Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

Agus mí Iúil buailte linn anois, is údar iontais dom go bhfuilimid ag dul i ngleic le COVID-19 ar feadh cúig mhí faoin tráth seo. Bhí an t-ádh liom roimhe seo oibriú ar neart féilte agus beidh cuimhní ag go leor daoine ar na dúshláin dhoiligh a bhí againn mar thoradh ar an ngalar crúibe is béil agus an néal luaithreamháin bholcánaigh. Is cuimhin liom go raibh imní ar go leor daoine mar thoradh ar na cúrsaí sin. Bhí cláir féilte, a bhíonn socraithe agus eagraithe go caolchúiseach agus ag brath ar go leor rudaí ag tarlú sa chaoi cheart, ag an am ceart, ag crochadh go contúirteach sa ghaoth gan aon chosaint ar rudaí nach raibh cumhacht againn orthu. Rinneadh machnamh ina dhiaidh sin ar an mbealach inar thángthas slán as, taithí a úsáideadh mar shamplaí iontacha ar mhisneach agus acmhainneacht ghaisciúil in agallaimh le haghaidh poist ní ba dhéanaí!

Ach ní raibh sé de chumas aon duine dúinn ullmhúchán cuí a dhéanamh don timpeallacht a ghabhann le COVID-19. Sáraíonn sé gach dúshlán roimhe seo. Scriosadh obair neart daoine, agus is minic a bhíonn an obair sin comhoibríoch agus is dócha go bhfuil uaigneas ollmhór ar roinnt daoine dá bharr. Is cinnte nach tréimhse iontach í seo le healaín a chruthú agus imní agus eagla ar gach duine. Ach is suntasach athléimneacht agus uaisleacht phobal na n-ealaíon atá á léiriú de réir mar a théann na míonna thart. Ag an am céanna, tá cumhacht na n-ealaíon fós le feiceáil go láidir agus creidim go bhfuil an chúis chomhroinnte atá againn níos ceannasaí ná na tosca ina bhfuilimid. Chuir an cinneadh a rinne an rialtas maoiniú breise a bhronnadh orainn ar ár gcumas daoine aonair agus eagraíochtaí a chothú agus muinín a thógáil leis an bpobal. Níl aon dabht agam ach go gcuimhneofar ar an gcúram agus an dúthracht atá á léiriú agat do do lucht féachana tráth a bhfuil sé ag teastáil go géar uathu nuair a bheidh ort an ceangal fisiciúil a chruthú leo arís amach anseo.

D'fhógraíomar scéim sparánachta le haghaidh gach foirme ealaíne a leathnaíodh go suntasach níos túisce sa tseachtain. Agus fógróimid sonraí sna seachtainí amach romhainn maidir le tacaíochtaí breise i réimsí na dtionscadal, na gcoimisiún, na forbartha gairmiúla agus deontais chobhsaithe le haghaidh eagraíochtaí atá i gcruachás faoi leith. Is dócha go mbeidh an 30 Iúil ar an spriocdháta le haghaidh eagraíochtaí a fhaigheann Maoiniú Ionaid Ealaíon nó Maoiniú Straitéiseach agus déanfar na hiarratais a mheas ar fhaisnéis airgeadais mhionsonraithe go príomha. Fógróimid tuilleadh sonraí faoin scéim seo an tseachtain seo chugainn. Tá measúnú ar bun cheana féin ar na scéimeanna cónaitheachta amharclannaíochta agus damhsa, agus úsáidfear an maoiniú breise le cur leis an dá scéim sin.

I bhfianaise na dúshlán agus na n-éiginnteachtaí iomadúla a mbeidh ort dul i ngleic leo sna míonna seo amach romhainn, táimid ag aistriú an spriocdháta le haghaidh Maoiniú Ionaid Ealaíon agus Maoiniú Straitéiseach ar ais chuig an 22 Deireadh Fómhair chun níos mó ama a thabhairt duit pleanáil ar a shon. Déanfar an fhoirm iarratais féin a dhéanamh níos sruthlínithe ach ba mhaith linn go dtógfá am le tabhairt faoi phleanáil mhionsonraithe agus tairgfimid tacaíocht airgeadais duit chun é sin a dhéanamh mar thoradh ar na tosca nach bhfacthas riamh roimhe seo. Seolfaimid tuilleadh sonraí chugat faoi sin go luath.

Tá súil againn go mbeimid in ann casadh le cách i bhforhalla nó ag féile go luath. Idir an dá linn, tá a fhios againn go bhfuil gach duine ag leanúint ar aghaidh agus táimid go mór faoi chomaoin agat as sin.

Fan sábháilte agus slán.

Maureen Kennelly

An Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO

Óstálfaidh foireann Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) seimineár gréasáin faoin Dámhachtain Sparánachta DÓLO atá ag teacht aníos Dé Máirt, 7 Iúil. Tá Dámhachtain Sparánachta DÓLO oscailte d’ealaíontóirí aonair ag gach céim dá ngairm-réim atá ag obair le leanaí agus le daoine óga. Is féidir cur isteach ar €5k, €10k nó €15k. Is é an 30 Iúil 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Óstálfar an t-imeacht i gcomhar le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éireann – Oifig Cultúir, agus beidh faisnéis faoi dheiseanna idirnáisiúnta maoinithe d’ealaíontóirí atá ag obair sa réimse seo mar chuid de.


Óstálfaidh foireann Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) seimineár gréasáin faoin Dámhachtain Sparánachta DÓLO atá ag teacht aníos Dé Máirt, 7 Iúil ag a 11am.

 

Beidh deis ag rannpháirtithe foghlaim faoi iarratas a dhéanamh agus cloisteáil ó dhaoine ar bronnadh an sparánacht orthu roimhe seo. Óstálfar an t-imeacht i gcomhar le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éireann – Oifig Cultúir, agus beidh faisnéis faoi dheiseanna idirnáisiúnta maoinithe d’ealaíontóirí atá ag obair sa réimse seo mar chuid de.

 

 

Is féidir leat clárú ag an nasc seo https://event.webinarjam.com/register/13/10p4yfg

 

Tá Dámhachtain Sparánachta DÓLO oscailte d’ealaíontóirí gairmiúla aonair a oibríonn le leanaí agus le daoine óga, agus a oibríonn ar a son, i raon foirmeacha ealaíne. Tá sí oscailte d'ealaíontóirí ag gach céim dá ngairm-réim, ealaíontóirí cruthaitheacha agus taibhealaíontóirí, coimeádaithe, éascaitheoirí ealaíon, nó cláraitheoirí ealaíon san áireamh. Is féidir cur isteach ar €5k, €10k nó €15k. Is é an 30 Iúil 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas.  Íoslódáil agus léigh na treoirlínte anseo http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Damhachtain-Sparanachta-do-Dhaoine-Oga,-Leanai,-agus-Oideachas/

Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo

Fógraíonn Create - Éire na hiarratasóirí ar éirigh leo i mbabhta a haon de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 2020.


Fógraíonn Create - Éire na hiarratasóirí ar éirigh leo i mbabhta a haon de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 2020.

 

Comhghairdeas leo siúd ar éirigh leo i mbabhta a haon de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 2020.

Cionn is go bhfuil srianta móra i bhfeidhm de bharr scaradh fisiciúil agus cionn is go gcruthaíonn sé sin deacrachtaí d’ealaíontóirí agus do phobail, rinneadh dámhachtainí a thairiscint agus a bhronnadh sa snáithe Taighde agus Forbartha amháin, le meantóireacht agus gan mheantóireacht. 
Rinneadh 19 ndámhachtain a thairiscint d’ealaíontóirí a chlúdaíonn raon foirmeacha ealaíne agus comhthéacsanna. Bronnadh ocht gcinn de Dhámhachtainí Taighde & Forbartha, deich gcinn de Dhámhachtainí Taighde agus Forbartha le Meantóireacht agus Dámhachtain amháin Taighde agus Forbartha le Meantóireacht d’ealaíontóir ó chúlra mionlach eitneach nó imirceach.

Is féidir liosta iomlán na bhfaighteoirí a fheiceáil ag www.create-ireland.ie/aic-scheme-2020-successful-recipients/

Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Create.

Tá tuilleadh eolais ar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ar fáil ag https://www.create-ireland.ie/programme/artist-in-the-community-scheme/ 

Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis

Tá artsandhealth.ie agus publicart.ie ag lorg samplaí de shaothair ealaíne a coimisiúnaíodh faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín de chuid na Roinne Sláinte idir 2010 agus 2020.


Tá artsandhealth.ie agus publicart.ie ag lorg samplaí de shaothair ealaíne a coimisiúnaíodh faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín de chuid na Roinne Sláinte idir 2010 agus 2020.

 

Is mian le artsandhealth.ie agus publicart.ie léargas cuimsitheach a fháil ar na saothair ealaíne a coimisiúnaíodh nó atáthar á gcoimisiúnú faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín le Rialtas na hÉireann i suíomhanna cúraim sláinte, le deich mbliana anuas.

 

Is é an aidhm atá leis ná luach agus cumas na hEalaíne Poiblí i suíomhanna cúraim sláinte a thaifeadadh agus suntas a thabhairt dóibh agus iniúchadh a dhéanamh ar an ról agus an rannchuidiú ar leith a bhí ag Scéim an Chéatadáin don Ealaín maidir le cleachtais ealaíne i suíomhanna cúraim sláinte in Éirinn.

 

Má bhí páirt agat i dtionscadal ealaíon nó saothar ealaíne i suíomh cúraim sláinte, nó i bpáirt le suíomh cúraim sláinte, a choimisiúnú, agus gur maoiníodh (ina iomláine nó i bpáirt) é trí Scéim an Chéatadáin don Ealaín de chuid Rialtas na hÉireann, téigh i dteagmháil le info@artsandhealth.ie faoi Dé Luain, 27 Iúil. Is féidir tuilleadh sonraí faoin bhfaisnéis a éilítear a fháil anseo.

 

In 2020, roghnófar roinnt tionscadal agus tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe píosa a scríobh faoin tionscadal lena scaipeadh ar artsandhealth.ie agus publicart.ie. Má roghnófar iad, gheobhaidh an t-ealaíontóir agus na rannpháirtithe táille oinigh as a gcás-staidéar.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi réimsí na nEalaíon & na Sláinte, na hEalaíne Poiblí agus Scéim an Chéatadáin don Ealaín, tabhairt cuairt ar na naisc seo a leanas:

Na hEalaíona & an tSláinte in Éirinn - artsandhealth.ie

Ealaín Phoiblí in Éirinn - publicart.ie

Treoirlínte Náisiúnta Scéim an Chéatadáin don Ealaín

Cás-staidéir ar ealaín phoiblí ar artsandhealth.ie - http://www.artsandhealth.ie/project-type/public-art-commission/

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le:

Emma Eager, Comhordaitheoir agus Áisitheoir ag artsandhealth.ie info@artsandhealth.ie

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2021.


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2021.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  

(Tabhair faoi deara gur tosaíocht íseal iad imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla)

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

  • Banda A: Suas le €7,000  
  • Banda B: Idir €7,001 agus €20,000
  • Banda C Idir €20,001 agus €35,000

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte a bhfuil aidhm ealaíonta ar leith acu chun cinn agus a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2021 cur isteach ar Bhabhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Iarratais ar oscailt:                       23 Meitheamh 2020

Spriocdháta d’iarratais:                             23 Iúil 2020 ag 5.30pm

Eiseofar torthaí na gcinntí:          Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2020

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Téigh i dteagmháil le Foireann na bhFéilte na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh faisnéise a fháil:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie, 01 6180260

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie, 01 6180284

Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe

Le maoiniú breise ón Rialtas, tá ríméad orainn a fhógairt go rachaimid ar aghaidh anois leis an Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa.  


Le maoiniú breise ón Rialtas, tá ríméad orainn a fhógairt go rachaimid ar aghaidh anois leis an Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa.  Rinneadh an cinneadh an dámhachtain sin a chur ar ceal ar dtús ar chúiseanna buiséid agus i gcomhthéacs shrianta Covid-19. Rachaidh iarratais a fuarthas ón 9 Aibreán 2020 ar aghaidh anois tríd an ngnáthphróiseas measúnaithe. Beidh ar iarratasóirí a n-éireoidh leo, le tacaíocht ó ionaid ealaíon chomhpháirtíochta, pleananna agus buiséid athbhreithnithe a chur isteach chun an chaoi a seachadfaidh siad na cónaitheachtaí i bhfianaise na mbeart reatha sláinte poiblí a léiriú.

 

Táimid ag súil go n-eiseofaí cinntí i lár mhí Iúil.

Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe

Is é Déardaoin, 30 Iúil 2020 @5.30pm an spriocdháta le haghaidh iarratas. Is é cuspóir Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon tacú le healaíontóirí agus le coimeádaithe gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.


Tabhair faoi deara: Beidh dhá shraith ag Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon:

 

Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí)

Sraith 2 (Coimeádaithe)

 

Tá na treoirlínte don scéim ar fáil faoin rannán maoiniú atá ar fáil ar an suíomh gréasáin.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le justine.harrington@artscouncil.ie

An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020.  Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 21 Iúil 2020.


Is é cuspóir na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh uaillmhianacha, nuálacha agus chruthaitheacha ar ardchaighdeán – e.g. taispeántais, imeachtaí, féilte agus cláir. Tá sé mar aidhm shonrach aici cur le taithí an phobail ar an ailtireacht agus a rannpháirtíocht léi. Tá dhá shraith sa scéim seo:  Snáithe 1 – Forbairt agus taighde ar smaointe; Snáithe 2 – Réadú agus seachadadh tionscadail.

Caithfear iarratais ar Rannpháirtíocht san Ailtireacht a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, 20 Lúnasa 2020. Foilseofar treoirlínte agus sonraí iomlána an phróisis iarratais sa rannán ar ár suíomh gréasáin dar teideal maoiniú atá ar fáil i mí Iúil 2020.  Tabhair faoi deara:  Ní ghlacfar le hiarratais ach ar an suíomh gréasáin seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú

Tá próiseas earcaíochta ar bun anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin (KWETB) chun Oideachasóirí Ceoil agus Riarthóir lánaimseartha a earcú d’fhoireann Music Generation Kildare.


Tá próiseas earcaíochta ar bun anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin (KWETB) chun Oideachasóirí Ceoil agus Riarthóir lánaimseartha a earcú d’fhoireann Music Generation Kildare.

 

Beidh ról lárnach ag na hOideachasóirí Ceoil maidir le dearadh agus reáchtáil sraith de thionscadail oideachais um thaibhiú ceoil a reáchtálfar ar fud na gcúig cheantar bhardasacha laistigh de Chontae Chill Dara. Cé go bhfuil tionscadail ar leith ar bun cheana féin, tá ceoltóirí cruthaitheacha a bhfuil tuiscint phraiticiúil acu ar sheachadadh ar líne agus ar theicneolaíocht an cheoil á lorg ag Music Generation Kildare freisin, chun cabhrú leis dul i ngleic leis an timpeallacht cheoil atá ann faoi láthair.  Beidh an Riarthóir ina bhall lárnach d’fhoireann Music Generation Kildare agus cabhróidh sé le clár tionscadal oideachais um thaibhiú ceoil a reáchtáil ó lá go lá ar fud an chontae. Tá duine díograiseach agus tiomanta, ag a bhfuil scileanna TF, cumarsáide agus eagrúcháin den chéad scoth, á lorg againn chun oibriú linn ag tús an chlár spleodraigh seo don chontae.

 

Tá Cill Dara ar cheann den 25 ceantar atá ag páirteach anois in Music Generation, clár náisiúnta na hÉireann um oideachas ceoil. Bhunaigh Music Network Music Generation in 2010 agus tá sé á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla. Arna mhaoiniú go háitiúil ag KWETB agus Comhairle Contae Chill Dara, tá Music Generation Kildare ag tabhairt faoi phróiseas mionsonraithe pleanála faoi láthair, ag obair i dtreo clár cuimsitheach teagaisc gutha agus uirlise a chuirfear ar fáil ar fud an chontae an fómhar seo. Cuireann an phleanáil sin béim ar leith ar chóras foghlama cumaisc, a chuirfidh na bearta a bheidh riachtanach chun an scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm san áireamh. Táimid ag smaoineamh ar fhoghlaim ar líne agus foghlaim fhíorúil a thabhairt isteach mar chuid dár gclár soláthair nuair is cuí, chun an freastal is fearr a dhéanamh ar an réimse rochtana a chuirimid romhainn.

 

Ag labhairt dó faoin fheachtas earcaíochta, dúirt Alan Costello, Oifigeach Forbartha Music Generation do Chill Dara, “táimid ar bís le dul isteach sa domhan nua seo agus freagraí cruthaitheacha a thabhairt ar na dúshláin rochtana romhainn. Ar cheann de na croíluachanna atá ag Music Generation tá teacht ar dhéanamh ardchaighdeáin ceoil a éascú agus táimid ag tnúth go mór le réitigh chruthaitheacha a aimsiú chun é sin a bhaint amach. Níos mó ná riamh, teastaíonn taibhiú ceoil ó dhaoine óga mar chuid dhílis dá saol chun iad féin a chur in iúl agus modhanna cumarsáide neamhbhriathartha a fhorbairt, ach anuas air sin, tá orainn ligean dár gceoltóirí óga teacht ar chosáin nua a chothaíonn an t-ionchuimsiú, an pobal agus an spraoi cruthaitheach. Beidh na hOideachasóirí Ceoil agus Riarthóir Music Generation ríthábhachtach don phróiseas sin agus tá daoine á lorg againn a thabharfaidh a gcuid fuinnimh agus a gcuid díograise leo don fhoireann ag an am cruthaitheach seo.”

 

                             Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sainchuntais phoist a fháil ag kildarewicklow.etb.ie

 

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais comhlánaithe: 12 meán lae, Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020

Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde

Is mian le hOifig Ealaíon Chomhairle Chontae Laoise, i gcomhar leis na heagraíochtaí comhpháirtíochta Oifig Ealaíon Chomhairle Chontae Uíbh Fhailí, Oifig Ealaíon Comhairle Chontae na hIarmhí, Anam Beo, Helium Arts, Music Generation (Uíbh Fhailí/an Iarmhí) agus Waterford Healing Arts Trust (WHAT) seirbhísí duine nó daoine a bhfuil cáilíochtaí agus taithí oiriúnacha acu a fháil ar bhonn conartha do sheirbhísí chun tabhairt faoi thionscadal taighde ealaíon, sláinte agus folláine. Glacfar le hiarratais ó dhuine aonair, eagraíocht nó foireann taighde agus ní mór iarratais a chur isteach faoi Déardaoin, 16 Iúil 2020 chuig Claire Meaney, Waterford Healing Arts Trust, claireA.meaney@hse.ie  Tá tuilleadh sonraí, sainchúram iomlán san áireamh, le fáil ó www.waterfordhealingarts.comwhat@hse.ie.


Is mian le hOifig Ealaíon Chomhairle Chontae Laoise, i gcomhar leis na heagraíochtaí comhpháirtíochta Oifig Ealaíon Chomhairle Chontae Uíbh Fhailí, Oifig Ealaíon Comhairle Chontae na hIarmhí, Anam Beo, Helium Arts, Music Generation (Uíbh Fhailí/an Iarmhí) agus Waterford Healing Arts Trust (WHAT) seirbhísí duine nó daoine a bhfuil cáilíochtaí agus taithí oiriúnacha acu a fháil ar bhonn conartha do sheirbhísí chun tabhairt faoi thionscadal taighde ealaíon, sláinte agus folláine. Glacfar le hiarratais ó dhuine aonair, eagraíocht nó foireann taighde agus ní mór iarratais a chur isteach faoi Déardaoin, 16 Iúil 2020 chuig Claire Meaney, Waterford Healing Arts Trust, claireA.meaney@hse.ie  Tá tuilleadh sonraí, sainchúram iomlán san áireamh, le fáil ó www.waterfordhealingarts.comwhat@hse.ie.

Tá maoiniú faighte ag na heagraíochtaí comhpháirtíochta faoi Scéim um Chuireadh chun Comhoibrithe 2020 de chuid na Comhairle Ealaíon le haghaidh tionscadal taighde agus forbartha a dhíríonn ar na healaíona, an tsláinte agus an fholláine a mhapáil sa Lár Tíre.

Is iad aidhmeanna an tionscadail taighde seo:

- Seirbhísí reatha ealaíon, sláinte agus folláine sa Lár Tíre a mhapáil, agus ábhar agus comhthéacs, modheolaíochtaí cleachtais, samhlacha seachadta, samhlacha meastóireachta agus easnaimh sa soláthar a mheas
- Samhlacha cleachtais náisiúnta agus idirnáisiúnta a aithint
- Samhlacha féideartha le haghaidh comhair agus comhpháirtithe féideartha a fhiosrú
- Moltaí a dhéanamh chun tacú le forbairt na n-ealaíon, na sláinte agus na folláine sa Lár Tíre

Tá sé beartaithe go gcuirfear na rudaí a fhoghlaimeofar ón taighde i láthair ag seimineár a bheidh oscailte do pháirtithe leasmhara réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus go ndéanfar iad a roinnt go fairsing ar líne leis an bpobal ealaíon agus sláinte agus le soláthróirí ábhartha seirbhísí poiblí. Beidh WHAT ina eagraíocht comhpháirtíochta agus déanfaidh sé maoirseacht freisin ar sheachadadh an taighde.

 


Tuilleadh faisnéise: Claire Meaney, Waterford Healing Arts Trust
ClaireA.Meaney@hse.ie