San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde

Is mian le hOifig Ealaíon Chomhairle Chontae Laoise, i gcomhar leis na heagraíochtaí comhpháirtíochta Oifig Ealaíon Chomhairle Chontae Uíbh Fhailí, Oifig Ealaíon Comhairle Chontae na hIarmhí, Anam Beo, Helium Arts, Music Generation (Uíbh Fhailí/an Iarmhí) agus Waterford Healing Arts Trust (WHAT) seirbhísí duine nó daoine a bhfuil cáilíochtaí agus taithí oiriúnacha acu a fháil ar bhonn conartha do sheirbhísí chun tabhairt faoi thionscadal taighde ealaíon, sláinte agus folláine. Glacfar le hiarratais ó dhuine aonair, eagraíocht nó foireann taighde agus ní mór iarratais a chur isteach faoi Déardaoin, 16 Iúil 2020 chuig Claire Meaney, Waterford Healing Arts Trust, claireA.meaney@hse.ie  Tá tuilleadh sonraí, sainchúram iomlán san áireamh, le fáil ó www.waterfordhealingarts.comwhat@hse.ie.

Tá maoiniú faighte ag na heagraíochtaí comhpháirtíochta faoi Scéim um Chuireadh chun Comhoibrithe 2020 de chuid na Comhairle Ealaíon le haghaidh tionscadal taighde agus forbartha a dhíríonn ar na healaíona, an tsláinte agus an fholláine a mhapáil sa Lár Tíre.

Is iad aidhmeanna an tionscadail taighde seo:

- Seirbhísí reatha ealaíon, sláinte agus folláine sa Lár Tíre a mhapáil, agus ábhar agus comhthéacs, modheolaíochtaí cleachtais, samhlacha seachadta, samhlacha meastóireachta agus easnaimh sa soláthar a mheas
- Samhlacha cleachtais náisiúnta agus idirnáisiúnta a aithint
- Samhlacha féideartha le haghaidh comhair agus comhpháirtithe féideartha a fhiosrú
- Moltaí a dhéanamh chun tacú le forbairt na n-ealaíon, na sláinte agus na folláine sa Lár Tíre

Tá sé beartaithe go gcuirfear na rudaí a fhoghlaimeofar ón taighde i láthair ag seimineár a bheidh oscailte do pháirtithe leasmhara réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus go ndéanfar iad a roinnt go fairsing ar líne leis an bpobal ealaíon agus sláinte agus le soláthróirí ábhartha seirbhísí poiblí. Beidh WHAT ina eagraíocht comhpháirtíochta agus déanfaidh sé maoirseacht freisin ar sheachadadh an taighde.

 


Tuilleadh faisnéise: Claire Meaney, Waterford Healing Arts Trust
ClaireA.Meaney@hse.ie