English Version

Ailt
Próiseas na bPríomhdheontas

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon deiseanna nua le haghaidh Ceoldrámaíochta

Sparánachtaí na Comhairle Ealaíon d’ealaíontóirí aonair, 2011

Dámhachtainí Tionscadal 2012 (Babhta 1)

Tá tacaíocht tugtha do 66 cinn d’fhéilte nó imeachtaí beaga faoi bhabhta a haon de Scéim na bhFéilte Beaga

Scéim na bhFéilte Beaga 2012, Spriocdháta 10 Feabhra 2012 (Babhta a Dó)

Spriocdháta na scéime Deis, babhta a haon, 2012

Foilsíonn Arts Audiences tuarascálacha faoi Google Adwords agus an Turasóireacht Chultúrtha

Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Eanáir.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 429 Nollaig 2011

Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon an leithdháileadh buiséid a fuair sí ón Rialtas i gcomhair na bliana 2012. I bhfianaise na ndeacrachtaí airgeadais atá os comhair an Rialtais agus na tíre i láthair na huaire, tá an Chomhairle Ealaíon buíoch as an obair atá déanta ag Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, chun an ciorrú ar bhuiséad na Comhairle Ealaíon a íoslaghdú – agus an ciorrú teoranta do laghdú 3.2% ar leithdháileadh na bliana roimhe. Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh go dícheallach chun an luach is mó a thabhairt don phobal i gcoitinne agus do phobal na n-ealaíon ar na cistí atá aici le hinfheistiú sa bhliain amach romhainn. Mar sin féin, beidh tionchar ag an laghdú 3.2% ar an earnáil.

Tá an scéal is déanaí againn in eagrán na míosa seo faoin phróisis ár bpríomhdeontas agus is é an chéad chéim eile atá romhainn ná measúnú a dhéanamh ar na hiarratais a fuaireamar faoinár dtrí phríomhchlár maoinithe, Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta, Deontais le haghaidh Clár Bliantúil agus Maoiniú Bliantúil.  Lena chois sin tá an scéal is déanaí againn faoi sheasamh na Comhairle Ealaíon i leith na Ceoldrámaíochta agus na deiseanna a bheidh ann le tacú leis an gCeoldrámaíocht an bhliain seo chugainn agus ina diaidh sin. Tá sonraí ar fáil sa nuachtlitir faoinár ndámhachtainí Sparánachta, trína dtugtar tacaíocht do 150 ealaíontóir aonair in 2011 agus tá nuacht againn faoi 66 cinn d’fhéilte agus imeachtaí beaga a dtabharfar tacaíocht airgeadais dóibh in 2012 (Babhta 1). Tá mionsonraí sa nuachtlitir freisin faoi na dámhachtainí Tionscadail le haghaidh na bliana 2012 (Babhta 1) agus beidh a lán rudaí ar siúl ar féidir a bheith ag tnúth leo ós rud é go bhfuil roinnt tionscnamh an-spreagúil beartaithe le haghaidh 2012 ag ealaíontóirí aonair agus ag compántais. Tugaimid na spriocdhátaí don bhliain seo chugainn - i gcomhair Féilte Beaga (Babhta 2); Sparánachtaí (Babhta 2) agus Deis (Babhta 1). Tá dhá thuarascáil foilsithe ag Arts Audiences a bhaineann le hobair a rinne Féile Ealaíon na Gaillimhe, Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh agus an Model Arts and Niland Gallery, Sligeach, agus tá roinnt faisnéise againn maidir leo inár gcuid nuachta rialta ó phobal na n-ealaíon.

Tá faisnéis ag an bPointe Teagmhála Cultúrtha (Éire), atá lonnaithe anseo leis an gComhairle Ealaíon, faoin gclár nua, An Eoraip Chruthaitheach, a sheol an Coimisiún Eorpach le déanaí. Tá €1.8 billiún beartaithe don chlár mar bhuiséad don tréimhse 2014-2020.

Guímid athbhliain shona, shíochánta ort.

Is mise le meas,

Orlaith McBride, Stiúrthóir

 


Próiseas na bPríomhdheontas

Tá an tréimhse thart anois inar féidir iarratais a chur isteach le haghaidh na trí phríomhchlár deontas: Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Deontais le haghaidh Clár Bliantúil agus Maoiniú Bliantúil. Baineann sé sin le hiarratais ar mhaoiniú le haghaidh na tréimhse Aibreán 2012 – Márta 2013.  Tá buiséad reatha na Comhairle Ealaíon don bhliain 2012 curtha ar fáil agus is fiú €63.1 milliún é.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon deiseanna nua le haghaidh Ceoldrámaíochta

Ghlac an Chomhairle Ealaíon le beartas nua le haghaidh ceoldrámaíochta ina leagtar amach an chaoi a bhfuil sé i gceist aici ceoldrámaíocht a chur chun cinn agus a fhorbairt in Éirinn.


Léigh tuilleadh


Sparánachtaí na Comhairle Ealaíon d’ealaíontóirí aonair, 2011

Fuair cuid de na scríbhneoirí, na ceoltóirí, na scannánóirí, na físealaíontóirí agus na damhsóirí is tréithí in Éirinn agus is mó a bhfuil gealladh fúthu sparánacht ón gComhairle Ealaíon in 2011. San iomlán, fuair 152 ealaíontóir aonair ó áiteanna éagsúla ar fud na tíre deontais mar chuid de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle.  Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin an 19 Eanáir, 2012 ag 5.30 i.n.


Léigh tuilleadh


Dámhachtainí Tionscadal 2012 (Babhta 1)

Tá sonraí maidir le leithdháiltí na Comhairle Ealaíon don bhliain 2012, Babhta 1, faoina Dámhachtain tionscadail ar fáil anois. Leis an dámhachtain seo, tugtar tacaíocht do thionscadail i réimse foirmeacha ealaíne faoi leith, a bheidh ag tosú in 2012. Fuair an Chomhairle Ealaíon 222 iarratas i gcomhair Bhabhta 1. Bronnadh daichead is a hocht dámhachtain dar luach €999,942.00 san iomlán.


Léigh tuilleadh


Tá tacaíocht tugtha do 66 cinn d’fhéilte nó imeachtaí beaga faoi bhabhta a haon de Scéim na bhFéilte Beaga

Dámhadh maoiniú ar shé cinn is seasca d’fhéilte agus imeachtaí beaga i gcomhair na bliana 2012 faoi Scéim Féilte Beaga na Comhairle Ealaíon (Babhta a haon). Rinneadh 122 iarratas agus dámhadh €401,650 san iomlán ar 66 féile ar fud na tíre ón Daingean go Droichead Átha agus ó Lios Mór go Cathair na Mart. Is ionann luach iomlán an mhaoinithe a bhí á lorg ag an 122 iarrthóir agus €1.5m.


Léigh tuilleadh


Scéim na bhFéilte Beaga 2012, Spriocdháta 10 Feabhra 2012 (Babhta a Dó)

Is é an phríomhaidhm atá le Scéim na bhFéilte Beaga de chuid na Comhairle Ealaíon ná tacaíocht a thabhairt d'fhéilte agus d'ócáidí ealaíon beaga a bheidh ar siúl ar fud na tíre agus deiseanna a chur ar fáil dóibh. Faoin scéim seo, is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú suas go dtí €20,000. Cuireadh maoiniú arbh fhiú €863,399 éar fáil do 163 cinn d’fhéilte beaga in 2011.  Beidh spriocdháta i mí Feabhra maidir le Babhta a Dó den scéim don bhliain 2012.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta na scéime Deis, babhta a haon, 2012

Is é an spriocdháta i gcomhair na scéime Deis, Babhta 1 ná Déardaoin an 9 Feabhra 2012. Is scéim í Deis a spreagadh agus a éascú atá dírithe ar an phobal na n-ealaíon traidisiúnta chun maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon le haghaidh réimse de thionscadail. Beidh an fhuinneog maoiniú Deis oscailte na seachtaine an 12 Eanáir 2012, ag a mbeidh treoirlínte pointe agus critéir a bheith ar fáil. Beidh tuilleadh le teacht spriocdhátaí le haghaidh Deis a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon an bhliain seo chugainn.


Léigh tuilleadh


Foilsíonn Arts Audiences tuarascálacha faoi Google Adwords agus an Turasóireacht Chultúrtha

Tá dhá thuarascáil eile foilsithe ag Arts Audiences maidir le dhá cheann dá chuid scéimeanna. Is iad sin na tuarascála faoi  Fhéile Ealaíon na Gaillimhe agus faoin meantóireacht a rinne Google ar an gcaoi a úsáideann siad Google Adwords. Is ionann an tuarascáil agus treoir maidir le conas rud a dhéanamh agus áirítear leis torthaí na bhfeachtas a cuireadh ar siúil. Baineann an tuarascáil eile le hIonad Ealaíon Halla an Línéadaigh i gCaisleán an Bharraigh agus an Model i Sligeach. Rinne an comhairleoir margaíochta, Annette Nugent, meantóireacht orthu agus thug sí treoir dóibh faoi conas a chinntiú go mbeadh a n-eagraíochtaí níos feiceálaí agus níos tarraingtí do chuairteoirí ina gceantair.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Tá nuacht againn sa chuid seo faoi Thionól Fidléirí an Atlantaigh Thuaidh 2012 a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon le déanaí faoin Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Traidisiúnta; tá roinnt sonraí againn faoi Music Generation agus eolas ón Ionad Ceoil Chomhaimseartha i mBaile Átha Cliath, faoin CD is déanaí uathu a sheol Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Orlaith McBride.


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

San áireamh leis an nuacht ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann tá faisnéis faoin gclár nua, An Eoraip Chruthaitheach, a sheol an Coimisiún Eorpach ag deireadh na Samhna. Tá €1.8 billiún beartaithe don chlár mar bhuiséad don tréimhse 2014-2020. Tá ríomhfhoirmeacha foilsithe anois ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Clos-Amhairc agus Cultúir don chéad bhabhta eile de Shraith 1.2.2 atá ag teacht aníos: tionscadail aistriúcháin liteartha. Is é an aidhm atá le tacaíocht an AE don aistriúchán liteartha ná cur leis an eolas atá ag daoine ar litríocht agus ar oidhreacht liteartha ár gComh-Eorpach. Léigh freisin faoi thionscnamh nua maoinithe de chuid Fháilte Éireann agus faoi shuíomh Gréasáin nua i gcomhair an Centre of Professional Training in Culture. Tá sonraí againn faoin Asolo International Art Film Festival 2012 agus is féidir an méid a cuireadh i láthair ag an Art and Civil Society Symposium  le Create, a bhí ar siúl i gCorcaigh i nDeireadh Fómhair, a fháil ar líne anois.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver