San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – Clár rannpháirtíochta
Féach air seo: Triail suíomh úr na n-ealaíon faoi choinne comhroinnt físeán
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna
Deireadh le Glacadh na nIarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Splanc!
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Díriú ar an gClár um an Eoraip ar son na Saoránach

Clár maoiniúcháin don Eoraip ar fad is ea an Clár um an Eoraip ar son na Saoránach. Beidh sé i bhfeidhm aníos go dtí an bhliain 2020 agus gabhann buiséad €186 milliún leis. Seo a leanas tosaíochtaí an Chláir:

• Cur le tuiscint na saoránach ar an Aontas Eorpach, ar a stair agus ar a héagsúlacht

• Saoránacht Eorpach a chothú agus coinníollacha na rannpháirtíochta sibhialta agus daonlathaí a fheabhsú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh

• Feasacht a spreagadh ar chuimhneamh, ar stair choiteann agus ar luachanna

• Rannpháirtíocht dhaonlathach a spreagadh i measc na saoránach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, trí thuiscint na saoránach ar phróiseas ceaptha beartas an Aontais Eorpaigh a fhorbairt agus trí dheiseanna a chur chun cinn le haghaidh obair dheonach agus rannpháirtíocht shochaíoch agus idirchultúrtha ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

Tacaíonn an Clár leis an dúrud gníomhaíochtaí lena n-áirítear tionscadail sochaí sibhialta, díospóireachtaí agus imeachtaí comhair, nascadh bailte, líonraí bailte agus le heagraíochtaí ar fud an Aontais Eorpaigh a chuireann comhchuspóirí chun cinn.

Tá an pointe eolais náisiúnta in Éirinn cómhaoinithe ag Roinn an Taoisigh agus tá sé bunaithe in The Wheel. Is é aidhm an phointe teagmhála náisiúnta feasacht a mhúscailt ar an gClár um an Eoraip ar son na Saoránach agus chun teacht eagraíochtaí na hÉireann ar an maoiniú a éascú.

Tá The Wheel, i gcomhar le Access Europe, ag eagrú sraith seisiúin eolais i mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna timpeall na tíre, ina dtugtar breac-chuntas ar na deontais atá ar fáil ón Aontas Eorpach d’údaráis áitiúla agus do ghrúpaí sochaí sibhialta na hÉireann.

Féach ar shuíomh gréasáin na hÉireann don Chlár um an Eoraip ar son na Saoránach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil.Díriú ar The Culture Diary

Féilire imeachtaí domhanda saor in aisce é The Culture Diary d’imeachtaí príobháideacha, imeachtaí na meán, imeachtaí tionscail agus imeachtaí poiblí a eagraíonn níos mó ná 4,000 eagraíocht sa Ríocht Aontaithe ina gclúdaítear gach foirm ealaíne.
Is uirlis ar leith é don tionscal seo. Tá eolaire gnó ar The Culture Diary freisin a ligeann duit nascadh le heagraíochtaí ealaíon eile agus comhpháirtíochtaí a fhorbairt chun tacú le feachtais mhóra agus malartuithe idirnáisiúnta.

Tá The Culture Diary faoi choinne eagraíocht chultúrtha ar bith, idir eagraíochtaí beaga neamhspleácha agus institiúidí móra náisiúnta. Cuimsítear ealaín, damhsa, dearadh, iarsmalanna, ceol, amharclannaíocht agus mórán eile nach iad leis.

D’fhoilsigh The Culture Diary treoirleabhar, The Art of Export, d’eagraíochtaí cultúrtha chun cláir idirnáisiúnta a fhorbairt. Cé go bhfuil sé dírithe ar an earnáil chultúir sa Ríocht Aontaithe, baineann an fhaisnéis agus na samplaí atá san áireamh ann le hábhar sna hearnálacha cruthaitheachta agus cultúir anseo.

Is féidir leat cóip dhigiteach PDF a íoslódáil anseo. Más mian leat cruachóip a fháil tá cúpla ceann againn anseo san Oifig Cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie agus cuirfimid ceann chugat sa phost.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi The Culture Diary at http://www.theculturediary.com nó lean iad ar Twitter (@Theculturediary)Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir chun labhairt ag d’imeacht

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúr deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúr tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an Aontais Eorpaigh le haghaidh cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver