San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Is é cuspóir na Dámhachtana Tionscadail do DÓLO tacú le healaíontóirí tionscadail uaillmhianacha agus úrnua a fhorbairt agus a sheachadadh le leanaí agus daoine óga agus dóibh. Is féidir le tionscadail a bheith ina dtionscadail ildisciplíneacha nó dírithe ar fhoirm ealaíne ar leith.  Tá ceithre shnáithe sa dámhachtain seo. Ba cheart duit an snáithe is oiriúnaí do thogra tionscadail a roghnú. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon snáithe amháin.

Snáithe 1: Dámhachtain Tionscadail don Luathóige – Tionscadail uaillmhianacha agus úrnua ina mbíonn leanaí 0–6 bliana d’aois rannpháirteach sna healaíona.

Snáithe 2: Dámhachtain Tionscadail don Óige – Tionscadail uaillmhianacha agus úrnua ina mbíonn leanaí 7–12 bhliain d’aois rannpháirteach sna healaíona.

Snáithe 3: Dámhachtain Tionscadail don Aistriú – Tionscadail uaillmhianacha agus úrnua a chuireann ar chumas leanaí agus daoine óga atá ag céim thábhachtach aistrithe ina saol a bheith rannpháirteach sna healaíona. D’fhéadfadh an t-aistriú go dtí an mheánscoil nó ón meánscoil, idir an tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach (an Idirbhliain), nó go dtí an breisoideachas nó saol na hoibre bheith i gceist leis an aistriú sin.

Snáithe 4: Dámhachtain Tionscadail do Naisc – Tionscadail a nascann ealaíontóirí óga agus daoine a bhain céim amach le déanaí atá 18+ mbliana d’aois le heagraíochtaí seanbhunaithe ealaíon agus le bonneagar ealaíon in Éirinn. D’fhéadfadh deiseanna ar íocaíocht d’ealaíontóirí óga agus d’oibrí ealaíon, go háirithe iad siúd a bhfuil a gcuid oideachais dara leibhéal nó tríú leibhéal críochnaithe acu le déanaí, a bheith i gceist, chun gur féidir leo a gcuid teagmhála gairmiúla leis an healaíona a fhorbairt trí bheith ag obair ar thionscadal le tacaíochtaí meantóireachta.

Ar feadh na snáitheanna uile, tabharfar tosaíocht straitéiseach do na tograí seo a leanas:

· Tograí a chuireann ar chumas ealaíontóirí agus oibrithe ealaíon ó phobail éagsúla ról lárnach a ghlacadh i bhforbairt agus seachadadh tionscadal

· Tograí a chuireann ar chumas leanaí agus daoine óga ó chúlraí éagsúla páirt a ghlacadh i dtionscadail chorraitheacha, dhinimiciúla ealaíonta

· Tograí a chuireann ar chumas leanaí agus daoine óga guth a bheith acu i bhforbairt, seachadadh agus measúnú tionscadal

· Tograí a léiríonn (le samplaí oibre, agus CVanna nó beathaisnéisí ina dtugtar breac-chuntas ar thaithí ábhartha) go bhfuil sé de chumas ag na daoine aonair agus ag na comhpháirtithe a bhfuil baint acu leis an togra tionscadal ealaíonta ardchaighdeáin a chur i gcrích a bheidh ábhartha agus suimiúil don aoisghrúpa ar a bhfuil sé dírithe.

Má tá spéis agat cur isteach ar an scéim seo, íoslódáil agus léigh na treoirlínte anseo: http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Damhachtain-Sparanachta-do-Dhaoine-Oga,-Leanai,-agus-Oideachas/

Is é an spriocdháta do Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas Déardaoin an 10 Meán Fómhair 2020 ag 5:30 p.m.

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025