San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa
Nuacht na míosa seo
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.
Nuacht ón bPobal
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí
Fógraíonn Éire Ildánach agus an Roinn Oideachais ‘Comhpháirtíochtaí Óige Ildánaí’
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.

Cuirfear €1 bhilliún ar fáil don Chiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe nua sa tréimhse idir 2019 agus 2027. Tacóidh an ciste leis an athghiniúint tuaithe ach infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail fheiliúnacha i mbailte agus i sráidbhailte ina bhfuil daonra níos lú ná 10,000 duine agus i gceantair fhorimeallacha. Is í an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a riarfaidh an ciste.  Cuirfear maoiniú €315 milliún ar fáil don Chiste ar dtús ar bhonn céimnithe sa tréimhse idir 2019 agus 2022.

 

Bronnfar an maoiniú trí phróiseas iomaíoch tairisceana, bunaithe ar na cuspóirí a leagtar amach faoin gCreat Náisiúnta Pleanála do cheantair tuaithe na hÉireann a bhaint amach.  Beidh sé ina phríomhchuspóir tacú leis an bhforbairt inbhuanaithe pobal agus leis an bhforbairt gheilleagrach faoin tuath, lena n-áirítear trí bhailte beaga agus sráidbhailte a athghiniúint agus an fhiontraíocht agus an nuálaíocht a chur chun cinn chun tacú le cruthú fostaíochta i gceantair tuaithe. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach ar leabhrán eolais na scéime

 

 

Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach nua á bhunú d’fhonn tacú go príomha leis an bhfás dlúth agus leis an bhforbairt inbhuanaithe sna chúig chathair in Éirinn agus in ionaid mhóra uirbeacha eile freisin.

 

Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a bheidh freagrach as an gCiste, ar cuireadh €2 bhilliún ar fáil dó faoin bPlean Forbartha Náisiúnta go dtí 2027, a chur chun feidhme. I gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta, ceapadh an Ciste, a bheidh ina chlár iomaíoch bunaithe ar thairiscintí, chun an leas is mó is féidir a bhaint as sciar níos mó d’fhorbairt áiteanna cónaithe agus d’fhorbairt tráchtála, le tacaíocht ó bhonneagar, ó sheirbhísí agus ó áiseanna, faoi chuimse an ‘loirg’ thógtha atá ann cheana sna lonnaíochtaí móra.