Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

A chomhghleacaithe agus a chairde,

 

Le teacht mhí Mheán Fómhair, tá dúshláin nua le sárú againn.  Baineann go leor castachtaí nua le dul ar ais ar scoil i mbliana.  Go n-éirí go geal le gach duine atá ag plé leis na deacrachtaí nua sin agus tá súil agam nach bhfuil siad ag cur isteach an iomarca ar aon duine. 

 

Tá dán breá nua ag Derek Mahon ‘Quarantine’ san eagrán is déanaí de Poetry Ireland Review ina bhfeicimid an file ‘in seclusion, writing verse and reconciled to an indefinite wait’. 

 

Tá sé an-deacair orainn dul i dtaithí ar an éiginnteacht leanúnach seo agus tá a fhios agam go bhfuil sé dodhéanta do go leor ealaíontóirí saothar a chruthú ag am chomh ‘idir eatarthu’.  Maidir le heagraíochtaí ealaíon freisin, tá sé tuirsiúil a bheith ag léim ó éiginnteacht go héiginnteacht, cuireann sé imní agus frustrachas ar dhaoine.  Is minic a labhraímid faoi bhainisteoirí ealaíon mar rothlóirí pláta den scoth, bíonn siad breá in ann go leor cúraimí éagsúla a choimeád sa siúl, ach tá níos mó brú ar dhaoine anois ná mar a bhí riamh. 

 

Tá sé beartaithe againn an oiread cinnteachta agus soiléire agus is féidir linn a sholáthar sna míonna amach romhainn. Sna seachtainí atá amach romhainn, glacfar le hiarratas ar roinnt scéimeanna i ngach disciplín agus beidh spriocdhátaí éagsúla ann.  Féach ar na spriocdhátaí sin le do thoil agus téigh i dtaithí ar na treoirlínte i bhfad sula gcuirfidh tú aon iarratas isteach. 

Is minic a chuirim féin rudaí ar an méar fhada, agus is cuimhin liom go maith an fuadar a bhíonn ag baint leis na huaireanta an chloig deiridh sin sula mbrúitear an cnaipe!  Agus iarr comhairle orainn freisin. 

 

Cuirfear Oíche Chultúir an-difriúil i láthair Dé hAoine, 18 Meán Fómhair ach beidh an oíche fós tiomanta go mór d’ealaíona den chaighdeán is airde a chur os comhair an phobail, pobal a bhfuil dúil níos mó aige iontu anois ná mar a bhí riamh.  Comhghairdeas le gach duine a rinne éacht agus a chruthaigh clár tarraingteach cliste.  Maidir linn féin, tá lúcháir ar leith orainn a bheith ag oibriú le heagraíochtaí comhpháirtíochta lena chinntiú go dtiocfaidh lucht féachana nua agus éagsúil chun tosaigh chun taithí a fháil ar Oíche Chultúir den chéad uair. Guímid gach rath ar gach duine a chuirfidh imeachtaí i láthair agus bí cinnte go gcuireann tú in iúl dúinn conas a d’éirigh libh. 

 

Le cúpla lá anuas, ba mhinic mé ag cuimhneamh ar fhocail an Dr Ronan Glynn.   Ag cruinniú an tseachtain seo caite, d’impigh sé orainn féin agus ar an bhFeachtas Náisiúnta ar son na nEalaíon a chinntiú go gcoinníonn ealaíontóirí orthu ag cruthú, toisc go bhfuil a saothar níos tábhachtaí don phobal anois ná mar a bhí riamh.  Aithnímid an obair den scoth atá ar bun ag gach duine ar bhonn leanúnach agus geallaimid go ndéanfaimid gach ar féidir linn a dhéanamh chun tacú le cách tríd an bpaindéim seo. 

 

Ag guí dea-shláinte ar gach duine. 

 


Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr

Glacfaidh an Chomhairle Ealaíon ceannaireacht ar Oíche Chultúir i mbliana, den chéad uair riamh, agus an ócáid seo 15 bhliain ar an bhfód. Is meascán d’imeachtaí agus eispéiris ar líne, chraolta agus phearsanta atá ar an gclár a bheidh ar siúl ar fud na tíre agus cuireadh le chéile iad le tacaíocht ó údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí.


Glacfaidh an Chomhairle Ealaíon ceannaireacht ar Oíche Chultúir i mbliana, den chéad uair riamh, agus an ócáid seo 15 bhliain ar an bhfód. Is meascán d’imeachtaí agus eispéiris ar líne, chraolta agus phearsanta atá ar an gclár a bheidh ar siúl ar fud na tíre agus cuireadh le chéile iad le tacaíocht ó údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí.

 

Le linn bliana ina bhfuil go leor rudaí ag athrú, go háirithe in earnáil na n-ealaíon, tarraingeoidh an t-eispéireas a bhaineann le hOíche Chultúir 2020 aird ar a thábhachtaí atá ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne agus rannpháirtíocht sna healaíona timpeall na tíre, agus iad ag oibriú go dian chun imeachtaí cultúrtha a chur ar fáil do lucht féachana agus éisteachta ar bhealaí nua.

 

 Maidir le 2020, d’infheistigh an Chomhairle Ealaíon chun lucht féachana agus éisteachta agus rannpháirtíocht in Oíche Chultúir a mhéadú, ag treisiú leis an mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a d’fhoilsigh sí anuraidh.

 

Tacóidh ár dtionscadal speisialta Oíche Chultúir, i gcomhar le Children’s Books Ireland agus a fheachtas ‘Books Make it Better’, le leanaí is lú seans go mbeidh rochtain acu ar leabhair le léamh.

 

Tá tacaíocht de dhíth ó ealaíontóirí níos mó anois ná riamh agus tá an Beartas ‘Luach Saothair don Ealaíontóir’ i gcroílár rannpháirtíocht na n-ealaíontóirí in Oíche Chultúir.

 

Ar Oíche Chultúir, beidh an lucht féachana in ann breathnú ar fhíseán d’ealaíontóirí a cuireadh le bailiúchán na Comhairle Ealaíon le déanaí ina bhfuil na healaíontóirí ag déanamh machnaimh ar an éagsúlacht in Éirinn ar na saolta seo.

 

Táimid ag súil go mór le níos mó imeachtaí tábhachta a roinnt leat agus Oíche Chultúir ag druidim linn, féadfaidh tú d'eispéireas Oíche Cultúir a phleanáil anseo roimh ré.

Wintering Out

Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó pháirtithe leasmhara chun an tionscadal Wintering Out a bhainistiú. Is clár náisiúnta é seo chun tacú le himeachtaí ealaíon beo a thabhairt ar ais agus a athshamhlú agus muid ag dul tríd an bpaindéim seo.


Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó pháirtithe leasmhara chun an tionscadal Wintering Out a bhainistiú. Is clár náisiúnta é seo chun tacú le himeachtaí ealaíon beo a thabhairt ar ais agus a athshamhlú agus muid ag dul tríd an bpaindéim seo.

 

“If we winter this one out, we can summer anywhere”. —Seamus Heaney

 

Sa tuarascáil Survive, Adapt, Renew ón Sainghrúpa Comhairleach a glacadh i Meitheamh 2020, leagtar amach moladh go n-éascódh an Chomhairle Ealaíon togra nua d’imeachtaí ealaíon beo roimh dheireadh 2020.

 

Tá Wintering Out ceaptha le bheith ina chlár faoi threoir na hearnála, ag tarraingt ar eagraíochtaí a raibh saothar a bhí beagnach i gcrích acu sular thosaigh Covid-19.  Oibreoidh an bainisteoir tionscadail le heagraíochtaí agus le daoine aonair chun tograí a fháil maidir le himeachtaí a cheapadh agus a chur i láthair i gceiliúradh seachtaine ar imeachtaí ealaíon beo in earrach na bliana 2021 (faoi réir treoirlínte sláinte poiblí).

 

Féach ar an bpreaseisiúint anseo chun tuilleadh sonraí a fháil agus is féidir rochtain a fháil ar an tairiscint ar eTenders anseo. Is é an 11 Meán Fómhair 2020 an spriocdháta le haighneachtaí a chur isteach. Is é €100,000 to €110,00, gan CBL, luach na tairisceana.

Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise

Táthar ag glacadh le hiarratais le haghaidh Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 ón 25 Lúnasa ann. Baineann an Clár um Maoiniú d’Ionaid Ealaíon leo seo amháin: eagraíochtaí ealaíon ildisciplíneacha faoi bhainistíocht ghairmiúil atá lonnaithe i bhfoirgnimh agus atá oscailte don phobal i rith na bliana ar fad. Is é is cuspóir leis an Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur i mbonneagar a theastaíonn in Ionaid Ealaíon chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.


Táthar ag glacadh le hiarratais le haghaidh Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 ón 25 Lúnasa ann. Baineann an Clár um Maoiniú d’Ionaid Ealaíon leo seo amháin: eagraíochtaí ealaíon ildisciplíneacha faoi bhainistíocht ghairmiúil atá lonnaithe i bhfoirgnimh agus atá oscailte don phobal i rith na bliana ar fad. Is é is cuspóir leis an Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur i mbonneagar a theastaíonn in Ionaid Ealaíon chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig: http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Maoiniu-Ionad/

 

Beidh seisiúin faisnéise ar líne maidir le Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 ar siúl ar an dáta seo a leanas:

 

•              1 Deireadh Fómhair 2020, Am Le Deimhniú

 

Le linn an seisiún sin, tabharfaimid míniú ar an bhfoirm iarratais agus ar na treoirlínte do bhabhta maoinithe na bliana seo agus freagróimid aon cheist atá agat.

 

Más suim leat freastal ar cheann de an seisiúin seo nó más maith leat tuilleadh faisnéise a fháil seol ríomhphost chuig adrian.colwell@artscouncil.ie.

 

Seolfaimid cuireadh le haghaidh an seisiún seo chugat má fhaigheann tú Maoiniú d’Ionaid Ealaíon ón gComhairle Ealaíon cheana féin.

 

Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020

Is údar áthais don Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland go mbeidh an dara babhta maoinithe ar fáil trí Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais sa bhliain 2020.

Dearadh an scéim chun tacú le healaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus tá dámhachtainí inti i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna.

Spriocdháta do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais: Dé Luain, 19 Deireadh Fómhair 2020 ag 4pm.


Is údar áthais don Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland go mbeidh an dara babhta maoinithe ar fáil trí Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais sa bhliain 2020.

Dearadh an scéim chun tacú le healaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus tá dámhachtainí inti i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna.

“Is tacaíocht iontach é an tiomantas seo ón gComhairle Ealaíon maoiniú breise a chur ar fáil d’ealaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus níl aon dabht go bhfuil an t-aitheantas seo ar an méid a chuireann siad leis an nguth cruthaitheach in Éirinn i rith tréimhse ina bhfuil go leor rudaí ag athrú tuillte acu.  Go fírinneach, méadaítear faoi dhó na deiseanna a chuirtear ar fáil d’ealaíontóirí le tabhairt faoi oiliúint, meantóireacht agus obair nua in 2020 leis an maoiniú breise seo trí scéim maoinithe Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais atá á bainistiú ag Arts & Disability Ireland thar cheann na Comhairle Ealaíon.” Stiúrthóir Feidhmeannach Arts & Disability Ireland, Pádraig Naughton.

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte do bhabhta a dó de Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020 lena n-íoslódáil ó www.adiarts.ie/connect ó Dé Luain, 07 Meán Fómhair.

Spriocdháta do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais: Dé Luain, 19 Deireadh Fómhair 2020 ag 4pm.


Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal

Bronnfaidh an Chomhairle Ealaíon an dara Dámhachtain Sparánachta de chuid na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2020

Is é is aidhm le Dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil. Tá sé dírithe go sonrach ar ealaíontóir ag a bhfuil cuntas teiste a bheith ag obair ar bhonn comhoibríoch le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tugann an Dámhachtain Sparánachta €10,000 am agus acmhainní don ealaíontóir roghnaithe taighde a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar chleachtas. Níos sonraí fós, tugann an Sparánacht deis don ealaíontóir machnamh a dhéanamh ar phríomhcheisteanna a bhaineann lena gcleachtas trí úsáid a bhaint as modhanna comhoibríocha.


Bronnfaidh an Chomhairle Ealaíon an dara Dámhachtain Sparánachta de chuid na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2020

Is é is aidhm le Dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil. Tá sé dírithe go sonrach ar ealaíontóir ag a bhfuil cuntas teiste a bheith ag obair ar bhonn comhoibríoch le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tugann an Dámhachtain Sparánachta €10,000 am agus acmhainní don ealaíontóir roghnaithe taighde a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar chleachtas. Níos sonraí fós, tugann an Sparánacht deis don ealaíontóir machnamh a dhéanamh ar phríomhcheisteanna a bhaineann lena gcleachtas trí úsáid a bhaint as modhanna comhoibríocha.

Táthar ag súil go gcomhroinnfidh an t-iarratasóir rathúil an fhoghlaim a tharlóidh de bharr na Sparánachta leis an bpobal agus leis an earnáil ealaíon comhoibríoch níos leithne. Is tionscnamh de chuid Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal na Comhairle Ealaíon é an Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus tá sé á bhainistiú ag Create.

Táthar ag comóradh deich mbliana de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal a bheith ar an bhfód in 2020. Is cúis áthais dúinn a fhógairt go dtairgfear dámhachtain sparánachta breise faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal sa bhliain 2020.

Díreofar ar Na hEalaíona Comhoibríocha agus Cearta an Duine sa dara sparánacht seo. Foilseofar na sonraí iomlána agus an spriocdháta don sparánacht seo i Meán Fómhair.

 Logáil isteach ar https://www.create-ireland.ie/projectsubpage/aic-bursary/ chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Is é an spriocdháta do Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas Déardaoin an 10 Meán Fómhair 2020 ag 5:30 p.m. Is é cuspóir na Dámhachtana Tionscadail do DÓLO tacú le healaíontóirí tionscadail uaillmhianacha agus úrnua a fhorbairt agus a sheachadadh le leanaí agus daoine óga agus dóibh. Is féidir le tionscadail a bheith ina dtionscadail ildisciplíneacha nó dírithe ar fhoirm ealaíne ar leith.  Is é €85,000 an tsuim is mó a dhámhfar. Tá ceithre shnáithe sa dámhachtain seo. 


Is é cuspóir na Dámhachtana Tionscadail do DÓLO tacú le healaíontóirí tionscadail uaillmhianacha agus úrnua a fhorbairt agus a sheachadadh le leanaí agus daoine óga agus dóibh. Is féidir le tionscadail a bheith ina dtionscadail ildisciplíneacha nó dírithe ar fhoirm ealaíne ar leith.  Tá ceithre shnáithe sa dámhachtain seo. Ba cheart duit an snáithe is oiriúnaí do thogra tionscadail a roghnú. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon snáithe amháin.

Snáithe 1: Dámhachtain Tionscadail don Luathóige – Tionscadail uaillmhianacha agus úrnua ina mbíonn leanaí 0–6 bliana d’aois rannpháirteach sna healaíona.

Snáithe 2: Dámhachtain Tionscadail don Óige – Tionscadail uaillmhianacha agus úrnua ina mbíonn leanaí 7–12 bhliain d’aois rannpháirteach sna healaíona.

Snáithe 3: Dámhachtain Tionscadail don Aistriú – Tionscadail uaillmhianacha agus úrnua a chuireann ar chumas leanaí agus daoine óga atá ag céim thábhachtach aistrithe ina saol a bheith rannpháirteach sna healaíona. D’fhéadfadh an t-aistriú go dtí an mheánscoil nó ón meánscoil, idir an tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach (an Idirbhliain), nó go dtí an breisoideachas nó saol na hoibre bheith i gceist leis an aistriú sin.

Snáithe 4: Dámhachtain Tionscadail do Naisc – Tionscadail a nascann ealaíontóirí óga agus daoine a bhain céim amach le déanaí atá 18+ mbliana d’aois le heagraíochtaí seanbhunaithe ealaíon agus le bonneagar ealaíon in Éirinn. D’fhéadfadh deiseanna ar íocaíocht d’ealaíontóirí óga agus d’oibrí ealaíon, go háirithe iad siúd a bhfuil a gcuid oideachais dara leibhéal nó tríú leibhéal críochnaithe acu le déanaí, a bheith i gceist, chun gur féidir leo a gcuid teagmhála gairmiúla leis an healaíona a fhorbairt trí bheith ag obair ar thionscadal le tacaíochtaí meantóireachta.

Ar feadh na snáitheanna uile, tabharfar tosaíocht straitéiseach do na tograí seo a leanas:

· Tograí a chuireann ar chumas ealaíontóirí agus oibrithe ealaíon ó phobail éagsúla ról lárnach a ghlacadh i bhforbairt agus seachadadh tionscadal

· Tograí a chuireann ar chumas leanaí agus daoine óga ó chúlraí éagsúla páirt a ghlacadh i dtionscadail chorraitheacha, dhinimiciúla ealaíonta

· Tograí a chuireann ar chumas leanaí agus daoine óga guth a bheith acu i bhforbairt, seachadadh agus measúnú tionscadal

· Tograí a léiríonn (le samplaí oibre, agus CVanna nó beathaisnéisí ina dtugtar breac-chuntas ar thaithí ábhartha) go bhfuil sé de chumas ag na daoine aonair agus ag na comhpháirtithe a bhfuil baint acu leis an togra tionscadal ealaíonta ardchaighdeáin a chur i gcrích a bheidh ábhartha agus suimiúil don aoisghrúpa ar a bhfuil sé dírithe.

Má tá spéis agat cur isteach ar an scéim seo, íoslódáil agus léigh na treoirlínte anseo: http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Damhachtain-Sparanachta-do-Dhaoine-Oga,-Leanai,-agus-Oideachas/

Is é an spriocdháta do Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas Déardaoin an 10 Meán Fómhair 2020 ag 5:30 p.m.

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025

Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne

Éist le Amie Lawless agus í ag roinnt a taithí ar na dámhachtainí atá ar fáil i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna tríd an scéim, Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais


Éist le Amie Lawless agus í ag roinnt a taithí ar na dámhachtainí atá ar fáil i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna tríd an scéim, Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais. Beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ann agus cuirfimid dóthain ama i leataobh ionas go mbeidh daoine in ann ceisteanna a chur. Maidir leis na seisiúin faisnéise ina ndíreofar ar chineál amháin dámhachtana, roinnfidh ealaíontóirí ar éirigh leo i mbabhta a haon a dtaithí linn.

15 Meán Fómhair – Obair Nua, Meantóireacht agus Oiliúint 
17 Meán Fómhair – Obair Nua le Emilie Conway
22 Meán Fómhair – Meantóireacht le Suzanne Walsh
24 Meán Fómhair – Oiliúint le Áine O’Hara

Reáchtálfar na seisiúin faisnéise uile idir 11.00-12.00

Cuirtear na seisiúin faisnéise Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais ar fáil d’ealaíontóirí faoi mhíchumas atá ag cur iarratas ar mhaoiniú isteach i mbabhta a dó agus do dhaoine atá ag tacú leo an t-iarratas sin a dhéanamh.

Rochtain: Cuirfear téacs go teanga ar fáil ag úsáid Streamtext. Cuirfear ateangaireacht Theanga Chomharthaíochta na hÉireann ar fáil ar an 15 agus ar éileamh ar na dátaí eile. Má tá aon riachtanais rochtana eile agat chun páirt a ghlacadh sna seisiúin faisnéise seo agus más maith leat labhairt le Amie, seol ríomhphost chuig amie@adiarts.ie.