San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Gerard Stembridge ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le ról na n-ealaíon sa phleanáil teanga
Deontais agus Dámhachtainí
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

Lá mór é inniu don Chomhairle Ealaíon, lá nach dtagann aníos ach uair amháin gach deich mbliana, mar gheall ar fhoilsiú ár straitéise nua, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh. Leagtar ár bplean amach inti maidir le forbairt na n-ealaíon in Éirinn sna 10 mbliana atá romhainn a stiúradh, tugtar tús áite inti don ealaíontóir agus do rannpháirtíocht an phobail, agus féachtar inti leis na coinníollacha, an bonneagar agus an timpeallacht a fheabhsú chun cur ar chumas ealaíontóirí saothar iontach a chruthú agus chun daoine a spreagadh le teacht ar an saothar sin agus le haird a bheith acu air.

 

Tá sé ar intinn againn, sna deich mbliana amach romhainn agus tríd an straitéis seo, lárnacht na n-ealaíon i saol na hÉireann a láidriú trínár dtacaíocht, trí thacú le healaíontóirí ar feadh a ngairmeacha, trí rannpháirtíocht mórán gníomhaireachtaí i soláthar cultúrtha, trí thionchar na n-ealaíon ar an ngeilleagar cruthaitheach, agus trí mhéid agus fairsinge rannpháirtíocht na ndaoine sna healaíona.

 

Tá athrú agus athnuachan i gcroílár na straitéise. Tá deacrachtaí romhainn go fóill de thoradh na géarchéime airgeadais agus geilleagraí a bhí ann le déanaí, ach ní mór dúinn forbairt na n-ealaíon sna deich mbliana amach romhainn a phleanáil. Táimid an-dóchasach as na healaíona sna deich mbliana sin.

 

Cuirfear an straitéis 10 mbliana i bhfeidhm trí thimthriallta pleanála trí bliana, lena n-áirítear comhaontuithe maoiniúcháin le heagraíochtaí ealaíon. D’fhonn tacú le foilsiú na straitéise agus d’fhonn bonn eolais a chur faoi ullmhú an chéad phlean forfheidhmithe trí bliana (2017-2019), óstálfaimid sraith cruinnithe agus ceardlann le páirtithe leasmhara agus iarrfaimid freagairtí trí fhóram ar líne. Tá siad sin le bheith ar siúl i mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna. Fógrófar sonraí faoin bpróiseas rannpháirtíochta seo sna seachtainí atá romhainn.

 

Mar a luaigh mé sa nuachtlitir dheireanach, ós rud é nach bhfuiltear ach tar éis an straitéis 10 mbliana a chur i gcló, níltear ag iarraidh ar eagraíochtaí an straitéis nua a léiriú ina n-iarratais ar thacaíocht faoi na trí phríomhchlár deontais don tréimhse idir Aibreán agus Nollaig 2016. Déanfar measúnú foirmiúil ar na hiarratais uile agus úsáid á baint as na gnáthchritéir agus treoirlínte agus de réir na cáipéise, Ag forbairt na nEalaíon: Ráiteas Straitéiseach na Comhairle Ealaíon (2013).

 

 

Le dea-mhéin,Orlaith McBride
An Stiúrthóir

Email Newsletter Software by Newsweaver