San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe
Gairm Oscailte Expo 2020
Anailís ar Riachtanais Oiliúna Earnáil Náisiúnta na nEalaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2021
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 16 Eanáir 2020
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Deis poist iontach ag Dance Theatre of Ireland – Feidhmeannach Margaíochta agus Airgeadais
Tá Little Island Books ag earcú!
ilDÁNA 2020 / 2021

Scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona. Cuirfidh na páirtithe buiséad €120,000 ar fáil don scannán faisnéise suntasach seo a chaithfidh tréimhse sa phictiúrlann sula gcraolfar é i bpríomh-am sceidil TG4.

 

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig E Coimisiún TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 31 Eanáir 2020.

 

 

Treoirlínte ilDÁNA 2020:

 

Déanfaidh scannáin arna gcoimisiúnú do ilDÁNA cur síos beacht cruthaitheach ar an ábhar ealaíon atá i gceist. Déanfar gach disciplín ealaíne a bhreithniú. Tabharfar tosaíocht d'ábhair chomhaimseartha ach d'fhéadfadh go mbreithneofaí freisin léiriú comhaimseartha ar shaothair/ábhair stairiúla. Cuirfear buiséad suas le €120,000 ar fáil d'aon scannán amháin. Seolfar é le taispeántas ar leith sa phictiúrlann agus beidh tréimhse sa phictiúrlann i gceist sula gcraolfar é le linn buaicam lucht féachana ar TG4 in 2020 / 2021.

 

TG4 a dhéanfaidh próiseas coimisiúnaithe scannáin ilDÁNA a riar.  Eiseoidh TG4 conarthaí agus beidh feidhm le 'Téarmaí Trádála' TG4. 

 

Ionadaithe ó TG4, ón gComhairle Ealaíon agus ionadaí neamhspleách a dhéanfaidh an roghnú faoi scéim ilDÁNA.

 

 

Iarratais

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig E Coimisiún TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 31 Eanáir 2020. Ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána ná a bheidh déanach.

 • Fad an scannáin: Scannán fada
 • Buiséad Léiriúcháin: Suas le €120,000 an scannán
 • Formáid HD agus fotheidil Bhéarla air
 • Teanga: Gaeilge nó dátheangach

 

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais ar ilDÁNA

 • Achoimre ar an scannán
 • Léiriú mionsonraithe ar an togra
 • Cur síos ar an gcur chuige cruthaitheach atá beartaithe
 • Straitéis lucht féachana ina n-aithnítear lucht féachana náisiúnta teilifíse an scannáin móide aon phlean a bheadh ann do thaispeántas amharclainne (féile scannán/pictiúrlann) más infheidhme
 • Buiséad léiriúcháin mionsonraithe agus achoimre buiséid 

        (cead ceoil agus ábhair, ábhar insoláthartha agus margaíochta san áireamh)

 • CVanna na foirne cruthaithí a bheidh páirteach sa togra.  An stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir

Eagarthóir ina measc

 • Fianaise ar úinéireacht, cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú scríbhneoirí san áireamh maidir leis an scéal agus an script, más infheidhme.
 • Deimhniú i scríbhinn i bhfoirm imréitigh agus ceada, más infheidhme, go bhfuil an príomhphearsa is údar don scannán toilteanach a bheith páirteach
 • Trí shliocht/shampla d'obair an stiúrthóra (ní spól taispeána) chun bonn eolais a chur faoin togra
 • Aon ábhar tacaíochta ábhartha chun bonn eolais a chur faoi chur chuige cruthaitheach an togra.

 

Is mian le TG4 agus An Chomhairle Ealaíon

 • fostaíocht lucht déanta scannán a bhíonn ag obair trí Ghaeilge a spreagadh;
 • comhionannas inscne ó thaobh rannpháirtíochta agus an pearsanra léiriúcháin;
 • éilíonn coinníollacha agus luach saothair cóir d'ealaíontóirí a mbeidh baint acu le déanamh scannáin ilDÁNA.

 

Roghnú

Roghnófar scannáin ilDÁNA bunaithe ar:

 • fhís chruthaitheach an iarratasóra agus a chur chuige/a cur chuige cruthaitheach i leith an ábhair bheartaithe
 • indéantacht an togra i gcomhthéacs chuspóir ilDÁNA
 • a bhfuil déanta go dtí seo ag an iarratasóir
 • a mhéid a chuireann an togra comhionannas inscne chun cinn ó thaobh rannpháirtíochta agus an pearsanra léiriúcháin.

 

Tabharfar cuireadh d'iarratasóirí a bhainfidh an gearrliosta amach a dtogra a phlé an tseachtain faoi dheireadh mhí Fheabhra 2020. TG4 a dhéanfaidh an dámhachtain don tsraith agus beidh feidhm le gnáth-théarmaí coimisiúnaithe sa chomhaontú léiriúcháin. Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail tugtha chun críche agus ar fáil lena gcraoladh ar TG4 in 2020/2021.

 

Tuilleadh eolais

Ní mór d'iarratasóirí gach oibleagáid reachtúil iomchuí a chomhlíonadh.

Beidh gach conradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil.

Ní mór d'iarratasóirí a thuiscint go bhféadfaí an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Ní ann do chomhaontú - ná d'aon chineál eile conartha - nó go mbeidh conradh foirmeálta scríofa ag TG4 nó thar a cheann.