Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir

Tá ríméad orm a insint duit go mbeifear in ann iarratas a dhéanamh ar an gclár Scoileanna Ildánacha/Creative Schools an mhí seo – scéala iontach do scoileanna ó cheann ceann na tíre.

Is treoirthionscadal é Scoileanna Ildánacha a chuir an Chomhairle Ealaíon ar bun dhá bhliain ó shin, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is é aidhm an chláir na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tionscnamh suaitheanta is ea é den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Táimid an-mhórtasach as cheana féin.

Oibríonn na scoileanna rannpháirteacha le Comhlach Cruthaitheach chun a rannpháirtíocht sna healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Cinnteoidh gach scoil go mbeidh ról lárnach ag na leanaí agus ag na daoine óga iad féin sa phróiseas seo.

Beidh 150 scoil nua rannpháirteach sa tionscadal i mbliana. Beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 18 Feabhra go dtí Déardaoin, 19 Márta, agus gheobhaidh tú faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh sa chuid ar Scoileanna Ildánacha den Nuachtlitir seo.

Beidh ‘lá oscailte’ ag an gComhairle Ealaíon freisin an mhí seo i mBaile Átha Cliath. Táimid ag tabhairt cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí, is cuma má tá siad ag fáil maoiniú uainn nó nach bhfuil, chun ár bpleananna don bhliain a chloisteáil agus bualadh leis na foirne atá tiomanta do gach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais san alt thíos, agus beidh tú in ann d’áit a chur in áirithe, más maith leat sin a dhéanamh. Táimid ag súil le bualadh leat!

 

Le gach dea-ghuí,

Orlaith McBride

An Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Bain só as d’fhéile an mhí seo!

Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an Máistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh), beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith pointí eolais agus comhairle ag a gcomhdháil féilte Spreagthóirí don Athrú ag Dámh Chruinne Éireann i Luimneach ar an 14 Feabhra 2020.


Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an Máistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh), beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith pointí eolais agus comhairle ag a gcomhdháil féilte Spreagthóirí don Athrú ag Dámh Chruinne Éireann i Luimneach ar an 14 Feabhra 2020.

 

Mar chuid den chlár a dhíríonn ar dhéanamh féilte, beidh deis ag toscairí bualadh le roinnt eagraíochtaí a chuireann eolas ar fáil chun tacú le féilte a n-eolas a fhorbairt agus leathnú.

 

Cuirfear tobchlinicí ar fáil do lucht freastail na comhdhála le Dheasc na hEorpa Cruthaithí, Aoife (Cumann Féilte agus Imeachtaí na hÉireann), The Wheel (Cumann na n-eagraíochtaí pobail & deonacha, carthanas agus fiontar sóisialta). Tá na clinicí 15 nóiméad ceaptha chun seisiúin comhairle duine ar dhuine a chur ar fáil agus clúdaíonn siad réimse ábhar ó dheiseanna maoinithe go rialachas agus bainistíocht féilte. Ina theannta sin, beidh ISACS (Gréasán Ealaíon Sráide, Sorcais agus Taibhléirithe na hÉireann) ar fáil i rith an lae chun eolas a chur ar fáil faoina mballraíocht agus faoi na seirbhísí a thairgeann siad. Beidh foireann Chartlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ann freisin chun tuilleadh eolais a chur ar fáil d’fhéilte faoin tslí chun a gcuid clár agus stair a chaomhnú agus a thaifeadadh.

 

Tá an lá tiomanta do thacú le féilte chun a n-eolas agus forbairt acmhainne a fhorbairt a thuilleadh. Beidh deis speisialta agus fhiúntach ag féilte ealaíon teacht le chéile ag an gcomhdháil chun foghlaim óna chéile agus chun scileanna agus eolas a roinnt le chéile.

 

Is féidir teacht ar eolas ar chlár na comhdhála lae anseo. Tá lón líonraithe san áireamh leis na ticéid agus is féidir iad a cheannach ó Cheoláras na hOllscoile, Luimneach nó trí ghlaoch ar 061 331 549.

 

Más rud é gur cheannaigh tú ticéad don chomhdháil agus gur mhaith leat freastal ar thobchlinic* téigh i dteagmháil le Adrian Colwell ag Adrian.colwell@artscouncil.ie

 

Dúnann áirithintí comhdhála Dé Luain, 10 Feabhra ag a 12 meán lae agus ní bheidh ticéid ar fáil ar lá na comhdhála.

 

*Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfear tobchlinicí a chur in áirithe roimh ré agus nach bhfuil siad ar fáil ach do dhaoine a bhfuil ticéid acu don chomhdháil. Tá na spásanna teoranta agus tabharfar áit do dhaoine de réir mar a thagann siad chugainn. Moltar ticéad a chur in áirithe go luath.

Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis an spriocdháta a chur amach go dtí an 13ú Márta don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.


Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis an spriocdháta a chur amach go dtí an 13ú Márta don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.

 

Tríd an mBeartas nua atá molta, tacófar le straitéisí pleanála fadtéarmacha agus cuideofar le dul i ngleic le saincheisteanna barrthábhachtacha lena n-áirítear folláine na sochaí, an t-athrú aeráide agus athghiniúint uirbeach. Tá plécháipéis ullmhaithe ag an Roinn ina leagtar amach scóip agus uaillmhianta an Bheartais Náisiúnta nua ar Ailtireacht, ar a bhfuil an teideal sealadach, 'Places for People'. Tá sé bunaithe ar chúig phríomhthéama:

  • Dearadh d'athléimneacht agus inbhuanaitheacht i leith na haeráide
  • Áiteanna ardchaighdeáin a dhearadh a bheidh chun leas an phobail
  • Ómós don am atá caite agus tionchar a imirt ar an todhchaí
  • Ceannaireacht, agus
  • Eolas agus nuálaíocht.

Is féidir an phlécháipéis Places for People, suirbhé ar líne mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, agus ábhar eile a bhaineann le hábhar a fháil ar https://www.chg.gov.ie/heritage/built-heritage/architectural-policy/.

Buail leis an gComhairle Ealaíon

Tugaimid cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí teacht isteach agus bualadh linn ag an Acadamh Ibeirneach Ríoga an 20 Feabhra. Deis a bheidh anseo cloisteáil fúinn agus faoin méid a bhíonn ar siúl againn, agus bualadh le hionadaithe ó fhoireann na Comhairle Ealaíon.


Tugaimid cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí teacht isteach agus bualadh linn ag an Acadamh Ibeirneach Ríoga an 20 Feabhra. Deis a bheidh anseo cloisteáil fúinn agus faoin méid a bhíonn ar siúl againn, agus bualadh le hionadaithe ó fhoireann na Comhairle Ealaíon.

Beidh comhaltaí foirne ó fhoirne foirmeacha ealaíne/cleachtais ealaíon na Comhairle Ealaíon ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt faoi na cláir agus na tacaíochtaí a thairgeann an Chomhairle Ealaíon, agus chun comhairle agus faisnéis a thabhairt maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú. 

 

Tá na ticéid saor in aisce ach caithfear áit a chur in áirithe mar go bhfuil na háiteanna teoranta. Is féidir dhá thicéad ar a mhéad a dháileadh ar eagraíocht.

Chun tuilleadh sonraí a fháil agus d’áit a chur in áirithe, féach: link.

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2020

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin, an 13 Feabhra 2020 ag 5:30 p.m. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim.


Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, ealaín sráide, seónna, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, amharclannaíocht, litríocht, na hamharc-ealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin). Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó ná sin i ngrúpaí nó in ensembles.

Baineann dhá shnáithe le Scéim Ensembles na nÓg. Ba cheart duit an snáithe is oiriúnaí do d’ensemble agus do thogra a roghnú. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon snáithe amháin. Is é €10,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 1 agus is é €25,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 2.

 

Snáithe 1

Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi thionscadal nó thionscnamh nua a fhorbróidh cleachtas agus taithí na ndaoine óga a bheidh páirteach ann. D’fhéadfá cur isteach ar suas le €10,000. Féadfaidh ensembles nua agus seanbhunaithe cur isteach ar an scéim seo agus ní mór dóibh a n-acmhainn a léiriú le tionscadal ealaíonta ardchaighdeáin a fhorbairt agus a sholáthar

Snáithe 2

Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi chlár oibre a fhorbraíonn obair an ensemble. Is le haghaidh tograí a chosnóidh níos mó ná €10,000 agus nach mó ná €25,000 an snáithe seo. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina ensembles seanbhunaithe a bhfuil cuntas teiste acu ar thionscadail nó ar chláir ealaíonta ardchaighdeáin a chur ar fáil.  Ní mór d’iarratasóirí ar an snáithe seo a chur in iúl cén fáth a dteastaíonn buiséad níos mó ná an buiséad atá ar fáil faoi Shnáithe 1.

Féadfaidh tú féachaint ar fhíseán ina roinneann buaiteoirí sna blianta roimhe seo leideanna maidir le hiarratas a dhéanamh ar an scéim.

 

Má tá spéis agat cur isteach ar an scéim seo, íoslódáil agus léigh na treoirlínte anseo: http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Sceim-Ensembles-na-n-Og/

 

Glacfar le hiarratais ar líne ó Dé Máirt, 14 Eanáir 2020.

 

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025

Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt

Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus tar éis próiseas comhairliúcháin, tá lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche.  Beimid ag glacadh le hiarratais ón 10 Márta, agus is é an 9 Aibreán 2020 an spriocdháta.


Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus tar éis próiseas comhairliúcháin, tá lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche.  Beimid ag glacadh le hiarratais ón 10 Márta, agus is é an 9 Aibreán 2020 an spriocdháta.

 

Tuigimid gur iomaí agus gur éagsúil na scileanna a theastaíonn chun amharclannaíocht den chéad scoth a chruthú, agus cé go mbíonn an fhís chruthaitheach á treorú, bíonn tacaíocht bhuan chomhoibríoch de dhíth chun an tsármhaitheas a bhaint amach. Tá cur chuige úr fuinniúil á lorg leis an tionscadal píolótach seo chun an comhthéacs a fhorbairt agus a chruthú ina dtiocfadh sárshaothar ábhartha faoi bhláth. Mar thionscadal píolótach, iarrfar ar an iarratasóir/na hiarratasóirí a n-éireoidh leis/leo obair i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon chun bonneagar comhoibríoch a chruthú agus a mheas, bonneagar a chuireann barr feabhais ar na hacmhainní atá ann agus a chuireann an dea-chleachtas chun cinn i bhforbairt, i léiriú agus i scaipeadh na hearnála amharclannaíochta neamhspleáiche ar fud na hÉireann.

 

Déanfar iarratais a mheas ó ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta* agus/nó ó aonáin chomhoibríocha atá in ann dea-theist sa léiriú amharclannaíochta a thaispeáint agus comhpháirtíochtaí saineolais le heagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochtaí nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon ag a bhfuil dea-theist shuntasach acu i léiriú agus i dtaibhiú amharclannaíochta do lucht féachana e.g. cuideachtaí léiriúcháin, féilte, Ionaid Ealaíon. 

 

Tabhair faoi deara: D’fhéadfaí nach iad na heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na príomh-iarratasóirí. Mar sin féin, ní mór go mbeadh tacaíocht ag iarratais faoin gclár seo ó eagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon.

 

*Sainmhínithe chun críche na scéime seo

Ealaíontóir gairmiúil amharclannaíochta: aon duine aonair atá ag saothrú mar ealaíontóir gairmiúil i gcáil chruthaitheach i gcomhthéacs na hamharclannaíochta, agus atá aitheanta sa cháil sin ag a p(h)iaraí. D’fhéadfadh stiúrthóir, déantóir amharclannaíochta, aisteoir, drámadóir, dearthóir, léiritheoir cruthaitheach nó aonán léiriúcháin nach bhfaigheann Maoiniú Straitéiseach a bheith i gceist anseo.

 

Déanfar cinntí in dhá chéim. Déanfar iarratais a mheas agus a luacháil le linn chéim 1. Tabharfar cuireadh d’iarratasóirí ar an ngearrliosta mar thoradh ar an gcéim seo a dtogra a chur i láthair. Táimid ag súil go dtarlóidh an dara céim seo i mí Iúil 2020.

 

Féadfar cur isteach ar mhaoiniú go huasmhéid €250,000 in aghaidh na bliana thar imeacht dhá bhliain.  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin ó dhaoine aonair nó ó aonáin nó eagraíochtaí comhoibríocha nach bhfaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon.  Beidh treoirlínte ar fáil ar an leathanach Maoiniú ar Fáil ar ár suíomh gréasáin go luath i mí an Mhárta 2020 http://www.artscouncil.ie/ga/Maoiniu/Maoiniu-ar-fail/

Reáchtálfar clinic faisnéise sa Chomhairle Ealaíon ar an 4 Márta 2020. Léirigh do spéis le do thoil trí ríomhphost a sheoladh chuig Elaine.Connolly@artscouncil.ie.

Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020

An ealaíontóir nó gairmí cultúrtha thú atá ag lorg maoiniú chun taisteal chuig féile, ceardlann, nó le haghaidh turas oiliúna nó taighde?


Tugann Fondúireacht na hÁise-na hEorpa (ASEF) cuireadh do chleachtóirí ealaíon incháilithe ón Áise agus ón Eoraip iarratas a chur isteach trí ghairmeacha oscailte le haghaidh taistil a tharlóidh idir an 20 Eanáir agus an 30 Samhain 2020.  Níl an deontas ceaptha ach chun taisteal idirnáisiúnta agus costais víosa a chlúdach.  Is féidir taisteal chuig aon cheann de thíortha comhpháirtíochta ASEM (an Astráil, an Bhanglaidéis, Brúiné Darasalám, an Chambóid, an Chasacstáin, an Chóiré, Cónaidhm na Rúise, an tSín, an India, an Indinéis, Laos DDL, Maenmar, an Mhalaeisia, an Mhongóil, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Phacastáin, an tSeapáin, Singeapór, an Téalainn agus Vítneam).

Tugtar tús áite don tacaíocht taistil idirnáisiúnta i gcomhair taisteal chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí atá lárnach don fhorbairt ghairmiúil agus a mbeadh éifeacht iolraitheora aige ar dhaoine eile agus a bheadh chun leasa na sochaí.  Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí incháilithe: ceardlanna/oiliúint; comhdhálacha, féilte, imeachtaí débhliantúla, taispeántais idirnáisiúnta; cónaitheachtaí; cruinnithe forbartha comhpháirtíochta; taighde cleachtasbhunaithe.

Tá spriocdháta rollach ann agus déantar iarratais a mheasúnú nuair a fhaightear iad.  Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár

Tá Music Network ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh le tacú le pleanáil, soláthar agus bainistiú éifeachtach ár gclár. Teastaíonn duine sa ról seo ag a bhfuil taithí ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sholáthar, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu. Tá sonraí maidir le hiarratais a dhéanamh, mar aon le Tuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: http://bit.ly/2NQbLsP. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas Dé hAoine, 7 Feabhra 2020 ag a 12 meán lae. 

 


Eagraíocht náisiúnta camchuairte agus forbartha ceoil is ea Music Network, atá paiseanta faoi cheol beo a chur ar siúl. Tá seasamh uathúil ag an eagraíocht in earnáil cheoil na hÉireann agus féachtar air mar acmhainn an-luachmhar d’fhorbairt agus do chur i láthair ceol beo d'ardchaighdeán in Éirinn.

 

Tá Music Network ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh. Beidh taithí ag an iarrthóir idéalach ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sholáthar, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu.

 

Tá mionsonraí Thuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: http://bit.ly/2NQbLsP

 

An Próiseas Iarratais

 

Iarrtar ar iarrthóirí ar suim leo cur isteach ar an bpost seo iarratas a dhéanamh tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte thíos:

 

1. CV a bhfuil cuma mhaith air

2. Litir chumhdaigh ina dtéitear i ngleic leis an deis atá ar fáil mar chuid den phost seo

 

Is é an ríomhphost an rogha is fearr le haghaidh iarratais (operations@musicnetwork.ie) agus is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas Dé hAoine, 7 Feabhra 2020 ag a 12 meán lae.

Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos

Tá ráitis spéise á lorg ag Roinn Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin ó ealaíontóirí a oibríonn i ndisciplín ar bith chun spás stiúideo a ghlacadh ar cíos in Ionad Ealaíon Ros Comáin nó i Stiúideonna Harrington atá suite ar thailte Theach King i Mainistir na Búille.


Tá ráitis spéise á lorg ag Roinn Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin ó ealaíontóirí a oibríonn i ndisciplín ar bith chun spás stiúideo a ghlacadh ar cíos in Ionad Ealaíon Ros Comáin nó i Stiúideonna Harrington atá suite ar thailte Theach King i Mainistir na Búille.

Is féidir le healaíontóirí/cleachtóirí Éireannacha nó idirnáisiúnta a oibríonn go lánaimseartha i ndisciplín ar bith iarratas a dhéanamh, ina measc: amharclannaíocht, litríocht, amharc-ealaín, ceol, damhsa, scannánaíocht agus cleachtóirí cultúrtha eile. Mar chuid de thiomantas Chomhairle Contae Ros Comáin chun tacú le healaíontóirí gairmiúla ag gach céim dá ngairmréim, is féidir le gairmithe nua agus bunaithe araon iarratas a dhéanamh.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: Dé hAoine, 14 Feabhra 2020

Treoirlínte do na hIarratais: https://roscommonartscentre.ie/artist-studios/

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le Averyl Dooher: adooher@roscommoncoco.ie

Le tacaíocht ó Chomhairle Contae Ros Comáin

Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha

Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin agus ár nuachtlitir i gcomhair nuashonruithe. Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.


Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin agus ár nuachtlitir i gcomhair nuashonruithe. Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

 

Is deis iontach é seo le haghaidh ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus daoine aonair atá ag obair in eagraíochtaí in earnáil na n-ealaíon agus san earnáil chultúrtha.

 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír

Tá ríméad ar Scoileanna Ildánacha a fhógairt go mbeidh scoileanna in ann iarratas a dhéanamh ar an togra ón 18 Feabhra go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020.  


Tá ríméad ar Scoileanna Ildánacha a fhógairt go mbeidh scoileanna in ann iarratas a dhéanamh ar an togra ón 18 Feabhra go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020.  

Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil anseo. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú roimh ré.

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tacóidh sé le scoileanna a bplean féin dá Scoil Ildánach a fhorbairt agus tosú á chur i bhfeidhm. Rachaidh na scoileanna rannpháirteacha i mbun comhoibre le Comhlach Cruthaitheach chun a rannpháirtíocht sna healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Bainfidh siad sochar as an réimse acmhainní ina scoil agus ina bpobal i gcoitinne; déanfaidh siad bealaí nua oibre a fhorbairt a neartóidh an tionchar atá ag an gcruthaitheacht ar fhoghlaim, ar fhorbairt agus ar leas na scoláirí. Cinnteoidh scoileanna go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus daoine óga sa phróiseas seo ag úsáid Shamhail Lundy mar dhea-chleachtas.

Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil - de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.

Beidh 150 scoil nua as gach cearn den tír rannpháirteach sa tionscnamh i mbliana.  Gheobhaidh na scoileanna rannpháirteacha pacáiste tacaíochta gach bliain lena n-áirítear oiliúint, suas le naoi lá tacaíochta ó Chomhlach Cruthaitheach agus deontas aon uaire €4,000 (san iomlán) chun a gcuid pleananna a chur i bhfeidhm in 2020–21 agus 2021–22.