Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.

Agus an dóchas don bhliain amach romhainn ag dul i méid le cúpla lá anuas, más méadú beag féin é, bhí mé gafa le cúpla rud éagsúil.

San agallamh leis an aisteoir Cathy Belton, luaigh Belton an líne “le bheith beo san am céanna”, ón dráma The Gigli Concert, chun cur síos a dhéanamh ar na sceitimíní atá uirthi maidir le bheith in ann an dráma The Approach le Mark O’Rowe a chur beo ar stáitse in athuair.    Cuireadh fáilte mhór roimh an nuacht go bhfuil sé i gceist ag Landmark an dráma a shruthú beo, rud a chuireann in iúl go bhfuil fonn ar dhaoine teacht le chéile le healaín agus le healaíontóirí úrscothacha i spás “beo” de chineál éigin.  Chonacthas le déanaí chomh maith go raibh an domhan mór ag maireachtáil ar fhocail Amanda Gorman, file agus ealaíontóir, mar údar dóchais. Léirigh a cuid focail go soiléir go gcuirtear leis an tionchar a bhíonn ag rudaí a bhuí leis an ealaín.  Agus na seachtainí ag sleamhnú tharainn i ngan fhios dúinn féin, agus gan muid in ann iad a idirdhealú óna chéile mar gheall ar an dianghlasáil, ba bhinne a bhí sé nóiméad a ghlacadh chun féachaint siar ar na seachtainí a d’imigh thart le déanaí le feiceáil cad a sheas amach sna seachtainí sin le hais seachtainí eile.

Ba mhór an t-éileamh a bhí ar na healaíona le 10 mí anuas agus ba le samhlaíocht, le huaisleacht agus le flaithiúlacht a freagraíodh ar an éileamh sin.  Níl aon deireadh leis an dlúthpháirtíocht agus leis an gcomhbhá a léiríonn na daoine a oibríonn ar son na n-ealaíon.  Feictear é sin sna ceolchoirmeacha a chuirtear ar siúl lasmuigh de na tithe cúraim, sna ceachtanna amhránaíochta a eagraítear do na seandaoine ar Zoom, sna glaonna a chuireann filí agus aisteoirí ar dhaoine chun binneas a chur lena laethanta agus chun na laethanta fada sin a ghiorrú beagáinín dóibh le focail bhreátha.  Is iomaí sampla eile atá ann lena léirítear dea-thréithe na ndaoine a oibríonn ar son na n-ealaíon.

Leanann an Chomhairle Ealaíon dá hiarrachtaí chun freastal ar do chuid riachtanais de réir mar a théann tú ar aghaidh go muiníneach chuig taithí nua i do shaol, chuig todhchaí ar féidir léi a bheith mearbhlach uaireanta. Cúpla lá ó shin, d’fhógraíomar tréimhsí nua inar féidir cur isteach ar réimse leathan scéimeanna maoinithe.  Is scéimeanna nua iad cuid de na scéimeanna sin atá deartha chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shonracha a d’eascair as an bpaindéim.  Ba mhaith linn cabhrú le daoine a mhéid is féidir sa tréimhse chrua atá amach romhainn.   D’éisteamar leis an aiseolas a tugadh dúinn agus tá dámhachtain nua á tabhairt isteach againn mar fhreagairt ar an aiseolas sin: an Dámhachtain Lúfaireachta. Tá cur chuige solúbtha sa dámhachtain sin mar fhreagairt ar an staid reatha.  Tá sé deartha chun deis a thabhairt d’ealaíontóirí saothar nua a chruthú le taispeáint don phobal más mian leo, nó chun go mbeidh ealaíontóirí nó oibrithe ealaíon in ann seal ama a chaitheamh ag obair ar ghné ar leith dá gceird agus ag forbairt na gné sin. 

A bhuí le tuilleadh infheistíochta ón rialtas, tá deis againn nach raibh sa tír roimhe seo tacú leis an réimse is leithne agus leis an líon is mó daoine aonair agus eagraíochtaí.  Go deimhin, is fíor-ghné spreagúil é sin dúinn uile.  Leanfaimid orainn ag obair leat chun a chinntiú go gcruthófar an tírdhreach ealaíon is dinimiciúla i gcomhthéacs na linne seo dár bpobal. 

Ag guí dea-shláinte ar gach duine. 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise

Tar éis dúinn an chéad dá chéim den chlár RAISE a sheachadadh lenár gcomhpháirtithe seachadta clár O'Kennedy Consulting, tá an-áthas orainn seoladh Chéim 3 RAISE a dhearbhú agus cuireadh a thabhairt d’eagraíochtaí léiriú spéise a chur isteach chun páirt a ghlacadh sa Chlár RAISE seo.


Tar éis dúinn an chéad dá chéim den chlár RAISE a sheachadadh lenár gcomhpháirtithe seachadta clár O'Kennedy Consulting, tá an-áthas orainn seoladh Chéim 3 RAISE a dhearbhú agus cuireadh a thabhairt d’eagraíochtaí léiriú spéise a chur isteach chun páirt a ghlacadh sa Chlár RAISE seo. Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar gach gné de Chéim 3 ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon - http://www.artscouncil.ie/RAISE/.   Leanfaidh RAISE Céim 3 ar aghaidh agus déanfaidh sé an rannpháirtíocht le heagraíochtaí Sraith 1, Sraith 2, Sraith 3 & Ciste RAISE Up atá ann cheana a neartú trí shraith deiseanna nua-fhorbartha srathacha:

- RAISE Academy
- RAISE Accelerate
- RAISE Advance  

 

Martin O’Sullivan,

Leas-Stiúrthóir, an Chomhairle Ealaíon 

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon na daoine ar éirigh leo Dámhachtainí Authored Works agus Reel Art a bhaint amach in 2020 a fhógairt. Roghnaíodh Tadhg O’Sullivan (Inland Films) do dhámhachtain Authored Works, agus is iad Alan Gilsenan (Yellow Asylum Films) agus Luke McManus na daoine is déanaí a fuair dámhachtainí Reel Art.


Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon na daoine ar éirigh leo Dámhachtainí Authored Works agus Reel Art a bhaint amach in 2020 a fhógairt. Roghnaíodh Tadhg O’Sullivan (Inland Films) do dhámhachtain Authored Works, agus is iad Alan Gilsenan (Yellow Asylum Films) agus Luke McManus na daoine is déanaí a fuair dámhachtainí Reel Art.

 

 

Ceapadh Authored Works chun saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun scannán fada le húdar a dhéanamh. Taispeánfar an scannán rathúil den chéad uair ag an IFI in 2022.

 

Is é Reel Art scéim scannáin faisnéise ealaíon na Comhairle Ealaíon atá ar siúl le fada. Léireofar an dá scannán ar éirigh leo den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2022.

 

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon comhghairdeas a dhéanamh leis an triúr ealaíontóirí as a ngradaim agus táimid ag súil leis na scannáin a fheiceáil os comhair lucht féachana Éireannach agus idirnáisiúnta nuair a chríochnaítear iad.

 

Dámhachtain Authored Works

 

The Waves, the sea

Stiúrthóir: Tadhg O'Sullivan

 

I dteach beag cois farraige, tosaíonn bean ag scríobh litir chuig comhfhreagraí anaithnid. Timpeallaithe ag leabhair agus earraí atá bailithe aici óna saol, a teach suite i measc na dtonnta fiáine, scríobhann sí faoi stair ceirde atá imithe i léig. Agus í faoi scáth an bhróin, tosaíonn sí ag smaoineamh ar phictiúir agus ar lámhscríbhinní, foirgnimh agus grianghraif atá scriosta nó millte de thaisme, trí fhaillí nó d’aon turas. Stopann sí anois is arís chun tascanna beaga an tsaoil a dhéanamh, tagann a smaointe chun cinn mar mhachnamh láidir ar chuimhne, séadchomharthaí, agus ar mhian na healaíne i leith neamhbhásmhaireachta. 

 

Ealaíontóir agus scannánóir is ea Tadhg O’Sullivan a oibríonn i réimse na scannánaíochta neamhfhicsin den chuid is mó. Agus úsáid mhinic á baint aige ina chuid shaothair as foinsí liteartha agus as cartlann scannánaíochta, déanann O’Sullivan iarracht síoraíocht an eispéiris dhaonna a mhúscailt ina chuid scannán agus solas a scaipeadh ar an lá atá inniu ann trí bheith ag tarraingt ó smaointe an lae inné. Bhí an chéad taibhiú dá scannán deireanach, To the Moon, ag Venice Days le déanaí agus roghnaíodh é don Telluride Film Festival 2020. Léiríodh na scannáin eile atá aige The Great Wall (2015) agus Yximalloo (le Fergal Ward, 2014) ag go leor féilte scannán mór le rá, lena n-áirítear FiD Marseille, MOMA Doc Fortnight, CPH:DOX agus Dokufest Kosovo. Craoladh iad go hidirnáisiúnta chomh maith.

 

Dámhachtain Reel Art

 

Baggotonia

Stiúrthóir: Alan Gilsenan

Léiritheoir: Martin Mahon

 

Athchruthú scannánaíochta ar ré atá thart agus gluaiseacht frithchultúrtha nach raibh mórán measa uirthi - ar a tugadh Baggotonia - a tháinig chun cinn ag deireadh na ndaichidí laistigh de 2km ó dhroichead Shráid Bhagóid. Píosa scannánaíochta i monacróm, tá leagan den cheantar inar fhás Alan Gilsenan aníos le feiceáil.

 

Is ealaíontóir scannáin é an scríbhneoir agus stiúrthóir Alan Gilsenan a bhfuil an-taithí aige thar raon an-leathan scannánaíochta.  Mar aon le raon éagsúil oibre a chuimsíonn cláir faisnéise agus drámaí cruthaitheacha, tá scannáin dhúshlánacha, chonspóideacha agus thurgnamhacha mar ghné lárnach d’obair Gilsenan lena n-áirítear léiriúcháin le déanaí mar Ulysses | Film (ar taispeáint go buan ag MOLI, Músaem Litríochta na hÉireann), A Vision:  A Life of WB Yeats, Meetings with Ivor agus The Meeting.

 

North Circular

Stiúrthóir: Luke McManus

 

Clár faisnéise a dhéanann iniúchadh ar an gCuarbhóthar Thuaidh i mBaile Átha Cliath ag úsáid amhráin lár na Cathrach Thuaidh mar mhapa dá chultúr, dá stair agus dá sráid-dreach comhaimseartha.

 

Is scríbhneoir, stiúrthóir agus léiritheoir scannán faisnéise é Luke McManus a bhfuil duaiseanna bainte amach aige. Le blianta beaga anuas dhírigh Luke go háirithe ar chláir faisnéise chruthaitheacha agus tá trí IFTA, Dámhachtain Meán Ceilteach agus Dámhachtain Radharc bainte amach aige. Áirítear lena shaothair le déanaí The Lonely Battle of Thomas Reid (An Scannán is Fearr Critic’s Circle Bhaile Átha Cliath, léiritheoir) Circular Line (stiúrthóir/eagarthóir), Dublin Easter 2020 (comh-stiúrthóir/eagarthóir) agus Making A Museum (stiúrthóir/eagarthóir).

 

 

 

 

 

Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta

Beidh sraith clinicí maoinithe ag an bhFoireann Amharclannaíochta d’ealaíontóirí amharclannaíochta chun léargas a thabhairt ar dheiseanna maoinithe atá ag teacht aníos agus chun plé a dhéanamh ar conas a oibríonn próiseas maoinithe na Comhairle Ealaíon, le seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh. Beidh Rachel West, Ceannaire Amharclannaíochta, ag reáchtáil na gclinicí seo, le cabhair ó Hannah Gordis, Cúntóir Amharclannaíochta, agus Elaine Connolly, Oifigeach Amharclannaíochta. Is iad dátaí agus amanna na gclinicí atá ar fáil:

25 Feabhra ag 11:00am

25 Márta ag 11:00am


Beidh sraith clinicí maoinithe ag an bhFoireann Amharclannaíochta d’ealaíontóirí amharclannaíochta chun léargas a thabhairt ar dheiseanna maoinithe atá ag teacht aníos agus chun plé a dhéanamh ar conas a oibríonn próiseas maoinithe na Comhairle Ealaíon, le seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh. Beidh Rachel West, Ceannaire Amharclannaíochta, ag reáchtáil na gclinicí seo, le cabhair ó Hannah Gordis, Cúntóir Amharclannaíochta, agus Elaine Connolly, Oifigeach Amharclannaíochta. Is iad dátaí agus amanna na gclinicí atá ar fáil:

25 Feabhra ag 11:00am

25 Márta ag 11:00am

 

Fógrófar dátaí breise níos déanaí. Is féidir le haon duine a bhfuil spéis acu a bheith i láthair RSVP a chur chuig Hannah ag hannah.gordis@artscouncil.ie leis an dáta atá siad ar fáil. Beidh na clinicí ar siúl ar Zoom agus mairfidh siad timpeall uair an chloig. Má tá aon cheist agat nó má tá cabhair uait, cuir ríomhphost chuig Hannah le do thoil ag an seoladh thuas.

 

 

Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon Ceapacháin mar Scríbhneoir Cónaithe agus Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2021.


Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu.

 

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon na Ceapacháin seo a leanas mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2021.

 

Ceapadh Niamh Campbellina Scríbhneoir Cónaithe saCholáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

 

D’fhoilsigh Weidenfeld and Nicolson céad úrscéal Niamh Campbell, This Happy i mí an Mheithimh 2020, agus bhuaigh sí Comórtas Gearrscéalta an Sunday Times Audible le haghaidh ‘Love Many’ i mí Iúil 2020. Is í a scríobh Sacred Weather freisin, monagraf faoin scríbhneoir John McGahern (Cork UP, 2019) agus bhí sí ina Comhalta Iardhochtúireachta in Ollscoil Mhá Nuad tráth den saol. Is féidir a gearrshaothar a fháil in Dublin Review, gorse, Granta, The Stinging Fly, Five Dials, Banshee, agus Tangerine. Tá sé lonnaithe i mBaile Átha Cliath. 

 

 

Ceapadh Ritchie Conroy mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  Beidh an Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge bunaithe in Fiontar & Scoil na Gaeilge Campas na Naomh Uile, DCU Droim Conrach.

 

 

 

Scríbhneoir gearrscéalta, agus úrscéalaí agus scriptscríbhneoir é Richie Conroy. Tá scripteanna scannáin agus teilifíse léirithe aige ar nós Two by Two: Overboard, Malory Towers, agus Fran: Assistant Manager D’fhoilsigh LeabhairCOMHAR céad úrscéal Richie,

 

Dialann Emily Porter: An Jailtacht in 2018 agus bhí an dara leabhar sa tsraith: Dialann Emily Porter: thíos seal, thuas seal, ar cheann de na buaiteoirí i gComórtas Litríochta Oireachtas na Gaeilge i mbliana. Foilsíodh a chuid gearrscéalta sa chnuasach Saibhreas (Mentor Press), agus sna hirisí liteartha, Feasta agus Comhar.

 

Twitter: @richieconroy                Instagram: @traonach

 

Beidh Kit de Waal ina Comhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí in Ollscoil Luimnigh.

 

Scríbhneoir í Kit de Waal a bhfuil ardghradaim bainte amach aici agus a gcuireann a cuid úrscéalta gnáthdhaoine ag croílár an scéil. Ghnóthaigh a céad úrscéal My Name is Leon (2016), Úrscéal Éireannach na Bliana de chuid an Kerry Group in 2017 agus tá sé á chóiriú don BBC.  Sular ghabh siad don scríbhneoireacht ghairmiúil, chaith Kit cúig bliana déag ag obair sa dlí coiriúil agus teaghlaigh. In 2016 bhunaigh sí scoláireacht Kit de Waal in Birbeck, chun áit lánmhaoinithe a chur ar fáil don MA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach do mhac léinn oilte nach mbeadh sé in acmhainn aige páirt a ghlacadh ann murach sin. Seo an cúigiú bliain den scoláireacht sin.  Cuireadh dara húrscéal Kit de Waal, The Trick to Time, ar liosta fada don Women’s Prize.  Is iomaí gradam atá gnóthaithe aici dá cuid úrscéalta agus splancfhicsean agus tá scríbhneoireacht déanta aici le haghaidh léiriúcháin ar BBC Radio 4, in The Old Vic, in Amharclann na Mainistreach agus chomhscríobh sí The Third Day do SKY/HBO.  Foilsíodh an leabhar is deireanaí léi, cnuasach gearrscéalta dar teideal Supporting Cast in 2020.

 

Is í Tanya Farrelly a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithe in OÉ, Gaillimh.

Tá trí leabhar scríofa ag Tanya Farrelly: cnuasach gearrfhicsin When Black Dogs Sing (Arlen House), a cuireadh ar liosta fada do Dhuais Gearrscéalta Edge Hill agus a ainmníodh mar bhuaiteoir Duais Kate O’Brien 2017, agus dhá úrscéal: The Girl Behind the Lens agus When Your Eyes Close (Harper Collins), a raibh díol mór orthu ar Amazon. Tá PhD aici sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Chriticiúil ó Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag, agus déanann sí teagasc ag a lán institiúidí, lena n-áirítear Áras na Scríbhneoirí, Baile Átha Cliath, agus an People’s College. Bhunaigh sí Féile Liteartha Bhré freisin agus is í a bhí ina stiúrthóir ar an bhFéile. Foilseoidh Arlen House a dara cnuasach gearrscéalta Nobody Needs to Know in 2021 agus tá sí ag obair ar úrscéal ficsin stairiúil faoi láthair.

 

 

Ceapadh Caoilinn Hughes mar Scríbhneoir Comhlach i gColáiste na Tríonóide

Cuireadh an t-úrscéal is deireanaí ó Chaoilinn Hughes THE WILD LAUGHTER ar ghearrliosta d’Úrscéal na Bliana i nGradaim An Post do Leabhar na Bliana agus Gradam Rogha an Éisteora ag RTÉ Raidió 1. Bhuaigh sí Duais Collyer Bristow 2019 dá céad úrscéal, ORCHID AND THE WASP (2018) agus cuireadh ar ghearrliosta í do Big Book Awards Hearst, do Dhuais Liteartha Butler agus cuireadh ar an liosta fada í do Dhámhachtain ‘Authors' Club don Chéad Úrscéal is Fearr agus do Dhuais Idirnáisiúnta IMPAC Bhaile Átha Cliath. Bhain a cnuasach filíochta, GATHERING EVIDENCE (Carcanet 2014), Dámhachtain an Irish Times Strong/Shine amach. Bronnadh an Duais Gearrscéalta Moth 2018 ar a gearrfhicsean, chomh maith le Duais O.Henry in 2019 agus Gradaim Leabhar writing.ie Scéal na Bliana 2020.

 

 

 

Ceapadh Eimear Ryan ina Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.Beidh an Scríbhneoir Cónaithe bunaithe i Scoil an Bhéarla i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, agus beidh deis aici oibriú le pobal an champais i gcoitinne.

 

Foilseoidh Penguin Sandycove céad úrscéal Eimear Ryan Holding Her Breath, i mí an Mheithimh. Bhí a cuid scríbhneoireachta le feiceáil in Granta, Winter Papers, The Dublin Review, agus The Stinging Fly. Chomhbhunaigh sí an iris liteartha Banshee agus a inphrionta foilsitheoireachta Banshee Press. Is as Co. Thiobraid Árann d’Eimear ach tá cónaí uirthi i gcathair Chorcaí anois.

Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, 1 Aibreán 2021 ag 5.30pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 5 Márta 2019 ar aghaidh.


Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, 1 Aibreán 2021 ag 5.30pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 5 Márta 2019 ar aghaidh.

Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis tacaíocht a thabhairt do thionscadail taifeadta sna healaíona traidisiúnta, nó do thionscadail taifeadta ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne agus do thionscadail atá bunaithe ar shaothar a fhoilsiú amhail ábhair teagaisc, bailiúcháin fonn agus saothar léirmheastóireachta atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.

 

Tabharfar tús áite do thionscadail lena léirítear:

 • Aird ar chaighdeán ealaíonta
 • Nuálaíocht
 • Tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta.

 

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, d’ensembles agus d’eagraíochtaí

Beidh na Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis ar fáil go luath ar an rannán maoiniú atá ar fáildár suíomh gréasáin.

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór go mbeadh an t-iarratasóir cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1

Beidh deis iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 9 Márta 2021 ar aghaidh.

Tá an Dámhachtain Lúfaireachta oscailte d’ealaíontóirí aonair agus do ghairmithe ealaíon, agus tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.


Spriocdháta: 5.30pm; Déardaoin, 8 Aibreán 2021

Beidh deis iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 9 Márta 2021 ar aghaidh.

Tá an Dámhachtain Lúfaireachta oscailte d’ealaíontóirí aonair agus do ghairmithe ealaíon, agus tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.

 

Cuspóir na Dámhachtana seo

Is é cuspóir na Dámhachtana Lúfaireachta tacú le healaíontóirí agus cleachtóirí ealaíon cleachtacha uas-sciliú trí rochtain ar fhorbairt ghairmiúil nó deis oiliúna, agus/nó tréimhse a chaitheamh ag díriú ar réimse dá gcleachtas nó dá gcuid oibre a fhorbairt.

Is féidir na treoirlínte dámhachtana a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil de shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ag deireadh mhí Feabhra.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Is do dhaoine aonair amháin an dámhachtain seo.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár leathanach Facebook nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn tacaíocht uait maidir le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne: http://www.facebook.com/artscouncilireland

Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm, Déardaoin an 27 Bealtaine 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt an 13 Aibreán 2021.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm, Déardaoin an 27 Bealtaine 2021

Beifear ag glacadh le hiarratais ó Dé Máirt an 13 Aibreán 2021.

Is é an cuspóir atá le Maoiniú Deontas do na hEalaíona a chinntiú go mbeidh fairsinge gníomhaíochtaí agus clár ealaíon ar ardchaighdeán ar fáil ar fud na tíre, trí thacaíocht solúbtha a chur ar fáil d’eagraíochtaí nó do dhaoine aonair ar feadh tréimhse ama seasta, agus trína dhéanamh sin, freagraíonn sé do riachtanais na ndaoine atá ag cruthú saothair, á chur i láthair agus/nó ag tacú le cruthú saothair.

Foilseofar treoirlínte ar an rannán maoiniú atá ar fáil dár suíomh gréasáin ag deireadh mhí an Mhárta 2021.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár leathanach Facebook nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn cúnamh uait le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar Dhámhachtain Tionscadail: http://www.facebook.com/artscouncilireland

Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021

Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, 15 Aibreán, 2021 ag 5.30pm.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 16 Márta 2021 ar aghaidh.


Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, 15 Aibreán, 2021 ag 5.30pm.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 16 Márta 2021 ar aghaidh.

Tairgfidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Tionscadail sna catagóirí seo a leanas:

 • Damhsa
 • Scannán
 • Amharclannaíocht
 • Na hAmharc-ealaíona

 

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíon thuas. Is féidir na treoirlínte dámhachtana maidir le gach dámhachtain a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon go luath i mí an Mhárta.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí.

Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh:

 • Eagraíochtaí atá ag fáil maoiniú faoi na cláir seo a leanas de chuid na Comhairle Ealaíon faoi láthair: Maoiniú Straitéiseach, Maoiniú Ionad Ealaíon, Maoiniú Comhpháirtíochta - cé go bhfáilteofar roimh thacaíocht ó chomhpháirtithe den sórt sin.
 • Eagraíochtaí agus/nó daoine aonair a bhfuil Maoiniú Deontais 2021 do na hEalaíona á fháil acu.
 • Daoine aonair nó eagraíochtaí nach bhfuil cuntas teiste inléirithe mar ealaíontóirí ná eagraíochtaí gairmiúla acu.
 • Daoine atá i mbun oideachas fochéime nó iarchéime faoi láthair nó a bheidh ina bhun le linn na tréimhse a bhfuil an dámhachtain seo ar fáil.
 • Tabhair faoi deara: ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain mar dhuine aonair agus mar bhall d’eagraíocht – e.g. ní féidir leat iarratas a dhéanamh mar stiúrthóir ealaíne ar chuideachta agus iarratas a dhéanamh faoi d’ainm féin freisin. Ní thabharfar tosaíocht d’iarratais a dhéanann amhlaidh agus d’fhéadfadh siad a bheith neamh-incháilithe ó aon iarratas eile a dhéanamh.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár leathanach Facebook nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn cúnamh uait le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar Dhámhachtain Tionscadail: http://www.facebook.com/artscouncilireland

Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon In the Open | Faoin Spéir, scéim maoinithe sainchuspóra a fhógairt in 2021, a forbraíodh mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19. Is é an aidhm atá leis clár marthanach agus coimeádta de ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha, uilechuimsitheacha a ghiniúint i spásanna poiblí nó oscailte i mbailte agus i bpobail ar fud na hÉireann idir mí Iúil 2021 agus mí Aibreáin 2022.

Seimineár gréasáin d’iarratasóirí: 18 Feabhra 2021, 2pm – 3:30pm

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 22 Aibreán 2021, 5:30pm


Taispeánann ár suirbhéanna le déanaí le Behaviours and Attitudes dúinn go bhfuil níos mó muiníne ag an bpobal freastal ar imeachtaí lasmuigh. Agus muid ag súil go tnúthánach go dtiocfaidh muid as an bpaindéim sa dara leath de 2021 agus isteach in 2022, cuideoidh In the Open | Faoin Spéir le spiorad athnuaite dóchais agus muiníne a chur ar ais sna healaíona.

Táthar ag súil go bhfaighidh suas le 14 áit ar fud na tíre dámhachtain In the Open | Faoin Spéir.

Forbraíodh an scéim mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19. Is é an aidhm atá leis clár marthanach agus coimeádta de ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha, uilechuimsitheacha a ghiniúint i spásanna poiblí nó oscailte i mbailte agus i bpobail ar fud na hÉireann idir mí Iúil 2021 agus mí Aibreáin 2022.

 

Tacóidh an dámhachtain

 1. le clár lasmuigh arna aithint agus arna threorú ag údarás áitiúil i gcomhpháirtíocht le hionad ealaíon / eagraíocht ealaíon / féile ealaíon agus /nó coimeádaí amháin nó níos mó
 2. le clár poiblí arna aithint agus arna threorú ag údarás áitiúil i gcomhpháirtíocht le hionad ealaíon / eagraíocht ealaíon / féile ealaíon (le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon faoi láthair).

 

Tá bunús na scéime daingnithe sna beartais atá leagtha síos i straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–25), Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a threorú agus in Creatlach don Chomhoibriú: Comhaontú idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach (FFC)

 

Tá sé ag freagairt freisin do Survive Adapt Renew agus Life Worth Living, na tuairiscí ar thionchar eacnamaíoch agus meon an phobail a foilsíodh in 2020. Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na tuairiscí sin http://www.artscouncil.ie/covid-19/research-and-reports/

 

Seimineár gréasáin d’iarratasóirí: 18 Feabhra 2021, 2pm – 3:30pm

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 22 Aibreán 2021, 5:30pm

 

Má tá suim agat níos mó a fháil amach faoi iarratas a dhéanamh, bí linn inár seimineár gréasáin an 18 Feabhra.

Chun do spás a chur in áirithe seol ríomhphost chuig ailve.mccormack@artscouncil

Scéim Ensembles na nÓg 2021

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin an 15 Aibreán 2021 ag 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go gníomhach le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim.


Scéim Ensembles na nÓg 2021

 

Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, ealaín sráide, seónna, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannáin, ceol, amharclannaíocht, litríocht, na hamharc-ealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin). Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó ná sin i ngrúpaí nó in ensembles.

 

Baineann dhá shnáithe le Scéim Ensembles na nÓg. Ba cheart duit an snáithe is oiriúnaí do d’ensemble agus do thogra a roghnú. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon snáithe amháin. Is é €10,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 1 agus is é €25,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 2.

Snáithe 1

Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi thionscadal nó thionscnamh nua a fhorbróidh cleachtas agus taithí na ndaoine óga a bheidh páirteach ann. D’fhéadfá cur isteach ar suas le €10,000. Féadfaidh ensembles nua agus seanbhunaithe cur isteach ar an scéim seo agus ní mór dóibh a n-acmhainn a léiriú le tionscadal ealaíonta ardchaighdeáin a fhorbairt agus a sholáthar

Snáithe 2

Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi chlár oibre a fhorbraíonn obair an ensemble. Is le haghaidh tograí a chosnóidh níos mó ná €10,000 agus nach mó ná €25,000 an snáithe seo. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina ensembles seanbhunaithe a bhfuil cuntas teiste acu ar thionscadail nó ar chláir ealaíonta ardchaighdeáin a chur ar fáil.  Ní mór d’iarratasóirí ar an snáithe seo a chur in iúl cén fáth a dteastaíonn buiséad níos mó ná an buiséad atá ar fáil faoi Shnáithe 1.

Is féidir leat roinnt leideanna a léamh faoi iarratas a ullmhú agus féachaint ar fhíseán ina bhfuil daoine a fuair dámhachtain roimhe seo anseo.

 

Glacfar le hiarratais ar líne ó Dé Máirt an 16 Márta 2021 agus beidh Treoirlínte iomlána ar fáil roimh ré.

 

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025

 

 

 

Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht

Is babhta forbartha agus sin amháin a bheidh sa spriocdháta an 15 Aibreán 2021 maidir leis an Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta le Snáithe 1 (Forbairt Dráma) agus Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht).  


Is babhta forbartha agus sin amháin a bheidh sa spriocdháta an 15 Aibreán 2021 maidir leis an Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta le Snáithe 1 (Forbairt Dráma) agus Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht).  

 

Beidh an gnáth-thairiscint de bhabhta níos mó de na ceithre shnáithe ar siúl mar is gnách san Fhómhar.  Tá an dámhachtain oscailte d’ealaíontóirí a bhfuil cuntas teiste follasach acu i gcleachtas gairmiúil amharclannaíochta agus tá an babhta atá le teacht deartha chun tacú le píosaí amharclannaíochta a chruthú agus a fhorbairt.

 

Snáithe 1 – Forbairt Dráma

Is é cuspóir an tsnáithe Forbartha Dráma é a chur ar chumas drámadóra, a ghlacfaidh páirt lárnach sa phróiseas cruthaitheach, téacs nó dráma nua a fhorbairt lena thaibhiú. Agus an bhéim ar fhorbairt an téacs, déanfar foráil leis an bpróiseas do mheantóireacht den scoth agus/nó comhoibriú le roinnt ealaíontóirí nó cleachtóirí (e.g. stiúrthóir, comhairleoir amharclainne, dearthóir, aisteoir, taibheoir) lena n-áirítear an duine atá freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt an dráma nó an téacs taibhithe. D’fhéadfaí cuid den mhaoiniú a úsáid chun an drámadóir a íoc as an am a chaith sé ag scríobh an téacs agus chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc. Beidh script le taibhiú mar thoradh ar an bpróiseas. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí ranníocaíocht a lorg i gcomhair costais a bhaineann le cur i láthair saothair nach bhfuil críochnaithe nó léamh ar stáitse.

 

Snáithe 2 - Saothar Amharclannaíochta a Chruthú

Is é is cuspóir leis an snáithe Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht ná cur ar chumas daoine smaointe i gcomhair saothar nua a fhorbairt i gcomhthéacs comhoibríoch ildisciplíneach. Tá béim na dámhachtana ar nuáil agus ar thriail. Maidir leis an gcoincheap ar a mbunófar an togra, ní gá go mbeadh sé bunaithe ar théacs ar bith nó féadfaidh sé a bheith bunaithe ar théacs nua i gcomhair amharclannaíochta, nó ar théacs drámaíochta atá ann cheana féin, nó ar athchóiriú ar fhoirm liteartha eile, nó ar aistriúchán nó athchóiriú ar théacs i dteanga eile. Is é aidhm na dámhachtana a chur ar chumas daoine smaointe a fhorbairt thar thréimhse ama ach comhoibriú a dhéanamh agus meantóireacht a fháil gan gá dóibh saothar a chur os comhair lucht féachana. Féadfar maoiniú a úsáid chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc as a gcuid ama agus rannpháirtíochta. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí maoiniú a úsáid chun íoc as costais a bhaineann le spás cleachtaidh nó saothair nach bhfuil críochnaithe a chur i láthair. Beidh script/leabhar taibhithe mar thoradh ar an bpróiseas.

 

Is é 5.30pm ar an 15 Aibreán an spriocdháta don dámhachtain seo agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an 16 Márta.

Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr

Cruinniú Mullaigh Ealaíon agus Cultúir is ea From Access to Inclusion a bhailíonn na ceannairí agus na habhcóidí is mó a thabharfaidh ábhar machnaimh uathu ó gach cearn den domhan. Is deis uathúil é an cruinniú mullaigh idirnáisiúnta dinimiciúil seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun eispéiris inrochtana agus chuimsitheacha a chruthú.


Cruinniú Mullaigh Ealaíon agus Cultúir is ea From Access to Inclusion a bhailíonn na ceannairí agus na habhcóidí is mó a thabharfaidh ábhar machnaimh uathu ó gach cearn den domhan. Is deis uathúil é an cruinniú mullaigh idirnáisiúnta dinimiciúil seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun eispéiris inrochtana agus chuimsitheacha a chruthú.

Cuimsíonn an Cruinniú Mullaigh trí shnáithe imeachta; Siompóisiam a bheidh ar siúl ar líne thar thrí lá: 9, 16 agus 23 Márta 2021, Ceardlanna ar líne le saineolaithe mór le rá maidir le rochtain agus cuimsiú agus clár Imeachtaí Tráthnóna ar líne a thaispeánfaidh rochtain i ngníomh ó raon ionad agus eagraíochtaí cultúrtha.

Beidh an Cruinniú Mullaigh seo riachtanach do ghairmithe ag gach leibhéal in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir mar aon leo siúd a oibríonn in ionaid tionóil, le féilte, i ndánlanna, in iarsmalanna, ag láithreacha oidhreachta agus le heispéiris cuairteoirí.

Tá ríméad ar Arts & Disability Ireland a bheith ag comhoibriú le hOifig VSA The John F Kennedy Center for the Performing Arts Washington D.C. chun an chéad Chruinniú Mullaigh Eorpach seo a sheachadadh. Tá Access to Inclusion bunaithe ar chomhdháil de chuid The Kennedy Center, Leadership Exchange in Arts and Disability (LEAD®), an tionól bliantúil is mó i Meiriceá Thuaidh ar a bhfreastalaíonn gairmithe agus urlabhraithe rochtana.

 • Cláraigh don Siompóisiam anseo.
 • Faigh tuilleadh eolais faoi Shnáitheanna Imeachtaí anseo.
 • Liostáil le Nuachtlitir an Chruinnithe Mullaigh anseo.

Tá Access to Inclusion againn mar gheall ar an tacaíocht ó John F. Kennedy Center for the Performing Arts, an Chomhairle Ealaíon, Comhairle na Breataine (Oifig na hÉireann) agus Deasc na hEorpa Cruthaithí.

 

Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann

Sa ról bainistíochta nua ardleibhéil seo, ag tuairisciú don POF/Stiúrthóir, beidh sealbhóir an phoist freagrach as bainistiú foriomlán oibríochtaí an Árais chomh maith lena acmhainní agus airgeadas, a áitreabh, agus as an bhfoireann i gCearnóg Parnell. Tacóidh an Leas-Stiúrthóir leis an bPOF/Stiúrthóir chun an IWC a reáchtáil ó lá go lá, ag déanamh maoirseachta ar an bhfoireann, ar phleanáil forbartha gnó, agus ar mhaoirseacht oibríochtúil na heagraíochta.


MAIDIR LEIS AN RÓL

TEIDEAL AN PHOIST:  Leas-Stiúrthóir

AG TUAIRISCIÚ DO: POF/Stiúrthóir

CONRADH: Lánaimseartha, buan ar feadh bliana, faoi réir athnuachana, le tréimhse phromhaidh sé mhí.

TUARASTAL:   €40,000 in aghaidh na bliana

LÁTHAIR:  Baile Átha Cliath (de ghnáth) Ar Líne le linn srianta Covid-19.
Tabhair ar aird le do thoil go gcaithfidh sealbhóir an phoist a bheith lonnaithe i mBaile Átha Cliath chun dualgais an phoist seo a chomhlíonadh.

 

CUSPÓIR AN RÓIL:

Sa ról bainistíochta nua ardleibhéil seo, ag tuairisciú don POF/Stiúrthóir, beidh sealbhóir an phoist freagrach as bainistiú foriomlán oibríochtaí an Árais chomh maith lena acmhainní agus airgeadas, a áitreabh, agus as an bhfoireann i gCearnóg Parnell. Tacóidh an Leas-Stiúrthóir leis an bPOF/Stiúrthóir chun an IWC a reáchtáil ó lá go lá, ag déanamh maoirseachta ar an bhfoireann, ar phleanáil forbartha gnó, agus ar mhaoirseacht oibríochtúil na heagraíochta.

Feidhmeoidh an Leas-Stiúrthóir mar bhainisteoir líne ar fhoireann bheag thiomanta atá dírithe ar phlean straitéiseach 2022-2026 a sheachadadh. Beidh ról an Leas-Stiúrthóra ríthábhachtach chun tacú leis an Stiúrthóir ag an leibhéal sinsearach de réir mar a aistríonn an IWC chuig an tréimhse nua pleanála straitéisí seo arna mhúnlú ag timpeallacht oibriúcháin atá athraithe go mór. Toisc gur ról nua-chruthaithe é seo, tabharfar spreagadh don Leas-Stiúrthóir cur le forbairt leanúnach an IWC, an chreata straitéisigh nua agus comhordóidh agus rannchuideoidh sé le gach cruinniú pleanála lán-foirne i rith na bliana.

Beidh ar an té a cheapfar foinsí maoinithe reatha a chothú i gcomhair na ngnáthchlármar aon le cabhrú leis an POF/Stiúrthóir deiseanna nua a aimsiú laistigh den chreat atá ann cheana le haghaidh maoiniú agus clár nua. Cothóidh an Leas-Stiúrthóir caidrimh le príomhchistiú/páirtithe leasmhara i bpobal na litríochta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon, go háirithe an dá Chomhairle Ealaíon in Éirinn, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Forasna Gaeilge agus dreamanna eile.

 

 

CÉN CINEÁL DUINE ATÁ Á LORG AGAINN:

Beidh grinneas eagrúcháin agus scileanna riaracháin den scoth ag an té a cheapfar agus más féidir beidh taithí aige ar obair i suíomhanna ealaíne agus pobail, d'eagraíochtaí, ionaid nó féilte ealaíon. Beidh scileanna cumarsáide, scríbhneoireachta agus TF den scoth aige nó aici, chomh maith le sár-chumas i mBéarla. Beidh taithí cúig bliana ar a laghad aige nó aici ar obair in earnáil na n-ealaíon nó san earnáil chultúrtha agus oidhreachta níos leithne. Beidh taithí aige nó aici ar fhoireann a threorú, a bhainistiú, a spreagadh agus tacú léi.Beidh taithí aige nó aici ar thimthriallta iomlána tionscadail agus maoinithe, lena n-áirítear scríobh deontas, bainistíocht buiséid agus bainistíocht tionscadal. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh eolas agus tuiscint aige nó aici ar an mbonneagar ealaíon ina bhfeidhmíonn an IWC. Tá sé inmhianaithe go mbeadh eolas follasach aige nó aici ar rialachas, comhlíonadh agus sláinte agus sábháilteacht do bhainistíocht neamhbhrabúis agus/nó ionaid.

IARRATAS A DHÉANAMH:

Ní mór d’iarratasóirí an fógra poist iomlán a léamh roimh iarratas a dhéanamh: is féidir sonraí iomlána a fháil anseo: https://irishwriterscentre.ie/blogs/news/we-are-looking-for-a-deputy-director-of-the-irish-writers-centre

Ba chóir iarratais, trí ríomhphost amháin, a chur faoi bhráid Valerie Bistany POF/Stiúrthóir ag director@writerscentre.ie agus Iarratas ar Phost an Leas-Stiúrthóra i líne an ábhair. Tá sé riachtanach go ndéantar an dá cháipéis thuasluaite a thiomsú in aon cheangaltán word nó pdf amháin le go mbeidh siad incháilithe.

Dé Luain an 1 Feabhra 2021 ag 5pm an spriocdháta le haghaidh iarratas. (Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.)

 

Tá Áras Scríbhneoirí na hÉireann cláraithe leis an Údarás Rialála Carthanas i bPoblacht na hÉireann. Is é ár n-uimhir Chlárúcháin Carthanas ná CHY 19738. Is é ár seoladh cláraithe: Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1, D01 E102.

Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+

Is feachtas náisiúnta é Live Out Loud a dhéanann ceiliúradh ar óige LGBTI+ agus a thaispeánann an chaoi a bhfuil siad infheicthe, luachmhar agus mar chuid den chultúr, den tsochaí agus de shaol an spóirt. Fáiltíonn an feachtas roimh aighneachtaí ó eagraíochtaí ealaíon a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona.


Is feachtas náisiúnta é Live Out Loud a dhéanann ceiliúradh ar óige LGBTI+ agus a thaispeánann an chaoi a bhfuil siad infheicthe, luachmhar agus mar chuid den chultúr, den tsochaí agus de shaol an spóirt. Fáiltíonn an feachtas roimh aighneachtaí ó eagraíochtaí ealaíon a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona.

Tá an feachtas ag lorg scéalta dearfacha a dhéanann ceiliúradh ar dhaoine óga LGBTI+ ar fud gach earnáil den tsochaí.

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí

 • ó dhaoine óga LGBTI+ faoin gcaoi a gcabhraíonn grúpaí ealaíon agus cultúrtha leo mothú sábháilte, tacaithe agus rannpháirteach
 • ó eagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha le samplaí de thionscadail a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona

Roinnfear na scéalta ar shuíomh gréasáin gov.ie, ar fud na meán sóisialta agus ag ócáid cheiliúrtha náisiúnta in 2021. Is éard atá sa phlean ná gach earnáil den tsochaí atá ag comhlíonadh chuspóirí lárnacha na Straitéise Náisiúnta Óige LGBTI+ a áireamh d’fhonn timpeallacht shábháilte, thacúil agus chuimsitheach a chruthú do dhaoine óga LGBTI+.

Faigh amach conas aighneacht a dhéanamh anseo.

Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí

Fógraíonn Wicklow Screendance Laboratory (WSL) glao ar chóiréagrafaithe atá lonnaithe in Éirinn a raibh orthu a gcuid oibre a aistriú ó stiúideo beo nó stáitse go dtí meán na scannánaíochta/ na físe le linn phaindéim Covid 19 in 2020.  Roghnófar suas le triúr cóiréagrafaithe chun páirt a ghlacadh in imeacht coimeádaithe le linn fhéile WSL in Aibreán 2021.


29 Márta – 3 Aibreáin 2021

 

Fógraíonn Wicklow Screendance Laboratory (WSL) glao ar chóiréagrafaithe atá lonnaithe in Éirinn a raibh orthu a gcuid oibre a aistriú ó stiúideo beo nó stáitse go dtí meán na scannánaíochta/ na físe le linn phaindéim Covid 19 in 2020.  Roghnófar suas le triúr cóiréagrafaithe chun páirt a ghlacadh in imeacht coimeádaithe le linn fhéile WSL in Aibreán 2021.

 

Ba chóir comhaid físe a chur isteach chuig hannah.slattery31@gmail.com tráth nach déanaí ná 5in an 5 Feabhra, 2021.  Níor chóir go mbeadh na haighneachtaí níos faide ná 15 nóiméad agus is féidir roinnt físeán gearr a bheith iontu, nó píosa níos faide - ach ba cheart go léireodh siad cleachtas oibre reatha an chóiréagrafaí. 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil agus sonraí faoi iarratas a dhéanamh, téigh chuig https://www.screendance.ie/upcoming.

You, Fin and the Play Between

Clár sé mhí sa cheapadóireacht drámaí le Finnegan Kruckemeyer

do dhrámadóirí bunaithe agus nua ar spéis leo scríobh do lucht féachana óg

 

Tá áthas ar Fhéile Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí, Graffiti Theatre agus TYA Ireland comhoibriú leis an Drámadóir TYA Idirnáisiúnta Finegan Kruckemeyer le clár nua sa cheapadóireacht drámaí a óstáil do scríbhneoirí agus do dhéantóirí amharclannaíochta in Éirinn a bhfuil spéis acu a bheith ag scríobh do lucht féachana óg.


Clár sé mhí sa cheapadóireacht drámaí le Finnegan Kruckemeyer

do dhrámadóirí bunaithe agus nua ar spéis leo scríobh do lucht féachana óg

 

Tá áthas ar Fhéile Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí, Graffiti Theatre agus TYA Ireland comhoibriú leis an Drámadóir TYA Idirnáisiúnta Finegan Kruckemeyer le clár nua sa cheapadóireacht drámaí a óstáil do scríbhneoirí agus do dhéantóirí amharclannaíochta in Éirinn a bhfuil spéis acu a bheith ag scríobh do lucht féachana óg.

 

Ag tráth a bhfuil an domhan agus an fad idir tíortha idir bheag is mhór, tarlóidh comhoibriú, a chlúdóidh leath den domhan, agus leathbhliain, agus a bheidh spreagtha ag an gcúis is mó a thugann spreagann dúinn – rud éigin a chruthú as dada.

 

Ag tosú amach as an nua, freagróidh údair Éireannacha d’áiseanna agus do shuíomhanna scríbhneoireachta agus iad ag iniúchadh na hamharclannaíochta do lucht féachana óg, cad atá i gceist le dráma TYA, agus cén dráma TYA is mian leo a dhéanamh.

 

Ach níos tábhachtaí ná an lucht féachana, tá an smaoineamh. Agus iad ag scríobh faoi théamaí sollúnta agus seafóideacha, aisteacha agus aitheanta, chomh leathan leis an bhfarraige agus chomh beag le bád a d’fhéadfadh a bheith ag luascadh air, ceiliúrfar ocht nguth aonair, chomh maith lena gcuid drámaí go mbeidh siad críochnaithe.

 

Cé dó é seo?

Tá an deis seo ar fáil do dhrámadóirí bunaithe agus nua, a bhfuil cónaí uirthi in Éirinn, ar spéis leo drámaí a scríobh do dhaoine óga. Molaimid iarratais ó ealaíontóirí faoi mhíchumas, ealaíontóirí as pobail mhionlaigh eitnigh, iad siúd a measann nach ndéantar ionadaíocht go coitianta ar a gcuid tuairimí. Tá ocht n-áit ar fáil ar an gclár.

 

Cuirimid fáilte roimh scríbhneoirí Gaeilge páirt a ghlacadh sa tionscadal seo trí mheán na Gaeilge. Cuirfimid tacaíocht agus aistriúchán ar fáil chun turas sa scríbhneoireacht dhátheangach a chur ar fáil le Fin. Is féidir samplaí de scríbhneoireacht sa Ghaeilge a chur leis an iarratas seo.

 

Cuirimid fáilte roimh scríbhneoirí a bhfuil Gaeilge acu páirt a ghlacadh sa togra seo as Gaeilge. Cuirfear tacaíocht agus aistriúcháin ar fáil chun an turas scríbhneoireachta dátheangach le Fin a éascú. Is féidir samplaí Gaeilge a bheith mar chuid den iarratas.An gá dom taithí a bheith agam ar an scríbhneoireacht chun iarratas a dhéanamh?

Ní gá duit taithí a bheith agat ar cheapadh drámaí ach tá díograis agus paisean don amharclannaíocht do lucht féachana óg chomh maith le scéal maith riachtanach. Cuirfear uirlisí ar fáil don ochtar ealaíontóirí roghnaithe a chríochnóidh an clár chun drámaí spéisiúla, nuálacha agus uaillmhianacha a scríobh do leanaí.  Tá súil againn go spreagfar na rannpháirtithe sa chlár seo chun maoiniú a lorg ionas go bhforbrófar, go léireofar agus go gcuirfear i láthair a saothar ar stáitsí na hÉireann agus an domhain.

 

Cén uair a bheidh an cúrsa ar siúl?

Beidh an clár ar siúl i rith sé cheardlann Zoom ar feadh dhá uair an chloig idir mí an Mhárta agus Meán Fómhair 2021 agus é mar aidhm go mbuailfeadh na rannpháirtithe le chéile ag féile bhliantúil Baboró i nGaillimh i mí Dheireadh Fómhair 2021. Reáchtálfar seisiúin buneolais ar feadh uair an chloig i mí an Mhárta ionas go mbeidh na rannpháirtithe in ann aithne a chur ar Finegan agus ar a chéile. Beidh ar na hiarratasóirí rathúla freastal ar na 7 gceardlann fhíorúla agus am a chaitheamh i mbun machnaimh, léitheoireachta agus scríbhneoireachta idir na ceardlanna míosúla.

 

Dátaí ceardlainne:

Seo a leanas dátaí na gceardlann fíorúil agus d’fhéadfadh sé go n-athrófaí iad ach fógra a thabhairt roimh ré:        

 

Seisiún Buneolais:              Dé Máirt 9 Márta, 9am - 10am

 

Ceardlanna:                         Dé Máirt 9am – 11am

    23 Márta, 20 Aibreán, 18 Bealtaine, 22 Meith, 20 Iúil, 14 M.F.

 

Cruinniú i bPearsa:          Idir an 4 agus an 17 Deireadh Fómhair 2021 (Le deimhniú)

 

Costas an chláir:

Tá an clár ceardlainne saor in aisce do rannpháirtithe a bhuíochas do mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon trí Baboró agus Graffiti. Cuirtear i láthair é i gcomhar le UCD agus TYAI.

 

 

 

 

 

 

Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise

Tá ríméad ar Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí Éire seimineár gréasáin faisnéise a óstáil don ghlao nua soghluaisteachta ar Ailtireacht ó i-Portunus. Bainfidh an fhaisnéis seo a thabharfar go sonrach faoi cé atá incháilithe agus cad le haghaidh an maoiniú- bí linn agus muid ag dul trí na treoirlínte agus an próiseas iarratais ar ár seimineár gréasáin faisnéise.


I BHFÓCAS

Seimineár Gréasáin Faisnéise

Gradam Soghluaisteachta Ealaíontóirí i-Portunus_ Glao ar Ailtireacht

Déardaoin, 11 Feabhra 2021 ag 11r.n.

Is féidir clárú anseo

 

Tá ríméad ar Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí Éire seimineár gréasáin faisnéise a óstáil don ghlao nua soghluaisteachta ar Ailtireacht ó i-Portunus. Bainfidh an fhaisnéis seo a thabharfar go sonrach faoi cé atá incháilithe agus cad le haghaidh an maoiniú- bí linn agus muid ag dul trí na treoirlínte agus an próiseas iarratais ar ár seimineár gréasáin faisnéise.

 

Tá an glao seo ar iarratais oscailte d’ailtirí agus do ghairmithe cultúrtha atá gníomhach i réimse na hAiltireachta, 18+ mbliana d’aois, is cuma cén cháilíocht oideachais agus leibhéal taithí atá acu, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i dtír de chuid na hEorpa Cruthaithí, do dhaoine aonair nó do ghrúpaí suas le cúigear. Ar mhaithe leis an gcomhoibriú idirnáisiúnta, cónaitheachtaí táirgeachta nó forbairt ghairmiúil i dtír nó i dtíortha eile de chuid na hEorpa Cruthaithí.

Spriocdháta d’aighneachtaí: 14 Márta 2021 18:00 CET

 

Tá na sonraí go léir a bhaineann leis an nglao seo le fáil anseo.

 

 

Achoimre ar an nglao:

Cé dó? 

Tá an glao seo ar iarratais oscailte d’ailtirí agus do ghairmithe cultúrtha atá gníomhach i réimse na hAiltireachta, 18+ mbliana d’aois, is cuma cén cháilíocht oideachais agus leibhéal taithí atá acu, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i dtír de chuid na hEorpa Cruthaithí, agus do dhaoine aonair nó do ghrúpaí suas le cúigear.

Cad chuige?

 • Soláthraíonn i-Portunus tacaíocht airgeadais chun costais taistil (iompar, cóiríocht srl.) a mhaoiniú i bpáirt chuig tír(tíortha) eile de chuid na hEorpa Cruthaithí.
 • Caithfidh fad na soghluaisteachta a bheith idir 7 agus 60 lá agus caithfidh sé tarlú roimh an 30 Samhain 2021.
 • Is féidir leis an taisteal a bheith leanúnach nó deighilte: ciallaíonn soghluaisteacht leanúnach go bhfuil taisteal turas fillte amháin nó turas il-chinn scríbe amháin agat.
 • ciallaíonn soghluaisteacht leanúnach go mbeidh tú ag taisteal arís agus arís eile chuig ceann scríbe amháin nó níos mó. Caithfidh gach turas maireachtáil ar feadh cúig lá ar a laghad, agus caithfidh líon iomlán na laethanta a bheith idir 7 agus 60 lá.

 

Cuspóirí

 • Comhoibriú idirnáisiúnta: mar shampla faoi chuimsiú tionscadail idirnáisiúnta.
 • Cónaitheachtaí dírithe ar tháirgeadh: mar shampla déanfaidh tú taighde ar an láthair agus forbróidh tú dearaí nua maidir leis an timpeallacht shóisialta agus fhisiciúil.
 • Forbairt Ghairmiúil: mar shampla glacfaidh tú páirt i gcruinnithe líonra, sárthaispeántais, ceardlanna, máistir-ranganna agus cineálacha eile oiliúna lasmuigh d’oideachas foirmiúil, mar shampla moil chruthaitheacha.

 

Dátaí le Tabhairt ar Aird:

Fógra faoi Thorthaí: 16 Aibreán 2021

An dáta imeachta is túisce: 16 Meitheamh 2021

An dáta Fillte is túisce: 30 Samhain 2021