English Version


 BradyC_WhiteTennisShoe_MasterphotoScan_lowres2

Féadfar White Tennis Shoe le Charles Brady, ola ar chanbhás,  56 x 69cm, 1975, ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon, a fheiceáil ag Ionad Ealaíon Draíochta ó 9 Meán Fómhair go dtí 6 Samhain 2010

 

Ailt
1. Ceaptar Harry Clifton mar chéad shealbhóir eile Chathaoir Filíochta na hÉireann

2. Deimhníonn tuairisc nua gurb iad na healaíona an caitheamh aimsire is fearr le daoine in Éirinn

3. Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011, babhta a haon, spriocdháta 10 Meán Fómhair 2010

4. Dámhachtainí Tionscadail 2011 – spriocdháta an Déardaoin, 2 Meán Fómhair 2010

5. Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2011

6. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon scéim mhaoinithe nua i réimsí an damhsa agus an téatair

7. Deontas i gcomhair Spásanna Oibre Físealaíontóirí 2011

8. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais, spriocdháta 9 Lúnasa

9. Cinntí: Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, le sraith nua faoi ilchineálacht chultúrtha 2010

10. Cinntí faoin Scéim Deis: na faighteoirí faoi bhabhta mhí an Mheithimh

11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 16 Lúnasa.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 1130 Iúil 2010

Fáilte go dtí eagrán mhí Iúil de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Cúis mhór áthais don Chomhairle Ealaíon an mhí seo ab ea fáilte a chur roimh cheapadh Harry Clifton mar chéad shealbhóir eile Chathaoir Filíochta na hÉireann.   Tá an clú atá ar Chathaoir Filíochta na hÉireann ag dul i méid le blianta beaga anuas, rud a mheallann lucht féachana mór agus a spreagann grá don fhilíocht i measc mic léinn agus an phobail i gcoitinne.  Bhí an Taoiseach, Brian Cowen, i gceannas ar imeacht i mí Iúil chun an ceapachán a cheiliúradh.
 
Comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill is ea Lucht Féachana na nEalaíon agus d’fhoilsigh an eagraíocht cuntas an mhí seo ar an leibhéal freastail atá ar imeachtaí ealaíon in Éirinn.  Rinne an Chomhairle Ealaíon coimisiúnú ar an tuairisc ag úsáid sonraí ón Target Group Index, an staidéar is mó a dhéantar ar iompar tomhaltóirí in Éirinn gach bliain.  Léirítear go bhfuil freastal cumasach á dhéanamh ar imeachtaí ealaíon. 

Tá faisnéis againn freisin faoi na spriocdhátaí maoinithe i gcomhair roinnt scéimeanna agus clár:  

Scéim na bhFéilte Beaga 2011 ar fáil d'eagraíochtaí a dhéanann comhordú ar fhéilte nó ar imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu agus a chuireann chun cinn iad.   Tá an scéim seo i gcomhair féilte a bheidh ar siúl i gcaitheamh na bliana féilire 2011.

Tá na Dámhachtainí Tionscadail ar fáil do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí le haghaidh gníomhaíochtaí atá le tarlú in 2011.

Camchuairteanna - fógraíodh scéim nua chamchuairteanna agus scaipthe i gcomhair na bliana 2011 ina bhfuil béim láidir á cur ar fhorbairt luchtanna féachana agus éisteachta. 

maoiniú á cur ar fáil don tréimhse 2010-2011 i gcomhair treoirscéimeanna téatair agus damhsa - Cónaitheacht d’Ealaíontóir Damhsa, Cónaitheacht d’Ealaíontóir Téatair, Maoiniú i gcomhair Forbairt an Téatair agus i gcomhair Comhroinnt Acmhainní Téatair.   

Fógraítear an clár nua deontas, Spásanna Oibre Físealaíontóirí, a bhfuil sé d’aidhm aige cabhrú le grúpstiúideonna an timpeallacht is fearr is féidir a sholáthar d’fhísealaíontóirí.

Ní fada uainn an spriocdháta i gcomhair an chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais 2011. Is éard atá sa dámhachtain seo ná córas tiomnaithe deontas i gcomhair ealaíontóirí atá bodhar nó míchumasaithe agus í á bainistiú ag an Arts and Disability Forum thar cheann dhá Chomhairle Ealaíon na hÉireann.

Lena chois sin d’fhógair an Chomhairle cinntí maoinithe i gcomhair na Scéime Comhpháirtíochta Áitiúla 2010 i gcaitheamh na míosa seo. Ceapadh an scéim seo chun comhpháirtíochtaí agus comhoibrithe nua a spreagadh idir údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíon agus grúpaí nó eagraíochtaí ábhartha eile.   Fógróimid freisin sonraí faoi cé a gheobhaidh cabhair ón Scéim Deis.  
 
Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake

Stiúrthóir


1. Ceaptar Harry Clifton mar chéad shealbhóir eile Chathaoir Filíochta na hÉireann

Cúis mhór áthais don Chomhairle Ealaíon an mhí seo ab ea fáilte a chur roimh cheapadh Harry Clifton mar chéad shealbhóir eile Chathaoir Filíochta na hÉireann (2010 - 2013). 


Léigh tuilleadh


2. Deimhníonn tuairisc nua gurb iad na healaíona an caitheamh aimsire is fearr le daoine in Éirinn

Téann formhór mhuintir na hÉireann chuig imeacht ealaíon uair amháin sa bhliain ar a laghad


Léigh tuilleadh


3. Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011, babhta a haon, spriocdháta 10 Meán Fómhair 2010

Is é an spriocdhátha i gcomhair Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011, babhta a haon, ná an 10 Meán Fómhair 2010 ag 5:30 i.n.


Léigh tuilleadh


4. Dámhachtainí Tionscadail 2011 – spriocdháta an Déardaoin, 2 Meán Fómhair 2010

Is é an spriocdháta i gcomhair Dámhachtainí Tionscadail 2011 ná Déardaoin an 2 Meán Fómhair 2010 ag 5:30 i.n.


Léigh tuilleadh


5. Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2011

Tá an Chomhairle Ealaíon chun scéim nua maoinithe a thabhairt isteach a thabharfaidh tacaíocht do chamchuairteanna agus do scaipeadh saothar a bhaineann le gach foirm ealaíne.


Léigh tuilleadh


6. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon scéim mhaoinithe nua i réimsí an damhsa agus an téatair

Scéimeanna nua maoinithe Damhsa agus Téatair á bhfógairt ag an gComhairle Ealaíon


Léigh tuilleadh


7. Deontas i gcomhair Spásanna Oibre Físealaíontóirí 2011

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh iarratais ar dheontais le cabhrú chun íoc as costais reatha ionad oibre físealaíontóirí. 


Léigh tuilleadh


8. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais, spriocdháta 9 Lúnasa

Is éard atá sa dámhachtain seo ná córas tiomnaithe deontas i gcomhair ealaíontóirí aonair atá bodhar nó míchumasaithe, agus é á bhainistiú ag an Arts and Disability Forum thar ceann dhá Chomhairle Ealaíon oileán na hÉireann. 


Léigh tuilleadh


9. Cinntí: Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, le sraith nua faoi ilchineálacht chultúrtha 2010

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí maoinithe a fhógairt maidir leis an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla in 2010.


Léigh tuilleadh


10. Cinntí faoin Scéim Deis: na faighteoirí faoi bhabhta mhí an Mheithimh

Is scéim í Deis atá bunaithe ar thograí agus a dhírítear ar phobal na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon i leith raon tionscadal.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear leis an nuacht ó phobal na n-ealaíon i mí Iúil: deis taifeadta ceoil ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirt le Axis Bhaile Munna; glaoch ón Puppet Portal Project ar ealaíontóirí; glaoch ar cheoltóirí i gcomhair Chomhdháil Léiritheoirí na bhFéilte Éireannacha agus Ceilteacha; iarratas ar nochtadh spéise i gcomhair tionscadail i Luimneach faoi Scéim an Chéatadáin ar son na hEalaíne; beidh trialacha rince á reáchtáil ag CoisCéim Broadreach i Meán Fómhair;  faisnéis faoin spriocdháta i gcomhair an chéad bhabhta eile deontas ó Chultúr Éireann;  meabhrúchán faoin spriocdháta i gcomhair na Dámhachtana Meantóireachta de chuid Connect;  fógraítear faighteoir na Sparánachta de chuid Create/an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha agus mar fhocail scoir, fógra maidir le Making Overtures 2010 a bheith curtha siar.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha in Iúil: fógra maidir le sraitheanna nua faoin gClár Cultúir; foilseoidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir foirmeacha iarratais i gcomhair shraitheanna 1.1 agus 1.2.1; tá comhpháirtithe Éireannacha á lorg ag Léargas chun tionscadail mhalartaithe na hóige agus daonlathais na hóige a fhorbairt; taispeánadh Journeys From Europe and Beyond, rogha uathúil scannán agus clár faisnéise arna gcur i láthair ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Oifigí Pharlaimint na hEorpa in Éirinn ag Féile Chultúir an Domhain an mhí seo; agus tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh ar Eorpaigh óga (idir 15 agus 25) amhrán a iontráil lena thacaítear leis an troid in aghaidh na bochtaineachta.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver