<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Seolann an Chomhairle an tríú Sraith Taistil agus Oiliúna: Dámhachtain an Phointe Teagmhála Cultúrtha Idirnáisiúnta

Tá sé i gceist go dtacódh Dámhachtain an Phointe Teagmhála Cultúrtha Idirnáisiúnta le hiarratais ó eagraíochtaí ealaíon a bhfuil sé ar intinn acu iarratais a dhéanamh chuig Clár Cultúir an AE 2007-2014. Clúdóidh an dámhachtain cuid de na costais a bhaineann le cruinnithe pearsanta le heagraíochtaí comhpháirtíochta san Eoraip, agus ní thacófar le cúrsaí ná le costais oiliúna. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ábalta a léiriú go bhfuil iarratas chuig Clár Cultúir an AE á réiteach acu i láthair na huaire, agus ní mór dóibh a bheith ábalta sonraí a thabhairt maidir leis an tionscadal atá beartaithe acu agus maidir lena gcomhpháirtithe lárnacha. Is dócha nach rachaidh maoiniú a bheidh á thairiscint faoin bPointe Teagmhála Cultúrtha Idirnáisiúnta thar €2,000 agus i bhformhór na gcásanna is níos ísle a bheidh sé.

Le Gradam Idirnáisiúnta an Phointe Teagmhála Cultúrtha, tacaítear le hiarratais ó gach foirm ealaíne agus ó gach cleachtas ealaíon. Ós rud é, áfach, nach dtacaítear le tionscadail chlosamhairc faoin gClár Cultúir, níl scannáin incháilithe chun tacaíocht a fháil faoi Dhámhachtain an Phointe Teagmhála Cultúrtha Idirnáisiúnta.

Téigh chuig an leathanach maoinithe maidir le Taisteal agus Oiliúint ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh eolais a fháil: http://www.artscouncil.ie/ga/view_fund.aspx?fid=5b99f00f-1c14-4545-b363-85e62e50bf44

Mar mhalairt air sin, is féidir leat dul i dteagmháil le Pointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann, Katie Lowry trí theachtaireacht ríomhphoist ag ccp@artscouncil.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá torthaí an roghnaithe a rinneadh i gcomhair Shraith 1.3.6 de Chlár Cultúir an AE ar fáil ar líne anois!

Tá sé i gceist leis an tSraith seo, trí dtacaítear le féilte Eorpacha, go ndéanfar scaipeadh saothar cultúrtha a chur chun cinn trí rochtain a thabhairt don lucht féachana is mó is féidir ar shaothair chultúrtha Eorpacha neamh-náisiúnta, rud trína ndéanfar idirphlé idirchultúrtha a chur chun cinn agus malartuithe taithí a spreagadh trí shoghluaisteacht na ngairmithe Eorpacha sa réimse cultúrtha.

Cuirtear tacaíocht ar fáil d’fhéilte maidir le costais a bhaineann le cur i láthair saothar neamh-náisiúnta Eorpacha, costais taistil agus lóistín do ghairmithe agus do dhaoine amaitéaracha a dhéanann saothar neamh-náisiúnta Eorpach a thionlacan, táillí d’ealaíontóirí atá ag glacadh páirte i saothair neamh-náisiúnta Eorpacha, costais a bhaineann le heagrú ceardlanna idir gairmithe Eorpacha, costais a bhaineann le forbairt, aistriú, clóbhualadh agus scaipeadh na catalóige oifigiúla agus an bhróisiúr oifigiúil, agus costais chumarsáide.

Tá deontais suas go €100,000 á dtairiscint (60% de na costais incháilithe uile).

Is féidir leat léamh faoi na tionscadail rathúla a rinne iarratas in 2011 anseo.

Comhdháil Bhliantúil Leabhair Pháistí Éireann 2012

Dáta: an 19 agus an 20 Bealtaine 2012

Láthair: Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Is ceiliúradh deireadh seachtaine ar na leabhair is fearr do dhaoine óga ó Éirinn agus thar lear atá i gcomhdháil bhliantúil Leabhair Pháistí Éireann.

Tá cuid de na hainmneacha is spreagúla i ndáil le scríbhneoireacht, maisiúchán leabhair, foilseachán agus léirmheastóireacht chun a bheith i láthair ag an imeacht chairdiúil, réchúiseach seo, ar deis é do mhúinteoirí, díoltóirí leabhar, leabharlanna, fir agus mná léinn, ealaíontóirí agus gairmithe eile – nó aon duine eile a bhfuil grá aige nó aici do litríocht do leanaí – chun a rogha glórtha a chloisteáil arís agus chun glórtha nua a aimsiú.

Cuirfear dámhachtain bhliantúil Leabhair Pháistí Éireann i láthair mar chuid den chomhdháil freisin. Bronntar an dámhachtain seo ar
dhuine aonair mar aitheantas ar an méid mór a chuir an duine sin le réimse na leabhar do leanaí. Spreagtar gach comhalta de chuid Leabhair Pháistí Éireann chun ainmniúcháin a dhéanamh don dámhachtain seo.

Tá an Pointe Teagmhála Cultúrtha ag tacú leis an gcomhdháil seo agus beidh daoine i láthair an deireadh seachtaine ar fad chun faisnéis agus comhairle a chur ar fáil maidir le maoiniú cultúir na hEorpa.

Téigh chuig suíomh Gréasáin Leabhair Pháistí Éireann chun tuilleadh eolais a fháil:

http://www.childrensbooksireland.ie

Is féidir leat fógrán na comhdhála (pdf) a íoslódáil anseo.

Plé Painéil Fhéile Damhsa Bhaile Átha Cliath: Gluaiseacht Trasna na hEorpa

Dáta: 3 i.n., an 24 Bealtaine 2012

Láthair: Dance House, Baile Átha Cliath

Tá an ócáid á cur i láthair ag Pointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann
, i gcomhar le Damhsa Éireann.

Cuirtear deis ar fáil sa seisiún faisnéise sin, a mbeidh Willie White mar chathaoirleach air, chun tuilleadh a fhoghlaim faoi dheiseanna agus faoi mhaoiniú atá ar fáil trí thionscadail Eorpacha. Cuirfidh Katie Lowry, ó Phointe Teagmhála Cultúrtha Éireann, clár nua an AE, An Eoraip Chruthaitheach, i láthair. Pléifidh John Ashford an líonra taibhithe damhsa rathúil, Aerowaves, cuirfidh Damhsa Éireann eolas chun dáta ar fáil maidir le Modul Dance
, agus cuirfidh Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath na forbairtí is déanaí i láthair ó Chomhlachtaí agus ó Chathracha E-Motional – ar tionscadail ilpháirtí iad uile arna maoiniú ag Clár Cultúrtha an AE.

I ndiaidh an chur i láthair, beidh plé painéil ann ina bhféachfar ar thaithí na ndaoine a bhí rannpháirteach i dtionscadail na hEorpa. Beidh neart ama ann chun ceisteanna a chur agus chun líonrú a dhéanamh agus cuirfear sólaistí ar fáil.

Tá an t-imeacht saor in aisce, ach ní mór duit clárú ós rud é go mbeidh líon na áiteanna teoranta. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

Seimineár Eorpach "Music in Healthcare Settings” (Ceol i Suíomhanna Cúram Sláinte)

Dáta: an 18 agus an 19 Meitheamh

Láthair: Páras

Tá an seimineár seo mar chríoch ar thionscadal oiliúna dhá bhliain, a maoiníodh faoi Chlár an Choimisiúin Eorpaigh um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil, lena n-áirítear Musique & Santé (An Fhrainc), the Royal Northern College of Music (An Ríocht Aontaithe), Music Network (Éire), agus Ollscoil Turku um Eolaíochtaí Fheidhmeacha (An Fhionlainn).

Beidh an tionscadal Eorpach "music in healthcare settings: training trainers" á chur i láthair ag na gceithre chomhpháirtí, agus beidh seisiún fóraim oscailte ann a chuirfidh deis ar fáil chun malartú agus forbairt a dhéanamh ar líonra na hEorpa.

Téigh i dteagmháil le Musique & Santé ag Europe@musique-sante.org
nó ar an teileafón ag +33 1 55 28 8100 chun tuilleadh eolais a fháil.

Clár um an Eoraip do na Saoránaigh 2007 - 2013

Tríd an gClár um Shaoránacht Eorpach, ar a dtugtar An Eoraip do na Saoránaigh, cuirtear tacaíocht ar fáil do réimse leathan gníomhaíochtaí agus eagraíochtaí a chuireann “saoránacht ghníomhach Eorpach” chun cinn, go háirithe rannpháirtíocht na saoránach agus na n-eagraíochtaí sochaí sibhialta i bpróiseas comhtháthaithe na hEorpa.

Tá buiséad iomlán €2i5 milliún ag an gClár agus beidh sé ar siúl go dtí an 31 Nollaig 2012.

Tá sé de chuspóir ginearálta ag an gClár um an Eoraip do na Saoránaigh:

  • deis a thabhairt do shaoránaigh idirghníomhú agus páirt a ghlacadh chun Eoraip
   atá níos dlúithe a chruthú, atá daonlathach agus dírithe ar an domhan, aontaithe agus saibhrithe trí éagsúlacht chultúrtha, rud a fhorbraíonn saoránacht an Aontais Eorpaigh
  • aitheantas Eorpach a fhorbairt, bunaithe ar luachanna, stair agus cultúr coiteanna
  • úinéireacht ar an Aontas Eorpach a spreagadh ina chuid saoránach
  • caoinfhulaingt agus comhthuiscint a fheabhsú idir saoránaigh na hEorpa
    maidir le héagsúlacht chultúrtha agus teanga a chur chun cinn, agus cur le hidirphlé idirchultúrtha.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi chuspóirí an Chláir anseo agus an maoiniú uile atá ar fáil i gcomhair na bliana 2012 a fheiceáil anseo.

 

<< Clúdach
Email Software by Newsweaver