English Version

Ailt
1. Tuarascáil nuashonrúcháin nua de chuid Indecon foilsithe maidir le luach na n-ealaíon

2. Scéim Spás Oibre na bhFísealaíona, Leithdháiltí Deontais

3. An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5:30 i.n., Déardaoin, an 19 Eanáir 2012

4. Sparánacht faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal - faighteoir na bliana 2011 fógartha

5. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

6. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 12 Nollaig

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 330 Samhain 2011

Fáilte go nuachtlitir mhí na Samhna.

I nuachtlitir na míosa seo, tá sonraí againn maidir le tuarascáil de chuid Indecon a foilsíodh le déanaí, ina ndéantar measúnú ar thionchar geilleagrach na n-ealaíon in Éirinn. Tuarascáil nuashonrúcháin is ea an measúnú tábhachtach seo agus leantar inti ó thorthaí 2009.   Léirítear sa tuarascáil neamhspleách seo go spreagann na healaíona a lán fostaíochta go fóill agus gur mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach na hÉireann dá mbarr. Bhí áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, chuig an gComhairle Ealaíon an 16 Samhain, áit ar sheol sé an tuarascáil. Bhí tábhacht ag baint leis na torthaí sin dúinn le roinnt seachtainí anuas, agus an cás maidir le maoiniú na n-ealaíon á dhéanamh againn don Rialtas.

Tá nuacht againn faoi dhámhachtain a rinneadh faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus tá Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, tar éis leithdháiltí deontais a fhógairt faoi Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí, tionscnamh trína gcabhraítear le costais reatha stiúideonna agus spásanna ealaíontóirí.

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Tá an chéad spriocdháta i gcomhair Sparánachtaí 2012 fógartha, is é sin an 19 Eanáir.

Nuacht ó phobal na n-ealaíon againn faoi mhórscéal a fuair Fleadh Scannán na Gaillimhe sa rannóg nuachta ó phobal na n-ealaíon agus ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa in Éirinn, atá lonnaithe sa Chomhairle Ealaíon. Tá eolas sa nuachtlitir freisin maidir le deiseanna do chóragrafaithe, leo féin nó le comhoibrí ó aon disciplín ealaíonta, agus tugtar cuireadh dóibh tograí a sheoladh isteach anois i gcomhair scéim chónaitheach 4 seachtaine atá á tacú faoi Chlár Cultúir an AE.

Is mise le meas,

Orlaith McBride

 

 

 


1. Tuarascáil nuashonrúcháin nua de chuid Indecon foilsithe maidir le luach na n-ealaíon

I dtuarascáil ina bpléitear tionchar geilleagrach na n-ealaíon in Éirinn, léirítear go soláthraítear fostaíocht shuntasach, idir dhíreach agus indíreach, de bharr na n-ealaíon, agus go dtacaíonn maoiniú bliantúil na Comhairle Ealaíon ón Státchiste le breis is 2,600 post. Tríd an bhfostaíocht a dtacaítear léi, gintear láimhdeachas bliantúil €135 milliúin, agus ioncam cánach (i bhfoirm ÍMAT/cáin ioncam, ÁSPC agus CBL) don Státchiste ar ionann é agus €41 milliún. Ba iad Indecon International Economic Consultants a d’ullmhaigh an tuarascáil.


Léigh tuilleadh


2. Scéim Spás Oibre na bhFísealaíona, Leithdháiltí Deontais

Tá Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, tar éis na leithdháiltí deontais faoi Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí i gcomhair 2012 a fhógairt. I gcomhréir le doiciméad beartais na Comhairle Ealaíon Visual Artists’ Workspaces in Ireland - A New Approach, tá sé mar aidhm leis an scéim seo cabhrú le healaíontóirí ar fud na tíre. Tá deontais suas le €30,000 á dtairiscint i dtreo costais reatha spásanna oibre físealaíontóirí.


Léigh tuilleadh


3. An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5:30 i.n., Déardaoin, an 19 Eanáir 2012

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Díríonn an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh. Is é an chéad spriocdháta eile i gcomhair na Sparánachtaí an 19 Eanáir 2012 


Léigh tuilleadh


4. Sparánacht faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal - faighteoir na bliana 2011 fógartha

Tá an t-iarratasóir rathúil ar Dhámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2011 (Forbairt Ealaíona agus Pobail) fógartha. Tá sé d’aidhm leis an sparánacht €10,000 sin tacú le healaíontóirí gairmiúla aonair in aon fhoirm ealaíne a oibríonn sa réimse forbartha ealaíon agus pobail.


Léigh tuilleadh


5. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Tá sé fógartha ag Fleadh Scannán na Gaillimhe go bhfuil glactha léi mar fhéile atá incháilithe i gcomhair chatagóir na nGearrscannán sna Academy Awards®. As 7,000 féile scannáin, níl creidiúnú maidir le hincháilitheacht i leith na Oscars ach ag 68 féile acu. Tá faisnéis sa nuachtlitir freisin maidir leis an imeacht lae National | Dialogue Arts + Health, RUA RED, Tamhlacht, Baile Átha Cliath, a bhfuil sé d’aidhm aige féachaint ar léargais chomhroinnte maidir le cleachtas na n-ealaíon agus na sláinte in Éirinn. 


Léigh tuilleadh


6. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha an mhí seo: Tugtar cuireadh do chóragrafaithe, leo féin nó le comhoibrí ó aon disciplín ealaíonta, tograí a sheoladh isteach i gcomhair scéim chónaitheach 4 seachtaine chun dul i mbun oibre ar thionscadal leanúnach, tús a chur le tionscadal nua, nó dul i mbun oibre le healaíontóirí áitiúla a dtacaítear leo faoi Chlár Cultúir an AE. Tá sonraí againn freisin faoi chomhdhálacha pleanála ag an Institiúid um Thaidhleoireacht Chultúrtha ar an ábhar Crisis, Conflict and Culture: The Role of Cultural Diplomacy in the European Project agus Cultural Diplomacy agus International Relations agus fáiltíonn siad roimh thograí chomh maith. Tugtar faisnéis freisin faoi Sheisiúin Oiliúna Eorpacha leis an eagraíocht Musique & Santé.  Tá na deontais seo oscailte d’aon duine atá bainteach le hoideachas aosach. Ar deireadh, tugaimid nasc chuig na gradaim bhliantúla European Border Breakers, trína n-aithnítear rathúlacht ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn sa cheol pobail.

 


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver