San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan

Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan

Tuarastal: £23-25k ag brath ar thaithí

Uaireanta: 37.5 uair in aghaidh na seachtaine.

Is é is aidhm le MAC cur le sochaí atá cruthaitheach agus muiníneach ina ndéantar an éagsúlacht a cheiliúradh.

Is é ár misean na daoine a phléann le MAC a spreagadh agus dúshlán a chur rompu agus áirítear leo siúd na daoine a oibríonn linn; taithí iontach a chruthú, taithí a athraíonn an bealach a mbreathnaíonn daoine ar a sochaí agus an ról atá acu sa tsochaí sin; spás a chruthú ina bhforbraíonn daoine naisc lena chéile, agus ina bhforbraítear naisc idir daoine agus an ealaín; cur le clú Bhéal Feirste mar cheann de na cathracha is cruthaithí ar domhan tríd an ealaín is fearr sa domhan a chur ar thaispeáint inár gcathair agus an ealaín is fearr ónár gcathair a chur ar thaispeáint sa domhan; agus níos mó teagmhála a dhéanamh leis an tsochaí agus leis na daoine atá ag fulaingt mar thoradh ar an gcomhionannas agus an deighilt.

 

Ba mhaith linn labhairt leat más duine tréitheach thú a fhaigheann inspreagadh ónár bhfís agus ónár misean (agus má tá tú díograiseach cabhrú linn chun iad a bhaint amach).

 

Critéir Riachtanacha

 • 3 A-leibhéal nó a chomhionann (grád C nó níos airde)
 • Taithí dhá bhliain ar a laghad i dtimpeallacht cláreagraithe imeachtaí
 • Taithí ar bhainistíocht airgeadais agus bhuiséadach
 • Taithí oibre le réimse leathan páirtithe leasmhara chun caidrimh chomhoibritheacha agus ealaíne a fhorbairt
 • Taithí ar phlé a dhéanamh le healaíontóirí maidir le conarthaí

 

Na Critéir Inmhianaithe

 • Cáilíocht atá aitheanta san earnáil agus/nó cáilíocht tríú leibhéal in ábhar bainteach
 • Taithí ar oibriú i dtimpeallacht le raon leathan foirmeacha ealaíne
 • Taithí ar straitéisí eagraíochtúla a chur i bhfeidhm
 • Taithí ar thiomsú airgid a bhí rathúil
 • Inniúlacht oibre sna saincheisteanna a bhaineann le cláreagrú in ionad tionóil ealaíon
 • Taithí ar imeachtaí a chláreagrú
 • Taithí ar idirbheartaíocht a dhéanamh maidir le hionad tionóil a fháil ar cíos agus ar imeachtaí a reáchtáil
 • Taithí ar chórais bhainistíochta ríomhairithe d’ionad tionóil nó d’imeachtaí

 

Chun tuilleadh sonraí a fháil íoslódáil an pacáiste iarratais atá le fáil ar rannóg na ngairmeacha de shuíomh gréasáin MAC https://themaclive.com/about-us/careers/programming-officer-permanent-full-time

 

Iarratas a Dhéanamh:

 • Seol do CV
 • agus litir chumhdaigh aon leathanaigh a bhfuil 500 focal nó níos lú inti ina sonraíonn tú do thaithí oibre agus na fáthanna a bhfuil tú oiriúnach don phost. Ní mór ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin agus slí bheatha a chur ar fáil do bheirt a bheidh ina moltóirí duit; ní fhéadfaidh le gaolta leat feidhmiú mar mholtóir. Caithfear d’fhostóir reatha nó d’fhostóir is déanaí a úsáid mar dhuine amháin de na moltóirí sin;
 • Foirm mhonatóireachta i leith comhdheiseanna fostaíochta a chomhlánú, tá an fhoirm ar fáil le íoslódáil ar rannóg gairmeacha shuíomh gréasáin MAC https://themaclive.com/about-us/careers

Seol do CV, d’fhoirm chomhionannas deiseanna agus do litir chumhdaigh chuig recruitment@themaclive.com nó sa phost chuig: An tOifigeach Acmhainní Daonna agus Riaracháin, The MAC, 10 Sráid an Mhalartáin, Iarthar Bhéal Feirste, BT1 2NJ.

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais don phost thuasluaite 12 meán lae, Dé Luain, 11 Feabhra 2019.  Reáchtálfar na hagallaimh sa tseachtain dar tús an 18 Feabhra 2019.

Cuirfear na hiarrthóirí a chomhlíonann na sonraíochtaí thuasluaite ar ghearrliosta d’agallamh, mar sin déan cinnte go gcuireann tú gach ábhar bainteach ar do CV.

Tabhair faoi deara nach mbeimid in ann glacadh le haon iarratas a thagann isteach i ndiaidh an spriocdháta agus tá an seans ann nach mbeimid in ann am malartach a chur ar fáil duit mura bhfuil tú in ann freastal ar an agallamh ag an am a shonróimid.

Mura bhfaigheann tú aon chomhfhreagras uainn faoin 20 Feabhra 2019, glac leis nár éirigh leat dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim earcaíochta eile an uair seo.

Fostóir comhionannas deiseanna is ea The Mac.