English Version

Ailt
1. Faighteoir na Dámhachtana Ealaíon le haghaidh na Cruthaitheachta san Ionad Oibre

2. Cinntí maidir leis an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht

3. Cinntí: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, an dara babhta 2011

4. Comhairleoirí Ealaíon ceaptha sa Chomhairle Ealaíon

5. Splanc! 2011

6. Tacaíonn Scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna le deich seirbhís leabharlainne

7. Scéim Deis 2011 - 48 togra sna healaíona traidisiúnta maoinithe go dtí seo agus breis is €304,634 leithdháilte

8. Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 14 Meán Fómhair.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 130 Meán Fómhair 2011

Réamhrá

Ag gníomhú dom i mo ról mar Stiúrthóir nua na Comhairle Ealaíon, tá ríméad orm an réamhrá a thabhairt dár Nuachtlitir do Mhí Mheán Fómhair. 

Tá cinntí sa nuachtlitir seo ar roinnt dámhachtainí lena n-áirítear scéim an Ealaíontóra sa Phobal, babhta a dó; an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht agus scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna, trína gcuirtear maoiniú ar fáil d’imeachtaí liteartha samhlaíocha i leabharlanna ar fud na tíre. Tá os cionn €300,000 leithdháilte ag Deis, ár dtionscnamh do na healaíona traidisiúnta, i bhfoirm deontas go dtí seo i mbliana.

Tá fógra sa nuachtlitir freisin maidir le Splanc! Cuireann TG4 agus an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais don seachtú séasúr de Splanc!, scéim um chláir faisnéise teilifíse trína dtacaítear le hiniúchadh cruthaitheach ar na healaíona.

Tugaimid meabhrúchán maidir leis an tsraith Réamhphleanála de scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair na Comhairle Ealaíon agus an spriocdháta le haghaidh iarratas ar an Déardaoin, 6 Deireadh Fómhair.

Cheap an Chomhairle Ealaíon Comhairleoirí Ealaíon le déanaí trí ríomhthairiscintí agus tá a gcuid ainmneacha tugtha in eagrán na míosa seo. Tá áthas orainn gurb é Arts Audiences, tionscnamh comhpháirtíochta de chuid na Comhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill, le Google Ireland, a bhain amach an dámhachtain Business to Arts de chuid Allianz le haghaidh na Cruthaitheachta san Ionad Oibre, an 12 Meán Fómhair.

Sa rannóg nuachta ó phobal na n-ealaíon tá nóta maidir le Scéim Chaipitiúil Ceoil Music Network a bhfuil spriocdháta do mhí Dheireadh Fómhair ag gabháil léi. I measc na scéalta ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann tá faisnéis maidir le fóram poiblí an 14 Deireadh Fómhair. Le páirtmhaoiniú ón bPointe Teagmhála Cultúrtha, déanfar plé agus scrúdú san fhóram ar thodhchaí na healaíne poiblí in Éirinn agus déanfar é sin trí Scéim an Chéatadáin ar son na hEalaíne (Per Cent for Art). Tionólfar Siompóisiam ar na hEalaíona agus an tSochaí Shibhialta i gCorcaigh an 20 agus 21 Deireadh Fómhair.

Mar fhocal scoir, tá ríméad ar an gComhairle fáilte a chur, an mhí seo, roimh cheapacháin a rinne Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, maidir le triúr comhaltaí nua ar an gComhairle Ealaíon. Is iad sin an Dr Éimear O Connor, Mark O’Regan agus Ciarán Walsh. Tá sonraí maidir le comhaltaí uile na Comhairle ar fáil ar ár bpríomh-shuíomh Gréasáin www.artscouncil.ie

Is mise le meas,

Orlaith McBride, Stiúrthóir

 


1. Faighteoir na Dámhachtana Ealaíon le haghaidh na Cruthaitheachta san Ionad Oibre

Ag searmanas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath le déanaí, is é Arts Audiences, tionscnamh comhpháirtíochta de chuid na Comhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill, le Google Ireland, a bhain amach an dámhachtain Business to Arts de chuid Allianz le haghaidh na Cruthaitheachta san Ionad Oibre. 


Léigh tuilleadh


2. Cinntí maidir leis an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht

Níos túisce in 2011, d’fhógair an Chomhairle Ealaíon agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta  An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2011, agus é de chuspóir acu tacú le tionscadail chun cur le rannpháirtíocht an phobail san ailtireacht. Tá maoiniú bronnta anois ar fiú €70,000 é.


Léigh tuilleadh


3. Cinntí: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, an dara babhta 2011

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail in ann oibriú le chéile ar thionscadail. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ag obair mar ealaíontóirí i gceann ar bith de na foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, sráidealaíon agus seónna, damhsa/rince, scannán, litríocht (i nGaeilge nó i mBéarla), ceol, ceoldrámaíocht, téatar, na físealaíona agus na healaíona traidisiúnta. Dearadh an scéim chun comhoibriú fiúntach a spreagadh. Tá cinntí faoin dara babhta den scéim déanta anois.


Léigh tuilleadh


4. Comhairleoirí Ealaíon ceaptha sa Chomhairle Ealaíon

Lorg an Chomhairle Ealaíon tograí le déanaí trí www.etenders.gov.ie ó chleachtóirí a bhfuil taithí acu agus ar mian leo seirbhísí a sholáthar mar Chomhairleoirí Ealaíon i réimse leathan foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíne.   


Léigh tuilleadh


5. Splanc! 2011

Cuireann TG4 agus an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais don seachtú séasúr den scéim nuálach seo maidir le cláir faisnéise, trína dtacaítear le hiniúchadh cruthaitheach ar na healaíona in Éirinn. Is é an spriocdháta ná 1 i.n. Dé hAoine an 11 Samhain 2011.


Léigh tuilleadh


6. Tacaíonn Scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna le deich seirbhís leabharlainne

Faoi Scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna, bronnadh maoiniú le déanaí ar thionscadail sa Chabrach, i dTamhlacht, i Maigh Chromtha agus i bPort Láirge, i measc áiteanna eile. Tá sé mar aidhm faoi scéim maoiniú a chur ar fáil i gcomhair imeachtaí liteartha samhlaíocha i leabharlanna ar fud na tíre. 


Léigh tuilleadh


7. Scéim Deis 2011 - 48 togra sna healaíona traidisiúnta maoinithe go dtí seo agus breis is €304,634 leithdháilte

Tríd an scéim Deis de chuid na Comhairle Ealaíon, leantar ag cuidiú le pobal na n-ealaíon traidisiúnta chun raon tionscadal a chur ar fáil a bhfuil sé mar aidhm leo ár gceol traidisiúnta, ár gcuid amhrán, ár gcuid damhsa agus ár seanchas béil a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur i láthair. Tá breis is €300,000 curtha ar fáil faoin scéim go dtí seo i mbliana. I measc na ngníomhaíochtaí a fuair maoiniú tríd an Scéim Deis in 2011, tá The Steeple Sessions, sraith nua ceolchoirmeacha i gceol traidisiúnta na hÉireann san Eaglais Úinitéireach ar Fhaiche Stiabhna i mBaile Átha Cliath, agus Dublin Yarn Spinners, a thugann an deis don lucht féachana éisteacht le scéalaíocht in oidhreacht an Lucht Siúil.


Léigh tuilleadh


8. Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Tá sraith Réamhphleanála nua de Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair na Comhairle Ealaíon á tabhairt isteach le dáta iarratais an Déardaoin, 6 Deireadh Fómhair 2011. Tá sé beartaithe go mbeidh cuspóir agus critéir na sraithe seo ag comhlánú na scéime atá ann cheana féin.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I Meitheamh 2008, d’fhógair an Chomhairle Ealaíon, Iontaobhas IRMA, agus Music Network tacaíochtaí nua d’infheistíocht chaipitiúil sa cheol. Bunaíodh an Scéim Chaipitiúil Ceoil mar threoirscéim trí bliana ar dtús (2008 - 2010), a bhí mar chuid de thionscnamh taighde a bhí ag iarraidh anailís a dhéanamh ar an ngá atá le tacaíocht d’infheistíocht chaipitiúil sa cheol, chomh maith leis na bealaí is fearr leis an tacaíocht sin a sholáthar. Toisc gur éirigh chomh maith leis an gcéad treoirscéim, in 2011, tá geallta ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta tuilleadh cistí a chur ar fáil chun leanúint leis an Scéim Chaipitiúil Ceoil.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann faisnéis faoi Shiompóisiam ar na hEalaíona agus an tSochaí Shibhialta, a bheidh ar siúl i gCorcaigh an 20 agus 21 Deireadh Fómhair. Is é Create a bheidh i mbun an imeachta, atá dírithe ar ealaíontóirí, ar oifigigh ealaíon, ar eagraíochtaí ealaíon, ar eagraíochtaí deonacha agus sochaí sibhialta agus ar lucht déanta beartas a bhfuil spéis acu sna healaíona, i gcúrsaí cultúir agus in athrú sóisialta. Tugaimid faisnéis freisin maidir le fóram poiblí, a bheidh ar siúl i Loch Garman chomh maith faoi stiúir articulate, an 14 Deireadh Fómhair. Le páirtmhaoiniú ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann, féachfar le linn an fhóraim chun plé agus scrúdú a dhéanamh ar réadúlacht agus ar thodhchaí na healaíne poiblí in Éirinn trí Scéim an Chéatadáin ar son na hEalaíne. Is í Sara Reisman, Stiúrthóir, Percent for Art, Roinn Gnóthaí Cultúrtha chathair Nua-Eabhrac, an príomhchainteoir. Tugaimid faisnéis freisin maidir le Bliain Eorpach na Saoránachta Gníomhaí 2013.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver