San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite/spéise in ann dul i mbun oibre le chéile ar thionscadail. Tá an scéim á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta um ealaíona comhoibríocha.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith ag obair mar ealaíontóirí i gceann ar bith de na foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, sráidealaíon agus seónna, damhsa/rince, scannán, litríocht (i nGaeilge nó i mBéarla), ceol, ceoldrámaíocht, téatar, na hamharcealaíona agus ealaíona traidisiúnta.Is féidir na tionscadail a reáchtáil i réimse leathan comhthéacsanna sóisialta agus pobail, e.g. na healaíona agus an tsláinte; na healaíona i bpríosúin; na healaíona agus daoine scothaosta; na healaíona agus an éagsúlacht chultúrtha.


Is é aidhm na Scéime comhoibriú bríoch a spreagadh idir pobail áite agus/nó spéise agus ealaíontóirí. Tá sé riachtanach go mbeadh comhphlé idir an t-ealaíontóir agus an grúpa pobail, sa chaoi is go mbeidh an dá dhream páirteach sa chinneadh maidir leis an gcineál tionscadail a bheidh i gceist. Ba cheart gur faoin ngrúpa a bheadh gach céim den phróiseas agus den saothar ealaíne. Is iomaí toradh a d’fhéadfadh a bheith ar chur i bhfeidhm an tionscadail.

Tá dhá chéim sa scéim seo:

Céim a hAon

Taighde agus Forbairt – oscailte d’ealaíontóirí ar mian leo taighde agus forbairt a dhéanamh ar thionscadal i gcomhthéacs pobail.
Taighde agus Forbairt/Meantóireacht – oscailte d’ealaíontóirí ar mian leo tionscadal a fhorbairt a bheidh bunaithe sa phobal agus a bhfuil meantóir is ealaíontóir aitheanta acu lena dteastaíonn uathu oibriú le linn na céime taighde agus forbartha.


Céim a Dó

Tionscadal a Chur i gCrích – ar oscailt do phobail spéise nó áite (nó a gcuid eagraíochtaí ionadaíocha) lena mbaineann ealaíontóir.
Spriocdhátaí 2016: (Babhta 1) Dé Luain, an 14 Márta (Babhta 2) Dé Luain, an 27 Meitheamh
Tabhair cuairt ar rannán Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ag www.create-ireland.ie chun tuilleadh sonraí a fháil;

Chun faisnéis a fháil faoin Scéim agus faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh, déan teagmháil le Katherine Atkinson,
support@create-ireland.ie nó glaoigh ar 01-4736600

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver