San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh
An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht ón bPobal

Tá Bord Chónaitheacht Ceoil na Gaillimhe ar lorg Bainisteoir Ginearálta atá fíor-inspreagtha agus a bhfuil taithí aige/aici chun príomhról a chomhlíonadh maidir le clár agus le gníomhaíochtaí ealaíne na Cónaitheachta a fhorfheidhmiú agus a fhorbairt, lena n-áirítear pleanáil straitéiseach, bainistíocht gnó, tiomsú airgid agus caidreamh a fhorbairt le comhpháirtithe agus le hurraitheoirí tábhachtacha. Agus tacaíocht á fáil ó Chúntóir Oibríochtaí páirtaimseartha atá lonnaithe san oifig, tá an ról seo á thairiscint do chonraitheoir neamhspleách ar bhonn conradh ar théarma seasta i gcomhair seirbhísí idir Bealtaine 2015 agus Nollaig 2016.

Déanann Cónaitheacht Ceoil na Gaillimhe agus an ensemble cónaithe atá aici – is é sin, ConTempo Quartet, a bhfuil gáir mhór idirnáisiúnta leis (agus arb é Ceathairéad Cónaithe RTÉ san am i láthair freisin) – ról ríthábhachtach a imirt i saol an cheoil agus an chultúir i réigiún na Gaillimhe agus in Iarthar na hÉireann i gcoitinne. Oibríonn Cónaitheacht Ceoil na Gaillimhe i gcomhpháirt le raon príomheagraíochtaí réigiúnacha agus náisiúnta, lena n-áirítear Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe, Music for Galway, RTÉ, an Chomhairle Ealaíon, mar aon le heagraíochtaí eile.

Spriocdháta: Dé hAoine an 10 Aibreán 2015, 5:00pm. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil sa chomhad pdf faoi iamh nó ó tgmr2015@gmail.com

Scéim Mheantóireachta WORDS Ireland

 

Tá an scéim seo á cur ar fáil ag Leabhair Pháistí Éireann, Áras na Scríbhneoirí agus Éigse Éireann agus á forbairt ag WORDS Ireland i gcomhpháirt le hOifig Ealaíon Chomhairle Contae Chill Mhantáin.

 

Tá WORDS Ireland ag tairiscint cúig dheis mheantóireachta do scríbhneoirí Chill Mhantáin ar mian leo comhoibriú le meantóir ar feadh sé mhí ó mhí na Bealtaine 2015. Tá an scéim le fáil ag scríbhneoirí a phléann le seánra ficsin ar bith: leabhair do dhéagóirí agus do pháistí, gearrscéalta, drámaíocht, scríbhneoireacht scáileáin, úrscéalta nó filíocht. Díreofar ar Fhorbairt Lámhscríbhinní sa mheantóireacht den chuid is mó, ach d’fhéadfadh gnéithe eile d’fhorbairt ghairmiúil an scríbhneora a bheith i gceist freisin.

 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Chun bheith incháilithe don scéim, ní foláir nó gur rugadh na hiarratasóirí i gContae Chill Mhantáin nó go bhfuil siad ina gcónaí sa chontae le dhá bhliain anuas. Caithfidh cuntas teiste a bheith ag na hiarratasóirí i gcáil ghairmiúil, fearacht dánta nó gearrscéalta a bheith foilsithe in irisí nó irisleabhair aitheanta (i gcló nó ar líne), nó leabhar ficsin, nó bailiúchán filíochta nó gearrscéalta a bheith foilsithe ag foilsitheoir aitheanta. 

 

Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh?

Ní féidir le scríbhneoirí neamhfhicsin ar nós stair áitiúil cur isteach ar an scéim. Ní incháilithe a bheidh scríbhneoirí nach bhfuil ach ag tosú ag scríobh agus nach bhfuil mórshaothar curtha i gcrích acu go fóill.

 

Tréimhse na meantóireachta:

Déanfaidh an meantóir agus an dalta an próiseas meantóireachta a phlé eatarthu féin idir an 5 Bealtaine agus an 5 Samhain.  Cuirtear ceithre sheisiún ar fáil sa scéim idir an meantóir agus an dalta. Mairfidh siad dhá uair an chloig an seisiún.  Tabharfaidh ceann amháin de na ceithre eagraíocht a chuireann an scéim ar fáil tacaíocht do gach péire. Tiocfaidh na péirí uile le chéile agus labhróidh siad faoina gcuid eispéireas ag sárthaispeántas poiblí a bheidh ar siúl le linn na seachtaine dar tús an 16 Samhain.

 

Ranníocaíocht an dalta:  Cé go bhfuil costais na scéime seo á maoiniú ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chill Mhantáin agus WORDS Ireland, iarrtar ar na daltaí a n-éireoidh leo €100 a íoc chun cúiteamh a dhéanamh ar na costais agus chun a léiriú go bhfuil siad dáiríre faoin scéim.

 

Conas iarratas a dhéanamh:

Trí ríomhphost amháin a ghlactar le hiarratais chuig info@wordsireland.ie

Cuir an méid seo a leanas san áireamh:

  1. Litir chumhdaigh ina bhfuil do shonraí pearsanta agus léiriú intinne ealaíne, breac-chuntas soiléir achomair ar an tionscadal ar mhaith leat díriú air sa tréimhse mheantóireachta agus an tairbhe a bhainfidh tú as an bpróiseas meantóireachta.
  2. Curriculum Vitae reatha (dhá leathanach A4 ar a mhéad) lena n-áirítear foilseacháin agus ISBNanna.
  3. Samplaí de shaothar a rinne tú le déanaí arna lipéadú go soiléir (timpeall 20 leathanach ficsin chomh maith le hachoimre, nó idir 4 agus 6 dhán).
  4. Léiriú gearr (500 focal ar a mhéad) ar an bhfáth ar mian leat páirt a ghlacadh sa scéim agus ar an gcaoi a rachadh sí chun leas do chleachtais ealaíne.
  5. Líne lena dheimhniú go bhfuil tú toilteanach €100 a íoc chun páirt a ghlacadh sa scéim.

Na critéir

Déanfar na hiarratais a mheas de réir na gcritéar seo a leanas:

  • Fiúntas ealaíne
  • Cuntas teiste an iarratasóra
  • An tairbhe do chleachtas an iarratasóra
  • Comhlíonadh na gcoinníollacha agus na dtreoirlínte a ghabhann leis an iarratas

 

 

Spriocdháta na n-iarratas: 

Dé hAoine an 24 Aibreán ag 5pm. Déan cinnte go bhfuil d’iarratas comhlánaithe ceangailte i gcáipéis amháin. Ní dhéanfar breithniú ar iarratais a gheobhaimid go déanach. Cuirfear in iúl i ríomhphost go bhfuarthas na hiarratais.

 

Próiseas roghnúcháin: 

Leagfar na hiarratais faoi bhráid coiste roghnóireachta ar a mbeidh ionadaí ó gach ceann de na heagraíochtaí a chuireann an scéim ar fáil, ionadaí ó Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chill Mhantáin agus scríbhneoir neamhspleách. Cuirfear na hiarratasóirí a n-éireoidh leo ar an eolas faoin Aoine an 1 Bealtaine 2015.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver