Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir

In the depths of winter, I finally learned that within me there lay an inconquerable summer’. 

 

Ba iad na focail sin thuas, focail Albert Camus, na cinn ar bhain an t-úrscéalaí iomráiteach Mary Costello úsáid astu san eipeagraf dá húrscéal, Academy St.

 

Le linn tréimhsí deacra mar seo, agus muid ag lorg bealach trínar féidir linn ciall a bhaint aisti ionas gur féidir linn teacht slán aisti, is ar amhráin, scéalta, dánta agus pictiúir a fhéachaimid.  Is údar dóchais atá sna focail sin le Albert Camus agus is mór an chabhair iad dúinn, díreach cosúil leis an méid a dúirt Seamus Heaney le linn na chéad dianghlasála.  Ach, ní gan dua a aimsítear an ‘inconquerable summer’ ionainn. Táimid nach mór spíonta ó thaobh na mothúchán de, agus tá sé fós deacair srian a choinneáil ar líon na dteagmhálaithe sóisialta atá againn, cé go bhfuil a fhios againn cé chomh thábhachtach is atá sé iad sin a choinneáil íseal.  Bíonn laethanta áirithe ann agus nuair a osclaímid ár súile ar maidin, bíonn orainn dianiarracht a dhéanamh an fuinneamh a mhúscailt le leanúint orainn.  Táimid ag foghlaim conas foighne a bheith againn agus conas an fhoighne sin a atógáil nuair is gá. 

 

An tráth seo sa Chomhairle Ealaíon, leanfaimid orainn chun réimse de thacaíochtaí ar leith a chur ar fáil le gur féidir le heagraíochtaí iad féin a choinneáil i mbun gnó, mar aon le healaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona.  Táimid chun sceideal maoinithe a fhoilsiú don bhliain 2021 ar fad chun cabhrú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon pleanáil a dhéanamh.

 

I bhfianaise na gcúinsí deacra atá ann faoi láthair, tá éileamh mór ó ealaíontóirí aonair nach bhfacthas a leithéid riamh, agus táimid tiomanta gach uile iarratas a mheas mar ba cheart agus mar ba chothrom. De thoradh air sin, beidh beagánín níos mó ama uainn ná mar a bhí sna blianta roimhe seo chun tairiscintí sparánachtaí a dhéanamh maidir le roinnt foirmeacha ealaíne.  Is mór againn bhur bhfoighne agus na cinntí ríthábhachtacha sin á ndéanamh againn.

 

Tá Dámhachtain Lúfaireachta tugtha isteach againn agus cuirfear deireadh leis an tréimhse iarratas i ndáil leis sin Déardaoin seo chugainn, an 8 Aibreán.  Beidh dhá bhabhta eile den dámhachtain sin in 2021.

 

Mar a bheidh a fhios ag cuid mhaith agaibh, táimid tar éis ár gcórais a athrú agus ciallaíonn sé sin go mbeimid in ann seirbhís i bhfad níos fearr a sholáthar daoibh.  Ar an drochuair, ó am go chéile, nuair a bhíonn an t-éileamh an-ard, teipeann na córais orainn.  Déan iarracht bhur n-iarratas a dhéanamh i bhfad roimh an spriocdháta le gur féidir linn plean nua a cheapadh ar eagla go mbeadh aon fhabht ann ag an nóiméad deireanach.  Ba mhaith linn a chinntiú go bhfaighimid bhur n-iarratas go slán sábháilte ionas gur féidir linn aon stró nach bhfuil gá leis a sheachaint.  Beidh na baill dár bhfoireann lánsásta aon cheist a d’fhéadfadh a bheith agaibh faoin dámhachtain a fhreagairt. 

 

Níl mórán daoine ann ar féidir leo a rá nach raibh siad thíos leis an éiginnteacht, leis an mbrón, ná leis an uaigneas i gcaitheamh na bliana seo. Ach níl mórán daoine ann ach an oiread nach féidir leo a rá nach ndeachaigh an tsamhlaíocht, an daonnúlacht agus an cineáltas inbhraite den bhliain seo caite i gcion orthu.  Táimid ag tnúth go mór le filleadh an ghnáthshaoil, leis na healaíona ina lár.  A bhuí sin le heispéiris ealaíonta de gach sórt, tabharfar le chéile muid ar bhealach an-chumhachtach, agus fanfaidh an scleondar sin linn go dtí ár laethanta deireanacha. 

 

 

Ag deireadh a saoil, saol a bhí thar a bheith tragóideach agus lán le díomá, ba i muinín leabhar agus dánta a chuaigh príomhphearsa shaothar Mary Costello chun sólás as cuimse a fháil.  Ar an gcaoi chéanna, téann muintir na hÉireann i muinín na n-ealaíon agus iad sa tóir ar shólás.  Tríd an tsár-obair a dhéanann sibh, cabhróidh sibhle daoine an “inconquerable summer” sin a aimsiú laistigh díobh féin agus is mór an onóir dúinn cabhrú libh an sprioc sin a bhaint amach. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021

Ba mhór ag Clár Éire Ildánach tú a bheith i láthair ag Cruthaitheacht – nasc lenár dtodhchaí, anois, mar aon leis an Taoiseach, Micheál Martin, leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, leis an Aire Oideachais, Norma Foley agus leis an Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O’ Gorman.


Ba mhór ag Clár Éire Ildánach tú a bheith i láthair ag Cruthaitheacht – nasc lenár dtodhchaí, anois, mar aon leis an Taoiseach, Micheál Martin, leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, leis an Aire Oideachais, Norma Foley agus leis an Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O’ Gorman.

Déardaoin 13 Bealtaine 12.00 – 14.00 – beoshruthaithe ó Chaisleán Bhaile Átha Cliath

Is féidir clárú anseo.

 

Is féidir clárú anois dár gceardlanna réamhchomdhála a dhíreoidh ar ghnéithe faoi leith de Phlean Óige Ildánach:

Óige Ildánach sa Chóras Oideachais
Dé Máirt 13 Aibreán, 12:30-14:00

Is féidir clárú anseo.

Óige Ildánach sa Phobal
Déardaoin 15 Aibreán, 12:30-14:00

Is féidir clárú anseo.

Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)

Má tá an comhionannas tábhachtach duit, d’fhéadfadh sé go n-oirfeadh an post nua, iontach seo sa Chomhairle Ealaíon duit.  Ba mhaith linn Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI) a earcú le bheith i gceannas ar ár mbeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a chur i gcrích agus a fhorbairt . Tugann an Chomhairle Ealaíon tosaíocht chorparáideach don bheartas sin a seoladh in 2019 agus táimid meáite air go mbeidh sé mar chuid de gach rud a dhéanaimid.


Má tá an comhionannas tábhachtach duit, d’fhéadfadh sé go n-oirfeadh an post nua, iontach seo sa Chomhairle Ealaíon duit.  Ba mhaith linn Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI) a earcú le bheith i gceannas ar ár mbeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a chur i gcrích agus a fhorbairt . Tugann an Chomhairle Ealaíon tosaíocht chorparáideach don bheartas sin a seoladh in 2019 agus táimid meáite air go mbeidh sé mar chuid de gach rud a dhéanaimid.

Táimid ar thóir bainisteoir díograiseach ag a bhfuil an taithí chuí agus a chomhlíonann na critéir seo a leanas: duine a bhfuil sé léirithe aige gur féidir leis athrú intomhaiste a dhéanamh, duine ag a bhfuil an saineolas chun comhairle a chur ar chomhghleacaithe ar gach leibhéal maidir le cúrsaí ábhartha a bhaineann le EDI, duine a bhfuil scileanna ceannaireachta aige chun earnáil níos leithne na n-ealaíon a threorú mar chuid de chlár uaillmhianach athraithe. Beidh an-tuiscint ag an duine ar na baic atá ann ar an rannpháirtíocht sna healaíona, beidh sé an-cháiréiseach maidir le cúrsaí cultúrtha agus tiomanta do thimpeallacht ionchuimsitheach agus tacúil inar féidir le gach duine a bheith go hiomlán rannpháirteach.

Is é an spriocdháta d’iarratais 12.00 meán lae 31 Dé Luain, 26 Aibreán 2021.

Tá eolas breise le fáil sa dá dhoiciméad thíos:

Táimid tiomanta don ionchuimsiú, don éagsúlacht agus don chomhionannas a chur chun cinn agus a mhéadú agus cuirfimid fáilte roimh iarratais ó gach cuid den phobal a chomhlíonann critéir an phoist, beag beann ar aois, aicme, míchumas, eitneacht, stádas teaghlaigh nó sibhialta, inscne, cine, creideamh, gnéaschlaonadh. Táimid ag tnúth le d'iarratas a fháil.

Tuarascáil Benson

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis dul i gcomhpháirt le Encountering the Arts Ireland le léacht le Ciarán Benson a fhoilsiú, ina ndéantar machnamh ar fhorbairtí ón bhfoilseachán “The Place of the Arts in Irish Education” leis an gComhairle Ealaíon thiar ina 1979, ar a dtugtar freisin “Tuarascáil Benson”. Le réamhrá ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn agus ábhair eile.

Daichead bliain ón dáta ar fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon ‘The Place of the Arts in Irish Education’, ar a dtugtar ‘Tuarascáil Benson’ freisin, fuair an Chomhairle Ealaíon cuireadh chun comóradh na tuairisce ceannródaíche sin a cheiliúradh le léacht ó Chiarán Benson ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, arna eagrú ag Encountering the Arts Ireland. Chruthaigh an t-imeacht seo, a bhí ar siúl i mí Feabhra 2019, deis chun an dul chun cinn a rinneadh le dhá scór bliain anuas a cheiliúradh, mar aon le meabhrú dúinn faoin méid atá le baint amach againn fós. 

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis dul i bpáirt le Encountering the Arts Ireland chun léacht Chiarán Benson a fhoilsiú, in éineacht le machnaimh agus freagraí a roinneadh mar chuid den imeacht comórtha. Tá léargais luachmhara le fáil san fhoilseachán seo agus muid ag leanúint leis an bpleanáil agus an soláthar do leanaí agus daoine óga. Tá súil againn go mbeidh ár gcomhghleacaithe agus ár gcomhpháirtithe, taighdeoirí agus scoláirí in ann ábhar machnaimh a aimsiú san fhoilseachán seo agus go mbeidh sé ina acmhainn fhiúntach dóibh.

 

Tá an foilseachán ar fáil anseo.

Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020

Foilsíodh tuarascáil faoi shonraí inscne, míchumais agus eitneachais le haghaidh dámhachtainí aonair in 2020.


D’fhoilsíomar ár mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht in 2019, lenar áiríodh plean gníomhaíochta trí bliana (2019 - 2021). Táimid tar éis gealltanas a thabhairt sa phlean trí bliana sin tuilleadh faisnéise a bhailiú faoi ealaíontóirí a chuireann isteach ar mhaoiniú agus a fhaigheann é. Tá córais nua i bhfeidhm againn le faisnéis a bhailiú faoin inscne, eitneachas agus míchumas, agus tuairiscímid ar na staitisticí sin ar bhonn bliantúil. Déanaimid amhlaidh le léargas soiléir a thabhair ar easnaimh nach bhfuilimid ag tabhairt aghaidh orthu agus le bearta nua a mhúnlú le haghaidh a thabhairt ar na heasnaimh sin.

D’fhoilsíomar tuarascáil le déanaí ina gcuimsítear sonraí a bailíodh i rith na bliana 2020. Tugtar sonraí sa tuarascáil seo orthu siúd go léir a rinne iarratas ar mhaoiniú agus fuair é ó fud ár ndámhachtainí aonair. Tugtar léargas inti freisin ar iarratasóirí ar scéimeanna speisialta a oibrítear thar ár gceann le tríú páirtithe: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal arna bainistiú ag Create, agus Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais arna bainistiú ag Arts & Disability Ireland.

Le tuilleadh a léamh faoi na príomhthorthaí agus leis an tuarascáil iomlán a íoslódáil, féach http://www.artscouncil.ie/generic_content.aspx?id=43544

An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?

Sheol Clár Éire Ildánach agus Coimisiún Fulbright in Éirinn Comhaltachtaí Fulbright Músaeim Éire Ildánach in 2018.

Is iad na músaeim rannpháirteacha an Smithsonian Institute (lena mbaineann 17 iarsmalann agus áiléar), Ionad Harry Ransom in Austin, Texas agus an Exploratorium i San Francisco. Is amhlaidh ó shin i leith atá roinnt iarrthóirí atá i mbun staidéir dá PhD tar éis tabhairt faoi shocrúcháin luachmhara sna hiarsmalanna iomráiteacha Meiriceánacha sin.


Sheol Clár Éire Ildánach agus Coimisiún Fulbright in Éirinn Comhaltachtaí Fulbright Músaeim Éire Ildánach in 2018.

Is iad na músaeim rannpháirteacha an Smithsonian Institute (lena mbaineann 17 iarsmalann agus áiléar), Ionad Harry Ransom in Austin, Texas agus an Exploratorium i San Francisco. Is amhlaidh ó shin i leith atá roinnt iarrthóirí atá i mbun staidéir dá PhD tar éis tabhairt faoi shocrúcháin luachmhara sna hiarsmalanna iomráiteacha Meiriceánacha sin.

D’aontaigh Coimisiún Fulbright agus Clár Éire Ildánach in 2019 Comhaltacht Ghairmiúil Fulbright agus Éire Ildánach a fhoilsiú d’fhonn rannpháirtíocht le go leor gairmithe cultúrtha agus cruthaitheacha le taithí nach mbeadh i mbun saothair acadúil a chumasú. Tá sé sin ann le cinntiú go mbainfidh níos mó daoine ón earnáil chultúrtha agus chruthaitheach tairbhe as Clár Fulbright.

Is solúbtha í an deis uathúil seo le hais na gcomhaltachtaí bunaithe sna músaeim féin. Ní gá d’iarratasóirí rathúla a bheith bainteach leis an oideachas dochtúireachta, ná níl sí teoranta d’óst-institiúidí forordaithe thall i SAM. Ní mór d’iarratasóirí na socrúcháin is fearr a aithint sa mhéid go mbraitheann siad go sásaítear a gcuid éileamh mar ghairmithe cultúrtha agus cruthaitheacha le taithí agus na huaillmhianta dá gcuid cleachtais faoi seach leo.

Sa bhabhta iarratas i mbliana, beidh trí Chomhaltacht Músaeim Fulbright Éire Ildánach ann chomh maith le dhá shocrúchán do Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright agus Éire Ildánach. Le cinntiú go mbíonn gach faisnéis agat a bheidh de dhíth ort sula n-osclófar na hiarratas i mí Lúnasa, tugtar cuireadh chuig seimineár gréasáin duit ar 1 i.n. 6 Aibreán 2021.

I measc an tinrimh ar an seimineár gréasáin beidh ionadaithe ó Choimisiún Fulbright Éireann agus ó Chlár Éire Ildánach, a thabharfaidh achoimre ar an gcaoi le bheith rathúil sa chéim iarratais. Beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ann tar éis na láithreoireachta. Taispeántar naisc chun dul isteach sa seimineár gréasáin sin thíos.

I láthair freisin beidh Helen O’Donoghue (Ceann Rannpháirtíochta agus Foghlama Áras Nua-Ealaíne na hÉireann). Chaith Helen trí mhí in 2018 ag MoMA (Áras Nua-Ealaíne) i Nua-Eabhrac mar Scoláire Fulbright. Déanfaidh Helen plé ar a taithí ag MoMA agus faoin gcaoi a mbraitheann sí go ndeachaigh an taithí sin i bhfeidhm ar a cuid oibre ag IMMA.

Osclófar na hiarratais do na Comhaltachtaí Fulbright agus Chlár Éire Ildánach i mí Lúnasa, agus dúnfar iad an 31 Deireadh Fómhair 2021.

Cláraigh: https://forms.gle/zLWvRqBVBPocC4kF6

Téigh isteach ann: https://zoom.us/j/94891609319

Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis

Is é ‘Entanglement’ an taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann i ndáil leis an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta de chuid La Biennale di Venezia


Agus é coimeádta ag Annex, freagraíonn ‘Entanglement’ don téama: Conas a mbeidh muid ag cónaí le chéile (How will we live together)? Aibhsítear sa taispeántas an chaoi a ndéantar an tírdhreach fisiciúil a roinnt ina gcríocha éagsúla trí tháirgeadh agus tomhaltas sonraí, agus déantar cíoradh ar ról na hÉireann san fhorbairt ilnáisiúnach de bhonneagar sonraí. Tionscnamh de chuid Chultúr Éireann i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon is ea Éire sa Veinéis. Chun réamhspléachadh ar an taispeántas a fháil, cliceáil anseo.

Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021

Trí na dámhachtainí scannáin dá cuid, tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le timpeallacht a chruthú ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ealaíonta ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.


Trí na dámhachtainí scannáin dá cuid, tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le timpeallacht a chruthú ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ealaíonta ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.

Tabharfaidh Foireann Scannánaíochta na Comhairle Ealaíon cuntas ar na deiseanna maoinithe le haghaidh ealaíontóirí scannán (e.g. Dámhachtain do Thionscadal Scannáin, Reel Art, Authored Works agus an Dámhachtain nua Lúfaireachta etc.) le linn clinic eolais ar líne Dé hAoine, an 16 Aibreán. Beidh an seisiún mar chuid d’imeacht faisnéise arna eagrú agus arna óstáil ag aemi. Tugtar an deis d’iarratasóirí féideartha freastal ar an gclinic agus iarrtar orthu clárú trí ríomhphost a chur chuig info@aemi.ie. Cuirfear tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin aemi go luath.

Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon

Agus trí bhabhta den Dámhachtain Lúfaireachta fógartha i mbliana, arb é sin dámhachtain nua trasfhoirme ealaíon na Comhairle Ealaíon, rinne Sarah Bannan, Ceann Litríochta, seisiún faisnéise a thaifeadadh le hÁras na Scríbhneoirí roimh an gcéad spriocdháta, an 8 Aibreán.


Is é €5,000 an tsuim is mó a dhámhfar faoin Dámhachtain Lúfaireachta. Dírítear ar an bpróiseas iarratais sa seisiún agus freisin ar an réimse leathan gníomhaíochtaí atá incháilithe. Fiosraítear gníomhaíochtaí féideartha i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre i réimse na litríochta sa seisiún agus tugtar cuntas ar an bpróiseas iarratais. Is féidir é a fheiceáil anseo: https://www.youtube.com/watch?v=QKDXwFFecx0 

Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon an Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach a fhógairt. I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis.


Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon an Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach a fhógairt. I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis. Táirgtear an scéim phíolótach seo mar dheis aonuaire gnímh-taighde, agus féachann sí le rannpháirtíocht, meantóireacht agus abhcóideacht a fheabhsú idir earnálacha amaitéaracha agus gairmiúla na hamharclannaíochta, an cheoil agus na hamharclannaíochta ceoil.

 

Is í aidhm na dámhachtana ná tacú le heagraíochtaí acmhainne agus tacaíochta náisiúnta amaitéaracha agus/nó deonacha don amharclannaíocht agus don amharclannaíocht cheoil a fhorbraíonn, trí oibriú le healaíontóirí gairmiúla, scileanna taibhléirithe agus teicniúla na mball d’eagraíochtaí áitiúla trí hoiliúint, mheantóireacht nó smaointe nuálacha eile. Bítear ag súil léi go bhféadfaí cláir den sórt sin a eagrú agus a sholáthar ar bhonn lárnach. Bítear ag súil freisin go bhféadfaí na cláir sin a cheapadh mar chláir i bpearsa nó ar líne nó an dá rud.

 

Osclófar an dámhachtain an 13 Aibreán agus is é 6 Bealtaine ar 5:30 i.n. an spriocdháta. Is féidir teacht ar na Treoirlínte anseo.

Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin 15 Aibreán 2021 ar 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go gníomhach le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith.


Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin 15 Aibreán 2021 ar 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go gníomhach le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith.

 

Alt iomlán

Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, ealaín sráide, seónna, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannáin, ceol, amharclannaíocht, litríocht, na hamharc-ealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin). Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó ná sin i ngrúpaí nó in ensembles.

Baineann dhá shnáithe le Scéim Ensembles na nÓg. Ba cheart duit an snáithe is oiriúnaí do d’ensemble agus do thogra a roghnú. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon snáithe amháin. Is é €10,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 1 agus is é €25,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 2.

Snáithe 1

Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi thionscadal nó thionscnamh nua a fhorbróidh cleachtas agus taithí na ndaoine óga a bheidh páirteach ann. D’fhéadfá cur isteach ar suas le €10,000. Féadfaidh ensembles nua agus seanbhunaithe cur isteach ar an scéim seo agus ní mór dóibh a n-acmhainn a léiriú le tionscadal ealaíonta ardchaighdeáin a fhorbairt agus a sholáthar

Snáithe 2

Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi chlár oibre a fhorbraíonn obair an ensemble. Is le haghaidh tograí a chosnóidh níos mó ná €10,000 agus nach mó ná €25,000 an snáithe seo. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina ensembles seanbhunaithe a bhfuil cuntas teiste acu ar thionscadail nó ar chláir ealaíonta ardchaighdeáin a chur ar fáil.  Ní mór d’iarratasóirí ar an snáithe seo a chur in iúl cén fáth a dteastaíonn buiséad níos mó ná an buiséad atá ar fáil faoi Shnáithe 1.

Léigh na treoirlínte iomlána anseo. D’óstáil an Chomhairle Ealaíon seimineár gréasáin chun tacú le grúpaí iarratas a dhéanamh do Scéim Ensembles na nÓg - tá taifead ar fáil ar ár láithreán gréasáin.

Is féidir leat roinnt leideanna a léamh faoi iarratas a ullmhú agus féachaint ar fhíseán de dhaoine a fuair dámhachtain roimhe seo anseo.

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025.

 

Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne

Spriocdháta: Déardaoin, 13 Bealtaine 2021

Tosóidh an tréimhse inar féidir iarratas a dhéanamh Déardaoin 13 Aibreán.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.


Spriocdháta: Déardaoin, 13 Bealtaine 2021

Tosóidh an tréimhse inar féidir iarratas a dhéanamh Déardaoin 13 Aibreán.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.

 

Cuspóir na Scéime seo

I bhfianaise thosca uathúla Covid-19, forbraíodh an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne chun tacú le heagraíochtaí ealaíon tacaíocht, scileanna agus saineolas a fháil chun a samhlacha ealaíne agus/nó gnó a athbhreithniú agus a oiriúnú agus chun tacú lena bhforbairt straitéiseach sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Tacaíonn sí le gníomhaíochtaí a chabhróidh acmhainn a fhorbairt, uileghabhálacht a fhorbairt; agus/nó piarthacaíocht agus comhoibriú a mhéadú.

 

Is féidir na treoirlínte dámhachtana a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil de shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Tá an dámhachtain oscailte d’eagraíochtaí amháin.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár leathanach Facebook nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn tacaíocht uait maidir le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne: http://www.facebook.com/artscouncilireland

Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile

Is é cuspóir na Dámhachtana d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile tacaíocht a thabhairt do scata ealaíontóirí tréitheacha san uile dhisciplín ag pointe luath ach ríthábhachtach ina ngairm.

 

Is é an spriocdháta don dámhachtain seo 5:30 p.m. Déardaoin 20 Meitheamh 2021. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt 20 Aibreán 2021 ar aghaidh.


Is é cuspóir na Dámhachtana d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile tacaíocht a thabhairt do scata ealaíontóirí tréitheacha san uile dhisciplín ag pointe luath ach ríthábhachtach ina ngairm.

 

Is é an spriocdháta don dámhachtain seo 5:30 p.m. Déardaoin 20 Meitheamh 2021. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt 20 Aibreán 2021 ar aghaidh.

 

Tá an Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile ar fáil do na cineálacha ealaíne seo a leanas:

 • Ailtireacht
 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht (Béarla & Gaeilge)
 • Ceol
 • Ceoldrámaíocht
 • Na hEalaíona Sráide
 • Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Na hAmharc-ealaíona
 • Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

 

Foilseofar treoirlínte maidir leis an dámhachtain seo sa rannán ar ár suíomh Gréasáin dar teideal maoiniú atá ar fáil.

Ghairmeacha Oscailte 2022

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2022

 

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Ghlao Oscailte (Céim a haon) an 30 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 pm Déardaoin, 29 Aibreán 2021. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2022

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Ghlao Oscailte (Céim a haon) an 30 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 pm Déardaoin, 29 Aibreán 2021. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

 

Faisnéis faoin Dámhachtain

Gairm Oscailte ar ealaíontóirí agus ar eagraíochtaí ealaíon na hÉireann chun tionscadail chomhoibritheacha cheannródaíocha atá dírithe ar an bpobal a chruthú a bhfuil uaillmhian, tionchar agus scála ag baint leo a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éirinn na linne seo.

Is clár é Gairmeacha Oscailte d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon chun a gcleachtas a fhorbairt agus a athrú ó bhun agus aird a tharraingt ar a saothar don phobal ar scála náisiúnta, agus ealaín ag a bhfuil próifíl ard a bheidh lárnach i saol daoine a chruthú.

Laistigh de chomhthéacs na dámhachtana seo, tagraíonn comhoibriú d’oibriú le healaíontóirí nó eagraíochtaí eile, nó d'fhéadfadh sé tagairt do chomhoibriú le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tuigtear tionscadail lena mbaineann ‘scála agus uaillmhian’ mar shaothar nach féidir a bhaint amach i do chleachtas reatha, atá suntasach ó thaobh físe de, is cuma faoin scála fisiciúil, saolta nó cainníochtúil.

D’fhéadfadh na tionscadail a bheartaítear mar fhreagairt don Ghairm Oscailte a bheith i bhfoirm ealaíne ar bith nó d’fhéadfadh siad a bheith trasdisciplíneach nó idirdhisciplíneach.

Spriocdháta

17:30, Déardaoin 29 Aibreán 2021

Uasmhéid na dámhachtana

400,000

Foirm agus cleachta(i)s ealaíne

Ailtireacht, Rannpháirtíocht sna healaíona, Sorcas, Damhsa, Féilte agus imeachtaí, Scannán, Litríocht, na hEalaíona áitiúla, Ceol, Ceoldrámaí, Ealaíona sráide, Amharclannaíocht, na hEalaíona traidisiúnta, Ionaid tionóil, na hAmharc-ealaíona, Daoine óga, leanaí agus oideachas

Cineál iarratasóra

Gach cineál

Iarratas comhoibritheach indéanta?

Tugaim

An Próiseas iarratais

Soláthrófar sonraí iomlána an phróisis iarratais i dtreoirlínte na scéime.

Treoirlínte

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar cónaitheoirí de chuid (Phoblacht) na hÉireann iad. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid (Phoblacht) na hÉireann iad. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin le healaíona (Phoblacht) na hÉireann. Ní mór do thograí a fhaightear ó eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon faoi Mhaoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó d'Ionaid Tionóil fianaise a sholáthar gur tionscadal eisceachtúil atá i gceist agus go bhfuil sé taobh amuigh de shainchúram a ngníomhaíochtaí maoinithe.

Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de na Scéimeanna Amharclannaíochta 8 Aibreán.  


Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de na Scéimeanna Amharclannaíochta 8 Aibreán.  

 

An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta deis a thabhairt d’ealaíontóirí amharclannaíochta gairmiúla clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ealaíon, le féilte, agus le húdaráis áitiúla. I ngach cás, déanfaidh an t-ealaíontóir amharclannaíochta gach a mbeidh i gceist leis an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar le hionad nó féile ealaíon agus le húdarás áitiúil.

Beidh an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta ar oscailt do:

 • Ealaíontóirí amharclannaíochta gairmiúla nó eagraíochtaí amharclannaíochta a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann agus a bhfuil tacaíocht thiomanta acu ó údarás áitiúil amháin agus ó ionad ealaíon amháin ar a laghad agus comhpháirtíocht le hionad ealaíon agus/nó féile amháin.
 • Údaráis áitiúla a bhfuil sé beartaithe acu cónaitheacht d’ealaíontóir amharclannaíochta gairmiúil a bhunú ag a bhfuil tacaíocht thiomnaithe ó ealaíontóir amharclannaíochta gairmiúil nó eagraíocht amharclannaíochta agus ionad agus/nó féile ealaíon amháin ar a laghad.

 

Is féidir teacht ar threoirlínte anseo

 

Scéim um Thaighde agus Fhorbairt Amharclannaíochta

Is éard is aidhm leis an Scéim um Acmhainní Amharclannaíochta agus Forbairt ar an Amharclannaíocht bonneagar comhoibríoch a fhorbairt lena gcuirtear dea-chleachtas chun cinn i dtaca le saothar agus cleachtas ealaíontóirí amharclannaíochta a fhorbairt, a léiriú agus a scaipeadh ar fud na hÉireann.

Cuireann iarratasóirí clár acmhainne agus/nó forbartha ina mionsonraítear an bonneagar, na hacmhainní agus an saineolas a chuirfidh siad ar fáil, mar aon le sonraí faoin dóigh a roghnóidh siad na healaíontóirí agus na compántais rannpháirteacha agus an chaoi a rachaidh an roinnt acmhainní chun sochair d’ealaíontóirí amharclannaíochta ar bhonn inbhuanaithe.

Glacfar le hiarratas ó eagraíochtaí amharclannaíochta agus ó eintitis amharclannaíochta ar féidir leo léiriú a dhéanamh ar a bhfuil déanta acu go dtí seo agus ar an réimse leathan acmhainní atá ar fáil dóibh, lena n-áirítear comhpháirtíocht le heagraíocht amharclannaíochta amháin ar a laghad a mhaoiníonn an Chomhairle Ealaíon. Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm leis an togra tacaíocht struchtúrtha a thabhairt do shaothar agus/nó do shlí bheatha ealaíontóir gairmiúil amharclannaíochta.

 

Is féidir teacht ar threoirlínte anseo

Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022

Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.

 

Is é Déardaoin, an 6 Bealtaine 2021, an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2022.


Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.

 

Is é Déardaoin, an 6 Bealtaine 2021, an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2022.

 

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil trí na seirbhísí ar líne ón 6 Aibreán 2021.

 

Tá an scéim seo ar oscailt do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo dul ar camchuairt idir Eanáir agus Meitheamh 2022, agus atá ina gcónaí nó bunaithe i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.

 

Chun na critéir nuashonraithe a fháil i ndáil le COVID-19 féach ar na treoirlínte go cáiréiseach.

 

Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.

 

Chun sonraí a fháil faoin scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta

Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh ó chleachtóirí gairmiúla maidir le forbairt agus cur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Ar an gcaoi sin, spreagtar saothar ar ardchaighdeán ealaíonta a fhorbairt agus na léirithe iomlána ceoldrámaíochta gairmiúla lena meallann an pobal chomh maith, rud lena gcruthaítear deiseanna d’ealaíontóirí i rith an prhóisis.


Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh ó chleachtóirí gairmiúla maidir le forbairt agus cur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Ar an gcaoi sin, spreagtar saothar ar ardchaighdeán ealaíonta a fhorbairt agus na léirithe iomlána ceoldrámaíochta gairmiúla lena meallann an pobal chomh maith, rud lena gcruthaítear deiseanna d’ealaíontóirí i rith an prhóisis.

 

Spriocdháta: 5.30pm, 29 Aibreán 2021

 

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil a bhaineann leis an trí shraith den Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta:

 • Sraith 1: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Forbairt: suas le €20,000 ar a mhéad
 • Sraith 2: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Cur i Láthair Forbartha agus léiriú iomlán ar scála níos lú: suas le €110,000 ar a mhéad
 • Sraith 3: Léiriú na Ceoldrámaíochta: suas le €450,000 ar a mhéad

 

I ngach ceann de thrí shraith na dámhachtana, tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:

 • Fís shoiléir ealaíonta agus fianaise go bhfuil an tionscadal a bheartaítear ar ardchaighdeán ealaíonta nó gur dóigh go mbeidh sé ar ardchaighdeán ealaíonta; cuirfear cuntas teiste na bpríomhealaíontóirí san áireamh
 • Deiseanna forbartha suntasacha agus deiseanna gairmiúla do chleachtóirí ceoldrámaíochta gairmiúla
 • Béim láidir ar an rannpháirtíocht phoiblí (i gcás tionscnamh a bhfuil cur i láthair don phobal mar chuid díobh)
 • Iarratais atá ag teacht go soiléir le tosaíochtaí beartais agus straitéise na Comhairle i gcomhair na ceoldrámaíochta.

 

 

An Próiseas iarratais

Is féidir na sonraí iomlána maidir le próiseas an iarratais a fháil anseo

 

Treoirlínte

Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

 • A bheith ina gcónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann/a bheith lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann iad/nach bhfuil lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin leis na healaíona i bPoblacht na hÉireann.

 

Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta don chothromas agus don chuimsiú agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó dhaoine nó ó ghrúpaí ó phobail ina bhfuil cultúir éagsúla agus ó dhaoine faoi mhíchumas.

Cé nach bhfuil compántais cheoldrámaíochta atá ag fáil Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, féadfaidh eagraíochta eile (ar nós ionaid léirithe) a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona iarratas a dhéanamh, ar an gcoinníoll go bhfuil aon ghníomhaíocht agus aon mhaoiniú gaolmhar a thaispeántar a bheith sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuair an eagraíocht sin Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona, agus ar leithligh uathu.

Cé nach bhfuil compántais cheoldrámaíochta a bhfuil Maoiniú Straitéiseach á fháil acu i dteideal iarratas a dhéanamh, is féidir ról dearfach a bheith ag acu ó am go chéile maidir le tacú le hiarratasóirí ar an Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta nó maidir le comhpháirtíocht a dhéanamh leo. I gcásanna den chineál sin, ní mór don iarratasóir agus don chompántas tacaíochta a dheimhniú go bhfuil an tacaíocht atá á tairiscint agus ról beartaithe na heagraíochta maoinithe sa bhreis ar na gníomhaíochtaí as a bhfaigheann sé Maoiniú Straitéiseach, agus deighilte uathu, agus nach gcuirfidh an léiritheoir ceoldrámaíochta maoinithe an saothar i láthair go poiblí nó ar bhealach eile mar léiriú nó comhléiriú nó mar chuid dá chlár.

Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan

Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan.  Éiríonn David as an gcarthanacht ealaíon um meabhairshláinte tar éis dó a sprioc a ghnóthú an 10ú féile bhliantúil ealaíon um meabhairshláinte de chuid First Fortnight a reáchtáil.  


Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan.  Éiríonn David as an gcarthanacht ealaíon um meabhairshláinte tar éis dó a sprioc a ghnóthú an 10ú féile bhliantúil ealaíon um meabhairshláinte de chuid First Fortnight a reáchtáil.  Tá First Fortnight ag lorg Príomhfheidhmeannaigh nua leis an eagraíocht a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.  Beidh sonraí agus faisnéis faoi iarrthóirí ar fáil ar láithreán gréasáin agus ar chainéil mheán First Fortnight ó 10 Márta ar aghaidh. www.firstfortnight.ie

Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021

Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh le scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta le haghaidh iarratas 17:30, Déardaoin, an 6 Bealtaine 2021.  


Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh le scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta le haghaidh iarratas 17:30, Déardaoin, an 6 Bealtaine 2021.  

Ní mór iarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta. Is féidir breathnú ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha anseo.

Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna/hionaid leis na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Faoin tionscnamh seo, cuirtear deiseanna ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga cur lena gcuid scileanna ealaíne agus cruthaitheachta; chun cumarsáid a dhéanamh, chun comhoibriú le chéile, chun a samhlaíocht a mhúscailt, chun a gcumas nuálaíoch a chothú, agus chun leas a bhaint as a gcuid fiosrachta. Cuirfidh sé ar chumas leanaí agus daoine óga na healaíona agus gníomhaíocht chruthaitheach a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas ar fud a scoileanna/ionad agus spreagfar bealaí oibre nua lena neartófar tionchar na cruthaitheachta ar chumas foghlama, ar fhorbairt agus ar fholláine leanaí agus daoine óga.

Cuirfear réimse tacaíochtaí ar fáil do scoileanna/ionaid rannpháirteacha lena dtabharfar deis dóibh oibriú le Comhlach Cruthaitheach, dul faoi oiliúint agus aithne a chur ar dhaoine chun tacú leo lena bPlean Scoile Ildánaí a chur le chéile, mar aon le síolmhaoiniú le go mbeidh siad in ann an Plean a chur chun feidhme.

Freagróidh na Comhlaigh Chruthaitheacha ar thosaíochtaí agus ar riachtanais forbartha na scoile/an ionaid d’fhonn cabhrú leo le deiseanna ealaíon agus cruthaitheacha a dhaingniú do leanaí agus do dhaoine óga. Tarraingeoidh siad as a dtaithí phraiticiúil féin d’fhonn comhpháirtíochtaí a fhorbairt agus d’fhonn modhanna a bhunú trína mbeidh scoileanna/ionaid, earnáil na n-ealaíon agus an earnáil chultúrtha in ann caidrimh inbhuanaithe a chothú.

Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil - de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.

Seachtain Scoileanna Ildánacha

Reáchtálfar an chéad Seachtain Scoileanna Ildánacha idir 10-14 Bealtaine 2021. Is deis a bheidh inti an saothar cruthaitheach bríomhar go léir atá ar bun ar fud na scoileanna go léir a chomhroinnt, a thaispeáint, a léiriú agus a nascadh; agus spreagadh a thabhairt dár leanaí agus dár ndaoine óga a gcuid cruthaitheachta a chur os comhair an tsaoil.


Reáchtálfar an chéad Seachtain Scoileanna Ildánacha idir 10-14 Bealtaine 2021. Is deis a bheidh inti an saothar cruthaitheach bríomhar go léir atá ar bun ar fud na scoileanna go léir a chomhroinnt, a thaispeáint, a léiriú agus a nascadh; agus spreagadh a thabhairt dár leanaí agus dár ndaoine óga a gcuid cruthaitheachta a chur os comhair an tsaoil.


I rith na seachtaine sin, tabharfaimid cuireadh do scoileanna ó gach cearn den tír a gcuid imeachtaí ceiliúrtha féin a óstáil, chun lear mór na n-aistear cruthaitheach atá ar bun timpeall na tíre a chomhroinnt le pobal leathan. 
I dteannta le ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí scoileanna, beidh deis ann foghlaim faoi scoileanna rannpháirteacha, faoina gcur chuige agus faoin bhfoghlaim chruthaitheach, agus faoin bpobal níos leithne a bhfuil an scoil mar chuid de.


Beimid ag seoladh Phacaí Sheachtain na Scoileanna Ildánacha i mí Aibreáin le smaointe iontu faoin gcaoi le bheith rannpháirteach. Tuigimid gur uathúil óna chéile iad gach scoil agus táimid ag súil go mbeidh a n-ócáidí uathúil freisin! Ba mhór linn scéala a fháil ó scoileanna faoin gcaoi ina ndéanfaidh siad ceiliúradh ar an tseachtain, mar sin haischlibeáil na poist sna meáin shóisialta le #scoileannaildánacha. Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh chuig láithreán gréasáin Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon.

Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag reáchtáil clinicí ar líne an 23 agus 26 Aibreán 2021 le forbhreathnú a chur ar fáil ar an tionscnamh Scoileanna Ildánacha agus le faisnéis a sholáthar faoin gcaoi iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021, a dhúnfar le haghaidh iarratas an 6 Bealtaine 2021. 


Beidh an Chomhairle Ealaíon ag reáchtáil clinicí ar líne an 23 agus 26 Aibreán 2021 le forbhreathnú a chur ar fáil ar an tionscnamh Scoileanna Ildánacha agus le faisnéis a sholáthar faoin gcaoi iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021, a dhúnfar le haghaidh iarratas an 6 Bealtaine 2021.  Reáchtálfar na clinicí d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha ó Mheán Fómhair 2021. 

 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna/le hionaid leis na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Tar éis próisis iomaíoch, meaitseálfar scoileanna/ionaid rannpháirteacha le Comhlach Cruthaitheach a oibreoidh leo chun anailís a dhéanamh ar a rannpháirtíocht reatha leis na healaíona agus leis an gcruthaitheacht. Agus é seo á úsáid, cruthaíonn gach scoil/ionad Plean Scoileanna Ildánacha inbhuanaithe ina dtarraingeofar ar raon deiseanna sa scoil/ionad agus sa phobal níos leithne.

 

Reáchtálfar mar seo a leanas na clinicí faisnéise ar líne:

Dé hAoine 23 Aibreán 2021 11:00 – 12.00

Clinic Ghaeilge do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileannaClárú anseo

 

Dé hAoine 23 Aibreán 2021 15:30 – 16.30

Clinic Bhéarla do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Clárú anseo

Dé Luain 26 Aibreán 2021 11.00 – 12.00

Clinic Bhéarla do Scoileanna SpeisialtaClárú anseo

Dé Luain 26 Aibreán 2021  15:30-16.30

Clinic Bhéarla do na hIonaid ÓgtheagmhálaClárú anseo

 

 

Clárú

Eagraítear clárú chun freastal ar na clinicí ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce, agus dúnfar an clárú Dé Céadaoin 21 Aibreán 2021.

 

 

Le haghaidh treoirlínte le hiarratas a dhéanamh, agus faisnéise faoin gclár Scoileanna Ildánacha féach anseo