Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir

Tá sé beagán le cois bliana ó sheolamar Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht (CCDÉ) na Comhairle Ealaíon ag an gcomhdháil ‘Places Matter’ in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Tá sraith uaillmhianach gníomhartha agus spriocanna leagtha amach dúinn sa bheartas CCDÉ lena chinntiú go mbíonn an Chomhairle Ealaíon agus earnáil na n-ealaíon níos inrochtana d’Éirinn agus a héagsúlacht ar fad agus go ndéanann siad ionadaíocht orthu.  Tá sé iontach agus fuinniúil a bheith ag smaoineamh ar Éirinn nua-aimseartha a léiriú sna healaíona.  

 

Bliain níos deireanaí, tá tréimhse dhúshlánach nach bhfacthas a leithéid riamh cheana romhainn, agus muid ag iarraidh ár mbealach a dhéanamh sa domhan timpeall orainn atá ag athrú.  Anois, níos mó ná riamh, tá tábhacht le ceisteanna comhionannais, cuimsithe agus rochtana.

 

Tá mise agus Bord agus Feidhmeannacht na Comhairle Ealaíon tiomanta don bheartas CCDÉ a chur ar aghaidh, agus cinnteoimid go bhfuil sé chun tosaigh inár dtreochlár chun téarnaimh.  Tá a fhios againn go mbeidh iarmhairtí ag géarchéim Covid-19 ar gach duine, ach beidh tionchar díréireach ar na healaíona agus, go háirithe, orthu siúd a bhfuil neamhionannas ag cur as dóibh cheana.  Ní mór dúinn a chinntiú nach bhfuil a thuilleadh míbhuntáiste curtha ar na daoine sin atá imeallaithe faoi láthair.  

 

Mar a tuairiscíodh inár nuachtlitir i mí Eanáir, tá plean gnímh an bheartais á fhorfheidhmiú ar bhonn leanúnach ag ár mBainisteoir Forbartha Straitéisí, Monica Corcoran, le tacaíocht ón gCeannaire Tionscadail, Olwen Dawe.   Tá Monica agus Olwen ag obair ar phlean gnímh an Bheartais CCDÉ a athbhreithniú lena chinntiú gur féidir dul chun cinn go fóill ar bhonn tráthúil le gnéithe den phlean a bhfuil srian curtha orthu de bharr shrianta Covid-19.  Táimid dóchasach gur féidir go leor a bhaint amach go fóill, fiú sa chomhthéacs dúshlánach seo.  

 

An mhí seo caite, d’eisíomar ár gcéad tuarascáil sonraí, ina leagtar amach na hiarratais agus na faighteoirí aonair in 2019, de réir inscne. Is ionann an cóimheas iarratais foriomlán agus 61:39 Baineann:Fireann.  Ach bhí difear le feiceáil anseo sna foirmeacha ealaíne éagsúla, mar aon leis na méideanna a iarradh.  Mar sin féin, bhí áthas orainn a fheiceáil go raibh na faighteoirí i ngach dámhachtain ionann go ginearálta leis an leibhéal iarratais de réir inscne. Tá an tuarascáil iomlán le fáil le léamh anseo agus fáiltímid roimh aon cheisteanna nó aiseolas.  

 

Tá an próiseas bailithe sonraí seo á leathnú ar bhonn leanúnach, agus tabharfar tuilleadh léargais i dtuarascálacha amach anseo ar an éagsúlacht i ngach clár agus deontas.  Tabharfar miondealú trédhearcach leis sin ar an leibhéal rannpháirtíochta síos trí thacaíochtaí na Comhairle Ealaíon, agus cinnteofar freisin go gcoinneoimid taifead ar ár ndul chun cinn.   Beidh ár gcéad tuarascáil eile á heisiúint san fhómhar, agus áireofar inti sonraí maidir le hinscne, eitneachas agus míchumas i ndáil lenár n-iarrthóirí dámhachtana aonair.

 

Le déanaí, tá an t-úrscéal is deireanaí le Elizabeth Strout, Olive, Again léite ag go leor daoine. Bhí mé gafa go speisialta ag líne san úrscéal ó Olive nuair a bhuail sí lena cúramóir nua Halima.  ‘Tell me what it’s like to be you,’ a d’iarr sí ar a comrádaí nua.  Beidh sé seo i gcroílár roinnt fócasghrúpaí comhairliúcháin d'ealaíontóirí ó chúlraí éagsúla a reáchtálfaimid le linn an tsamhraidh, ar ardáin ar líne.  Caithfimid eolas agus tuiscint a fháil ar éagsúlacht iomlán na taithí a bhaineann le bheith i do chónaí in Éirinn inniu agus é sin a léiriú.  Cuirfear tuilleadh sonraí amach in am trátha trínár suíomh gréasáin, agus idir an dá linn, beidh áthas orainn léirithe suime a fháil.  Má theastaíonn uait páirt a ghlacadh ann, comhlánaigh an fhoirm seo.  

 

Forbraíodh ár mBeartas CCDÉ mar cháipéis bheo; is mian linn agus teastaíonn uainn go roinnfeadh daoine an turas seo linn. Táimid sásta i gcónaí smaointe nua a chloisteáil, go háirithe ó dhaoine nár labhair muid leo cheana.  Más mian leat plé a dhéanamh linn, téigh i dteagmháil le Monica Corcoran nó Olwen Dawe trí ríomhphost (monica.corcoran@artscouncil.ie / olwen.dawe@artscouncil.ie) nó ag 01 6180200.  Idir an dá linn, fan sábháilte agus slán agus go raibh maith agat as cabhrú linn ár gcuid oibre sa réimse seo a fhorbairt.

 

 

Maureen Kennelly

An Stiúrthóir

 

 

 


Nuacht na míosa seo
Beo agus Digiteach: Déanamh Féile i bhfianaise COVID-19.

Arna cheapadh d’fhéilte ar scála beag go meánscála, beidh dhá fhóram plé ar líne á bhforbairt ag an gComhairle Ealaíon ina dtabharfaidh siad deis chun eolas a roinnt agus plé a dhéanamh ar fhiúntais, dúshláin, deiseanna agus srianta roimh fhéile agus clár á bpleanáil acu do spásanna poiblí athchumraithe agus comhroinnt ealaíon ar líne a fhiosrú. Cé na réitigh chruthaitheacha atá ann d’fhéilte chun an chaoi a dtéann an pobal i ngleic leis na healaíona a athshamhlú?


Arna cheapadh d’fhéilte ar scála beag go meánscála, beidh dhá fhóram plé ar líne á bhforbairt ag an gComhairle Ealaíon ina dtabharfaidh siad deis chun eolas a roinnt agus plé a dhéanamh ar fhiúntais, dúshláin, deiseanna agus srianta roimh fhéile agus clár á bpleanáil acu do spásanna poiblí athchumraithe agus comhroinnt ealaíon ar líne a fhiosrú. Cé na réitigh chruthaitheacha atá ann d’fhéilte chun an chaoi a dtéann an pobal i ngleic leis na healaíona a athshamhlú?

 

Faoi Chathaoirleacht Ruth McGowan; Stiúrthóir Féile ar Fhéile Imeallach Bhaile Átha Cliath.

 

Á mhodhnú ag an Dr David Teevan; Comhairleoir Féilte don Chomhairle Ealaíon.

 

D’fhonn a chinntiú go bhfaigheann gach freastalaí deis cur le gach seisiún, ní bheidh spás ach do 25 rannpháirtí. Leithdháilfear spásanna do dhaoine de réir mar a thagann siad chugainn agus tá siad teoranta d’ionadaí féile amháin i ngach cruinniú.

 

Ná cláraigh ach le haghaidh ceann den dá sheisiún trí naisc Eventbrite thíos.

 

Dé Céadaoin, 24 Meitheamh (15:00-16:30) - https://www.eventbrite.ie/e/live-and-digital-festival-making-in-the-face-of-covid-19-session-1-tickets-105939341422

 

Dé Sathairn, 27 Meitheamh (11:00-12:30) - https://www.eventbrite.ie/e/live-and-digital-festival-making-in-the-face-of-covid-19-session-2-tickets-106209503484

 

I gcás go mbíonn seisiún lán, seol ríomhphost chuig adrian.colwell@artscouncil.ie agus cuirfear ar liosta feithimh thú.

Making Tracks – Cónaitheacht Fhíorúil agus Turas Digiteach do Cheoltóirí

Tugann Making Tracks ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn le chéile ón Ríocht Aontaithe agus ó gach cearn den domhan chun ceol éagsúil a thaispeáint, tús a chur le comhshaothair nua agus straitéisí a fhiosrú do rannpháirtíocht timpeallachta bunaithe ar cheol.


Clár saor in aisce is ea Making Tracks ina dtugtar deis do cheoltóirí roghnaithe comhshaothair nua a chruthú, naisc ghairmiúla a fhorbairt agus forbairt ghairmiúil a fháil ó shaineolaithe ceannródaíocha an tionscail. 

Mar gheall ar COVID-19, tá eagrán digiteach dá chlár comhaltachta forbartha ag an eagraíocht.  Beidh dhá chéim in Making Tracks 2021: Cónaitheacht Fhíorúil agus Turas Digiteach.  Reáchtálfar an Chónaitheacht Fhíorúil thar imeacht coicíse idir an 29 Meitheamh agus an 12 Iúil 2020 ina dtabharfar deis d’ochtar Comhaltaí Digiteacha comhshaothair nua a chruthú, straitéisí a fhiosrú agus a fhorbairt don rannpháirtíocht timpeallachta agus forbairt ghairmiúil agus comhairle ghairme a fháil ó fhoireann de shaineolaithe tionscail. 

Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseoSpriocdháta:  8 Meitheamh 2020

An t-údar Gaeilge Áine Ní Ghlinn fógartha mar an séú Laureate na nÓg

Fógraíodh gurb í an t-údar Gaeilge Áine Ní Ghlinn séú Laureate na nÓg, Laureate Litríochta Leanaí na hÉireann, Dé Céadaoin, 13 Bealtaine.


Is í Áine an chéad údar a scríobhann go heisiach i nGaeilge a bhfuil an onóir á bronnadh uirthi, agus beidh an teideal aici as seo go dtí 2022.

Is onóir é Laureate na nÓg a bunaíodh in 2010 le cur le rannpháirtíocht daoine óga i litríocht ardchaighdeáin agus chun béim a chur ar an tábhacht a bhaineann le litríocht do leanaí inár saol cultúrtha agus samhlaíoch. Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon atá ann, á riar ag Leabhair Pháistí Éireann, agus ag a bhfuil tacaíocht aige ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus ó Éigse Éireann.

Is scríbhneoir do leanaí agus file í Áine Ní Ghlinn. Tá os cionn deich gcinn fichead de leabhair scríofa aici, ina measc bailiúcháin filíochta agus sraith leabhar agus úrscéalta do leanaí agus do dhéagóirí. Beidh sí ag iarraidh, fad is a bheidh sí ina Laureate, an fhallaing folaigh sin a thógáil ó údair a scríobhann i nGaeilge agus ó leabhair Ghaeilge, agus leanaí agus daoine óga a spreagadh le bheith ag léamh as Gaeilge i gcomhair pléisiúir.

Deontais agus Dámhachtainí
Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa – an dara babhta den Chiste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa fógartha!

Tacaíonn an Ciste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa le tionscnaimh chultúrtha shamhlaíocha a atreisíonn dlúthpháirtíocht na hEorpa agus an nóisean den Eoraip mar spás poiblí comhroinnte, i lár ghéarchéim na paindéime domhanda.


Tacaíonn an Ciste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa le tionscnaimh chultúrtha shamhlaíocha a atreisíonn dlúthpháirtíocht na hEorpa agus an nóisean den Eoraip mar spás poiblí comhroinnte, i lár ghéarchéim na paindéime domhanda.

Tá an ciste oscailte do dhaoine aonair, do chnuasaigh agus d’eagraíochtaí as gach earnáil agus ón tsochaí sibhialta.  Tá deontais ó €5,000 go €50,000 ar fáil do réimse leathan gníomhaíochtaí ó shíolmhaoiniú do thionscnaimh úrnua agus cómhaoiniú chun smaointe atá ann cheana a mhéadú chuig leibhéal Eorpach.  Is féidir leis an deontas costais ábhair, oifige, uirlisí comhoibrithe agus cumarsáide, costais táirgthe agus táillí gairmiúla agus costais foirne a chlúdach.

Osclóidh an dara fuinneog ar an 22 Meitheamh agus dúnfaidh sí ar an 14 Iúil ag 13:00 Am Lár na hEorpa.  Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.

Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2021.


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2021.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  

(Tabhair faoi deara gur tosaíocht íseal iad imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla)

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

  • Banda A: Suas le €7,000  
  • Banda B: Idir €7,001 agus €20,000
  • Banda C Idir €20,001 agus €35,000

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte a bhfuil aidhm ealaíonta ar leith acu chun cinn agus a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2021 cur isteach ar Bhabhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Iarratais ar oscailt:         23 Meitheamh 2020

Spriocdháta d’iarratais:               23 Iúil 2020 ag 5.30pm

Eiseofar torthaí na gcinntí:          Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2020

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Téigh i dteagmháil le Foireann na bhFéilte na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh faisnéise a fháil:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie, 01 6180260

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie, 01 6180284

Nuacht ón bPobal
Ailtirí i Scoileanna 2020/2021 – Gairm Oscailte do Scoileanna

Tá iarratais á lorg faoi láthair ag Foras Ailtireachta na hÉireann ó iar-bhunscoileanna dá gclár Ailtirí i Scoileanna do 2020/21. Sa tionscnamh seo, cuirtear ailtirí agus céimithe ailtireachta i scoileanna ar fud na hÉireann.


Tá iarratais á lorg faoi láthair ag Foras Ailtireachta na hÉireann ó iar-bhunscoileanna dá gclár Ailtirí i Scoileanna do 2020/21. Sa tionscnamh seo, cuirtear ailtirí agus céimithe ailtireachta i scoileanna ar fud na hÉireann. Spriocdháta d'iarratais: Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig https://architecturefoundation.ie/news/architects-in-schools-2020-2021-open-call-for-schools/ 

Tá iarratais á lorg faoi láthair ag Foras Ailtireachta na hÉireann ó iar-bhunscoileanna dá gclár Ailtirí i Scoileanna do 2020/21. Foghlaimíonn scoláirí chun taighde, dearadh agus cumarsáid a dhéanamh ar smaointe ailtireachta, chun na spásanna mórthimpeall orthu a athshamhlú i gcónaí agus uaireanta fiú athrú a chur ar a dtimpeallacht thógtha áitiúil. Má tá tú fiosrach maidir lena bhfuil i gceist, tóg cúpla nóiméad le féachaint ar scannán gairid ina leagtar amach taithí scoileanna a ghlac páirt ann in 2019/20 – https://architecturefoundation.ie/news/architects-in-schools-online-exhibition/ 

Is é an spriocdháta d’iarratais Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020. Le haghaidh tuilleadh eolais agus chun iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar https://architecturefoundation.ie/news/architects-in-schools-2020-2021-open-call-for-schools/ 

Tá Ailtirí i Scoileanna á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

RIARTHÓIR MUSIC GENERATION CILL CHAINNIGH

Is mian le Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, mar Phríomhpháirtí  Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Áitiúil Chill Chainnigh, Riarthóir a fhostú chun cabhrú le hOifigeach Forbartha Music Generation le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil agus soláthar ginearálta chláir oideachais an taibhithe ceoil de chuid Music Generation i gCill Chainnigh.


Is mian le Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, mar Phríomhpháirtí  Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Áitiúil Chill Chainnigh, Riarthóir a fhostú chun cabhrú le hOifigeach Forbartha Music Generation le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil agus soláthar ginearálta chláir oideachais an taibhithe ceoil de chuid Music Generation i gCill Chainnigh.

 

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais: Dé Céadaoin, 10 Meitheamh 2020 (12 meán lae) trí ríomhphost chuig: recruitment@kcetb.ie (cinntigh go seolann tú an fhoirm iarratais mar chomhad pdf)

Dáta sealadach agallaimh: An tseachtain dar tús an 22 Meitheamh 2020

 

Tá tuilleadh sonraí agus foirmeacha iarratais le fáil ar www.kcetb.ie

 

Clár Oideachais Ceoil Náisiúnta na hÉireann is ea Music Generation, ar chuir Music Network tús leis agus atá á chómhaoiniú ag U2, ag The Ireland Funds agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i gcomhpháirt le Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach

Tá na dátaí i gcomhair Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 2021 de chuid Virgin Media fógartha: 3 Márta – 14 Márta 2021

Tá aighneachtaí d’Fhéile 2021 oscailte anois agus tá tuilleadh eolais ar diff.ie/submissions


Tá aighneachtaí d’Fhéile 2021 oscailte anois agus tá tuilleadh eolais ar diff.ie/submissions

 

Seo a leanas na spriocdhátaí le haighneachtaí a chur isteach

Spriocdhátaí d’aighneachtaí

Spriocdháta luath-iarratais: 12 Meitheamh 2020
Gnáth-spriocdháta: 14 Lúnasa 2020
Spriocdháta mall: 18 Meán Fómhair 2020
Spriocdháta sínte: 16 Deireadh Fómhair 2020 (meán oíche)

GLAOCH DO CHOIMEÁDAÍ SNA FÍSEALAÍONA

Tá Ealaín na Gaeltachta Teo. ag lorg coimeádaí le comhordú a dhéanamh ar thaispeántas sna físealaíona Gaeltachta – taispeántas ar ardchaighdeán ag ceiliúradh na bhfísealaíon Gaeltachta le ceathracha bliain anuas. 


Tá Ealaín na Gaeltachta Teo. ag lorg coimeádaí le comhordú a dhéanamh ar thaispeántas sna físealaíona Gaeltachta – taispeántas ar ardchaighdeán ag ceiliúradh na bhfísealaíon Gaeltachta le ceathracha bliain anuas. 

 

Cúlra agus comhthéacs an togra

Tá Údarás na Gaeltachta ag ceiliúradh 40 bliain i 2020, agus mar chuid de sin, táthar ag eagrú sraith imeachtaí le fócas ar leith ar:

• An Ghaeltacht le 40 Bliain 

• An Ghaeltacht Inniu 

• Todhchaí na Gaeltachta

Is í aidhm an cheiliúradh ná áird a tharraingt ar dhea-thionchar Údarás na Gaeltachta ar an nGaeltacht le 40 bliain agus leis an tábhacht a bhaineann leis an eagraíocht i dtaobh inmharthanacht na Gaeltachta agus na Gaeilge inti, agus an áird sin a tharraingt i measc na meáin náisiúnta, na meáin Ghaeltachta agus Gaeilge, geallsealbhóirí agus pobal na Gaeltachta.

Aidhmeanna an Taispeántais: Ceiliúradh a bheidh sa taispeántas seo, turas athmhachnamhach ar na físealaíona Gaeltachta le ceathracha bliain anuas, ag tarraingt aird ar na saothair ar ardchaighdeán atá cruthaithe i gcaitheamh na mblianta agus ar na saothair atá á gcruthú ag ealaíontóirí gairmiúla Gaeltachta comhaimseartha.

 

Spriocanna an taispeántais 

 

• Ceiliúradh a dhéanamh ar cheathracha bliain d’Údarás na Gaeltachta tríd taispeántas físealaíon samhalaíoch, spreagúil, tarraingteach do shaothar físealaíontóirí na Gaeltachta a léiriú ar ardchaighdeán gairmiúil. 

• Cur le gairm bheatha na n-ealaíontóirí Gaeltachta agus ardán a thabhairt dá saothair. 

• Próifíl na n-ealaíontóirí agus na n-ealaíon Gaeltachta a ardú sa Ghaeltacht agus go náisiúnta. 

• Teagmháil an ealaíontóra a chothú leis an bpobal tríd an taispeántas, cuir le forbairt lucht féachana agus rannpháirtithe na bhfísealaíon a chothú sa Ghaeltacht.  

• Go mbeadh an togra ag luí le misean agus straitéis Ealaín na Gaeltachta, 2018-2022. 

 

 

 

Amach anseo, agus ag braith ar mhaoiniú breise a bheith ar fáil, tá mian ag Ealaín na Gaeltachta/ Údarás na Gaeltachta an taispeántas a chur ar chamchuairt chuig ionaid ealaíona ar fud na Gaeltachta i dteannta foilseachán buan ar ard chaighdeán, mar aon le meantóireacht sa gcoimeádaíocht a sholáthar sna réigiúin Gaeltachta i 2021. 

 

Ról an Choimeádaí 

Glacfaidh an coimeádaí ceannaireacht ar thaispeántas sna físealaíona a fhorbairt agus a léiriú don cheiliúradh.  Ar na dualgais a bheidh ar an gcoimeádaí beidh siad seo a leanas:

 

• Téama a roghnú don taispeántas i gcomhar le hEalaín na Gaeltachta .

• Taighde a dhéanamh ar fhísealaíontóirí Gaeltachta agus próiseas roghnúcháin a sholáthar.

• Plean agus clár taispeántas a chur ar fáil agus a bhainistiú, mar aon le buiséad forbartha agus léirithe a bhainistiú.

• Teagmháil a dhéanamh leis na healaíontóirí comhaimseartha páirteach maidir leis an gcur chuige agus léiriú an taispeántas.

• An taispeántais a léiriú agus a chur i láthair go digiteach ar líne agus in ionad amháin Gaeltachta.

• Foilseacháin digiteach a fhorbairt agus a chomhlíonadh go bhféadfaí a léiriú i bhfoirm clóite amach anseo. 

Toisc na n-éiginnteachtaí éagsúla a bhaineann le COVID 19 agus an tionchar atá aige ar an  tsochaí go ginearálta, cuirfear fáilte roimh solúbthacht maidir le cur chuige agus léiriú an taispeántais.

 

 

Scileanna, taithí  agus tréithe riachtanacha

 

• Cáilíocht tríú leibhéal sna físealaíona nó sa gcoimeádaíocht

• Eolas ar na físealaíona Gaeltachta. 

• Taithí ar chrochadh, ar léiriú, ar aire agus ar bhainistiú taispeántais.

• Cumas ceannaireachta agus bainistíochta ar thograí sna físealaíona léirithe, go háirithe sa gcoimeádaíocht.

• Taithí ar bhuiséid tionscadal a bhainistiú. 

• Bheadh sé ina bhuntáiste líofacht agus cruinneas sa Ghaeilge agus sa mBéarla a bheith ag an té a roghnófaí.

• Cumas láidir ríomhaireachta 

• Cumas oibriú faoi bhrú agus oibriú le daoine eile.

• Cumas láidir cumarsáide.

• Ceadúnas glan tiomána 

 

Tá fáilte roimh duine amháin, beirt nó foireann an ról seo a chomhlíonadh.

Scála Ama: Lár Meitheamh go Nollaig 2020. 

Buiséad don togra: €20,000 (forbairt agus léiriú)

Clúdóidh an buiséad táille an choimeádaí, táille na n-ealaíontóirí, costais treallamh, costais taisteal, is é sin gach gnéith costas a bhaineann le forbairt agus leiriú an taispeántas go dhigiteach/ar-líne agus in ionad amháin Gaeltachta. 

Tá sé riachtanach go leanfar treoirlínte náisiúnta maidir le híocaíocht ealaíontóirí agus an togra á fhorbairt, mar atá leagtha amach ag Visual Arts Ireland. 

 

Tá na sonraí seo a leanas ag teastáil le d’iarratas a mheas: 

• Ráiteas suime sa tionscnamh agus cuir chuige molta don togra mar aon le briseadh síos ar an mbuiséad measta. 

• CV reatha agus samplaí oibre sa réimse seo (naisc/físeáin/íomhánna/léirmheas &rl.)

• Sonraí teagmhála ar fad. 

 

Seol d’iarratas chuig Muireann Ní Dhroighneáin  ag Ealaín na Gaeltachta Teo. 

R-phost: ealain@udaras.ie  

Is é 5i.n, Dé hAoine, 5 Meitheamh 2020, an spriocdháta d’iarratais a bheith istigh.

 

Eolas breise agus nótaí: 

 

o Straitéis Ealaíne, Ealaín na Gaeltachta, 2018-2022 ag www.ealain.ie

o Údarás na Gaeltachta http://www.udaras.ie 

Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2020 – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais

Tá síneadh curtha ag Scoileanna Ildánacha leis an spriocdháta do scoileanna/ionaid le hiarratais a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2020.

De bharr dhúnadh na scoileanna fanfaidh iarratais ar Scoileanna Ildánacha 2020 oscailte go dtí an spriocdháta nua ag 17:30, Déardaoin, 25 Meitheamh 2020.  


Tá síneadh curtha ag Scoileanna Ildánacha leis an spriocdháta do scoileanna/ionaid le hiarratais a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2020.

De bharr dhúnadh na scoileanna fanfaidh iarratais ar Scoileanna Ildánacha 2020 oscailte go dtí an spriocdháta nua ag 17:30, Déardaoin, 25 Meitheamh 2020.  

Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil anseo. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta.

Tá sé mar aidhm ag Scoileanna Ildánacha na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga agus i mbliana tiocfaidh 150 scoil/ionad nua isteach sa chlár. Oibreoidh scoileanna rannpháirteacha in éindí le Comhlach Cruthaitheach a chabhróidh leo a bplean Scoileanna Ildánacha féin a fhorbairt chun tuiscint, forbairt agus ceiliúradh a dhéanamh ar na healaíona ina scoil.  Dámhfar deontas aon uaire do scoileanna dar luach €4,000 (san iomlán) chun a gcuid pleananna a chur chun feidhme thar an dá scoilbhliain 2020–21 agus 2021–22.

Teilifís Scoileanna Ildánacha

Tá tacaíocht ar líne á forbairt ag foireann Scoileanna Ildánacha d’fhoghlaimeoirí agus dá dteaghlaigh fad is a bhíonn scoileanna dúnta.

Tabharfaidh CSTV saothar ár gComhlach Cruthaitheach díreach isteach in áiteanna cónaithe fad is a bhíonn freastal ar ár scoileanna teoranta mar gheall ar chás leanúnach COVID-19.


Tá tacaíocht ar líne á forbairt ag foireann Scoileanna Ildánacha d’fhoghlaimeoirí agus dá dteaghlaigh fad is a bhíonn scoileanna dúnta.

Tabharfaidh CSTV saothar ár gComhlach Cruthaitheach díreach isteach in áiteanna cónaithe fad is a bhíonn freastal ar ár scoileanna teoranta mar gheall ar chás leanúnach COVID-19.

Gach seachtain cuirfidh Comhlach Cruthaitheach éagsúil ceacht nua i láthair ar YouTube. Fiosrófar réimse cruthaitheachta sna ceachtanna, ó ghrianghrafadóireacht, go rince, drámaíocht, ceol – ag brath ar speisialtóireacht an Chomhlaigh Chruthaithigh. Agus teastaíonn uainn go roinnfeadh leanaí agus daoine óga a gcruthaitheacht linn agus go dtaispeánfaidís dúinn céard atá foghlamtha acu ó gach ceacht. Is féidir leo a saothar cruthaitheach a roinnt le foireann Scoileanna Ildánacha trí Fhoirm Aighneachta CSTV. Gach seachtain taispeánfaimid an chruthaitheacht ar fad a tháinig as ceacht na seachtaine roimhe! Is féidir leat féachaint ar na heagráin ar fad de CSTV ar chainéal YouTube na Comhairle Ealaíon. Forbrófar tacaíochtaí breise sna seachtainí romhainn agus roinnfear ar CSTV iad.