Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.

 ‘Ní dóigh suarach é an mearbhall’, is líne thar a bheith cáiliúil í seo ón dráma cumhachtach de chuid Friel, Translations.  Tá sé thar a bheith oiriúnach mar mhachnamh ar an tréimhse aisteach agus chasta seo.

 

Tá go leor uaisleachta le fáil san obair atá fós á déanamh agat agus san obair a bheartaíonn tú tabhairt fúithi. Chonaiceamar roinnt de na ceoltóirí is fearr ar domhan ag taibhiú dúinn i gcúinsí thar a bheith aisteacha agus ciotacha i dtaibhithe a rinne Music from Galway agus Tradition Now le déanaí.  Ba mhinic a bhí ar na ceoltóirí sin masc a chaitheamh agus achar fada a choinneáil eatarthu agus ní raibh lucht féachana ann chun iad a spreagadh agus iad ag seinm gan bualadh bos ar bith sa seomra.  Bhí go leor uaisleachta agus daonnachta le brath ó na taibhithe sin. 

 

Cuireadh deireadh le tascfhórsa téarnaimh an chultúir leis an Aire Catherine Martin an tseachtain seo caite.  Ba é an rud ba shuntasaí faoin rannpháirtíocht go dtí seo ach chuspóir chomhroinnte agus spioraid an chomhoibrithe a roinntear inti.  Foilseofar an tuarascáil sna laethanta beaga romhainn agus tá tuiscint shoiléir ar an ról tábhachtach atá ag tírdhreach na n-ealaíon agus na n-imeachtaí le fáil inti.  Moltar bearta praiticiúla chun freastal ar na dúshláin sonracha atá roimh ghairmithe san earnáil inti. 

 

Ba mhór an faoiseamh é an maoiniú méadaithe a fuaireamar faoin mbuiséad stairiúil agus cuideoidh an maoiniú sin linn tú a chothabháil sna míonna amach romhainn.  Mar fhreagra ar roinnt cinntí sparánachta a rinneadh le déanaí, chuir na faighteoirí in iúl go mbeadh an sparánacht sin mar líne tharrthála ríthábhachtach dóibh.   Táimid ag súil go mór leis a oiread de na tacaíochtaí sin a athraíonn an saol a chur ar fáil agus is féidir linn. 

Cé go bhfuil neart de na spriocdhátaí thart faoin am seo, táthar fós in ann iarratas a dhéanamh le haghaidh maoiniú forbartha gairmiúla agus don scéim tacaíochta forbartha acmhainne.  Tá ár bhfoireann lánsásta aon cheist atá agat faoi na scéimeanna sin a fhreagairt. 

 

Tuigimid go maith go imní don phobal ag luí go trom ar d’intinn agat.  Is minic a dhéantar tagairt don líne tarrthála a chuir tú ar fáil don phobal agus tá súil againn go mbeimid in ann bealaí nua chun tú a chumasú le tabhairt faoi do chuid oibre agus an pobal a shroicheadh sna míonna amach romhainn.

 

Táimid ag súil go mbeidh sibh féin agus bhur dteaghlaigh sábháilte agus slán i gcónaí. 

 

Maureen Kennelly
An Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua

Tá dháréag comhaltaí nua tofa ag Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann. Is iad seo a leanas an 12 chomhalta nua: Kevin Barry (Litríocht); Gerard Byrne (Amharc-ealaín); Pat Collins (Amharc-ealaíon); Jim Doherty (Ceol); Margo Harkin (Amharc-ealaíon); Martin Lynch (Litríocht); Gina Moxley (Litríocht); Valerie Mulvin (Ailtireacht); Mairead O’hEocha (Amharc-ealaíon); Arthur Riordan (Litríocht); Liz Roche (Cóiréagrafaíocht); Jennifer Walshe (Ceol).


Tá dháréag comhaltaí nua tofa ag Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann. Is iad seo a leanas an 12 chomhalta nua: Kevin Barry (Litríocht); Gerard Byrne (Amharc-ealaín); Pat Collins (Amharc-ealaíon); Jim Doherty (Ceol); Margo Harkin (Amharc-ealaíon); Martin Lynch (Litríocht); Gina Moxley (Litríocht); Valerie Mulvin (Ailtireacht); Mairead O’hEocha (Amharc-ealaíon); Arthur Riordan (Litríocht); Liz Roche (Cóiréagrafaíocht); Jennifer Walshe (Ceol). Fágann sé sin go bhfuil 249 duine san iomlán ina gcomhaltaí den chomhlacht anois.

Tá beirt iarrthóirí ar comhscór don áit deiridh. Úsáidfear ballóid phoist chun an toradh don áit deiridh sin a chinneadh.

Tapaímid an deis seo chun cuimhneamh ar na trí chomhalta déag a fuair bás le linn na tréimhse idir Tionól Ginearálta Bliantúil anuraidh agus inniu: Micky Donnelly; Ciaran Carson; Ulick O’Connor; Tom MacIntyre; Sonja Landweer; Veronica Bolay; Joe Steve Ó Neachtain; Janet Mullarney; Tim Robinson; Michael Cullen; Eric Sweeney; Eugene McCabe; Derek Mahon.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis na comhaltaí nua ar fáil anseo. http://aosdana.artscouncil.ie/general/aosdana-elects-12-new-members/

Ardán 31

Beidh scéim nua maidir le forbairt ealaíontóra ar fud na tíre oscailte le haghaidh iarratais ón 9 Samhain, scéim atá faoi stiúir 31 Oifig Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon.


Beidh scéim nua maidir le forbairt ealaíontóra ar fud na tíre oscailte le haghaidh iarratais ón 9 Samhain, scéim atá faoi stiúir 31 Oifig Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon.Cuireann Oifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i láthair, i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, ARDÁN 31 – deis náisiúnta d’ealaíontóirí a gceird a chleachtadh agus smaointe nua a chur faoi thástáil maidir le comhar, taighde, forbairt lucht féachana/éisteachta, forbairt áite agus a saothair a roinnt. Forbraíodh an t-ardán chun tacú le 31 ealaíontóir atá ag teacht chun cinn nó atá i lár a ngairme (ealaíontóir amháin i ngach ceann de na 31 údarás áitiúla ar fud na hÉireann) agus ar mhaithe le forbairt gairme a éascú dóibh. Tabharfar sparánacht dar luach €8,000 d’ealaíontóirí rannpháirteacha chun infheistíocht a dhéanamh iontu féin agus ina gceird. Tabharfar sin dóibh mar aon leis an deis a bheith rannpháirteach i gcreat forbartha agus comhairleach agus i líonra náisiúnta piaraí.Is féidir iarratas a dhéanamh idir an 9 agus an 30 Samhain. Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir ríomhphost a chur chuig localartsireland@gmail.com nó féach www.localartsireland.ie

 

Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama

Áiteanna Ildánacha Thuama: Áiteanna Ildánacha píolótach na Comhairle Ealaíon | D’éirigh leis an gclár Cumas Ceantar, faoi bhainistíocht Create, bealaí nua a aimsiú chun naisc a chruthú le pobal Thuama, agus na naisc sin a fhorbairt, le roinnt míonna anuas.


Áiteanna Ildánacha Thuama: Áiteanna Ildánacha píolótach na Comhairle Ealaíon | D’éirigh leis an gclár Cumas Ceantar, faoi bhainistíocht Create, bealaí nua a aimsiú chun naisc a chruthú le pobal Thuama, agus na naisc sin a fhorbairt, le roinnt míonna anuas.

Bunaíodh Maoiniú Síolaithe le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh ealaíontóirí agus pobail araon mar gheall ar COVID-19. A bhuí leis an Maoiniú Síolaithe, tá daoine aonair agus grúpaí in ann taighde nó tionscadail a rachaidh chun tairbhe phobal Thuama a mhaoiniú, agus sa chaoi sin, tacaíonn an Maoiniú Síolaithe le bealaí nua smaointeoireachta, le himeachtaí nó le gníomhaíochtaí nua. Cruthóidh sé deiseanna nua do ghrúpaí sibhialta, grúpaí sóisialta agus pobail agus do dhaoine aonair smaointe nua a fhorbairt agus cuirfidh sé na hacmhainní ar fáil dóibh le go mbeidh siad fós in ann a bheith gníomhach, cromtha ar an obair agus ceangailte.

Tá an pobal i gcroílár Áiteanna Ildánacha agus, mar sin, beidh dearcthaí ó dhaoine áitiúla ina gcuid den thionscadal rathúil. A bhuí le tacaíocht airgeadais sa bhreis ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, cuireadh maoiniú ar fáil do scór duais. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil anseo

Seolfar suíomh gréasáin nua don tionscadal www.creativeplacestuam.ie i mí na Samhna agus is féidir an tionscadal a leanúint ar Facebook agus ar Instagram

 

Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta

Is é Déardaoin, an 28 Eanáir 2020, ag 5.30pm, an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 15 Nollaig 2020.


Is é Déardaoin, an 28 Eanáir 2020, ag 5.30pm, an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 15 Nollaig 2020.

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus ar an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh.

Féadfaidh ealaíontóirí a bhíonn ag plé leis na cineálacha ealaíne seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an mbabhta den Dámhachtana Sparánachta atá ag teacht aníos:

 • Ailtireacht
 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht (Béarla)
 • Litríocht (Gaeilge)
 • Ceol
 • Ceoldrámaíocht
 • Sráidealaíona agus Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Na hAmharc-ealaíona
 • Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Foilseofar treoirlínte maidir leis na dámhachtainí uile atá ar fáil ag tús mhí na Nollag sa rannán ‘maoiniú atá ar fáil’ar ár suíomh gréasáin

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2

Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.


Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  

Tabhair faoi deara

 • NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla.
 • Gur cheart duit a chinntiú, agus d’iarratas á ullmhú, go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil.
 • Go bhfuil sé riachtanach pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas.

 

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

 • Banda A: Suas le €7,000  
 • Banda B: Idir €7,001 agus €20,000
 • Banda C Idir €20,001 agus €35,000

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm shoiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021, cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Dáta oscailte le haghaidh iarratas:                         an 14 Deireadh Fómhair 2020

Spriocdháta d’iarratais:               An 12 Samhain, 2020, ag 5.30pm

Dáta a dhéanfar na torthaí a fhógairt:                  Feabhra 2021

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS anseo

nó téigh i dteagmháil le Foireann Fhéilte na Comhairle Ealaíon ag:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie, 01 6180260

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie, 01 6180284

Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon

Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin.


Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin.

 

Ba phíobaire virtuoso a raibh cáil idirnáisiúnta air é Liam O’Flynn a rinne léiriú ar an bpíobaireacht uilleann agus ar an gceol Éireannach don domhan mór.  Bhí neart caidreamh tábhachtach ealaíne aige le linn a shaol, lena n-áirítear caidreamh le píobairí iontacha a tháinig roimhe ar nós Willie Clancy, Séamus Ennis agus Leo Rowsome agus bhí ról lárnach aige maidir leis an gceol traidisiúnta a chosaint agus a chur chun cinn. Mar bhall de Planxty, a chomhbhunaigh sé i 1972, agus mar cheoltóir aonair freisin, bhí tionchar ollmhór aige ar shaol ealaíon na hÉireann.

 

Déantar ceiliúradh leis an Dámhachtain Liam O’ Flynn ar ról an ealaíontóra chruthaithigh thraidisiúnta aonair maidir le saothar nua a chruthú, comhshaothar agus nuálaíocht a chur chun cinn agus na healaíona traidisiúnta a sheachadadh ionas go mbeidh an chéad ghlúin eile in ann taitneamh a bhaint astu agus iad a chleachtadh. 

 

Is é aidhm na Dámhachtana Liam O’Flynn tréimhse machnaimh, inspreagtha agus cruthaithe a chur ar fáil d’ealaíontóir traidisiúnta ar mhaithe leis an ealaín agus é/í ina (h)ealaíontóir cónaitheach sa Cheoláras Náisiúnta agus chun tuiscint agus eolas ar na healaíona traidisiúnta agus an taitneamh a bhaintear as na healaíona traidisiúnta a mhéadú i dtimpeallacht shaibhir an Cheolárais Náisiúnta.

 

Cuirfear deiseanna den chéad scoth a rachaidh i bhfeidhm ar shaol gairmiúil an duine ar fáil don té a gheobhaidh Dámhachtain Liam O’Flynn, áirítear leis na deiseanna seo seans le comhoibriú a dhéanamh le réimse leathan ealaíontóirí i dtimpeallacht thacúil phroifisiúnta, áit a mbeidh siad taobh le healaíontóirí tréitheacha ó sheánraí éagsúla agus a bhfuil ionchas ard ann maidir leis an obair chruthaitheach.

 

 

 

 

 

Dámhachtain Liam O’Flynn de chuid an Cheolárais Náisiúnta agus na Comhairle Ealaíon

      Bronnfar dámhachtain 15,000 Euro ar ealaíontóir amháin chun saothar nua a chruthú ag an gCeoláras Náisiúnta

       Léireofar an saothar/na saothair mar chuid de Tradition Now

       Tacóidh an dámhachtain le bealaí nua chun ceol a chumadh

       Beidh an t-ealaíontóir rathúil lonnaithe sa Cheoláras Náisiúnta agus tacóidh an dámhachtain le comhoibriú le ceoltóirí cónaitheacha eile sa Cheoláras Náisiúnta (e.g. Crash Ensemble, Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ, Cór Aireagail na hÉireann)

 

 

Is é 5.30pm, Déardaoin, an 19 Eanáir 2021 an spriocdháta i gcomhair iarratas don chéad dámhachtain Liam O’Flynn.

 

Beidh tuilleadh eolais agus nótaí treoracha ar an dámhachtain ar fáil go luath ar http://www.artscouncil.ie/Baile/

Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA

Agus iad ar an bhfód le trí bliana anois, tá Good Causes Awards de chuid an Chrannchuir Náisiúnta oscailte do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí pobail agus deonacha ar bith, cosúil le do cheannsa, a chuireann go mór lena bpobal áitiúil, a bhuí le maoiniú Good Causes an Chrannchuir Náisiúnta.


Agus iad ar an bhfód le trí bliana anois, tá Good Causes Awards de chuid an Chrannchuir Náisiúnta oscailte do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí pobail agus deonacha ar bith, cosúil le do cheannsa, a chuireann go mór lena bpobal áitiúil, a bhuí le maoiniú Good Causes an Chrannchuir Náisiúnta.

Tá eagraíocht ealaíne ar bith a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon idir 2014-2019 i dteideal iarratas a chur isteach ar ghradaim na bliana seo faoin gcatagóir ‘Arts & Culture’.  Is féidir iarratas a dhéanamh ar na Gradaim anois ach d’iarratas a chur isteach ag www.lottery.ie/goodcausesawards.      Tá na sonraí go léir maidir leis an gcomórtas ar fáil anseo, lena n-áirítear na rialacha, na téarmaí agus na coinníollacha.

Roghnófar 36 eagraíocht san iomlán a n-éireoidh leo in dhá bhabhta chun dul ar aghaidh chuig an gcraobh náisiúnta. Beidh lón bronnta ar an 27 Márta 2021 i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, chun críoch a chur leis an gcomórtas (cloífear go docht le treoirlínte sláinte poiblí an Rialtais maidir le COVID-19 agus an lón á reáchtáil)

Bronnfar duais €10,000 ar bhuaiteoir na catagóire Arts & Culture, a bheidh ar cheann de sheachtar buaiteoirí catagóire, agus gheobhaidh buaiteoir foriomlán Good Cause of the Year €25,000 sa bhreis.

Is é an 27 Samhain an spriocdháta le haghaidh iarratas.

DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE

Chun tacú lena Roinn Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha atá i mbun fáis, tá Music Generation ag lorg duine le haghaidh ról nua: Bainisteoir Tuairiscithe agus Anailísithe.


Is é Music Generation Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin.  Tá sé d’aidhm ag Music Generation a chlár a leathnú ar fud an náisiúin faoi 2022 agus go dáta tá sé tar éis a bheith curtha ar bun go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn, ag cruthú timpeall ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga.

 

Príomhchuspóir straitéiseach de chuid an Chláir í an cháilíocht agus oibríonn an fhoireann Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha (CTF) in Oifig Forbartha Náisiúnta Music Generation chun an cháilíocht sin a choinneáil ar ardchaighdeán.  Tá Music Generation ag iarraidh cur leis an bhfoireann sin, agus Bainisteoir Tuairiscithe agus Anailísithe á lorg acu. Beidh an té a cheapfar le haghaidh an róil sin i gceannas ar gach gné d’anailísiú agus de thuairisciú, lena n-áirítear comhtháthú agus forbairt na gcóras agus na bpróiseas a úsáidtear mar bhonn anailísithe agus tuairiscithe.

 

Agus an ról sin freagrach don Cheann CTF, is ról é a oirfidh do ghairmí oilte a bhfuil trí bliana taithí ar a laghad aige/aici de bheith ag dréachtú agus ag soláthar tuairiscí agus teimpléid fhoirmiúla go héifeachtúil i réimse leathan ábhar. Beidh an taithí ábhartha sin ag an iarrthóir idéalach mar aon le saineolas léirithe i bhforbairt córas le haghaidh sonraí a anailísiú, a thiomsú agus a thuairisciú agus beidh taithí aige/aici de bheith ag obair le clár cáilíochta.  

 

Chun sainchuntas poist agus eolas ar an bpróiseas iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie, (01) 642 5721).  Spriocdháta: 5pm Dé Máirt, 3 Samhain, 2020.

 

Arna thionscnamh ag Music Network, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.

DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil

Music Generation ag iarraidh Bainisteoir Tacaíochta nua don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a cheapadh dá fhoireann san Oifig Forbartha Náisiúnta. 


Is é Music Generation Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin. Cuireadh ar bun é go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn agus cruthaíonn sé thart ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga a bheith rannpháirteach i ranganna ceoil go bliantúil. Agus é ag iarraidh a aidhm maidir lena chlár a leathnú ar fud na tíre faoi 2022 a bhaint amach, tá Music Generation anois ag iarraidh Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a cheapadh dá fhoireann san Oifig Forbartha Náisiúnta. 

 

Ról corraitheach atá ann le haghaidh gairmí oilte le saineolas agus cuntas teiste follasach ar thorthaí agus gaiscí a bhaint amach sa cheol, san fhorbairt oideachais agus sa bhainistíocht. Agus an ról sin freagrach do Cheann Foirne Roinn na Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha, beidh an t-iarrthóir rathúil mar chuid d’fhoireann atá i mbun fáis agus d’fhoireann atá dírithe ar thacaíocht straitéiseach a chur ar fáil chun go bhféadfaidh sé cáilíocht leanúnach a líonra Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Oideachais Ceoil a fhorbairt.

 

Chun sainchuntas poist agus eolas ar an bpróiseas iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie, (01) 642 5721).  Spriocdháta: 5pm Dé Máirt, 3 Samhain, 2020.

 

Arna thionscnamh ag Music Network, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.

Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight

Tá Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís ar ais arís le sraith úrnua Spotlight ina roinneann ár gComhlaigh Chruthaitheacha léargas ón taobh istigh linn d’eagraíochtaí a oibríonn i gcomhar le Scoileanna Ildánacha. Sa tsraith, rachaimid ar chúl stáitse na n-eagraíochtaí seo a leanas: Ceol Connected, Barnstorm Theatre Company, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Bare Cheek Theatre Company agus Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann.


Tá Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís ar ais arís le sraith úrnua Spotlight ina roinneann ár gComhlaigh Chruthaitheacha léargas ón taobh istigh linn d’eagraíochtaí a oibríonn i gcomhar le Scoileanna Ildánacha. Sa tsraith, rachaimid ar chúl stáitse na n-eagraíochtaí seo a leanas: Ceol Connected, Barnstorm Theatre Company, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Bare Cheek Theatre Company agus Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann.

Snáithe nua ar líne é Spotlight de thionscnamh na Scoileanna Ildánacha a forbraíodh chun go mbeidh ár bhfoghlaimeoirí óga in ann a bheith ag plé le heagraíochtaí ealaíne agus cultúrtha ar bhealach spraíúil siamsúil. Is é atá sa chlár ná sraith de chraoltaí réamhthaifeadta a roinntear go seachtainiúil ar ardáin na Comhairle Ealaíon ar líne.

Tá na heipeasóidí ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Scoileanna Ildánacha

163 scoil ar fud na hÉireann roghnaithe ag Scoileanna Ildánacha le bheith páirteach sa chéad chlár eile de Scoileanna Ildánacha in 2020-21.

Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí, 17:30, Déardaoin, 10 Nollaig 2020.


Is é príomh-chuspóir na dámhachtana a chur ar chumas eagraíochtaí in Éirinn a bhain maoiniú amach i gcomhair gníomhaíochtaí ealaíonta faoi shnáithe na dTionscadal Comhoibrithe d’Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí 2014-2020, iarratas a dhéanamh ar chómhaoiniú. Breithneofar maoiniú chun tacú leis na gnéithe sin de ghníomhaíochtaí ealaíon in Éirinn atá i gcomhréir le cuspóirí agus tosaíochtaí na dámhachtana seo.

Níl an dámhachtain seo oscailte ach amháin d’eagraíochtaí ealaíon in Éirinn a fuair tairiscint ar mhaoiniú, mar Chomhordaitheoir Ceannaireachta nó mar Chomhpháirtí, faoi shnáithe na dTionscadal Comhoibrithe d’Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí in 2020. Ní mór iarratais ar an Dámhachtain Chómhaoinithe a dhéanamh sa bhliain fhéilire chéanna a bhfaightear tairiscint ar mhaoiniú ón EACEA.

Tá na treoirlínte agus sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil sa rannán faoi mhaoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.  Tabhair faoi deara:  Ní ghlacfar le hiarratais ach ar an suíomh gréasáin seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Reáchtálfar seimineár gréasáin faisnéise d’iarrthóirí Déardaoin an 19 Samhain 2020 ag 11am.  Féadfaidh iarrthóirí clárú trí ríomhphost a sheoladh chuig audrey.keane@artscouncil.ie