Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir

‘Be easy, October’

 

Deir an ceoltóir Lisa O’Neill 'Be easy, October' i léiriú mealltach Amharclann na Mainistreach de The Great Hunger le Patrick Kavanagh ag IMMA, agus is cinnte go dtéann sé i bhfeidhm níos mó ná riamh orainn i mbliana.    Fuair Derek Mahon, file mór le rá, bás an tseachtain seo caite, rud a d'fhág bearna ollmhór agus cuireann sé tús brónach leis an mí.

 

I gcás go leor agaibh, tá a fhios agam go mbeidh sibh gafa sna seachtainí amach romhainn leis an iarratas bliantúil ar mhaoiniú agus is dócha nach é ‘éasca’ an focal is túisce a shamhlófaí leis an gcúram sin.  Tá súil againn nach gcuirfidh sé an iomarca struis oraibh agus go mbeidh sibh in ann bealach a aimsiú le bheith dearfach agus smaoineamh go straitéiseach.  Tuigimid go hiomlán go bhfuil an t-iarratas seo á dhéanamh agaibh le linn tréimhse thar a bheith neamhghnách agus dúshlánach, agus geallaimid go bhfuil tuiscint mhaith againn ar an éiginnteacht leanúnach atá i gceist de réir mar a théann an t-am ar aghaidh.   Bhí oraibh a bheith an-solúbtha in bhur gcur chuige maidir le bhur n-eagraíocht agus bhur gclár oibre agus feicfidh sibh an leibhéal céanna solúbthachta uainn.  Tá a fhios againn go bhfuil go leor imní oraibh agus tá súil againn an oiread cinnteachta agus is féidir a thabhairt daoibh sna míonna amach romhainn.  Tuigimid go raibh oraibh dul in oiriúint do ré eisceachtúil agus cuirfear é sin go léir san áireamh agus muid ag féachaint ar bhur n-iarratais. 

 

In bhur bpleananna, ba mhaith linn go mór dá ndíreofaí ar an mbealach a bhfuil sé i gceist agaibh dul i gcion ar an lucht féachana agus éisteachta, agus a mbeidh sibh rannpháirteach go fónta agus go bríoch le healaíontóirí ag an am seo atá thar a bheith crua orthu.   Tá a fhios againn go raibh gach duine thar a bheith samhlaíoch maidir leis an gcaoi a ndeachaigh siad in oiriúint don ghéarchéim atá ann faoi láthair agus táimid ag tnúth le fianaise air sin go léir a fheiceáil in bhur n-iarratais.  Beidh líon méadaithe sparánachtaí, coimisiún agus dámhachtainí tionscadail á mbronnadh againn sna míonna amach romhainn agus tá súil againn go bhfaighidh sibh neart deiseanna oibriú le healaíontóirí nua agus go gcruthóidh sibh comhpháirtíochtaí a thabharfaidh pléisiúr don phobal sna blianta amach romhainn.  D’fhonn imní maidir le sreabhadh airgid a mhaolú, beimid in ann réamhíocaíochtaí suas le 20% de leibhéal deontais 2020 a chur ar fáil dóibh siúd agaibh a fhaigheann maoiniú straitéiseach agus maoiniú ionad ealaíon.  

 

Déanann an Chomhairle Ealaíon, i ngach rud a dhéanann sí, iarracht chun meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu.  Tá ár dtreoirlínte rannpháirtíochta pobail le fáil sa nuachtlitir seo agus tá súil againn go dtabharfaidh sibh aird orthu sin agus sibh i mbun comhrá linn ar na meáin shóisialta. 

 

Má tá cúpla nóiméad a spáráil agaibh, molaimid daoibh féachaint ar an bhfíseán álainn seo ó The Ark faoi na cora agus castaí a bhí ag baint le seó nach féidir a chur i láthair, go fóill. https://youtu.be/oMgSaALl2kk

 

Tá sé lán de dhóchas agus d’athdhearbhú agus ba cheart go gcuideodh sé linn an mhí seo. 

 

Fanaigí sábháilte agus slán agus bígí i dteagmháil linn. 

Maureen Kennelly

An Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Treoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta de chuid na Comhairle Ealaíon

Déanann an Chomhairle Ealaíon bainistíocht ar chainéil éagsúla meán sóisialta ina bhfuil sé mar aidhm againn pobal spreagúil agus tacúil a chruthú do chách. Rinneamar ár dTreoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta a nuashonrú le déanaí.


Déanann an Chomhairle Ealaíon bainistíocht ar chainéil éagsúla meán sóisialta, a bunaíodh mar bhealach do dhaoine chun teagmháil a dhéanamh linn agus le baill eile den phobal a bhfuil suim acu sa Chomhairle Ealaíon. Táimid sásta go bhfuil tú ansin agus spreagaimid d’ionchur, ceisteanna agus comhrá le daoine eile.

 

Déanann an Chomhairle Ealaíon, i ngach rud a dhéanann sí, iarracht chun meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu. Is croíluach eagraíochta é seo a bhfuil ár mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht mar bhonn agus taca leis, beartas a foilsíodh in 2019. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm againn, ar ár gcainéil éagsúla meán sóisialta, pobal spreagúil agus tacúil a chruthú do chách, agus leis seo san áireamh, rinneamar ár dTreoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta a nuashonrú le déanaí.

 

Is féidir na treoirlínte a fháil anseo.

Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2021

Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu. 


Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu. 

Bunaíodh scéim Scríbhneoir Cónaithe na Comhairle Ealaíon chun timpeallacht spreagthach a chur ar fáil don scríbhneoir cónaithe, agus chun roinnt tacaíocht airgeadais a sholáthar le díriú ar chleachtas an scríbhneora féin. Anuas air sin, cuireann an chónaitheacht fuinneamh agus spleodar leis an ollscoil, agus tugtar deis do na mic léinn teagmháil a dhéanamh le scríbhneoir atá i mbun na ceirde ar feadh dlúth-thréimhse.

Tá an tréimhse iarratais ar oscailt anois do na poist mar Scríbhneoir Cónaithe sna hollscoileanna seo a leanas:

Scríbhneoir Cónaithe na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

              Scríbhneoir Cónaithe, OÉ Gaillimh

              Comhaltacht Scríbhneora, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

              Scríbhneoir Cónaithe, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

              Scríbhneoir Cónaithe, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 

              Scríbhneoir Cónaithe, Ollscoil Luimnigh

Ní mór do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh go díreach leis an Ollscoil ábhartha.  Is é an spriocdháta le haghaidh na bpost go léir 5.30 pm, Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair 2020.

Reáchtálfaidh foireann na bhFéilte dhá chlinic fhíorúla don Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne i mí Dheireadh Fómhair 2020.

Mairfidh gach clinic thart ar 1 uair an chloig. Déanfar cur i láthair agus seisiún ceisteanna agus freagraí gairid ina dhiaidh sin. Beidh clinicí ar siúl Dé Céadaoin & Dé hAoine, 7 & 9 Deireadh Fómhair idir 2.00–3.00 p.m.


Mairfidh gach clinic thart ar 1 uair an chloig. Déanfar cur i láthair agus seisiún ceisteanna agus freagraí gairid ina dhiaidh sin. Beidh clinicí ar siúl Dé Céadaoin & Dé hAoine, 7 & 9 Deireadh Fómhair idir 2.00–3.00 p.m.

 

Is dámhachtain aonuaire í an scéim in 2020 agus tá sí oiriúnach d’fhéilte beaga atá ag iarraidh cur lena n-acmhainn nó a gcuid eagraíochtaí a chosaint sa todhchaí. Is ciste rollach é, a dhúnfar an 19 Samhain ag 5.30 p.m. Is féidir le féilte beaga maoiniú breise suas le €20,000 a fháil chun cabhrú lena n-eagraíochtaí a fhorbairt* agus is féidir iarratais a dhéanamh mar iarratasóir eagraíochta aonair nó mar chuibhreannas. Clúdaíonn an scéim roinnt tacaíochtaí (ní cinn dhigiteacha amháin), féach an nasc anseo le haghaidh sonraí.

 

Más mian leat áit a chur in áirithe ag ceachtar clinic nó má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le Adrian Colwell trí Adrian.colwell@artscouncil.ie.

 

*Níl bhaineann an scéim le cláir ná le gníomhaíochtaí ealaíon.

EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE IN UCC - Gairm ar iarratais

Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí scannán dearscnaitheacha don ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC don bhliain féilire 2021.


Tá sé mar aidhm ag an bpost mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe, lonnaithe i Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne, deis uathúil a chur ar fáil d’Ealaíontóir Scannán a chleachtas/a cleachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus, ina theannta sin, deis a thabhairt do mhic léinn i scannán agus meáin scáileáin oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.

Fostófar an tEalaíontóir Scannán Cónaithe don bhliain féilire 2021 agus beidh sé nó sí lonnaithe i Roinn na Scannánaíochta agus na Meán Scáileáin ag UCC.

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo. (nasc le teacht). 

Ba cheart iarratais a sheoladh chuig filmartist@ucc.ie faoi 5.30 p.m., Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair 2020. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.

Comhairleoirí taighde ceaptha don Oíche Chultúir

Tar éis Oíche Chultúir iontach a chruthaigh oíche náisiúnta d’eispéiris chultúrtha, tá an Chomhairle Ealaíon anois ag tabhairt faoi chéim taighde chun cabhrú le hOícheanta Cultúir a eagrú sa todhchaí.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a dhearbhú gur ceapadh na comhairleoirí Janice McAdam, Heather Maitland agus Annette Nugent chun athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúchán a dhéanamh ar Oíche Chultúir thar ceann na Comhairle Ealaíon agus a páirtithe leasmhara comhpháirtíochta. 


Tar éis Oíche Chultúir iontach a chruthaigh oíche náisiúnta d’eispéiris chultúrtha, tá an Chomhairle Ealaíon anois ag tabhairt faoi chéim taighde chun cabhrú le hOícheanta Cultúir a eagrú sa todhchaí.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a dhearbhú gur ceapadh na comhairleoirí Janice McAdam, Heather Maitland agus Annette Nugent chun athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúchán a dhéanamh ar Oíche Chultúir thar ceann na Comhairle Ealaíon agus a páirtithe leasmhara comhpháirtíochta. 

Príomhthoradh ón taighde seo is ea moltaí a sholáthar maidir le fís, misean agus spriocanna Oíche Chultúir sa todhchaí, ailínithe le Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus le cuspóirí beartais náisiúnta eile maidir le cultúr, cruthaitheacht agus pobal. Déanfar an taighde idir mí Dheireadh Fómhair 2020 agus mí an Mhárta 2021. Ná bhíodh aon drogall ort dul i dteagmháil linn má bhíonn ceist ar bith agat: culturenight@artscouncil.ie.

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Roinn an Cheoil i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta i Coláiste na hOllscoile Corcaigh fáilte roimh iarratais le haghaidh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021.


Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Roinn an Cheoil i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta i Coláiste na hOllscoile Corcaigh fáilte roimh iarratais le haghaidh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021.

 

Bunaíodh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe na Comhairle Ealaíon chun timpeallacht spreagthach a chur ar fáil don ealaíontóir cónaithe, agus chun roinnt tacaíocht airgeadais a sholáthar le díriú ar chleachtas an ealaíontóra féin. Anuas air sin, cuireann an chónaitheacht fuinneamh agus spleodar leis an ollscoil, agus tugtar deis do na mic léinn teagmháil a dhéanamh le ceoltóir, amhránaí nó rinceoir traidisiúnta atá i mbun na ceirde ar feadh dlúth-thréimhse.

 

Eolas faoin gcónaitheacht

Fostófar an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2021 agus beidh sé lonnaithe i Roinn an Cheoil i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, agus beidh deis aige dul i ngleic le pobal an champais níos leithne.

 

Roinnfear an chónaitheacht ina dhá cuid:

  1. Ó mhí Eanáir go mí an Mheithimh 2021, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun dul i ngleic le mic léinn agus leis an bhfoireann ollscoile. Déanfaidh an t-ealaíontóir cónaitheach an clár rannpháirtíochta seo a dhearadh, i gcomhar le foireann na hollscoile, agus d’fhéadfadh go mbeadh teagasc dírithe, ceardlanna, meantóireacht, imeachtaí poiblí nó gníomhaíochtaí eile a chuireann fuinneamh nua leis an gclár ceoil thraidisiúnta mar chuid den chlár sin. Is é ceithre uair an chloig in aghaidh na seachtaine an t-uasmhéid ama teagmhála a bheidh ag an ealaíontóir cónaithe leis an bhfoireann agus le mic léinn le linn an ama sin, agus ní bheidh ar an scríbhneoir curaclam príomhúil a sheachadadh.

 

  1. Ó mhí Iúil ar aghaidh, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun díriú ar a chleachtas féin.

 

Is é €20,000 an táille don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, agus íocfaidh an Chomhairle Ealaíon an t-ealaíontóir go díreach. Íocfar an táille ina dhá tráthchuid, agus scríobhfaidh an t-ealaíontóir tuairisc dheiridh ag deireadh na cónaitheachta. Cuirfear spás sonrach ar fáil don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe áit a mbeidh sé in ann tabhairt faoina chleachtas cruthaitheach féin ar champas na hollscoile. 

 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a chur ar fáil chun iarratas a dhéanamh:

 

  • Togra mionsonraithe ina leagtar amach conas a rachfaí i ngleic le mic léinn, leis an bhfoireann agus le pobal an champais níos leithne, mar aon le taithí ábhartha a thacaíonn leis an gcur chuige sin
  • Ráiteas an ealaíontóra, ar aon leathanach amháin, ina ndéantar cur síos ar an tionchar a bheadh ag an gcónaitheacht ar chleachtas an ealaíontóra
  • CV mionsonraithe, ina leagtar amach éachtaí agus gaiscí ealaíonta

 

Ba cheart iarratais a sheoladh chuig triona.nishiochain@ucc.ie le cc chuig music@ucc.ie faoi 5.30 p.m., Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair 2020. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.

 

An Próiseas Measúnaithe

Bunóidh an Chomhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh coiste roghnúcháin nuair a fhaightear na hiarratas, agus beidh beirt ionadaithe ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh, duine amháin ón gComhairle Ealaíon agus comhalta painéil seachtrach ag a bhfuil saineolas ar na healaíona traidisiúnta ar an bpainéal sin. Cuirfidh an coiste roghnúcháin gearrliosta d’iarrthóirí le chéile bunaithe ar na critéir seo a leanas:

 

  • cuntas teiste ealaíonta an iarratasóra
  • caighdeán an smaoinimh/chur chuige (tagraítear don mhéid sin thuas), mar atá le sonrú san iarratas
  • an tionchar féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an gcónaitheacht ar chleachtas cruthaitheachta an ealaíontóra

 

Bunófar gearrliosta (ní bheidh níos mó ná seisear ealaíontóirí ar an ngearrliosta). Iarrfar ar ealaíontóirí a chuirtear ar an ngearrliosta dul faoi agallamh i lár mhí na Samhna. Is dócha go reáchtálfar an t-agallamh trí ghlaoch físchomhdhála, i gcomhréir leis na treoirlínte sláinte poiblí. Tabharfar deis do na healaíontóirí atá ar an ngearrliosta a bpleananna agus a dtaithí a phlé go mionsonraithe san agallamh. Déanfaidh an painéal an cinneadh deiridh bunaithe ar na critéir thuasluaite agus cuirfear cinntí in iúl do na hiarratasóirí faoi dheireadh mhí na Samhna.

 

Nuacht ón bPobal
Iarratais á lorg ó phíobairí agus ó chruitirí do Bhonn Óir Seán Ó Riada

Tá Peadar Ó Riada ag glacadh le hiarratais anois ó phíobairí agus ó chruitirí do chomórtas Bhonn Óir Seán Ó Riada na bliana seo.  Is é Dé hAoine 16 Deireadh Fómhair an spriocdháta.   


Tá Peadar Ó Riada ag glacadh le hiarratais anois ó phíobairí agus ó chruitirí do chomórtas Bhonn Óir Seán Ó Riada na bliana seo.  Is é Dé hAoine 16 Deireadh Fómhair an spriocdháta.   

Reáchtáiltear Bonn Óir Seán Ó Riada gach bliain tríd an gclár Cuireadh chun Ceoil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus bíonn uirlis éagsúil i gceist gach bliain.  I mbliana, is iad na píobaí agus an chruit atá i gceist, agus piocfar buaiteoir amháin ar gach uirlis, agus beidh  duais €2500 agus Bonn Óir ag dul chucu beirt. 

Le cur isteach ar an gcomórtas, caithfidh iarrthóirí 5 phíosa ceoil a thaifead, gan tionlacan, agus iad a íoslódáil chuig www.cuireadhchunceoil.ie faoin Aoine 16 Deireadh Fómhair. 

Fógrófar an gearrliosta ag tús mhí na Nollag, agus tabharfar cuireadh do na ceoltóirí sin a bheith páirteach sa chraobh in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh i gCorcaigh Dé hAoine 5 Feabhra, a chraolfar beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. 

Is féidir breis eolais faoin gcomórtas a fháil ag www.cuireadhchunceoil.ie, agus is féidir cur isteach ar an gcomórtas tríd an suíomh sin freisin. 

Is iad RTÉ Raidió na Gaeltachta, Iontaobhas Fódhla, Gael Linn, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, IMRO agus Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh na hurraitheoirí ar an gcomórtas.  

Open House Dublin - The Extraordinary Ordinary Ar líne + Ar an Láthair, 8–11 Deireadh Fómhair 2020

Sa bhliain as an ngnáth seo, déanfaidh Open House Dublin ceiliúradh ar athléimneacht, acmhainneacht agus tallann eisceachtúil san ailtireacht agus sa dearadh uirbeach atá le fáil inár gcathair agus inár náisiún. 


Sa bhliain as an ngnáth seo, déanfaidh Open House Dublin ceiliúradh ar athléimneacht, acmhainneacht agus tallann eisceachtúil san ailtireacht agus sa dearadh uirbeach atá le fáil inár gcathair agus inár náisiún. Cé go mbreathnaíonn ár gclár difriúil mar gheall ar na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair, d’oibríomar go crua chun meascán iontach d’imeachtaí beo, ar líne, turais fhíorúla, roinnt turais theoranta ar an láthair agus ceardlanna spraíúla a chur le chéile chun croí na féile inspioráidí seo a chur in iúl. Bí linn don chéad léiriú dár sraith gearrscannán ‘Site Spec’, agus tiúnáil isteach le haghaidh díospóireacht shruthaithe beo maidir le ‘Dublin’s Fair City’. Tá ár gclár Open House Junior ar ais freisin, le ceardlanna dár lucht féachana níos óige!

Beifear in ann áit a chur in áirithint do cheardlanna agus do thurais ar an láthair ó Déardaoin, 24 Meán Fómhair, agus is féidir an t-eolas ar fad a fháil ar www.openhousedublin.com.

Coimisiún Ceoil Chomhairle Contae Ros Comáin 2020/2021

Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin roimh iarratais ó chumadóirí gairmiúla lena meas do Choimisiún Pianó Theach King 2020/2021.


Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin roimh iarratais ó chumadóirí gairmiúla lena meas do Choimisiún Pianó Theach King 2020/2021.

Is é seo an chéad cheann i sraith de choimisiúin ceoil le Comhairle Contae Ros Comáin, mar cheiliúradh ar an mórphianó i dTeach King. 

Iarrann an coimisiún ar chumadóirí freagairt le saothar do ensemble beag (thart ar cheathrar ceoltóirí). Ní mór go n-áireodh an saothar seo pianó agus ba cheart é a fhorbairt i gcomhar le pianódóir. Ba cheart do choimisiún 2020 (le haghaidh léiriú in 2021) seánraí cheol clasaiceach agus traidisiúnta na hÉireann a thrasnú. Beidh an píosa á chur i láthair den chéad uair ag an ensemble ag ceolchoirm le linn Fhéile Ealaíon Mhainistir na Búille in 2021 (15–24 Iúil).

Tá an Coimisiún á mhaoiniú ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin i dteannta le Comhairle Ealaíon na hÉireann, i gcomhar le Féile Ealaíon Mhainistir na Búille agus i gcomhar leis an Contemporary Music Centre.  

Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na critéir agus an próiseas iarratais téigh go dtí:

http://www.roscommoncoco.ie/en/services/community/arts-office/grants-and-bursaries.html

https://www.cmc.ie/opportunities/king-house-piano-commission-20202021

Is é an sprioc d’iarratais 4.00 p.m. Dé hAoine, 30 Deireadh Fómhair 2020