San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018

Is clár nua maoinithe é Maoiniú Deontais do na hEalaíona a forbraíodh mar chuid de chreat nua maoinithe na Comhairle Ealaíon.  Fuair an creat treoir ó na tiomantais atá leagtha síos laistigh de straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus tá sé deartha chun na tiomantais sin a sheachadadh.

Agus an clár seo á thairiscint aici, is mian leis an gComhairle Ealaíon éiceolaíocht ealaíon atá éagsúil agus fuinniúil a chothú agus freagairt dó trí dheiseanna a chruthú do raon leathan ealaíontóirí agus eagraíochtaí.

Fógrófar dátaí le haghaidh clinicí faisnéise i nuachtlitir mhí Eanáir.

Cuspóir

Tabharfaidh Maoiniú Deontais do na hEalaíona tacaíocht airgeadais d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair chun sraith gníomhaíochtaí a chur i gcrích idir mí Iúil 2018 agus Nollaig 2019*. Is féidir na gníomhaíochtaí seo a leanas a áireamh:

  • saothar don phobal a chruthú, a léiriú agus/nó a chur i láthair
  • forbairt smaointe ealaíonta
  • sraith gníomhaíochtaí nó imeachtaí ealaíonta a sheachadadh
  • tacaíochtaí, acmhainní agus saoráidí a sholáthar d’ealaíontóirí

Spriocdháta

Is é an spriocdháta d’iarratais ná 8 Márta 2018.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 23 Eanáir 2018 ar aghaidh.

Treoirlínte

Beidh na treoirlínte le haghaidh Maoiniú Deontais do na hEalaíona ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle Ealaíon ón 18 Nollaig.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá Maoiniú Deontais do na hEalaíona ar fáil thar gach foirm ealaíne agus gach réimse de chleachtas ealaíon, agus cuirfear fáilte roimh:

  • eagraíochtaí
  • daoine aonair

Tugtar faoi deara: Ní mór d’iarratasóirí a bhíonn ag déanamh iarratais a thaispeáint go mbaineann a dtogra le comhoibriú agus/nó comhpháirtíocht ina n-áirítear torthaí poiblí nó torthaí a théann chun leasa ealaíontóirí eile a sheachadadh.

Ní féidir iarratais a dhéanamh ar an Dámhachtain Tionscadail i mí Feabhra agus ar an Maoiniú Deontais do na hEalaíona i mí Márta 2018.

*An tréimhse maoinithe lena mbaineann an dámhachtain

Tá maoiniú ar fáil chun tacú le tograí a tharlaíonn laistigh ar feadh na tréimhse 18 mí ó Iúil 2018 go dtí Nollaig 2019.

I gcásanna áirithe, ní gá d’iarratasóirí ach iarratas a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí dar tús an 1 Eanáir 2019 nó ina dhiaidh sin. Is iad sin:

  • Iarratasóirí ar bronnadh maoiniú orthu cheana féin chun tacú lena gcuid gníomhaíochtaí i gcomhair 2018 mar fhreagra ar iarratas ar Mhaoiniú Straitéiseach agus ar moladh dóibh iarratas a dhéanamh ar Mhaoiniú Deontais do na hEalaíona.
  • Iarratasóirí a rinne iarratas ar Scéim Infheistíochta na bhFéilte le haghaidh 2018, is cuma má d’éirigh le d’iarratas ar mhaoiniú nó nár éirigh.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.