English Version

Ailt
1. Faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2011/2012

2. Soláthar na ceoldrámaíochta amach anseo

3. Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012

4. Réamhfhógra maidir leis an spriocdháta i gcomhair iarratas ar dheontas

5. Meabhrúcháin: Scéim na bhFéilte Beaga 2012 agus an Dámhachtain Deis, Spriocdhátaí: an 9 Meán Fómhair 2011

6. Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

7. Guíonn an Chomhairle Ealaíon rath ar chompántais téatair i Nua-Eabhrac ag an bhFéile 1st Irish

8. Tá sé mar aidhm leis an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla acmhainneacht ealaíontóirí a bhaint amach agus luchtanna féachana óga a leathnú

9. €300,000 bronnta faoi na Scéimeanna Téatair

10. Nuacht a bhaineann le pobal na n-ealaíon

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Meán Fómhair
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 1231 Lúnasa 2011

Réamhrá

I nuachtlitir na míosa seo, tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur bronnadh Comhaltacht Jerome Hynes 2011/2012 ar Jo Mangan. 

Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon tús go gairid le comhphlé le hearnáil na ceoldrámaíochta agus le páirtithe leasmhara eile maidir le soláthar ceoldrámaíochta amach anseo.

Tá faisnéis againn maidir le Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012 trína ndámhtar deontais suas le €30,000 i dtreo costais reatha m.sh. solas, teas, cíos, cláir forbartha ealaíontóirí, riarachán agus/nó costais tuarastal oiriúnacha eile. Déanfar an maoiniú seo a thairiscint ar bhonn aonuaire don bhliain 2012.

Tá roinnt meabhrúchán againn freisin, mar shampla, fógra maidir leis an spriocdháta atá ag druidim linn i gcomhair na n-iarratas ar dheontas do Scéim na bhFéilte Beaga 2012 (Babhta a hAon) agus do na Dámhachtainí Deis. Is é an 9 Meán Fómhair 2011 an spriocdháta atá i gceist sa dá chás. Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt freisin go n-osclóidh iarratais ar líne go luath i Meán Fómhair 2011 do shraith réamhphleanála nua de Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2013.

Tá cinntí maidir le Scéim Comhpháirtíochta na nÚdarás Áitiúil sa nuachtlitir freisin. Dearadh an Scéim chun comhfhiontair nua a spreagadh idir údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíne, grúpaí agus eile. Tugtar cinntí maidir lenár dtrí Scéim Téatair, trína bhfuil os cionn €300,000 á leithdháileadh. Thug an Chomhairle Ealaíon an tionscnamh seo isteach in 2010 mar chuid dár dtacaíocht leanúnach do léiriú agus do chur i láthair na drámaíochta.

Guíonn an Chomhairle Ealaíon rath ar chompántais téatair i Nua-Eabhrac ag an bhféile 1st Irish. Beidh Fishamble (Baile Átha Cliath), Tall Tales (An Uaimh) agus Cirque de Légume (Sligeach) ag glacadh páirte san fhéile, a bheidh ar siúl ar feadh míosa ag tosú ar an 5 Meán Fómhair.

Tá roinnt nuachta againn sa chuid ealaíon sa phobal den nuachtlitir. Ar deireadh, tá áthas orm a rá go bhfuil an Chomhairle Ealaíon ar an gearrliosta i  gCatagóir na Dámhachtainí ríomhRialtais sna Dot ie Net Visionary Awards arna n-eagrú ag an Irish Internet Association.  Is in aitheantas ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne atá an t-ainmniúchán seo. Féach ar www.iia.ie/net-visionary/vote/ chun gearrliosta na catagóire agus faisnéis vótála an phobail a fháil. Fógrófar buaiteoir na catagóire an 30 Meán Fómhair.

 

Mary Cloake, Stiúrthóir


1. Faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2011/2012

Tá sé fógartha ag an gComhairle Ealaíon gur ar Jo Mangan, Stiúrthóir Ealaíne The Performance Corporation i gContae Chill Dara, a bhronnfar Comhaltacht Jerome Hynes 2011/2012. Ainmníodh an Chomhaltacht in ómós Jerome Hynes, a bhí ina Leas-Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon agus a fuair bás (Meán Fómhair 2005).


Léigh tuilleadh


2. Soláthar na ceoldrámaíochta amach anseo

Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon tús go gairid le comhphlé le hearnáil na ceoldrámaíochta agus le páirtithe leasmhara eile maidir le soláthar ceoldrámaíochta amach anseo. 


Léigh tuilleadh


3. Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012

Cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €30,000 ar a mhéad i dtreo costais reatha spásanna oibre físealaíontóirí. I gcomhréir le doiciméad beartais na Comhairle Ealaíon  ‘Visual Artists’ Workspaces in Ireland - A New Approach’ (Spásanna Oibre Físealaíontóirí in Éirinn - Cur Chuige Nua), tá sé mar aidhm leis an scéim seo cabhrú le spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht is fearr agus is féidir a sholáthar d’fhísealaíontóirí atá i mbun oibre agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú d’fhísealaíontóirí cónaitheacha.


Léigh tuilleadh


4. Réamhfhógra maidir leis an spriocdháta i gcomhair iarratas ar dheontas

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de chláir deontais na Comhairle Ealaíon (Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontais le haghaidh Clár Bliantúil) ná an Déardaoin an 24 Samhain 2011 ag 5.30 i.n. Beidh ‘an fhuinneog' le haghaidh clárú do phróiseas iarratais ar líne na Comhairle ar oscailt ar an Luan 24 Deireadh Fómhair 2011. Cuirfear faisnéis bhreise ar fáil níos déanaí maidir leis an bpróiseas deontas atá le teacht.


Léigh tuilleadh


5. Meabhrúcháin: Scéim na bhFéilte Beaga 2012 agus an Dámhachtain Deis, Spriocdhátaí: an 9 Meán Fómhair 2011

Is é an phríomhaidhm atá le Scéim na bhFéilte Beaga de chuid na Comhairle Ealaíon ná tacaíocht a thabhairt d'fhéilte agus d'ócáidí ealaíon beaga a bheidh ar siúl ar fud na tíre agus deiseanna a chur ar fáil dóibh.  Is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú suas go dtí uasmhéid €20,000.  Is é cuspóir na Dámhachtana Deis ná tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.


Léigh tuilleadh


6. Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Tá sraith Réamhphleanála nua de Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair na Comhairle Ealaíon á tabhairt isteach le dáta iarratais an Déardaoin 6 Deireadh Fómhair 2011.  Tá sé beartaithe go mbeidh cuspóir agus critéir na sraithe seo ag comhlánú na scéime atá ann cheana féin.


Léigh tuilleadh


7. Guíonn an Chomhairle Ealaíon rath ar chompántais téatair i Nua-Eabhrac ag an bhFéile 1st Irish

Beidh trí chompántas téatair a fhaigheann tacaíocht ón gComhairle Ealaíon ag glacadh páirte san Fhéile Drámaíochta  1st Irish    i Nua-Eabhrac i mí Mheán Fómhair na bliana seo.  Beidh Fishamble (Baile Átha Cliath), Tall Tales (An Uaimh) agus Cirque de Légume (Sligeach) ag glacadh páirte san fhéile, a bheidh ar siúl ar feadh míosa ón 5 Meán Fómhair go dtí an 3 Deireadh Fómhair 2011.


Léigh tuilleadh


8. Tá sé mar aidhm leis an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla acmhainneacht ealaíontóirí a bhaint amach agus luchtanna féachana óga a leathnú

Bhronn an Chomhairle Ealaíon maoiniú le déanaí ar dhá thionscadal nuálacha faoi threoir Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas. Tá an maoiniú seo á chur ar fáil faoi Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla na Comhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


9. €300,000 bronnta faoi na Scéimeanna Téatair

Tá faighteoirí dhámhachtainí na bliana seo faoi na Scéimeanna Téatair fógartha ag an gComhairle Ealaíon.  Tugadh isteach na scéimeanna sin in 2010 mar chuid de thacaíocht leanúnach na Comhairle Ealaíon do léiriú agus do chur i láthair na drámaíochta. Rinneadh €300,000 a dhámhachtain.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht a bhaineann le pobal na n-ealaíon

Dearadh agus Coimisiúnú Cuimhneacháin do Mharthanóirí Mí-Úsáide in Institiúidí: Mar chuid de chur i bhfeidhm mholtaí Thuarascáil Ryan ag an Rialtas, cheap an tAire Oideachais agus Scileanna Coiste chun maoirsiú a dhéanamh ar dhearadh agus ar choimisiúnú chuimhneacháin do mharthanóirí Mí-Úsáide in Institiúidí. Is é an spriocdháta le haghaidh nochtadh spéise a fháil ná  Déardaoin, an 13 Deireadh Fómhair 2011.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver