English Version

Ailt
1. 33 eagraíocht ealaíon agus ealaíontóir ag gabháil chun bóthair le deontais ar fiú €740,000 iad ón gComhairle Ealaíon in 2012

2. Meabhrúchán: An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma, spriocdháta 9 Feabhra 2012

3. Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le Cur Chuige agus deis fostaíochta nua

4. Clinic Maoinithe Damhsa

5. Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon

6. Meabhrúchán. Spriocdháta Deis, 9 Feabhra 2012

7. Scéim na bhFéilte Beaga 2012, Spriocdháta 10 Feabhra 2012 (Babhta a Dó)

8. Nuacht ó Phobal na nEalaíon

9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Eanáir.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 531 Eanáir 2012

Fáilte chuig an gcéad nuachtlitir den Bhliain Nua.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon sonraí maidir le leithdháiltí camchuairte 2012 a fhógairt arb ionann iad agus beagán os cionn €740,000 a gheobhaidh 33 ealaíontóir agus eagraíocht ealaíon.  Tá sé mar aidhm ag Camchuairt na Comhairle Ealaíon borradh a chur faoi ghníomhaíocht chamchuairte i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte.  Táimid go hiomlán tiomanta go mbeidh an oiread daoine agus is féidir in an oiread áiteanna agus is féidir ar fud na hÉireann in ann saothar ar ardchaighdeán ealaíonta a chruthaítear sa tír seo a fheiceáil.  

Tá roinnt meabhrúchán againn maidir le spriocdhátaí d’iarratais. Is é an 9 Feabhra an spriocdháta atá ag Deis, an scéim do na healaíona traidisiúnta agus dár nDámhachtain nua do Léiriúchán Ceoldráma. Dírítear an dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma ar chur chuige comhoibritheach a spreagadh maidir le léiriúchán ceoldráma bunaithe ar chomhpháirtíochtaí idir ealaíontóirí, léiritheoirí agus láithreoirí.  Is é an 10 Feabhra an spriocdháta do Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí Beaga 2012 (Babhta a Dó). Is scéim í seo a bhfuil an-tóir uirthi.  Is é an 15 Márta an spriocdháta don chéad bhabhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus is é an 25 Meitheamh an spriocdháta don dara babhta.

D’fhoilsigh Arts Audiences treoir maidir le bheith ag obair leis an earnáil turasóireachta áitiúil agus náisiúnta ar mhaithe le tinreamh turasóirí a mhéadú ag imeachtaí ealaíon. Tá deis fostaíochta acu freisin agus is é an 9 Feabhra an dáta deiridh chun cur isteach ar an bpost sin.

I mí an Mhárta beimid i mbun Clinic Maoinithe Damhsa chun faisnéis a thabhairt faoi na scéimeanna éagsúla maoinithe atá ar fáil faoi láthair d’ealaíontóirí damhsa. Is é ár gCeann Damhsa, Davide Terlingo, agus ár gComhairleoir Damhsa, Aoife McGrath, a bheidh i mbun an chlinic.

Inár gcuid ar nuacht ó phobal na n-ealaíon tá faisnéis againn maidir le hathoscailt Phictiúrlann an Lighthouse i mBaile Átha Cliath; an síneadh nua le Dánlann Chathair Luimnigh agus tionscnamh nua a bhfuil sé mar aidhm leis líonra tacaíochta agus abhcóideachta a thabhairt do na foirmeacha ealaíne seo a leanas in Éirinn: sráidealaíona, sorcas agus taibhléiriú.  Beidh an Irish Street Arts, Spectacle and Circus Network (ISACS) i mbun cruinnithe oscailte i mí an Mhárta.

San eagrán seo freisin beidh an mhír nuachta rialta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha (Éire).

Is mise le meas,

Orlaith McBride, 
Stiúrthóir, 
An Chomhairle Ealaíon

 


1. 33 eagraíocht ealaíon agus ealaíontóir ag gabháil chun bóthair le deontais ar fiú €740,000 iad ón gComhairle Ealaíon in 2012

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis maoiniú, ar fiú os cionn €740,000 milliún é, a dháileadh faoina Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, sa dara leath den bhliain 2012. Leithdháileadh €125,000 eile anuas air sin ar cheithre ealaíontóir / eagraíocht le cúnamh a thabhairt dóibh lena réamhphleananna camchuairte le haghaidh 2013.


Léigh tuilleadh


2. Meabhrúchán: An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma, spriocdháta 9 Feabhra 2012

Cuireadh an dámhachtain nua, an Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma, ar bun chun tograí atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí a spreagadh ó na daoine sin ar mian leo ceoldráma príomhscála, meánscála nó mionscála a léiriú agus a chur i láthair. Is é cuspóir na dámhachtana cineálacha nua cur chuige a spreagadh maidir le ceoldráma a chur i láthair do lucht féachana.


Léigh tuilleadh


3. Arts Audiences: Turasóireacht Chultúrtha, Treoir maidir le Cur Chuige agus deis fostaíochta nua

D’fhoilsigh Arts Audiences treoir maidir le bheith ag obair leis an earnáil turasóireachta áitiúil agus náisiúnta ar mhaithe le tinreamh turasóirí a mhéadú ag imeachtaí ealaíon. Tá folúntas acu freisin do Bhainisteoir Tionscadail agus is é an 9 Feabhra an dáta deiridh chun cur isteach ar an bpost sin.


Léigh tuilleadh


4. Clinic Maoinithe Damhsa

Beidh Clinic Maoinithe Damhsa ar siúl ag an gComhairle Ealaíon ar an 14 Márta chun faisnéis a thabhairt faoi na scéimeanna éagsúla maoinithe atá ar fáil faoi láthair d’ealaíontóirí damhsa. Is é an Ceann Damhsa, Davide Terlingo, agus an Comhairleoir Damhsa, Aoife McGrath, a bheidh i mbun an chlinic.


Léigh tuilleadh


5. Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite nó shuime in ann dul i mbun oibre le chéile ar thionscadail chomhaimseartha a bhaineann leis na healaíona comhpháirteacha. Is é CREATE a bhainistíonn an scéim seo, ar a dtugtar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal.


Léigh tuilleadh


6. Meabhrúchán. Spriocdháta Deis, 9 Feabhra 2012

Is é cuspóir na scéime Deis de chuid na Comhairle Ealaíon tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne. Ní mór do na tionscadail teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta. Tá dáta deiridh Deis ag teacht aníos ar an 9 Feabhra.


Léigh tuilleadh


7. Scéim na bhFéilte Beaga 2012, Spriocdháta 10 Feabhra 2012 (Babhta a Dó)

Tá scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí ealaíon beaga ar fáil d'eagraíochtaí a eagraíonn agus a chuireann chun cinn féilte nó imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu, a bheidh ar siúl sa dara leath den bhliain féilire 2012. Is féidir go mbeadh cineál amháin ealaíne nó réimse leathan d'fhoirmeacha ealaíne difriúla i gceist le féile. Cuireadh maoiniú arbh fhiú €863,399 é ar fáil do 163 ceann d’fhéilte beaga in 2011.


Léigh tuilleadh


8. Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Sa chuid seo tá roinnt eolais againn ar an bhFoirgneamh athfhorbartha Carnegie i Luimneach.  Ba é Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a rinne an oscailt oifigiúil ar Fhoirgneamh athfhorbartha Carnegie - síneadh mór le Dánlann Chathair Luimnigh, ar an 16 Eanáir seo caite.   Tá sonraí againn faoi chruinniú oscailte a bheidh ag teacht aníos a bheidh á reáchtáil ag fiontar comhoibritheach nua  - an Irish Street Arts, Spectacle and Circus Network (ISACS) agus tá eolas againn ar Phictiúrlann Lighthouse Bhaile Átha Cliath a athosclaíodh le haghaidh gnó Dé hAoine an 20 Eanáir. Tá dhá deiseanna oibre atá liostaithe - áit Taighde i mBaile Átha Cliath faoi stiúir Chomhairle Contae Átha Cliath Theas agus seasamh Bainisteoir Amharclainne i Luimneach.Léigh tuilleadh


9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear ar an nuacht ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann eolas ar an méid seo a leanas: Clár Cultúir an Choimisiúin Eorpaigh atá ag iarraidh tairiscintí i gcomhair Shraith 1.3.5: Tionscadail Chomhoibrithe le Tríú Tíortha. Is í 2012 an Bhliain Eorpach don Aosú Gníomhach agus Dlúthpháirtíocht i measc na nGlún. Tá muintir na hEorpa ag maireachtáil níos faide agus tá siad níos sláintiúla ná mar a bhí riamh — agus tá sé i gceist go dtabharfaí faoi na deiseanna a thagann leis sin sa bhliain.  Tá comórtas grianghraif (Aosú Gníomhach) á reáchtáil ag Europe Direct Firenze agus ag Servizio Sport Chomhairle Cathrach Fhlórans chun ceiliúradh a dhéanamh ar an mbliain speisialta.  Tá Erasmus 2012 ag iarraidh tairiscintí freisin- Is clár comhoibrithe agus soghluaisteachta i réimse an ardoideachais é Erasmus Mundus a bhfuil sé d’aidhm leis caighdeán an Ardoideachais Eorpaigh a fheabhsú. 


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver