Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir

 

Is minic a bhaineann mí Mheán Fómhair le hathnuachan do go leor daoine, mí ina gcuirtear tús le go leor rudaí nua i ndiaidh tréimhse faoisimh agus sosa.  Nuair a chuirtear an saol atá againn i láthair na huaire san áireamh, b’iontach an fógra a chuir an rialtas amach an tseachtain seo caite faoin athoscailt, agus tá a fhios againn anois go mbeimid in ann tosú ar ais arís ar na gníomhaíochtaí a rinneamar roimh an sos mór fada seo nach bhfacthas riamh roimhe seo.  Cuirimid fáilte is fiche roimh chinneadh an rialtais maidir le srianta a laghdú agus a bhaint go hiomlán agus is ócáid shuairc dhóchasach é an filleadh ar ais ar an ngnáthghníomhaíocht do leanaí agus do dhaoine óga. 

 

Ar ndóigh, is iomaí dúshlán a bhaineann leis na bearta seo a bhaint. Agus muid faoi stiúir ár gcomhairleoirí sláinte poiblí, leanfaimid orainn lenár gcuid oibre le Fáilte Éireann agus Fóram Amharclannaíochta agus eagraíochtaí eile chun cabhrú linn go léir ár mbealach chun na hathoscailte iomláine a dhéanamh go sábháilte.    Cuirtear brú ar leith ar fhoireann oifig na dticéad, ar an bhfoireann mhargaíochta agus ar an bhfoireann léiriúcháin de réir mar a cheadaítear níos mó daoine isteach.  Is mór an méid atá le meas agus is iomaí dearcadh atá le cloisteáil agus le tuiscint.  Tá súil againn go mbeifear in ann an brú seo a thiocfaidh chun cinn a bhainistiú leis an tacaíocht a thabharfaimid, agus gur cúis fuinnimh agus tacaíochta a bheidh sa teacht le chéile le bhur lucht féachana agus le bhur gcomhghleacaithe. 

 

 

Sna míonna amach romhainn, beimid ag caitheamh uainn roinnt den stór focal a tháinig ar ár gcuid eolais le bliain go leith anuas.  Ach rud amháin nach gcaillfear is ea an chomhbhá agus an cineáltas a bhí ina gcuid thábhachtach dár saol le píosa anois.  Tá sé léirithe ag pobal na n-ealaíon níos mó ná riamh go bhfuil ról tábhachtach aige i sochaí na hÉireann agus beidh an teachtaireacht sin lárnach inár gcuid plé ar fad agus muid ag druidim le buiséad na bliana seo.

 

 

Sna laethanta amach romhainn, feicfear go leor daoine i mbun a gcuid pleananna a ullmhú d’Oíche Chultúir.   Táimid buíoch de go leor leor ealaíontóirí agus eagraíochtaí as a gcur chuige samhlaíoch agus iad ag ullmhú a gcuid clár.   Go gcoinní gach duine sábháilte agus gura socair an tréimhse oiriúnaithe daoibh go léir agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil arís go luath i ngailearaí nó i bhforhalla nó ag imeacht Oíche Chultúir. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair

Agus Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn, tugtar cuireadh do gach duine, i ngach áit, gach rud a bhaineann lenár gcultúr sa lá atá inniu ann a aimsiú agus a cheiliúradh, ar oíche lúcháireach amháin. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl fud fad na hÉireann agus beidh siad ar siúl i bpearsa, ar líne agus ar RTÉ.


Agus Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn, tugtar cuireadh do gach duine, i ngach áit, gach rud a bhaineann lenár gcultúr sa lá atá inniu ann a aimsiú agus a cheiliúradh, ar oíche lúcháireach amháin. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl fud fad na hÉireann agus beidh siad ar siúl i bpearsa, ar líne agus ar RTÉ.

Le linn don raon an-leathan de thionscadail a bheith ar siúl ó cheann ceann na tíre a bhfuil fáil orthu ó bhaile, leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh ag cur saothar ar taispeántas a cuireadh lena mBailiúchán Fairsing Amharc-Ealaíne. Tá imeacht Tarraing le Duine againn freisin le haghaidh páistí le Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn agus le Tarsila Krüse mar mhaisitheoir agus beidh fáil ar an imeacht ó mhaidin Oíche Chultúir agus don deireadh seachtaine.

#CultureNight #OícheChultúir #ComeTogetherAgain

 

 

Tá Oíche Chultúir arna chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon, is ócáid náisiúnta é Oíche Chultúir ina gceiliúrtar gach dá gcuimsíonn saibhreas agus éagsúlacht an chultúir in Éirinn an lae inniu; ina nasctar daoine le himeachtaí cultúrtha go háitiúil agus go náisiúnta agus tá sé d’aidhm aige cosáin i dtreo rannpháirtíocht leanúnach a oscailt. Ar son Oíche Chultúir tá an-áthas ar an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chur i láthair:

 

Tarraingt le duine le Laureate na nÓg (Imeacht dátheangach Gaeilge/Béarla le fotheidil)

Is iad an Chomhairle Ealaíon agus Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn i gcomhpháirtíocht le Leabhair Pháistí Éireann a chuireann imeacht Tarraing le Duine an-speisialta le haghaidh Oíche Chultúir, Dé hAoine 17 Meán Fómhair.

Agus í ag léamh óna scéal Boscadán, le hÁine beidh an maisitheoir Tarsila Krüse. Agus Tarsila ag tarraingt de réir mar a théann an scéal ar aghaidh, is féidir leis na páistí éisteacht leis an scéal agus a róbat féin a dhearadh. Is úrscéal do pháistí i nGaeilge é Boscadán faoi Aoife a thógann róbat cairtchláir. Bíonn sé ina chraic iontach nuair a thosaíonn an róbat ag imeacht thart mar a bheadh coinsias dá chuid féin aige! Is féidir an físeán a úsáid sa seomra ranga ar Oíche Chultúir agus sa bhaile, agus beidh sé ar fáil ar feadh 72 uair ó mhaidin Dé hAoine 17 Meán Fómhair (Oíche Chultúir). Tá sonraí ar fad le fáil ar www.culturenight.ie

Feiliúnach do pháistí bunscoile.

 

Taispeáint Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon

Ar Oíche Chultúir 2021 leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh ag cur saothar ar taispeántas a cuireadh lena Bailiúchán Fairsing Amharc-Ealaíne. Bunaíodh Bailiúchán na Comhairle Ealaíon in 1962 agus tá os cionn 1,230 saothar ealaíne nua-aimseartha agus comhaimseartha sa bhailiúchán céanna.

Taispeánann na saothair ar taispeántas ón mBailiúchán tiomantas na Comhairle Ealaíon chun saothair uaillmhianacha den scoth a cheannach a thaispeánann an caighdeán iontach de chleachtas na n-amharcealaíon Éireannach comhaimseartha a bhfuil dlúthbhaint acu le hÉirinn agus a dhéanann ionadaíocht thar ceann na hÉireann inniu.

Ó tharla nach mbeifear in ann cuireadh a thabhairt do lucht féachana chun na saothair a roinnt i bpearsa ag foirgnimh na Comhairle Ealaíon i mBaile Átha Cliath mar a thabharfaimis go hiondúil, ina áit sin, thugamar cuireadh do chuid de na healaíontóirí a fuair an Bailiúchán le déanaí léargas a thabhairt ar a saothair agus ar a gcleachtas.

Cé go bhfuil an Chomhairle Ealaíon í féin dúnta do chuairteoirí faoi láthair, is féidir saothair ón mBailiúchán a fheiceáil ar fud na tíre mar chuid de thaispeántais agus ar taispeántas go fadtéarmach i bhfoirgnimh phoiblí ar nós ospidéal, ollscoileanna agus scoileanna.

Is féidir sonraí na dtaispeántas lena n-áirítear obair ón gComhairle Ealaíon atá oscailte don phobal faoi láthair a fháil thíos agus breathnaigh ar ár suíomh gréasáin le tuilleadh eolais a fháil faoi Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon agus le breathnú ar na saothair ar líne.

 

Má tá sé de rún agat dul amach le haghaidh Oíche Chultúir, tabhair cuairt ar www.culturenight.ie áit a bhfuil tú in ann do thriail a phleanáil nó suí siar sa bhaile le breathnú ar chraolacháin éagsúla ar líne agus teilifíse.

Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair

Cuireadh tús le In the Open / Faoin Spéir an mhí seo caite chomh maith le cláir iontacha timpeall na tíre. Tá an clár le leathnú tuilleadh an mhí seo ach deis a thabhairt do luchtanna féachana páirt dhíreach a ghlacadh.


Cuireadh tús le In the Open / Faoin Spéir an mhí seo caite chomh maith le cláir iontacha timpeall na tíre. Tá an clár le leathnú tuilleadh an mhí seo ach deis a thabhairt do luchtanna féachana páirt dhíreach a ghlacadh.

 

Níos deireanaí i mbliana beidh dhá pháirc i Ráth Fearnáin mar shuíomhanna le haghaidh mórthaibhsiú taibhealaíon i stíl carnabhail le Smashing Times International Centre le haghaidh na n-ealaíon agus an chomhionannais. Is é eochairchuid den tionscadal, go dtabharfaí páirt don phobal áitiúil trí ghairmeacha oscailte ar scéalta agus ar dhánta bunaithe ar an téama ‘daoine a spreagann muid nó a chuaigh i bhfeidhm orainn ar bhealach éigin’. Cuir isteach do scéal nó do dhán anseo.

 

Tá sraith imeachtaí iontacha ar fáil ag The Dock i gCora Droma Rúisc agus is féidir áit a chur in áirithe iontu anois don mhí seo agus beidh Whistleblast ag taibhiú roinnt ceolchoirmeacha teaghlaigh i bpáirceanna Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair.

 

 

 

 

 

Gairmeacha Oscailte

 

Mar chuid de In the Open / Faoin Spéir beidh dhá pháirc i Ráth Fearnáin - Páirc Chaisleán Ráth Fearnáin agus Páirc Naomh Éanna - mar shuíomhanna le haghaidh mórthaibhsiú taibhealaíon i stíl carnabhail le Smashing Times International Centre le haghaidh na n-ealaíon agus an chomhionannais ó Dheireadh Fómhair 2021 go hAibreán 2022.

 

Beidh seónna suíomhoiriúnaithe ann amuigh faoin aer de leithéidí amharclannaíochta, scannánaíochta, tob-shuiteán liteartha agus comhráite cruthaitheacha, ag cur comhionannas chun cinn chomh maith le comhbhá, agus cearta daonna sna blianta dúshlánacha seo.

 

Is é eochairchuid den tionscadal, go dtabharfaí páirt don phobal áitiúil trí ghairmeacha oscailte ar scéalta agus ar dhánta bunaithe ar an téama ‘daoine a spreagann muid nó a chuaigh i bhfeidhm orainn ar bhealach éigin’. 

 

Tá na gairmeacha oscailte ag iarradh ar bhaill an phobail insint dúinn cé a spreag thú, duine a spreag thú nó a chuaigh i bhfeidhm ort san am a caitheadh nó duine a bhíonn do do spreagadh nó ag dul i bhfeidhm ort sa lá inniu, agus duine a chuir comhionannas chun cinn chomh maith le comhbhá agus cearta i do shaol agus i saolta daoine eile.

 

Léireofar 100 scéal agus dán i ‘leabhar digiteach’ ar líne trí Smashing Times International Centre le haghaidh ghailearaí na n-ealaíon agus an chomhionannais agus ardán digiteach na n-ealaíon, a cuireadh ar bun chun na healaíona le haghaidh an chomhionannais a chur chun cinn chomh maith le cearta daonna agus éagsúlacht agus is í an Chomhairle Ealaíon a thug tacaíocht dó. 

 

Léigh tuilleadh anseo.

 

Conas iarratas a chur isteach:

Cuir iarratas isteach ag baint úsáide as an bhfoirm ar líne.  Tá sé saor in aisce iarratas a chur isteach. Is é an spriocdháta d’iarratais Dé hAoine 10 Meán Fómhair 2021, 5pm.

 

 

 

 

Céard a bheidh ar bun i gCora Droma Rúisc?

 

In The Dock

 

Litríocht:

Litreacha John McGahern

Á gcur i láthair ag Frank Shovlin agus á bplé ag Orlagh Kelly

10 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/the-letters-of-john-mcgahern

 

Scannán:

Kusama: Infinity

15 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/kusama-infinity

 

Faces Places

22 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/faces-places

 

Laurie Anderson - Heart of a Dog

29 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/laurie-anderson-heart-of-a-dog

 

 

Céard a bheidh ar bun i bPáirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath?

 

WhistleBlast Proms sa Pháirc 2021

 

Ionaid tionóil i bPáirceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:

 

Cearnóg Mhuirfean                     Dé Domhnaigh 5 Meán Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc Phádraig                                Dé Domhnaigh 12 Meán Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc Hoirbeaird                            Dé hAoine 1 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

Páirc Naomh Áine                         Dé Domhnaigh 3 Deireadh Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc Chrois Araild                                       Dé hAoine 8 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

Páirc na Seansaireachta                Dé Domhnaigh 10 Deireadh Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc San Audoen                          Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

Abhantrach Bhaile Coimín          Dé hAoine 29 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

 

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

 

 

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun an scéal is déanaí a fháil.

RAISE

Tá eagrán samhraidh na nuachtlitreach RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.


Tá eagrán samhraidh na nuachtlitreach RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. Táimid an-tógtha le rannpháirtíocht tiomanta na 30 eagraíocht a ghlac páirt ann ar fud ár n-Acadamh agus ár gclár Accelerate agus Advance. In ainneoin na ndúshlán, tiomsaíodh €600,000 sa chéad ráithe ó 1 Aibreán - 30 Meitheamh. I dteannta leis sin, chuir RAISE 18 imeacht ar líne ar fáil lena n-áirítear; sé Phríomhcheardlann, dhá Roinnt Faisnéise, dhá chomhthionól, trí sheisiún digiteach RAISE, Fóram amháin do Chathaoirligh, Fóram amháin do Stiúrthóirí, Ceardlann Maoinithe RAISE amháin, dhá imeacht Timpeallachta, Sóisialta agus Rialachais; b’imeachtaí Inbhuanaitheachta, Éagsúlachta agus Cuimsiú a bhí sna himeachtaí sin agus ár siompóisiam tionscnaimh, cor cinniúna, ar éirigh go hiontach leis! Tá an-tóir go deo ar mhórleathnú ar chlár RAISE + agus ghlac 24 eagraíocht breise páirt ann dá réir. Tá súil againn go dtaitníonn leat nuacht agus scéalta rathúla RAISE a bheith ar eolas agat.

Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021

Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Óstálfaidh Rachel West agus Bea Kelleher deiseanna maoinithe agus pléifimid leis na deiseanna maoinithe céanna atá le teacht mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú foriomlán na Comhairle Ealaíon agus cén chaoi le hiarratas chur isteach. Beidh an chéad chlinic eile ar siúl ar 23 Meán Fómhair ag 11.00am agus beidh sé ar siúl ar Zoom.


Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Óstálfaidh Rachel West agus Bea Kelleher deiseanna maoinithe agus pléifimid leis na deiseanna maoinithe céanna atá le teacht mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú foriomlán na Comhairle Ealaíon agus cén chaoi le hiarratas chur isteach. Beidh an chéad chlinic eile ar siúl ar 23 Meán Fómhair ag 11.00am agus beidh sé ar siúl ar Zoom.

 

Má tá suim agat páirt a ghlacadh, RSVP le d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist chuig Hannah Gordis hannah.gordis@artscouncil.ie

Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021

Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra.  Tacófar le scannán amháin in 2021.


Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021

Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra.  Tacófar le scannán amháin in 2021. Cuirfear ciste iomlán €200,000 ar fáil don iarratasóir rathúil (ar a n-áireofar buiséad léirithe €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2023.

Caithfear iarratais ar an Dámhachtain Authored Works a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, 30 Deireadh Fómhair 2021. Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar líne ar an 31 Lúnasa 2021. Tá na treoirlínte agus sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil sa rannán maoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin. 

Tabhair faoi deara:  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú sula ndéanfaidh siad iarratas.

na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail

Seolfaidh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) pobal eolais agus nuálaíochta ag díriú ar earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus ar thionscail. 


Trí eagraíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha ó ghnólachtaí a thabhairt le chéile, ard-oideachas agus taighde in éiceachóras nuálaíochta uile-Eorpacha, is é an cuspóir go ndéanfaidh EIT PEN réitithe nuálacha a thabharfaidh cúnamh do na hearnálacha sin agus go n-éireoidh siad níos láidre agus níos acmhainní. Is féidir le haon duine a bhfuil suim acu baint a bheith acu leis an tionscadal seo tuilleadh eolais a fháil ar a suíomh gréasáin anseo.

Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh

Tá Music Network ar thóir Bainisteora Cumarsáide chun Straitéis Cumarsáide Music Network a fhorbairt, agus príomhról a bheith acu i bhforbairt agus i seachadadh ár bPolasaí Straitéisigh agus inár Straitéis Éagsúlaithe Ioncaim. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNCommsMngr. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 4.00 pm.


Tá Music Network ar thóir Bainisteora Cumarsáide faoi láthair chun Straitéis Cumarsáide Music Network a fhorbairt agus príomhról a bheith acu i bhforbairt agus i seachadadh ár bPolasaí Straitéisigh agus inár Straitéis Éagsúlaithe Ioncaim.

 

Ag obair mar chuid d’fhoireann bheag, dhlúth, teastaíonn duine gairmiúil atá cáilithe agus a bhfuil taithí inchreidte faighte acu ar Chumarsáid agus a léirigh go bhfuil dúil acu cromadh ar a chuid oibre. Beidh an-dúil ag an iarrthóir a n-éireoidh leis i gceol traidisiúnta na hÉireann, snagcheol agus/nó i gceol clasaiceach (agus sna healaíona agus i gcultúr trí chéile), chomh maith leis sin, beidh sé tiomanta rochtain ar cheol beo a chur ar fáil don phobal agus tacaíocht a thabhairt do cheoltóirí le go mbeidh siad in ann dul chun cinn a dhéanamh maidir le taibhiú agus le cruthú ceoil.

 

Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNCommsMngr

 

An Próiseas Iarratais

 

Iarrtar ar iarrthóirí a bhfuil suim acu sa phost seo cur isteach air tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte san aguisín a théann leis an eolas seo:

 

  1. CV ina léirítear do thaithí atá ábhartha don phost seo.
  2. Litir ábhartha chumhdaigh.

 

Seol d’iarratas faoi rún ar ríomhphost, agus cuir ‘Communications Manager role application’ sa cheanntásc ábhair chuig recruitment@musicnetwork.ie

Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh

Tá Music Network ar thóir Riarthóir Oibríochtaí lánaimseartha chun tacú le pleanáil éifeachtach agus le seachadadh Cláir Music Network, chun cuidiú leis an eagarthóireacht chun tús a chur le caidrimh dhearfacha agus iad a fhorbairt agus a bhuanú le raon páirtithe leasmhara, agus chun feidhmiú réidh ár n-oifigí a chinntiú. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNOpsAdmin. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 12 meán lae.


Tá Music Network ar thóir Riarthóir Oibríochtaí lánaimseartha faoi láthair chun tacú le pleanáil éifeachtach agus le seachadadh Cláir Music Network, chun cuidiú leis an eagarthóireacht chun tús a chur le caidrimh dhearfacha oibre agus iad a fhorbairt agus a bhuanú le raon páirtithe leasmhara, agus chun feidhmiú réidh ár n-oifigí a chinntiú.

 

Ag obair mar chuid d’fhoireann bheag, dhlúth, táimid ar thóir duine gairmiúil atá an-spleodrach, acmhainneach a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair san earnáil ealaíon agus chultúrtha, agus ar an taobh oibríochtúil d’imeachtaí ceoil beo ach go háirithe. Beidh an-dúil ag an iarrthóir a n-éireoidh leis i gceol traidisiúnta na hÉireann, i snagcheol agus/nó i gceol clasaiceach (agus sna healaíona agus i gcultúr trí chéile), chomh maith leis sin, beidh sé tiomanta léirithe ceoil beo ardchaighdeáin a chur i láthair sna seánraí seo.

 

Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNOpsAdmin.

 

An Próiseas Iarratais

 

Iarrtar ar iarrthóirí a bhfuil suim acu sa phost seo cur isteach air tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte san aguisín a théann leis an eolas seo:

 

  1. CV ina léirítear do thaithí atá ábhartha don phost seo
  2. Litir ábhartha chumhdaigh.

 

Seol d’iarratas faoi rún ar ríomhphost, agus cuir ‘Operations Administrator role application’ sa cheanntásc ábhair chuig recruitment@musicnetwork.ie