San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna
Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH
Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM

Spreagtar mic léinn PhD nó scoláirí iardhochtúireachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Músaeim idir Fulbright agus Éire Ildánach chun taighde gearrthéarma a dhéanamh san Exploratorium, i San Francisco. Is é misean an mhúsaeim seo, a bhfuil cáil dhomhanda air, cultúr foghlama a chruthú trí thimpeallachtaí, cláir agus uirlisí nuálacha a chabhraíonn le daoine ar fud an domhain féith na fiosrachta atá iontu a chothú.

Caithfidh gach togra taighde a chruthú go bhfuiltear tiomanta don nuálaíocht agus don chruthaitheacht, agus go mbeidh an pobal mór an-rannpháirteach ann. Cuirtear fáilte roimh thaighde ar an oideachas agus foghlaim neamhfhoirmiúil, taighde cartlainne, staidéar ar oiliúint múinteoirí, turgnaimh ar na meáin ar líne nó na meáin dhigiteacha, agus taighde neamhspleách eile a n‑úsáidtear acmhainní an Exploratorium ina leith chomh maith.

INCHÁILITHEACHT

  • Ní mór don iarratasóir a bheith ina Shaoránach nó ina Saoránach Éireannach, nó saoránach AE a bhfuil cónaí air nó uirthi i bPoblacht na hÉireann le breis agus trí bliana anuas
  • Ní mór fochéim a bheith bainte amach ag an iarratasóir i réimse ábhartha
  • Tá an dámhachtain oscailte do mhic léinn PhD reatha agus do scoláirí iardhochtúireachta
  • Ní mór tréith agus cumas na ceannaireachta a bheith go smior san iarratasóir
  • Ní mór tuiscint shoiléir a bheith ag an iarratasóir maidir lena bhfuil i gceist le bheith i do ‘Fulbrighter’ (ball de lucht Fulbright)
  • Ní féidir leis an iarratasóir a bheith ina d(h)éshaoránach SAM-Éire, i seilbh cárta glas, nó ina c(h)ónaí in SAM faoi láthair, nó ní féidir tréimhse fhada a bheith caite aige nó aici i mbun staidéar nó ina c(h)ónaí in SAM

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH?

Iarr na treoracha agus an fhoirm iarratais.

SONRAÍ AN MHAOINITHE

Deontas airgid, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, clárú cultúrtha agus gairmiúil, agus riarachán víosa J-1.

AN BHFUIL AON EOLAS EILE DE DHÍTH?

Ba cheart do chomhaltaí féideartha féachaint ar ghníomhaíochtaí an Exploratorium ar líne chun téamaí ábhair féideartha agus réimsí taighde atá ar bun faoi láthair a aithint.

Agus teagmháil déanta le Coimisiún Fulbright, ba cheart do chomhaltaí féideartha teagmháil a dhéanamh le Deirdre Araujo (daraujo@exploratorium.edu) ag an Exploratorium, a bheidh ina comhairleoir dóibh agus a chuirfidh iad in aithne do na baill ábhartha foirne. Ionas go ndéanfaí an t-iarratasóir a mheas le haghaidh na dámhachtana seo, ní mór d’iarratasóirí litir tacaíochta ón Exploratorium a chur lena n-iarratais Fulbright.

Ní mór do gach iarratasóir, a n-éireoidh leis nó léi, cloígh leis an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’, rud a chiallaíonn go bhféadfaí nach mbeadh faighteoirí na dámhachtana incháilithe i leith chónaitheacht SAM nó víosa go dtí go mbeidh an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’ curtha i gcrích acu ar ais in Éirinn.