San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An scéal is déanaí
Caint Phoiblí le Kate Goodwin mar chuid de ‘An Ailtireacht a Leathnú’: oiliúint i gcleachtais maidir le rannpháirtíocht an phobail leis an ailtireacht.
D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach comhaontú nua 10 mbliana.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin an 7 Aibreán 2016.
Spriocdháta fógartha le haghaidh Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Babhta 1, 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: artsandhealth.ie Sparánacht Doiciméadúcháin
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite/spéise in ann dul i mbun oibre le chéile ar thionscadail. Tá an scéim á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta um ealaíona comhoibríocha.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith ag obair mar ealaíontóirí i gceann ar bith de na foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, sráidealaíon agus seónna, damhsa/rince, scannán, litríocht (i nGaeilge nó i mBéarla), ceol, ceoldrámaíocht, téatar, na hamharcealaíona agus ealaíona traidisiúnta. Is féidir na tionscadail a reáchtáil i réimse leathan comhthéacsanna sóisialta agus pobail, e.g. na healaíona agus an tsláinte; na healaíona i bpríosúin; na healaíona agus daoine scothaosta; na healaíona agus an éagsúlacht chultúrtha.


Is é aidhm na Scéime comhoibriú bríoch a spreagadh idir pobail áite agus/nó spéise agus ealaíontóirí. Tá sé riachtanach go mbeadh comhphlé idir an t-ealaíontóir agus an grúpa pobail, sa chaoi is go mbeidh an dá dhream páirteach sa chinneadh maidir leis an gcineál tionscadail a bheidh i gceist. Ba cheart gur faoin ngrúpa a bheadh gach céim den phróiseas agus den saothar ealaíne. Is iomaí toradh a d’fhéadfadh a bheith ar chur i bhfeidhm an tionscadail.

Tá dhá chéim sa scéim seo:

Céim a hAon

Taighde agus Forbairt, oscailte d’ealaíontóirí ar mian leo taighde agus forbairt a dhéanamh ar thionscadal i gcomhthéacs pobail.

Taighde agus Forbairt/Meantóireacht oscailte d’ealaíontóirí ar mian leo tionscadal a fhorbairt a bheidh bunaithe sa phobal agus a bhfuil meantóir is ealaíontóir aitheanta acu lena dteastaíonn uathu oibriú le linn na céime taighde agus forbartha.


Céim a Dó

Tionscadal a Chur i gCrích, oscailte do phobail spéise nó áite (nó a gcuid eagraíochtaí ionadaíocha) lena mbaineann ealaíontóir.


Spriocdhátaí 2016: (Babhta 1) Dé Luain, an 14 Márta (Babhta 2) Dé Luain, an 27 Meitheamh

Tabhair cuairt ar rannán Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ag www.create-ireland.ie chun tuilleadh sonraí a fháil;

Chun faisnéis a fháil faoin Scéim agus faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh, déan teagmháil le Katherine Atkinson,

support@create-ireland.ie nó glaoigh ar 01-4736600

Email Software by Newsweaver