English Version

Ailt
1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí maidir le ‘Into the Light’

2. 'Into the Light An Chomhairle Ealaíon - 60 Bliain de Tacú leis na hEalaíona

3. Ciste Gníomhaíochta Cláir Nua fógartha i gcomhair Sráidealaíne agus Seónna

4. Ciste Gníomhaíochta Cláir Nua fógartha Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

5. An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n., Déardaoin, an 17 Eanáir 2013

6. Meabhrúchán: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair

7. Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon 2013

8. Nuacht Arts Audiences

9. An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2012

10. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012

11. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 15 Samhain.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 231 Deireadh Fómhair 2012
Réamhrá an Stiúrthóra Deireadh Fómhair 2012

Is iomaí rud a chuir díomá orainn le scaitheamh anuas.  Ach ní hamhlaidh atá leis na healaíona.  Is léiriú iad na healaíona ar chruthaitheacht, ar athléimneacht agus ar mhuinín eagraíochtaí ealaíon na hÉireann gur seoladh 374 iarratas le luach iomlán €38 milliún isteach faoin spriocdháta an 11 Deireadh Fómhair. 

Líon na nIarratas

2012

Méid a iarradh

Deontas d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta

69

€21mill

Deontas do Mhaoiniú Bliantúil

153

€11mill

Deontas le haghaidh clár bliantúil

152

€6mill

Is eagraíochtaí atá ag féachaint ar thodhchaí éiginnte a dhéanann na hiarratais sin.  Léirítear daoine a bhfuil buanna acu sna figiúirí seo, daoine atá ag ceistiú agus ag cur siamsaíochta ar fáil do stát atá idir dhá cheann na meá ag titim ar gcúl ach ag brú chun cinn arís. Ealaín; rud cruthaitheach, inbhreathnaitheach agus ceisteach, rud lárnach chun ár seasamh agus ár gcáil mar thír a fháil ar ais.

Is maoiniú athfhillteach a thugtar d’eagraíochtaí amháin iad na scéimeanna seo.  Déanfaidh an Chomhairle cinntí tar éis don Choiste Deontais teacht le chéile ar feadh roinnt laethanta i mí na Nollag agus cuirfear na cinntí in iúl sa phost an chéad seachtain in  Eanáir. Is gné shuntasach dár gcuid maoinithe atá inár gcaidrimh maoinithe athfhillteacha le heagraíochtaí ealaíon, ach fógraítear scéimeanna agus dámhachtainí eile nach bhfuil athfhillteach i rith na bliana agus tugtar sonraí maidir leo sa nuachtlitir seo.

Tá léargas grinn maidir leis na bealaí ina ndéanann na healaíona agus cruthú ealaíon den scoth an saol a athnuachan agus fuinneamh nua a chothú, i sraith taispeántas ó bhailiúchán buan na Comhairle Ealaíon dar teideal ‘Into the Light’ a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i Sligeach agus i Luimneach i mí na Samhna.  Is ceiliúradh atá ann ar shaothar ealaíontóirí comhaimseartha na hÉireann agus 60 bliain tacaíochta don earnáil ón gComhairle Ealaíon. Is fianaise ábhartha atá ann maidir leis an gcaoi a dtagann saothar ó thacaíocht phraiticiúil d’ealaíontóir aonair, agus is dúshlán athfhillteach atá ann do lucht féachana féachaint arís thar na tuairimí a bhí againn ag tosú amach dúinn.

In ‘Into the Light’, táthar ag féachaint arís ar thorthaí an tsaothair a rinneadh roimhe seo, don spás poiblí agus ag réiteach chun measúnú agus cinneadh a dhéanamh maidir leis na tograí spreagúla atá seolta isteach chun maoiniú a lorg don todhchaí, rud a thugann léargas dúinn ar obair na Comhairle Ealaíon. Is é an ról atá againn ná freastal ar na healaíona in Éirinn agus ar lucht éisteachta/lucht féachana atá ag fás agus ag éirí níos géarchúisí, ar fud na tíre. 

Le dea-mhéin,

Orlaith McBride


1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí maidir le ‘Into the Light’

Is í an Príomhchoimeádaí, Karen Downey, a d’fhorbair Into the Light: The Arts Council – 60 Years of Supporting the Arts, agus is comhpháirtíocht é idir an Chomhairle Ealaíon agus roinnt gailearaithe ealaíne Éireannacha mór le rá. Tugadh cuireadh do choimeádaithe ar comhpháirtithe iad saothair a roghnú ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon agus taispeántais a chruthú ina léireofar ábhair spéise agus éiteas a n-institiúidí ar leith.

Léigh tuilleadh


2. 'Into the Light An Chomhairle Ealaíon - 60 Bliain de Tacú leis na hEalaíona

I mbliana, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon ceiliúradh ar 60 bliain le sraith taispeántas dar teideal 'Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts'. Beidh na taispeántais seo ar siúl i gcomhthráth i gceithre ionad ar fud na tíre ó mhí na Nollag 2012. Is iad na hionaid chomhpháirteacha ná: Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath; Dánlann Chathair Luimnigh; Dánlann Ealaíne Crawford; The Model, Sligeach. Cuimseoidh na taispeántais saothair arna roghnú as breis agus 1,000 píosa atá i mbailiúchán na Comhairle Ealaíon.

Léigh tuilleadh


3. Ciste Gníomhaíochta Cláir Nua fógartha i gcomhair Sráidealaíne agus Seónna

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon ciste nua a fhógairt chun tacú le cleachtóirí gairmiúla Sráidealaíne agus Seónna. Is é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) ná cuidiú leis an earnáil Sráidealaíne agus Seónna le costais ghné amháin nó níos mó de chlár ealaíonta atá beartaithe le haghaidh 2013.

 


Léigh tuilleadh


4. Ciste Gníomhaíochta Cláir Nua fógartha Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon ciste nua a fhógairt chun tacú leis an earnáil Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas. Is é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) ná cuidiú leis an earnáil Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas le costais ghné amháin nó níos mó de chlár ealaíonta atá beartaithe le haghaidh 2013.


Léigh tuilleadh


5. An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n., Déardaoin, an 17 Eanáir 2013

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh.

Léigh tuilleadh


6. Meabhrúchán: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair

Den chéad uair, tá cláir fógraí á n-óstáil ag Theatre Forum (do na na taibhealaíona uile) agus Ealaíontóirí Radharcacha Éire (do na físealaíona agus don ailtireacht) ar a suíomhanna Gréasáin ar a gceadaítear sonraí camchuairteanna a bheidh ar siúl a liostú. Moltar go láidir d’iarratasóirí amach anseo an deis seo a thapú. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Theatre Forum nó Ealaíontóirí Radharcacha Éire.

Léigh tuilleadh


7. Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon 2013

Tá Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, tar éis torthaí Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí i gcomhair 2013 a fhógairt. Tá deontais suas le €30,000 á dtairiscint i dtreo costais reatha spásanna oibre físealaíontóirí.

Léigh tuilleadh


8. Nuacht Arts Audiences

Cuirfear tús le Treoirscéim Áit an Mhargaidh an 7 Samhain. Beidh an t-imeacht trí lá seo ar siúl idir Samhain 2012 agus Eanáir 2013 agus deis iontach atá ann d’ionaid agus do thionscnóirí chun cur le rannpháirtíocht tionscadal agus comhoibriú a dhéanamh maidir leo ó na luathchéimeanna go dtí a gcur i bhfeidhm.

Léigh tuilleadh


9. An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2012

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon a chur in iúl duit gurb é an spriocdháta don Scéim Chaipitiúil Ceoil 2012, ná 5.30i.n. Dé Máirt an 27 Samhain 2012. Tá Scéim Chaipitiúil Ceoil Music Network deartha chun tacaíocht a chur ar fáil maidir le huirlisí ceoil a cheannach agus chun freagairt don réimse leathan riachtanas caipitil atá san earnáil cheoil in Éirinn. Tá an Scéim Chaipitiúil Ceoil 2012 á maoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Léigh tuilleadh


10. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012

Tá clár deontais 2012 dúnta anois. Tá iarratais reatha á bpróiseáil anois. Uirlis thiomnaithe is ea scéim Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann a dearadh chun tacú le healaíontóirí aonair atá bodhar nó faoi mhíchumas. Tá sí á bainistiú ag Arts & Disability Forum thar ceann dhá Chomhairle Ealaíon na hÉireann.

Léigh tuilleadh


11. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Tá Clár Sparánachtaí d’Ealaíontóirí UNESCO-Aschbery tar éis glaoch 2013 ar iarratais a fhógairt. Cuireann an Clár soghluaisteacht ealaíontóirí óga chun cinn trí scéimeanna cónaitheacha ealaíon thar lear. Glaoch ar iarratais; Is institiúid ealaíon iar-acadúil idirnáisiúnta í an Jan van Eyck Academie ina ndéantar spás cónaitheachta a thairiscint d’ealaíontóirí, do dhearthóirí, do scríbhneoirí, do choimeádaithe agus do smaointeoirí. Cuireann European Media Art Network agus a chomhpháirtithe scéimeanna cónaitheacha ar fáil idir Aibreán agus Meán Fómhair 2013 i Meicsiceo, i Sasana, sa Ghearmáin, sa bhFrainc agus san Ísiltír le tacaíocht ó Chlár Cultúir 2007-2013 an Choimisiúin Eorpaigh.

Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver