San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte

Méadaítear ar an teannas nuair a bhíonn Ciarraí agus Corcaigh in aghaidh a chéile, ach cad a tharlaíonn nuair a oibríonn siad le chéile?

Tá Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte ar siúl i gCiarraí agus i gCorcaigh, arna mhaoiniú ag Dámhachtain um Chuireadh chun Comhoibrithe na Comhairle Ealaíon. I measc na bhféilte ealaíon a bhainfidh tairbhe as tá Seachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail, KFest i gCill Orglan, Féile Phuipéadóireachta Chorcaí, Féile Bhealtaine Mhainistir na Corann, Féile Ealaíon Mhala agus Féile Cheol Tíre Chorcaí.

Ceapadh an tionscadal chun treoir phraiticiúil agus tacaíocht straitéiseach a thabhairt do gach féile trí phróiseas comhroinnte meantóireachta cruthaithí a bhí faoi stiúir Dermot McLaughlin, Philip King agus Una Carmody. 

Is é sprioc an chláir cabhrú le gach féile a meon cruthaitheach féin a fhorbairt maidir le clársceidealú ionas go bhféadfar uaillmhian ealaíonta agus rannpháirtíocht níos mó a chruthú leo siúd a fhreastalaíonn ar an bhféile. “Is rud lárnach é bealaí a aimsiú lena chinntiú go gcabhróidh an próiseas meantóireachta le féilte atá ag tosú amach agus chun borradh a chur athuair faoi fhéilte níos sine,” a mhínigh Dermot. Rud lárnach dó sin is ea an chaoi a bhforbróidh gach féile mar eagraíocht chultúrtha inbhuanaithe, ag méadú líon na ndaoine a fhreastalaíonn ar an bhféile agus a cumas fás ó thaobh shaineolas na foirme ealaíne de. Mar thoradh orthu sin ar fad bíonn féilte againn a mbaineann an lucht féachana sult astu agus go deimhin na healaíontóirí a roinneann a saothar linn trí leagan amach na féile.

 

Deir Máire Logue ó Sheachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail “is fiú go mór an tionscadal meantóireachta; tá sé ríthábhachtach go dtógfaí an t-am chun féachaint orainn féin ón taobh amuigh agus ligean do shaineolaithe i bpobal na n-ealaíon measúnú oibiachtúil a dhéanamh orainn. Chuir sé ar ár gcumas scrúdú a dhéanamh ar ár gcur chuige maidir le clársceidealú na féile agus féachaint ar theicnící nua nuálacha i réimsí mar mhargaíocht, taighde, urraíocht, airgeadas agus clársceidealú.  Bhí ár dtaithí dearfach tríd is tríd agus fuaireamar a lán eolais mar gheall air.”

 

Déanfar measúnú foirmiúil ar an tionscadal in 2018 agus meastar go roinnfear torthaí foghlama ina dhiaidh sin.

Is comhpháirtíocht idir Údaráis Áitiúla Chiarraí, Chathair Chorcaí agus Chontae Chorcaí an Mheantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte. Tuilleadh eolais ar fáil ó arts@kerrycoco.ie