. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2013

Tá an spriocdháta i gcomhair scéim Reel Art 2013 fógartha ag an gComhairle Ealaíon. Is scéim í Reel Art, a seoladh in 2008, a ceapadh chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne. Beidh an scéim Reel Art á feidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, agus beidh sí ag cur tacaíochta ar fáil do thrí scannán le deontas suas le €70-80,000 in aghaidh an tionscadail. Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson i mí Feabhra 2014. Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas Dé Máirt, an 16 Deireadh Fómhair ag 5in.


Léigh tuilleadh


3. Iarratais ar Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige oscailte anois le haghaidh 2012-13

Tá glao ar iarratais fógartha i gclár Ealaíon de chuid Chomhairle Náisiúnta na nÓg don Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige. Tairgtear an Scéim seo d’eagraíochtaí óige ina bhfuil ealaíontóirí gairmiúla agus daoine óga chun deiseanna níos forleithne agus níos fearr a thabhairt do dhaoine óga dul i dtaithí ar na healaíona agus a bheith rannpháirteach iontu. 


Léigh tuilleadh


4. Meabhrúchán: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair - Iúil go Nollaig 2013

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas i gcomhair camchuairteanna a thosóidh sa tréimhse Iúil go Nollaig 2013 ná Déardaoin an 15 Samhain, 2012. Beidh foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil ar líne ón 12 Deireadh Fómhair 2012 agus beidh na critéir i gcomhair na scéime cosúil leo siúd a fógraíodh maidir le scéimeanna roimhe seo.

Ag leanúint leis an gcur chuige atá dírithe ar an lucht éisteachta/féachana atá mar lárthréith de Bheartas Camchuairte na Comhairle Ealaíon, dearadh an scéim chun tacaíocht a thabhairt do chomhoibriú dáiríre idir na daoine sin a bhfuil saothair á gcruthú acu agus atá ag iarraidh dul ar camchuairt leis na saothar sin agus an tionscnóir áitiúil nó an t-ionad ina gcuirfear an saothar i láthair.


Léigh tuilleadh


5. Tá €1,768,62 le tabhairt do 72 Tionscadal ar fud na hÉireann

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí na bhfaighteoirí rathúla a fhógairt faoi bhabhta a dó den Dámhachtain Tionscadail don bhliain 2012. Tacaíonn Dámhachtainí tionscadail na Comhairle Ealaíon le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne nó cleachtas ealaíne.


Léigh tuilleadh


6. € 144,500 insileadh do 9 Ealaíontóir Rince Cónaitheach Iarratasóirí

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon sonraí d'fhaighteoirí rathúla faoin Ealaíontóir Rince i Scéim Cónaithe 2012. Is é cuspóir na scéime seo a chobhsú agus tacú le líonra na n-ealaíontóirí rince cónaitheach ar fud na tíre.

Léigh tuilleadh


7. Tá €100,130 le tabhairt do 5 Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí na bhfaighteoirí rathúla a fhógairt faoin Scéim mhaoinithe um fhorbairt téatair don bhliain 2012. Leis an Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair, tabharfar an deis d’eagraíochtaí ealaíon cláir forbartha agus meantóireachta a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair.


Léigh tuilleadh


8. € 91,620 insileadh ar feadh 5 Scéim Roinnte Amharclann Acmhainní

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon sonraí d'fhaighteoirí rathúla faoin Scéim Roinnte Acmhainní Amharclann don bhliain 2012. Is é cuspóir na duaise seo an deis a chur ar fáil d'eagraíochtaí acmhainní riaracháin a roinnt agus a tháirgeadh le roinnt ealaíontóirí téatair thar thréimhse shonraithe ama.

Léigh tuilleadh


9. Tá €108,160 le tabhairt do 7 Iarratasóirí ar an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí atá ag Obair sa Téatar

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí na bhfaighteoirí rathúla a fhógairt faoin Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí atá ag Obair sa Téatar don bhliain 2012. Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt d’ealaíontóirí téatair clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla.


Léigh tuilleadh


10. Tá €581,825 ceadaithe i ndeontais le haghaidh 23 Gradam Camchuairte sa chéad leath de 2013.

Tá sonraí maidir le faighteoirí rathúla fógartha ag an gComhairle Ealaíon faoi Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2012, babhta 1. Tá an scéim seo deartha chun tacú le camchuairt agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíon ag tosú idir Eanáir 2013 go Meitheamh 2013.


Léigh tuilleadh


11. Arts Audiences – imeachtaí atá ag teacht aníos

Ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair?

Reáchtálfaidh Arts Audiences ceardlanna réamhiarratais le haghaidh eagraíochtaí agus daoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do chamchuairteanna sa tréimhse Iúil – Nollaig 2013, nó ar an tsraith ‘Réamhphleanáil’ a bhaineann le camchuairteanna i rith 2014. Beidh na ceardlanna ar siúl sa Project Arts Centre i mBaile Átha Cliath, Dé Máirt an 23 Deireadh Fómhair ó 2 – 5in agus in Amharclann an Lime Tree, Luimneach Dé Céadaoin an 24 Deireadh Fómhair ó 11rn-2in. Is é an 15 Samhain 2012 ag 5-30in spriocdháta na scéime seo.


Léigh tuilleadh


12. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012

Tá clár deontais 2012 dúnta anois. Táthar ag próiseáil iarratais reatha anois.

Cuirfear iarratasóirí ar an eolas maidir le toradh a gcuid iarratas i mí na Samhna.


Léigh tuilleadh


13. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Meabhrúchán: Síntí ama ar spriocdhátaí Chlár Cultúir an AE

Mar gheall ar nuashonruithe inmheánacha a bhí ag teastáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir, cuireadh mí sa bhreis leis na spriocdhátaí a bhain leis na sraitheanna seo a leanas:


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver