English Version

Ailt
An Leabhar 'Into the Light'

Clinic Eolais na Comhairle Ealaíon faoi na Sparánachtaí Téatair

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2014

Spriocdhátaí do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon do 2013

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas agus straitéis nua le haghaidh na nEalaíon agus an Mhíchumais

Culture Connects

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí DÉ LUAIN, 14 Eanáir.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 428 Nollaig 2012
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir

Tá príomhchinntí maidir le maoiniú in 2013 glactha ag an gComhairle Ealaíon le roinnt seachtainí anuas. Cuirfear in iúl iad sna laethanta amach romhainn. Is é lomchlár na fírinne ná go n-infheisteofar €55.2 milliún (den €59.9 milliún a tugadh mar dheontas i gcabhair) go díreach sna healaíona ar fud na tíre.  Leithdháileadh €800,000 breise mar íocaíocht aonuaire don Chomhairle Ealaíon ar Lá na Cáinaisnéise, agus leithdháileadh é sin go heisiach le haghaidh chlár cultúrtha Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach. Tá an t-airgead sin leithdháilte cheana féin, agus ní cuid d’ár ndeontas i gcabhair é.

Is é 2013 an cúigiú bliain as a chéile ar laghdaíodh an deontas i gcabhair a tugadh don Chomhairle. Den chéad uair ó 2004 i leith tá ár gcuid maoinithe níos lú ná €60 milliún. Cé gur laghdaíodh deontas i gcabhair na Comhairle faoi 5.2% i mbliana, déanfar laghdú 7.8% ar an meán ar na foirmeacha ealaíon go léir. Beidh an scéal amhlaidh de bharr na ngealltanas atá tugtha cheana féin againn d’Amharclann na Mainistreach, d’Aosdána, do Chamchuairteanna agus do réimsí tosaíochta eile.

Tuigimid go léir na deacrachtaí atá le sárú ag ealaíontóirí agus ag eagraíochtaí. É sin ráite, má tá ár maoiniú laghdaithe níl aon ísliú tagtha ar chaighdeáin ealaíne.  Is mian liom an fhírinne lom a insint faoi na fíricí agus faoi rún na Comhairle Ealaíon leanúint ar aghaidh ag tacú le healaíontóirí agus le heagraíochta ealaíon maidir le pobal na hÉireann a spreagadh agus cur lena rannpháirtíocht sna healaíona, in ainneoin na laghduithe atá déanta ar an maoiniú de chuid na Comhairle. 

D’éiligh na heagraíochtaí ealaíon sna trí chlár deontas is mó €38.7 milliún. Tá cothromaíocht bainte amach ag an gComhairle Ealaíon idir tacú leis an mbonneagar ealaíon atá ann cheana féin ar fud na tíre agus a chinntiú go mbeidh deiseanna nua ann i gcónaí d'ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon atá ag teacht chun cinn. Tá €30.8 milliún san iomlán á thairiscint do na cláir sin.

Cuirfear tús le hUachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh ar an 1 Eanáir.  Tá comhordú déanta ag an gComhairle Ealaíon ar níos mó ná 90 imeacht agus tionscadal ealaíon comhaimseartha ar fud na hÉireann mar chuid de Culture Connects, an clár lena ndéantar ceiliúradh ar Uachtaránacht na hÉireann ar an AE.

Is é an cur chuige atá againn i leith na hUachtaránachta ná infheistiú i gcaidreamh ealaíne. 

Tá súil againn leas a bhaint as féilte, as tionscadail chomhpháirtíochta áitiúla agus as tionscnaimh chomhoibritheacha speisialta chun feasacht a spreagadh faoin obair shamhlaíoch a dhéanann ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon na hÉireann ionas go mbeidh siad in ann dul i ngleic níos fearr le healaíontóirí eile thar lear agus éagsúlú a dhéanamh ar chúrsaí ealaíne sa bhaile.

Déanfaimid roinnt athruithe inmheánacha agus athstruchtúrú laistigh den Chomhairle Ealaíon in 2013 lena chinntiú go mbeimid in ann ár bpríomhdhualgas mar ghníomhaireacht forbartha shaineolaíoch a chomhlíonadh ar shlí níos éifeachtaí.  Déanfar roinnt athruithe ar an bpearsanra atá againn agus bunófar Roinn Forbartha Straitéisí nua.  Cuirfimid na hathruithe sin in iúl daoibh sna seachtainí amach romhainn.

Beidh dúshláin le sárú in 2013 ach beidh deiseanna ann freisin. Mura gceapann aon duine go bhfuil na deacrachtaí níos lú ná mar atá siad, ní ceart a cheapadh ach an oiread go bhfuil na deiseanna níos lú.  Tá deis ag gach lucht féachana cur leis an rannpháirtíocht. Bíonn an deis ann ag gach ócáid ealaíon oidhreacht a chruthú agus is féidir gach duine a spreagadh leis an ealaín.

Le dea-mhéin,

Orlaith McBride

Stiúrthóir


An Leabhar 'Into the Light'

Tá saothair ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil sna taispeántais Into the Light atá ar siúl anois i nDánlann Ealaíne Crawford i gCorcaigh, i nGailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath, i nDánlann Ealaíne Chathair Luimnigh agus san Model i Sligeach. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na taispeántais agus na cláir phoiblí a ghabhann leo féach ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon nó ar shuíomhanna na ndánlanna sin.


Léigh tuilleadh


Clinic Eolais na Comhairle Ealaíon faoi na Sparánachtaí Téatair

Beidh Clinic Eolais faoin gcéad bhabhta eile de na Sparánachtaí Téatair* ar siúl Dé Luain, an 7 Eanáir ag 2.00 i.n. i mBeár Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath. Is é cuspóir na Dámhachtana Sparánachta Téatair ná tacú le healaíontóirí gairmiúla i bhforbairt a gcleachtas ealaíne.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

Tá Scéim na bhFéilte Beaga a bhíodh ann roimhe seo cuimsithe i Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.  Rinneadh an t-athrú seo mar thoradh ar athbhreithniú a rinneadh ar ghnéithe de struchtúir agus de chórais mhaoinithe na Comhairle agus tagann sé i gceist i gcomhthéacs na timpeallachta buiséadaí reatha.


Léigh tuilleadh


An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2014

Tá sé i gceist le dámhachtain na Comhairle Ealaíon um Léiriúchán Ceoldráma go dtabharfaí tacaíocht chun ceoldrámaí a ullmhú agus a léiriú in 2014, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon faoin gceoldrámaíocht.


Léigh tuilleadh


Spriocdhátaí do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon do 2013

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite nó shuime in ann dul i mbun oibre le chéile ar thionscadail chomhaimseartha a bhaineann leis na healaíona comhpháirteacha. Tá an scéim á bainistiú ag an ngníomhaireacht forbartha náisiúnta Create.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas agus straitéis nua le haghaidh na nEalaíon agus an Mhíchumais

Tá beartas agus straitéis nua foilsithe ag an gComhairle Ealaíon i réimse na nEalaíon agus an Mhíchumais, a chabhróidh léi aghaidh a thabhairt thar thréimhse cúig bliana ar shaincheisteanna cothromais, rochtana, agus rannpháirtíochta i gcomhair ealaíontóirí agus lucht féachana atá faoi mhíchumas.


Léigh tuilleadh


Culture Connects

Is é Culture Connects an clár cultúir trína ndéanfar ceiliúradh ar Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh ón 1 Eanáir go dtí an 30 Meitheamh 2013. Chomh maith le mórchlár idirnáisiúnta de shaothar Éireannach a chuirfidh Cultúr Éireann i láthair, tá comhordú déanta ag an gComhairle Ealaíon ar chlár ina bhfuil níos mó ná 90 tionscadal agus imeacht ealaíon comhaimseartha a bheidh ar siúl in Éirinn le linn thréimhse na hUachtaránachta. 


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Gairm tograí: Roinn 1.2.2 Aistriúchán Liteartha. Faoi chuimsiú an Chláir Oibre Eorpaigh don chultúr, tá sé d’aidhm le Sraith 1.2.2 eolas ar an litríocht agus ar oidhreacht mhuintir eile na hEorpa a fheabhsú trí scaipeadh saothar liteartha idir tíortha a chur chun cinn. An Óige i mBun Gnímh: Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne anois le haghaidh Gníomhartha Buana 2013. Clár a chuir an tAontas Eorpach ar bun do dhaoine óga is ea An Óige i mBun Gnímh. Tá sé mar aidhm leis saoránacht ghníomhach Eorpach, dlúthpháirtíocht agus caoinfhulaingt a spreagadh i measc na nEorpach óg agus ról a thabhairt dóibh maidir le todhchaí na hEorpa a mhúnlú. Ar deireadh, Gairm Tograí: cruinnithe saoránach de chuid na heagraíochta An Eoraip do na Saoránaigh maidir le Nascadh Bailte. Leis an gClár An Eoraip do na Saoránaigh, tugtar tacaíocht do réimse leathan gníomhaíochtaí agus eagraíochtaí trína gcuirtear "saoránacht ghníomhach Eorpach" chun cinn.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver