San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Treoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta de chuid na Comhairle Ealaíon
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2021
Reáchtálfaidh foireann na bhFéilte dhá chlinic fhíorúla don Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne i mí Dheireadh Fómhair 2020.
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE IN UCC - Gairm ar iarratais
Comhairleoirí taighde ceaptha don Oíche Chultúir
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Iarratais á lorg ó phíobairí agus ó chruitirí do Bhonn Óir Seán Ó Riada
Open House Dublin - The Extraordinary Ordinary Ar líne + Ar an Láthair, 8–11 Deireadh Fómhair 2020
Coimisiún Ceoil Chomhairle Contae Ros Comáin 2020/2021
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Roinn an Cheoil i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta i Coláiste na hOllscoile Corcaigh fáilte roimh iarratais le haghaidh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021.

 

Bunaíodh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe na Comhairle Ealaíon chun timpeallacht spreagthach a chur ar fáil don ealaíontóir cónaithe, agus chun roinnt tacaíocht airgeadais a sholáthar le díriú ar chleachtas an ealaíontóra féin. Anuas air sin, cuireann an chónaitheacht fuinneamh agus spleodar leis an ollscoil, agus tugtar deis do na mic léinn teagmháil a dhéanamh le ceoltóir, amhránaí nó rinceoir traidisiúnta atá i mbun na ceirde ar feadh dlúth-thréimhse.

 

Eolas faoin gcónaitheacht

Fostófar an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021 agus beidh sé lonnaithe i Roinn an Cheoil i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, agus beidh deis aige dul i ngleic le pobal an champais níos leithne.

 

Roinnfear an chónaitheacht ina dhá cuid:

  1. Ó mhí Eanáir go mí an Mheithimh 2021, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun dul i ngleic le mic léinn agus leis an bhfoireann ollscoile. Déanfaidh an t-ealaíontóir cónaitheach an clár rannpháirtíochta seo a dhearadh, i gcomhar le foireann na hollscoile, agus d’fhéadfadh go mbeadh teagasc dírithe, ceardlanna, meantóireacht, imeachtaí poiblí nó gníomhaíochtaí eile a chuireann fuinneamh nua leis an gclár ceoil thraidisiúnta mar chuid den chlár sin. Is é ceithre uair an chloig in aghaidh na seachtaine an t-uasmhéid ama teagmhála a bheidh ag an ealaíontóir cónaithe leis an bhfoireann agus le mic léinn le linn an ama sin, agus ní bheidh ar an scríbhneoir curaclam príomhúil a sheachadadh.

 

  1. Ó mhí Iúil ar aghaidh, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun díriú ar a chleachtas féin.

 

Is é €20,000 an táille don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, agus íocfaidh an Chomhairle Ealaíon an t-ealaíontóir go díreach. Íocfar an táille ina dhá tráthchuid, agus scríobhfaidh an t-ealaíontóir tuairisc dheiridh ag deireadh na cónaitheachta. Cuirfear spás sonrach ar fáil don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe áit a mbeidh sé in ann tabhairt faoina chleachtas cruthaitheach féin ar champas na hollscoile. 

 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a chur ar fáil chun iarratas a dhéanamh:

 

  • Togra mionsonraithe ina leagtar amach conas a rachfaí i ngleic le mic léinn, leis an bhfoireann agus le pobal an champais níos leithne, mar aon le taithí ábhartha a thacaíonn leis an gcur chuige sin
  • Ráiteas an ealaíontóra, ar aon leathanach amháin, ina ndéantar cur síos ar an tionchar a bheadh ag an gcónaitheacht ar chleachtas an ealaíontóra
  • CV mionsonraithe, ina leagtar amach éachtaí agus gaiscí ealaíonta

 

Ba cheart iarratais a sheoladh chuig triona.nishiochain@ucc.ie le cc chuig music@ucc.ie faoi 5.30 p.m., Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair 2020. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.

 

An Próiseas Measúnaithe

Bunóidh an Chomhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh coiste roghnúcháin nuair a fhaightear na hiarratas, agus beidh beirt ionadaithe ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh, duine amháin ón gComhairle Ealaíon agus comhalta painéil seachtrach ag a bhfuil saineolas ar na healaíona traidisiúnta ar an bpainéal sin. Cuirfidh an coiste roghnúcháin gearrliosta d’iarrthóirí le chéile bunaithe ar na critéir seo a leanas:

 

  • cuntas teiste ealaíonta an iarratasóra
  • caighdeán an smaoinimh/chur chuige (tagraítear don mhéid sin thuas), mar atá le sonrú san iarratas
  • an tionchar féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an gcónaitheacht ar chleachtas cruthaitheachta an ealaíontóra

 

Bunófar gearrliosta (ní bheidh níos mó ná seisear ealaíontóirí ar an ngearrliosta). Iarrfar ar ealaíontóirí a chuirtear ar an ngearrliosta dul faoi agallamh i lár mhí na Samhna. Is dócha go reáchtálfar an t-agallamh trí ghlaoch físchomhdhála, i gcomhréir leis na treoirlínte sláinte poiblí. Tabharfar deis do na healaíontóirí atá ar an ngearrliosta a bpleananna agus a dtaithí a phlé go mionsonraithe san agallamh. Déanfaidh an painéal an cinneadh deiridh bunaithe ar na critéir thuasluaite agus cuirfear cinntí in iúl do na hiarratasóirí faoi dheireadh mhí na Samhna.