Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir

Is iontach an rud é go bhfuil imeachtaí i bpearsa ar ais arís!  An mhí seo caite, d’fhreastail mé ar léiriú aoibhinn de Rothar de chuid Amharclann Branar mar chuid d’Fhéile Baboró i nGaillimh.  Bhí fuaim gáire na leanaí iontach agus mothúchánach.  Más gá cumhacht an léirithe bheo a chur i gcuimhne dúinn riamh, bhí gach gné den chumhacht sin le brath sa léiriú sin.    Dúirt comhghleacaí liom gur phléasc sí amach ag caoineadh go spontáineach, rud a bhí aisteach di, le linn radharc le cúigear rinceoirí óga sa taibhiú iontach Night Dances de chuid United Fall.  Agus í ag breathnú ar na taibheoirí óga iontacha, ní raibh sé de chumhacht aici ach smaoineamh ar na cruatain a d’fhulaing siad le 20 mí anuas. 

Bhí an léiriú sin mar chuid de sraith léirithe sáriontacha a bhí le feiceáil le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath a bhí ar siúl le déanaí. Mar is amhlaidh an cás le roinnt féilte maithe eile a bhfuilimid sé de phribhléid againn tacú leo, taispeánann an clár dúinn conas a bhféadfá áiteanna a athrú go hiomlán trí chultúr.  Bhí sé fíor spreagúil a bheith i gCalafort Bhaile Átha Cliath agus smaoineamh chun tosaigh faoin mbealach a bhféadfadh an ceantar seo den chathair a bheith in ann athrú a spreagadh tríd an gcultúr.  Ar an gcuma chéanna, tá páirt ag an ealaíontóir ceannródaíoch Nigel Rolfe,agus é ag taibhiú i bhFearann Páirce Loch na Buaraí, ar ár gclár ‘Faoin Spéir’ / ‘In the Open’.  Is sampla iontach é Loch na Buaraíden chaoi a bhfuil an ealaín in ann an tírdhreach a athrú agus nasc cumhachtach a chruthú idir daoine agus áit.

 

 

Ní haon ábhar magaidh í an tuairisc chuimsitheach ó Institiúid Téatair na hÉireann ar iompraíocht sna healaíona.  Insíonn na torthaí dúinn go bhfuil athchóiriú suntasach de dhíth chun a áirithiú gur féidir le daoine taitneamh a bhaint as taithí oibre shábháilte agus shásúil.  Rud atá nasctha go dlúth leis sin is ea an tóraíocht chun cúinsí a dhéanamh níos fearr do gach uile duine atá ag obair sna healaíona.   Tá taighde ar phá agus ar choinníollacha críochnaithe ag Theatre Forum, Words Ireland agus roinnt eagraíochtaí eile agus tacaíonn an obair seo go mór lenár bpolasaí ‘Luach Saothair don Ealaíontóir’. Ní mór go mbeadh gach uile duine ar aon tuairim gur cheart go mbainfí dínit amach do gach duine i ngach cuid den ghairm.  Cuireadh fáilte mhór roimh an bhfógra go bhfanfaidh an leibhéal cistithe don Chomhairle Ealaíon mar an gceanna agus beifear in ann an obair sin a dhéanamh ar bhealach níos tapa dá bharr.  Tá tuiscint níos fearr againn anois ar luach na n-ealaíon inár saol anois agus cothaíonn sé seo muinín go bhfuilimid in ann athruithe claochlaitheacha a dhéanamh i dtírdhreach na healaíona sna blianta atá amach romhainn. 

 

 

De réir mar a théann muid uile ar ais chuig teagmháil fhisiciúil a dhéanamh lena chéile, tá súil againn go bhfaigheann sibh go leor fuinnimh agus misnithe ón rannpháirtíocht athnuaite le do chomhghleacaithe agus do luachtanna féachana, léitheoireachta agus éisteachta. 

 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022 a fhógairt.


Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022 a fhógairt.

Tá deontais oiread agus €40,000 ar a mhéad á dtairiscint faoin scéim sin i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí. Tá sé d’aidhm ag an scéim tacaíocht a thabhairt do spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht oibre is fearr agus is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú do na healaíontóirí a oibríonn sna spásanna sin.

Gheobhaidh stiúideonna i gCorcaigh, sa Chlár, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i Luimneach, i Lú, i Maigh Eo, i Muineacháin, i dTiobraid Árann, i bPort Láirge agus i gCill Mhantáin deontais dar luach €455,000 ar an iomlán an chéad bhliain eile chun áiseanna agus soláthairtí riachtanacha a chothú d’amharc-ealaíontóirí.

Tabharfar maoiniú do 26 stiúideo/spás oibre (méadú ó 19 in 2021) ar an iomlán in 2022, lena gcuirfear saoráidí oibre ar fáil do 825 amharc-ealaíontóir ar leith ar fud na hÉireann.

 

Dámhachtainí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022

126 Artist-Run Gallery

Gaillimh

€8,132

A4 SOUNDS

Baile Átha Cliath

€40,000

Ionad Ealaíon na Tána

€5,000

Artspace Studios Ltd

Gaillimh

€26,000

Backwater Artists Group

Corcaigh

€40,000

Bkb Visual Arts Studio

Baile Átha Cliath

€6,000

BLOCK T

Baile Átha Cliath

€40,000

Bridge Street Studios

€5,000

Complex Productions Ltd

Baile Átha Cliath

€20,000

Cork Artists' Collective Ltd

Corcaigh

€15,368

Courthouse Studios and Gallery

An Clár

€6,000

Creative Spark

€23,000

Custom House Studios Ltd

Maigh Eo

€17,000

Engage Art Studios

Gaillimh

€35,000

Goma Gallery of Modern Art

Port Láirge

€19,500

Interface

Gaillimh

€17,000

Live Art Ireland

Tiobraid Árann

€5,000

Monaghan Artists Collective

Muineachán

€10,000

Ormond Studios

Baile Átha Cliath

€10,000

Over The Line Studios

Corcaigh

€8,000

Sample Studios

Corcaigh

€40,000

Signal Arts Centre

Cill Mhantáin

€10,000

Spacecraft

Luimneach

€6,000

The Darkroom

Baile Átha Cliath

€32,000

The Rogue Gallery and Studios

Port Láirge

€6,000

Working Artist Studios

Corcaigh

€5,000

 

Maoiniú Damhsa le haghaidh 2022

Díreofar an seisiún eolais seo ar chleachtóirí agus léiritheoirí damhsa a bhfuil i gceist acu cur isteach ar dhámhachtain i gcaitheamh 2022.  Cuimseofar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú damhsa ón gComhairle Ealaíon sa seisiún freisin.   


Clinic Faisnéise - Déardaoin 25 Samhain ag 11am - ar líne

Díreofar an seisiún eolais seo ar chleachtóirí agus léiritheoirí damhsa a bhfuil i gceist acu cur isteach ar dhámhachtain i gcaitheamh 2022.  Cuimseofar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú damhsa ón gComhairle Ealaíon sa seisiún freisin.   

 

Más spéis leat freastal ar an gclinic ní mór clárú le suzanne.ring@artscouncil.ie roimh Dé Máirt an 23 Samhain.

Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon an tuairisc ar athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúcháin Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir le Janice McAdam, Annette Nugent agus Heather Maitland a fhoilsiú.


Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon an tuairisc ar athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúcháin Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir le Janice McAdam, Annette Nugent agus Heather Maitland a fhoilsiú. Is í Oíche Chultúir an imeacht uile-oileáin bhliantúil trína ndéantar ceiliúradh ar chultúr, ar chruthaitheacht agus ar na healaíona. Is buaic í an tuairisc seo ón gclár taighde náisiúnta fairsing, a úsáideann sonraí a bailíodh suas go 2020 chun éabhlóid Oíche Chultúir a rianú, chun luach poiblí reatha agus féideartha Oíche Chultúir a thuiscint agus chun tagarmharc agus moltaí a chur ar fáil le haghaidh a hathbhreithnithe, a físe agus a seachadta amach anseo.

Íoslódáil an tuarascáil anseo (PDF, 6 MB)

https://www.artscouncil.ie/culture-night/

Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair

Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir a forbraíodh mar fhreagra ar ghéarchéim COVID-19 le haghaidh na bliana 2021, mar chuid den chlár leanfar ag cur réimse imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann.


Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir a forbraíodh mar fhreagra ar ghéarchéim COVID-19 le haghaidh na bliana 2021, mar chuid den chlár leanfar ag cur réimse imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann.

Cuireann Comhairle Chontae Uíbh Fhailí agus Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra - Spectacular Vernacular - Making the Ordinary Extraordinary i láthair, a chuimsíonn sraith imeachtaí, ceardlanna, taibhithe agus eachtraí amuigh faoin aer ina ndírítear ar fhorbairt líonraí cruthaitheacha nua agus deiseanna uathúla le go rachadh ealaíontóirí i ngleic leis an bpobal.

 

De réir mar atá an geimhreadh agus an dorchadas a thagann leis ag teannadh orainn, tá aoibhneas ar leith beartaithe ag The Dock, Cora Droma Rúisc dóibh siúd a dtaitníonn scannáin uafáis chlasaiceacha leo. Taispeánfar an scannán clasaiceach Nosferatu ó 1922 thar dhá oíche le scór beo dá gcuid féin á sheinm ag an ngrúpa ceoil tíre ailtéarnaigh GreenBird.

Baineann GreenBird úsáid as pianó, fidil agus guth mar aon le roinnt feadóige móire, cnagcheol athsheinnte, agus maisíochtaí fuaime a chruthaíonn siad ag an am. Spreag atmaisféar neamhshaolta an scannáin seo Marc, Cliodhna agus Mandi ceol a chruthú a bhíonn scanrúil anois agus arís, ach a bhfuil toradh álainn, inrochtana, agus spraíúil air.

 

 

Príomhthéacs

 

Cuireann Comhairle Chontae Uíbh Fhailí agus Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra -

Spectacular Vernacular - Making the Ordinary Extraordinary i láthair.

 

Agus é á reáchtáil idir Bhiorra, An Tulach Mhór, agus Fearann Páirce Loch na Buaraí

is sraith imeachtaí, ceardlanna, taibhithe agus eachtraí amuigh faoin aer é Spectacular Vernacular

ina ndírítear ar fhorbairt líonraí cruthaitheacha nua agus deiseanna uathúla le go rachadh ealaíontóirí i ngleic lenár bpobal. Síolraíonn Spectacular Vernacular ó chré dhubh an phortaigh agus déantar ceiliúradh ar nithe áitiúla, ar ghnáthnithe, agus ar mhistéirí comhráiteacha. Sa tslí chéanna ina mbraitheann ailtireacht dhúchasach ar úsáid a bhaint as na nithe atá ar fáil go háitiúil, síolraíonn Spectacular Vernacular ó bhunchloch na gcultúir ealaíonta atá le fáil i measc ár mbailte agus i gContae Uíbh Fhailí.

Déantar scrúdú i Spectacular Vernacular ar thraidisiúin Uíbh Fhailí agus a shuíomh simplí síochánta trí lionsa na

gcleachtóirí comhaimseartha atá ina gcónaí ann nó ealaíontóirí agus lucht cultúir a d’fhéadfadh baint stairiúil a bheith ag a gcleachtais leis an gceantar.

 

Is saothar comhoibritheach idir an Museum of Everyone | Birr Festivals Collective |

Comhairle Chontae Uíbh Fhailí | Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra | Ionad Ealaíon Tulach Mhór agus Fearann Páirce Loch Buaraí é an tionscadal uathúil seo.

Seoladh Spectacular Vernacular - 12Ú Samhain agus taibhiú Nigel Rolfe ag Portach Loch Buaraí á thaispeáint ar an scáileán ag

Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra ó 2 pm agus caint de chuid an ealaíontóra ag 7 pm.

 

Chun Spectacular Vernacular a sheoladh fillfidh an taibhealaíontóir iomráiteach Nigel Rolfe chun léiriú a dhéanamh ag

Fearann Páirce Loch Buaraí 10 mbliain i ndiaidh dá chéad thréimhse chónaitheach sa cheantar portaigh. Tá Nigel Rolfe i mbun taibhithe mar ealaíontóir beo le 40 bliain anuas. Is mór an méid oibre atá déanta aige mar ealaíontóir, mar choimeádaí agus mar léachtóir chomh maith. Ó 2008 is é taibhiú an príomhfhoirm léirithe ealaíonta atá aige. Óstáladh mórthaispeántais aisbhreathnaitheacha dá chuid saothair ag Áras Nua-Ealaíne na hÉireann i mBaile Átha Cliath agus ag Musee D’Aerne de la Ville De Paris. Cuireadh taispeántais dá chuid oibre ar bun i mBaile Átha Cliath, i bPáras, in São Paulo, in Busan, in Kwangju, agus in Venice Biennales agus rinne sé cuir i láthair ag an iliomad aonach ealaíne idirnaisiúnta. Tá sé mar Cheannaire an Performance Pathway Program agus mar Ollamh le Taibhiú ag Coláiste Ríoga na hEalaíne i Londain. Tá Rolfe tiomanta go mbeadh an ealaín mar ghníomhaíocht bheo ríthábhachtach. Is gníomhaíochtaí coirp agus cuir i gcuimhne go bhfuilimid beo anseo anois atá i gceist lena thaibhithe.

 

Le haghaidh sonraí iomlána maidir le gach ceardlann, tionscadal agus imeacht atá le teacht téigh chuig - https://intheopenoffaly.ie

Más mian leat a bheith páirteach nó obair dheonach a dhéanamh nó má tá aon cheist agat maidir leis an tionscadal seo seol ríomhphost

chugainn ag museumofeveryone@gmail.com

 

 

 

Céard a bheidh ar bun i gCora Droma Rúisc?

In The Dock

Scannán:

An scannán uafáis tostach clasaiceach Nosferatu ó 1922 á thaispeáint ar scáileáin amuigh faoin aer le scór beo le banna ceoil tíre ailtéarnach Greenbird.

Dé hAoine 12 agus Satharn 13 Samhain ag 6.30 p.m. Saorchead isteach Tá saorchead isteach, ach is gá ticéid a chur in áirithe roimh ré ag 0719650828 nó ar líne ag https://www.thedock.ie/whats-on/nosferatu

 

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun an scéal is déanaí a fháil.

 

 

Nuála Digiteacha Chláir RAISE - a bheith chun tosaigh

Ag tús phaindéim Covid, chruthaigh agus roinn an fhoireann RAISE ‘An Deich Rud is Fearr gur Féidir le hEagraíochtaí Ealaíon a Dhéanamh dá bPáirtithe Leasmhara le linn Ghéarchéim Covid-19’ ó ábhar ar líne a chruthú go dtí cumarsáid a dhéanamh i slite nua trí ardáin dhigiteacha.


Ag tús phaindéim Covid, chruthaigh agus roinn an fhoireann RAISE ‘An Deich Rud is Fearr gur Féidir le hEagraíochtaí Ealaíon a Dhéanamh dá bPáirtithe Leasmhara le linn Ghéarchéim Covid-19’ ó ábhar ar líne a chruthú go dtí cumarsáid a dhéanamh i slite nua trí ardáin dhigiteacha. Níor chuir eagraíochtaí RAISE díomá ar éinne. D’éirigh eagraíochtaí RAISE cruthaitheach in ábhar ar líne a chruthú agus i ndul i ngleic le pobail meáin agus lucht tacaíochta i ndomhain fíorúil, chomh maith lena bhFéilte, Cláir agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid a bhogadh ar líne. Féach an roinn RAISE ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon nó cliceáil anseo - Nuála Digiteacha - a bheith chun tosaigh, chun sampla beag de na nuála digiteacha agus ar líne iontacha a tharla i dtéarmaí cruthú ábhair agus tiomsú airgid ar líne i gcaitheamh na bliana seo caite. Leanfar ag tacú le barr feabhais i gcur i bhfeidhm réitigh dhigiteacha agus ar líne chun cabhrú le heagraíochtaí a bheith chun tosaigh trí chlár RAISE.

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Reel Art i 2021

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur Cara Holmes agus Michael John Whelan a bhain amach Dámhachtain Reel Art i 2021. 


Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur Cara Holmes agus Michael John Whelan a bhain amach Dámhachtain Reel Art i 2021. 

Is é Reel Art scéim scannáin faisnéise ealaíon cruthaitheach na Comhairle Ealaíon atá á rith le fada. Léireofar an dá scannán ar éirigh leo den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2023.

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon comhghairdeas a dhéanamh leis an mbeirt ealaíontóirí as a ngradaim agus táimid ag súil leis na scannáin a fheiceáil os comhair lucht féachana Éireannach agus idirnáisiúnta nuair a chríochnófar iad.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo maidir leis na healaíontóirí agus a scannáin.

Clinic maoinithe amharclainne

Reáchtálfaidh an Fhoireann Amharclannaíochta clinic maoinithe amharclannaíochta ar an Aoine 26 Samhain ag 11 a.m. ar Zoom.


Reáchtálfaidh an Fhoireann Amharclannaíochta clinic maoinithe amharclannaíochta ar an Aoine 26 Samhain ag 11 a.m. ar Zoom. Beimid ag clúdach roinnt de na dámhachtainí atá le teacht san athbhliain lena n-áirítear Sparánachtaí, Lúfaireacht, Camchuairteanna, Cónaitheachtaí d’Ealaíontóirí, chomh maith le Roinnt agus Forbairt Acmhainní. Seol RSVP chuig Hannah ag hannah.gordis@artscouncil.ie agus seol ar aghaidh aon cheisteanna a bheidh agat roimh ré.

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2

Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.


Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  

Tabhair faoi deara

  • NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla
  • Gur cheart duit a chinntiú, agus d’iarratas á ullmhú, go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil.
  • Go bhfuil sé riachtanach pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas.

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

  • Banda A: Suas le €7,000  
  • Banda B: Idir €7,001 agus €20,000
  • Banda C Idir €20,001 agus €35,000

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm shoiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

D’fhéadfaí iarratais a chur isteach ó:                      An 19 Deireadh Fómhair, 2021

Spriocdháta d’iarratais:                                            An 18 Samhain, 2021 ar 5.30pm (am na hÉireann)

Dáta a dhéanfar na torthaí a fhógairt:                    Feabhra 2022

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS anseo

nó téigh i dteagmháil le Foireann Fhéilte na Comhairle Ealaíon ag:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie, 01 6180260

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie, 01 6180284

Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2022 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2023 an 13ú Eanáir 2022.


Is é an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2022 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2023 an 13ú Eanáir 2022.

 

Tabhair faoi deara gur cuireadh síneadh leis an tréimhse iarratais agus go mbeidh fáil ar fhoirmeacha iarratais anois trí na seirbhísí ar líne ón 30 Samhain 2021.

 

Féadfaidh iarratasóirí nach n-éiríonn leo Maoiniú Straitéiseach/Ionaid Ealaíon/Comhpháirtíochta a fháil cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Camchuairte 2022.

 

Tá an scéim Réamhphleanála oscailte d’aon duine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo léiriúcháin a thabhairt ar camchuairt in 2023.

 

Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.

 

Chun sonraí a fháil faoin scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Nuacht ón bPobal
CRUINNIÚ MULLAIGH FHÉILTE NA hEORPA - GAILLIMH 22-24 SAMHAIN 2021

Is teacht le cheile bliantúil é Cruinniú Mullaigh Féilte Ealaíon Chumann Fhéilte na hEorpa (EFA) le haghaidh déantóirí féilte a cheanglaíonn feilte ó fud fad na cruinne in aon chathair amháin.


Is teacht le cheile bliantúil é Cruinniú Mullaigh Féilte Ealaíon Chumann Fhéilte na hEorpa (EFA) le haghaidh déantóirí féilte a cheanglaíonn feilte ó fud fad na cruinne in aon chathair amháin.

Tugann an clár 3 lá, a bheidh ar siúl in Éirinn i mbliana, féilte ó réimsí ealaíon éagsúla le chéile mar chuid de mhalartú le cainteoirí idirnáisiúnta agus déantóirí tuairimíochta maidir le háit na bhféilte ealaíon agus a róil i sochaí an lae inniu.

Beidh déantóirí polasaithe ón gCoimisiún Eorpach, ó Pharlaimint na hEorpa, ó Chomhairle na hEorpa, ó Chomhlachais Tráchtála agus ó Bhoird Turasóireachta Náisiúnta i láthair mar chuid de chlár na comhdhála.

 

Reáchtálfar Cruinniú Mullaigh Féilte Ealaíon Chumann Fhéilte na hEorpa i nGaillimh ón 22 go dtí an 24 Samhain agus is iad Cumann Féilte agus Imeachtaí na hÉireann (AOIFE) a óstálfaidh é.

 

Déan teagmháil le Colm Croffy, AOIFE. colm@aoifeonline.com nó le Kathrin Deventer, EFA. kathrin@efa-aef.eu le haghaidh níos mó eolais agus chun clárú don imeacht.

Scoileanna Ildánacha
Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha

Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha le haghaidh Scoileanna Ildánacha go luath. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn.


Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha le haghaidh Scoileanna Ildánacha go luath. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn.