English Version

Ailt
Into the Light: The Arts Council – 60 Years of Supporting the Arts

Ciste Gníomhaíochta Cláir Nua fógartha i gcomhair na Sráidealaíona agus na Seónna

An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2014

An scéal is déanaí maidir le Deis agus an Scéim Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2013

Cinntí an chéad bhabhta de Scéim na bhFoilseachán/Title by Title.

Dámhachtainí Tionscadail - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 21 Márta, 2013

Na Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n. Déardaoin an 21 Feabhra, 2013

Culture Connects

Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann

Arts Audiences - Imeachtaí atá romhainn amach

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 10 Nollaig.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 330 Samhain 2012
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir

Bliain Iubhaile ab ea 2012 ag an gComhairle Ealaíon agus í ag ceiliúradh 60 bliain ar an bhfód. Ní féidir scéal na n-ealaíon in Éirinn i rith an ama sin a insint gan tagairt a dhéanamh don Chomhairle agus do na hathruithe a tharla, do na húdair díomá a bhí ann agus dá bhfuil bainte amach ag an gComhairle i rith an ama sin. Ós rud é gur cruthaitheoirí agus spreagthóirí iad ealaíontóirí cuireann siad i gcuimhne dúinn agus muid ag dul i ngleic le saothar go bhfuil gach duine againn ag cruthú arís as an nua. Is féidir a rá faoi gach saothar ealaíne gur gné amháin d’athrú é agus gur bealach éagsúil é le rudaí a fheiceáil agus smaoineamh a dhéanamh.

Bhí a céad chruinniú ag an gcéad Chomhairle Ealaíon in 1952. I mí Feabhra 2012 chuireamar fáilte roimh an Uachtarán Michael D. Higgins agus é i mbun ceann de na céad choinní poiblí a bhí aige. Ina aitheasc tionscnaimh chuir an tUachtarán dúshlán fúinn breathnú isteach sa solas nó Into the Light faoi mar a dúirt sé. Tá na focail sin a dúirt sé glactha againn mar theideal ar shraith 4 thaispeántas a bheidh mar bhuaic againn agus muid ag comóradh 60 bliain ar an bhfód.

Chuireamar tús i mbliana leis an tionscadal Raise. Tionscnamh daonchairdis agus tiomsaithe airgid is ea é agus tá sé á reáchtáil ar bhun píolótach ag 8 n-eagraíocht ar fud na tíre. Glacfaidh an Chomhairle Ealaíon freagracht chuici féin ar bhealach eile sa tionscnamh seo agus tabharfaidh sí tacaíocht don earnáil ar bhealach difriúil chomh maith. Tá laghdú tagtha ar mhaoiniú agus seachas glacadh leis an scéal go héighníomhach táimid ag iniúchadh bealaí le féachaint conas is féidir linn modhanna nua a fháil le tacaíocht a thabhairt do na healaíona agus do na heagraíochtaí a ndearnamar infheistiú iontu i gcaitheamh na mblianta.

Leanaimid orainn ag déanamh abhcóideachta ar son na n-ealaíon agus níorbh aon eisceacht í 2012 sa mhéid sin. Is iomaí modh a bhíonn mar bhonn lenár n-abhcóideacht agus is iomaí dealramh a bhíonn uirthi. Ach is iad na habhcóidí is mó atá againn ná na heagraíochtaí a dtugaimid maoiniú dóibh trí chláir athfhillteacha agus trí chláir aonuaire araon – ó fhéile bheag i Liatroim nó Lú go camchuairteanna náisiúnta ó leithéidí an Druid Theatre Company nó Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann. Is tríd an obair sin a léirítear saibhreas an chleachtais ealaíon ar fud na hÉireann.

Lena chois sin, ceapadh dara Laureate na nÓg, Niamh Sharkey, in 2012. Léirítear leis an gceapachán sin tiomantas tábhachtach do dhaoine óga agus don litríocht. Tá áthas orainn freisin gur clár Uile-Éireann anois é agus é á reáchtáil againn i gcomhar lenár gcomhpháirtithe i gComhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. Bealach beag éifeachtach é seo chun leanaí agus daoine óga a mhealladh le bheith rannpháirteach sna healaíona ó bhlianta a luathóige.

Táimid ag druidim le deireadh na bliana 2012 anois agus táimid ag ullmhú don Athbhliain. Tá an Chomhairle ag díriú a haigne go dian ar chinntí maoinithe don bhliain 2013. Ní féidir neamhaird a dhéanamh de na dúshláin atá le sárú ag an earnáil a bhfuilimid ann le freastal uirthi. Ach fiú má tá deacrachtaí móra ann, táimid ag fógairt na fírinne arís is arís eile gur bunriachtanas í an ealaín. Glacfaidh Éire Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh arís ar an 1 Eanáir 2013. Is ceart agus is cóir go dtabharfaidh ealaín na tíre léiriú tábhachtach ar Uachtaránacht na hÉireann agus ar fhéiniúlacht na hÉireann.

 


Into the Light: The Arts Council – 60 Years of Supporting the Arts

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon comóradh ar 60 bliain ar an bhfód aici le hoscailt an chéad taispeántais sa tsraith  Into the Light: The Arts Council – 60 Years of Supporting the Arts a bheidh ar siúl ar fud na tíre.


Léigh tuilleadh


Ciste Gníomhaíochta Cláir Nua fógartha i gcomhair na Sráidealaíona agus na Seónna

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon ciste nua a fhógairt a úsáidfear chun tacú le cleachtóirí gairmiúla i réimsí na Sráidealaíona agus na Seónna. Is é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) ná cuidiú le hearnáil na Sráidealaíon agus na Seónna le costais ghné amháin nó níos mó de chlár ealaíne atá beartaithe le haghaidh 2013.


Léigh tuilleadh


An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2014

Tá sé i gceist go dtabharfadh dámhachtain na Comhairle Ealaíon um Léiriúchán Ceoldráma tacaíocht chun ceoldrámaí a ullmhú agus a léiriú in 2014, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon faoin gceoldrámaíocht.Léigh tuilleadh


An scéal is déanaí maidir le Deis agus an Scéim Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2013

Is mian leis an gComhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh dhá Scéim Deis i bhfeidhm in 2013.


Léigh tuilleadh


Cinntí an chéad bhabhta de Scéim na bhFoilseachán/Title by Title.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon maoiniú a fhógairt i gcomhair an chéad bhabhta de scéim na bhFoilseachán/Title by Title. Is é cuspóir na scéime ná cuidiú le táirgeadh saothar liteartha agus irisí liteartha ardchaighdeáin, agus iad a cur chun cinn agus a scaipeadh ar lucht mór léite.


Léigh tuilleadh


Dámhachtainí Tionscadail - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 21 Márta, 2013

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na Dámhachtainí Tionscadal do ghníomhaíochtaí a thosófar orthu in 2013.


Léigh tuilleadh


Na Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n. Déardaoin an 21 Feabhra, 2013

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon ná an Déardaoin an 21 Feabhra, 2013 ag 5.30 i.n. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Luan 21 Eanáir, 2013 ar aghaidh.


Léigh tuilleadh


Culture Connects

Ar an 29 Samhain 2012 sheol an tAire Jimmy Deenihan Culture Connects, an clár cultúir i gcomhair Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh ón 1 Eanáir go dtí an 30 Meitheamh 2013. Chomh maith le mórchlár idirnáisiúnta de shaothar Éireannach a chuirfidh Cultúr Éireann i láthair, rinne an Chomhairle Ealaíon comhordú ar chlár ina bhfuil níos mó ná 90 tionscadal agus imeacht ealaíon comhaimseartha a bheidh ar siúl in Éirinn le linn tréimhse na hUachtaránachta. 


Léigh tuilleadh


Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann

Tá an clár deontas maidir le Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012 dúnta anois.


Léigh tuilleadh


Arts Audiences - Imeachtaí atá romhainn amach

Tá a forbhreathnú bliantúil foilsithe ag an eagraíocht Arts Audiences faoin freastal a rinneadh ar na healaíona in Éirinn. Baineann an tuarascáil leis an tréimhse ó Fhómhar 2011 go hEarrach 2012 agus fuarthas na sonraí ó Innéacs na Spriocghrúpaí. Tugtar le fios go mbronnfar céim Chlár Forbartha Lucht Féachana ar an 14 Nollaig, 2012 ar 20 rannpháirtí ó ionaid agus ó fhéilte i 13 chontae a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Agus ar deireadh beidh scéal againn faoin Treoirscéim Áit an Mhargaidh a leanfaidh ar aghaidh an 12 Nollaig.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver