San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – Clár rannpháirtíochta
Féach air seo: Triail suíomh úr na n-ealaíon faoi choinne comhroinnt físeán
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna
Deireadh le Glacadh na nIarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Splanc!
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Splanc!

Fáilteoidh TG4 agus an Chomhairle Ealaíon roimh aighneachtaí do shéasúr speisialta de Splanc! le ceiliúradh a dhéanamh ar an mbliain 2016 trí mheán na hEalaíne.
Is í Splanc! an scéim faisnéise ealaíon Gaeilge a thacaíonn le hiniúchadh cruthaitheach ar na healaíona in Éirinn.


Féachfar an séasúr seo le gearrscannáin idir 3-5 nóiméad a mhaoiniú a inseoidh ar bhealach cruthaitheach scéal na healaíne in Éirinn le céad bliain.


Tá ciste €120,000 ar fáil le suas le naoi ngearrscannán a mhaoiniú.

Beidh gné faoi leith de na healaíona in Éirinn le céad bliain anuas faoi chaibidil i ngach gearrscannán. D’fhéadfadh sé gur freagra ar shaothar ealaíne, machnamh ar shaothar nó iniúchadh ar ghné ar leith de na healaíona a bheadh i gceist. Beidh fís shoiléir údaraithe ag baint le gach mír agus cruthaitheacht ar leith ag baint lena thabhairt i gcrích. Breithneofar gach disciplín ealaíon.


Féadfaidh na scannáin a bheith dátheangach (Gaeilge agus Béarla) ach nach mór aon ábhar a atá bunaithe ar na healaíona béil a bheith trí mheán na Gaeilge amháin.

Cuirfear fáilte roimh aighneachtaí ó lucht déanta scannán amháin nó ó lucht scannán agus ealaíontóirí i gcomhar.

Ba chóir scannáin a cheapadh le craoladh i bpríomham sceideal TG4 agus iad a bheith oiriúnach le taispeáint ag féilte agus ar líne le linn 2016.

Ar an mbonn seo a leanas a roghnófar scannáin: stair léiriúcháin an iarratasóra, indéantacht an togra, fís mar aon le cóiriú agus cruthaitheacht an ábhair.
Beidh sé mar aidhm ag an tsraith scannán rogha leathan ábhar a thaispeáint agus éagsúlacht a bheith i gceist ó thaobh na tíreolaíochta agus próifíl srl. Naoi scannán ar a mhéid a léireofar.
Is é Ionad Scannán na Gaillimhe a riarfaidh coimisiúnú na scannán agus beidh feidhm le Téarmaí Trádála TG4. Ionadaithe ó TG4, An Chomhairle Ealaíon agus Ionad Scannán na Gaillimhe a roghnóidh na tionscadail a bheidh le léiriú.

Molann TG4 agus An Chomhairle Ealaíon oibrithe scannán a bhfuil Gaeilge acu a fhostú agus ní mór ealaíontóirí a bheidh páirteach i scannáin Splanc! a íoc mar is cóir de réir coinníollacha oibre atá cóir.


 • Fad an scannáin: 3 – 5 nóiméad.
 •  Buiséad Léiriúcháin: €12,500 an ceann.
 •  Formáid: HD le fotheidil Bhéarla
 • Formáid Teanga: Féadfaidh scannáin a bheith dátheangach (Gaeilge agus Béarla) ach is i nGaeilge amháin a bheidh scannáin a mbeidh na healaíona béil faoi chaibidil iontu. 
 •  Ní dhéanfar coimisiúnú ar níos mó ná trí scannán ó aon léiritheoir amháin.
 • Roghnófar scannáin bunaithe ar chur chuige cruthaitheach, ar éagsúlacht an ábhair agus a mbeidh éagsúlacht ag baint leo ó thaobh na tíreolachta agus próifíle.


Ní ghlacfar le haighneachtaí ach ar ríomhphost amháin chuig splanc@galwayfilmcentre.ie


5pm, Dé Luain, 16 Samhain 2015 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.


Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san aighneacht:

 •  Tuairisc mhionsonraithe nach faide ná 2,000 focal ina dtugtar scéal an scannáin agus leagan amach físiúil.
 • CVanna na foirne cruthaitheachta a mbeidh baint acu leis an togra lena n-áirítear stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir, eagarthóir;
 •  Fianaise ar úinéireacht. Cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú le scríbhneoirí maidir leis an scéal agus an script má bhaineann leis an tionscadal;
 • Deimhniú scríofa i bhfoirm foirmeacha réitigh agus ceada na bpríomh-rannpháirtithe go bhfuiltear toilteanach a bheith páirteach;
 • Míreanna samplacha ó shaothar an stiúrthóra nó tagairtí ealaíonta eile a thacóidh leis an aighneacht (mar naisc ar líne nó mar cheangaltáin leis an ríomhphost).


Ní mór d’iarrthóirí a n-éireoidh leo an gearrliosta a bhaint amach a bheith ar fáil d’agallamh Dé Céadaoin, an 2 Nollaig 2015.

Ionad Scannán na Gaillimhe i gcomhar le TG4 agus An Chomhairle Ealaíon a dhéanfaidh an tsraith a dhámhadh.

Beidh feidhm le gnáththéarmaí trádála TG4.

Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail réidh agus ar fáil le craoladh ar bhuaicam sceideal TG4 ó Mhárta 2016 ar aghaidh.

Email Software by Newsweaver