San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

‘Things are getting ready to happen out of sight’

 

Is breá liom an líne seo ó ‘This moment’, dán de chuid Eavan Boland. 

 

Agus ealaíontóirí agus eagraíochtaí ag druidim go cúramach i dtreo a gcuid saothar a chur os comhair an phobail, is cosúil gur maith an cur síos a dhéanann líne Eavan ar na saolta seo.  Tá cláir féile á nochtadh, tá ionaid tionóil á n-oscailt arís agus tá an lucht féachana ag teacht amach go cúramach sásta. 

 

Léirigh Covid-19 dúinn a thábhachtaí is atá léiriú ealaíonta in am an ghátair.   Le sé mhí dhéag anuas, chuir gníomhaíocht chultúrtha ar chumas daoine agus pobail dlúthpháirtíocht agus chomhfholláine a léiriú, in ainneoin thionchar coimhthís an scartha shóisialta. Anois, níos mó ná riamh, aithnítear go bhfuil géarghá leis an léiriúchán ealaíonta agus go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeidh sé d’acmhainn ag na healaíontóirí atá againn cur go mór le téarnamh agus le hathnuachan na hÉireann.

 

Tá slí mhaireachtála na n-ealaíontóirí an-leochaileach i láthair na huaire de bharr na héiginnteachta a bhaineann le cúrsaí fostaíochta agus léireoidh tuarascáil dár gcuid, a bheidh ag teacht go luath, gur imir Covid tionchar aimhleasach ar an slí mhaireachtála sin.  Léiríonn ár gcuid taighde go mbeadh ceithre phost as deich caillte murach tacaíocht an stáit le bliain anuas.  B’ionann na poist seo agus roinnt de na poist a bhaineann an íocaíocht is ísle leo.  Léiríonn an taighde chomh maith go raibh laghdú 50% ar ioncam i measc 39% d’ealaíontóirí, in ainneoin tacaíochtaí an rialtais. 

 

Sular tharla Covid-19 fiú, bhí an scéal maidir le droch-íocaíocht na n-ealaíontóirí i lár an aonaigh sna meáin agus tá tionchar na paindéime i ndiaidh béim a leagan ar leochaileacht na gairme beatha.  Is folaithe iad saothair ghearríoctha nó neamhíoctha ealaíontóirí i saol cultúrtha na hÉireann.  Níl sé seo cóir agus ní féidir leanúint leis.  Tugadh polasaí dár gcuid, ‘Luach Saothair don Ealaíontóir’ isteach i mí Feabhra 2020 agus bíonn sé ag cur béime i gcónaí ar a phráinní atá sé aghaidh a thabhairt ar an éagothroime seo.

 

Tá sé mar chuspóir lárnach do chách sa Chomhairle Ealaíon éagsúlacht a mhéadú i saol gairmiúil na n-ealaíon agus baineann sé seo go dlúth leis an bplé maidir le leibhéil íocaíochta. Mar thoradh ar an bpá easnamhach a thugtar d’ealaíontóirí, ní bhíonn ach daoine ó chúlraí faoi leith in ann smaoineamh faoi ghairm bheatha sna healaíona a leanúint.  Ní bheidh siad siúd, nach bhfuil líontáin sábhála acu amhail tacaíocht neamhspleách airgeadais ann óna muintir ná áiteanna eile, in ann smaoineamh faoi leanúint leis an gcineál seo oibre. Beidh tírdhreach aonchineálach sa tír mar gheall air seo agus ní léireoidh sé saibhreas ilchineálach na hÉireann comhaimseartha go beacht.  Mura n-inseoidh an tírdhreach ealaíonta scéal na hÉireann, lena cuid saibhris agus éagsúlachta ar fad, beidh sé gann agus ceilfear fíorléiriú na sochaí comhaimseartha ar an bpobail. 

 

Tá paindéimí i ndiaidh chreat an tsaoil a athrú san am atá caite.   Gríosaíonn agus luathaíonn baol eiseach comhroinnte Covid-19 an tuiscint atá againn ar an tslí ar féidir linn an domhan a fheabhsú do na glúnta atá le teacht.  Chuaigh na línte seo le George Dei, oideachasóir Ceanadach, i gcion orm le déanaí:  ‘Inclusion is not about bringing people into what already exists; it is making a new space, a better space for everyone’. 

 

Tá an deis againn anois an spás sin a chruthú, chun fórsa cathartha de ghníomhaíocht ealaíonta a chruthú chun an náisiún a spreagadh agus a chomhtháthú.  Beidh ealaíontóirí, a gheobhaidh an íocaíocht chuí, ó gach cúlra ag cur saothair ar ardchaighdeán os comhair an phobail mhór mar chuid den fhórsa seo.

 

Bhí na sé mhí dhéag dheireanacha achrannach agus ciúin agus mar gheall air seo mhothaigh go leor againn go rabhamar gearrtha amach, scoite agus míshocair.  Ach anois táimid in áit iontach, réidh le téarnamh agus athnuachan.  Seo an t-am dúinn anois, níos mó ná riamh, athrú marthanach fiúntach a dhéanamh. 

 

Maureen Kennelly

An Stiúrthóir